<<
>>

НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019

Документ актуальний на 12.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2019  № 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2019 р.

за № 134/33105

Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби

Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про дипломатичну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби;

Перелік посад працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби;

Типову форму контракту з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України;

Типову форму контракту з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 24 травня 2017 року № 219 «Про затвердження Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України та Переліку посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів дипломатичної служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 751/30619.

3. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Т.в.о. Міністра

О.В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови

Національного агентства України

з питань державної служби

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

А. Рева

В.О. Купрін

Р.В. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

11 січня 2019 року № 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2019 р.

за № 134/33105

ПОЛОЖЕННЯ

про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби

1. Це Положення визначає статус працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби (далі -обслуговуючий персонал), їхні функції, а також особливості реалізації трудових правовідносин, пов’язаних з роботою обслуговуючого персоналу.

2. Відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією цього Положення, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про дипломатичну службу», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Обслуговуючим персоналом є працівники органів дипломатичної служби, на яких покладено функції з обслуговування органів дипломатичної служби, а саме:

комплексне обслуговування і ремонт будинків і споруд, робота з утримання прилеглої території, реставраційні та будівельно-монтажні роботи;

документальне забезпечення та діловодство (крім документів з обмеженим доступом);

комп’ютерне забезпечення та впровадження інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування та розвиток загальнодержавних електронних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, а також забезпечення захисту інформації);

виконання завдань та функцій фахівця з інтерв’ювання;

виконання функцій усного та письмового перекладу, секретаря, комп’ютерний набір тексту, робота з копіювальною та розмножувальною технікою, запис й опрацювання цифрових та інших даних, підбір довідкового та інформаційного матеріалу;

ведення архіву;

матеріально-технічне та господарське забезпечення;

обслуговування та експлуатація транспортних засобів і технологічного устаткування;

керування транспортними засобами;

збереження майна;

прибирання будинків і прилеглих до них територій, службових приміщень, виконання інших господарських робіт тощо.

Перелік посад працівників апарату МЗС та представництв МЗС на території України, які виконують функції з обслуговування, визначається відповідно до Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271.

4. Обслуговуючий персонал працює на штатних посадах органів дипломатичної служби на контрактній основі.

5. Обслуговуючий персонал апарату МЗС та представництв МЗС на території України формується з числа громадян України.

Перелік посад працівників апарату МЗС та представництв МЗС на території України, які виконують функції з обслуговування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням Державного секретаря МЗС.

Обслуговуючий персонал закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) формується з числа громадян України, а за потреби -також із числа іноземців.

6. Перелік посад обслуговуючого персоналу в закордонних дипломатичних установах України затверджується наказом МЗС на підставі пропозицій служби управління персоналом МЗС. Підготовка зазначеного переліку здійснюється службою управління персоналом МЗС за такими етапами:

1) визначення потреб ЗДУ у кількості посад на наступний рік з урахуванням типових штатних розписів ЗДУ, а також змісту і характеру виконуваних за цими посадами робіт;

2) затвердження Державним секретарем МЗС переліку працівників обслуговуючого персоналу ЗДУ, термін дії контракту яких має бути завершено в наступний період;

3) затвердження Державним секретарем МЗС графіка повернення працівників та проведення добору на посади, які вивільняються у наступний період.

7. Зайняття посад обслуговуючого персоналу в органах дипломатичної служби громадянами України здійснюється шляхом добору працівників.

8. Добір на посади обслуговуючого персоналу в органах дипломатичної служби проводиться Конкурсною комісією МЗС.

9. Вимогами до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад обслуговуючого персоналу, є:

1) відповідність кваліфікаційним характеристикам професій працівників, що затверджуються в установленому порядку головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудових відносин;

2) наявність професійної (професійно-технічної) чи вищої освіти;

3) вільне володіння державною мовою;

4) володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків;

5) відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в органах дипломатичної служби.

10. З урахуванням специфіки держави відрядження, змісту та характеру роботи МЗС може встановлювати додаткові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад обслуговуючого персоналу ЗДУ.

11. Добір здійснюється відповідно до визначених у пункті 9 цього Положення вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття посади обслуговуючого персоналу (далі -посади) за результатами оцінювання його знань, умінь і навичок, особистісних і ділових якостей.

12. Добір проводиться за такими етапами:

1) прийняття Державним секретарем МЗС рішення про оголошення добору на зайняття посад обслуговуючого персоналу в органах дипломатичної служби та оприлюднення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті МЗС. Умови проведення такого добору зазначені у додатку 1 до цього Положення;

2) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у доборі, перевірка поданих документів на відповідність встановленим вимогам;

3) визначення рівня володіння іноземною мовою;

4) проведення фахових співбесід та співбесіди з членами Конкурсної комісії МЗС з метою визначення рівня професійних знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків, а також відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам;

5) проведення підрахунку результатів добору та складення рейтингового списку кандидатів;

6) прийняття Державним секретарем МЗС рішення про переможця добору та другого за результатами добору кандидата, яке оформлюється наказом МЗС;

7) оприлюднення інформації про переможця добору та другого за результатами добору кандидата.

13. Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі (далі - кандидат), подає до МЗС такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у доборі та автобіографічну довідку за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Положення;

3) копію (копії) документа (документів) про освіту;

4) копію посвідчення водія відповідної категорії;

5) інші документи за наявності, які підтверджують володіння іноземною мовою, досвід роботи, професійну компетентність і репутацію (характеристики, відгуки тощо).

14. Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі на декілька посад одночасно, подає відповідну кількість заяв з одним пакетом документів, визначених пунктом 13 цього Положення.

15. Служба управління персоналом МЗС здійснює перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим вимогам, наявність усіх документів, передбачених пунктом 13 цього Положення.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, не допускаються до участі у доборі.

16. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною визначеною вимогою здійснюється за такою шкалою:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає зазначеним вимогам.

17. Кандидати, які під час проведення співбесід отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися на співбесіду, вважаються такими, що не пройшли добір та не допускаються до чергового етапу добору.

18. Остаточною оцінкою у балах за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди з членами Конкурсної комісії МЗС є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Конкурсної комісії МЗС.

19. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів за кожною визначеною вимогою до професійної компетентності, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Рейтинговий список кандидатів формується за сумою балів, отриманих кандидатами за результатами етапів добору, зазначених у підпунктах 3-5 пункту 12 цього Положення.

Рейтинговий список кандидатів оформлюється протоколом і подається Державному секретареві МЗС для прийняття рішення про переможця добору та другого за результатами добору кандидата.

20. Другий за результатами добору кандидат на зайняття посади має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення добору, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець добору відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду у випадках, передбачених пунктом 22 цього Положення.

21. Переможці добору на зайняття посад в ЗДУ перед направленням у довготермінове відрядження проходять професійну підготовку до відрядження у порядку, встановленому МЗС.

22. У разі непроходження переможцем добору на зайняття посади в ЗДУ професійної підготовки до відрядження, а також у разі встановлення обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи на посаді, рішення щодо переможця добору скасовується і застосовується відкладене право другого за результатами кандидата у порядку, визначеному пунктом 20 цього Положення.

23. Оформлення у довготермінове відрядження переможців добору здійснюється за процедурою, встановленою порядком ротації посадових осіб дипломатичної служби.

24. З переможцем добору при призначенні на посаду укладається контракт.

25. Призначення та звільнення обслуговуючого персоналу здійснюються Державним секретарем МЗС у порядку та на підставах, визначених Кодексом законів про працю України, Законом України «Про дипломатичну службу», цим Положенням, а також умовами контракту.

26. Контракт з обслуговуючим персоналом укладається на строк до чотирьох років.

27. Обслуговуючий персонал ЗДУ повинен поважати закони, правила і традиції держави перебування.

28. Добір на посади обслуговуючого персоналу в ЗДУ громадян України, які мають документи, що дають право на проживання та працевлаштування в державі розміщення ЗДУ, здійснюється за процедурою, визначеною пунктами 30–34 цього Положення.

29. Обслуговуючим персоналом з числа іноземців (далі - місцевий персонал) є громадяни держави розміщення ЗДУ, а також особи, які мають документи, що дають право на проживання та працевлаштування в державі розміщення ЗДУ.

30. Керівник ЗДУ вносить Державному секретареві МЗС обґрунтовану пропозицію щодо заповнення посади місцевим персоналом, до якої додаються:

1) автобіографічна довідка кандидата (українською або англійською мовою);

2) копія документа, що посвідчує особу та належність до громадянства;

3) копія документа, що дає право на проживання та працевлаштування в державі розміщення ЗДУ (подається особами, які не є громадянами держави розміщення ЗДУ);

4) копія документа про освіту;

5) копія довідки про непритягнення до кримінальної відповідальності або аналогічний документ;

6) копія дозволу компетентного органу держави розміщення ЗДУ щодо можливості застосування праці місцевого персоналу (у разі наявності згідно з місцевим законодавством вимоги щодо попереднього отримання такого дозволу);

7) інші документи за наявності стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації тощо);

8) проект контракту, що враховує істотні умови, визначені пунктом 33 цього Положення;

9) фінансово-економічне обґрунтування доцільності заповнення посади місцевим персоналом.

Документи, зазначені в цьому пункті, що видані в іноземних державах, надсилаються до МЗС англійською мовою або з перекладом українською мовою.

31. Рішення про можливість заповнення посади місцевим персоналом приймається Державним секретарем МЗС на підставі пропозицій служби управління персоналом, структурного підрозділу з фінансових питань та інших профільних підрозділів апарату МЗС.

32. Державний секретар МЗС приймає рішення щодо погодження запропонованого кандидата та проекту контракту на підставі пропозицій служби управління персоналом та юридичної служби МЗС. За необхідності прийняттю такого рішення може передувати отримання інформації від інших державних органів.

Рішення Державного секретаря МЗС доводиться до керівника відповідного ЗДУ.

33. Контракт, що укладається з місцевим персоналом, має містити:

1) дату і місце укладення;

2) сторони контракту (ім’я та прізвище працівника);

3) особові дані, місце його реєстрації;

4) назву посади та посадові обов’язки;

5) тривалість робочого дня і тижня;

6) випробувальний термін (до 6 місяців);

7) розмір і спосіб виплати за контрактом (з урахуванням обов’язків сторін щодо сплати встановлених місцевим законодавством податків і зборів);

8) умови надання щорічної відпустки та умови оплати періоду тимчасової непрацездатності, права та обов’язки сторін;

9) термін дії контракту, що не може перевищувати двох років при першому укладенні та чотирьох років у разі переукладення;

10) умови розірвання контракту;

11) відповідальність сторін, у тому числі матеріальну відповідальність працівника;

12) порядок врегулювання спорів.

При укладенні контракту з місцевим персоналом також враховуються вимоги національного законодавства про працю держави розміщення ЗДУ.

Контракт з місцевим персоналом укладається керівником ЗДУ у двох примірниках у письмовій формі кожний українською мовою та мовою держави розміщення ЗДУ.

34. Місцевий персонал призначається керівником ЗДУ на посаду шляхом видання відповідного наказу на підставі укладеного контракту з дня, вказаного в контракті за згодою сторін, із зазначенням терміну роботи, визначеного контрактом.

35. Переукладення контракту здійснюється відповідно до процедури, передбаченої пунктами 30-34 цього Положення. Пропозиція про переукладення контракту надсилається до МЗС не пізніше двох місяців до завершення терміну дії чинного контракту. Про переукладення контракту видається наказ щодо продовження терміну роботи на посаді.

36. Звільнення місцевого персоналу з посади в ЗДУ здійснюється керівником ЗДУ шляхом видання відповідного наказу у зв’язку із закінченням терміну дії контракту або розірвання контракту відповідно до умов, визначених у ньому.

37. Копії наказів, зазначених у пунктах 34-36, а також копії укладених контрактів надсилаються до МЗС у дводенний строк з дати їх підписання.

Т.в.о. директора

Департаменту менеджменту

персоналу

В.М. Сергієнко

Додаток 1

до Положення про працівників,

які виконують функції

з обслуговування в органах

дипломатичної служби

(підпункт 1 пункту 12)

УМОВИ

проведення добору на зайняття посад обслуговуючого персоналу в органах дипломатичної служби

1. Посадові обов’язки.

2. Умови оплати праці.

3. Період роботи на посаді.

4. Перелік документів, необхідних для участі у доборі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у доборі, до якої додається автобіографічна довідка;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) копія посвідчення водія відповідної категорії;

5) інші документи за наявності, які підтверджують володіння іноземною мовою, досвід роботи, професійну компетентність і репутацію (характеристики, відгуки тощо).

5. Вимоги до професійної компетентності:

1) професійна (професійно-технічна) чи вища освіта;

2) вільне володіння державною мовою;

3) володіння іноземною мовою;

4) уміння керувати автомобілем (наявність посвідчення водія відповідної категорії)*;

5) професійні знання та навички, необхідні для виконання завдань у відповідній сфері;

6) необхідні ділові якості;

7) необхідні особистісні якості.

6. Місце, час та дата початку проведення добору.

Контактна інформація:

Департамент менеджменту персоналу МЗС

Тел.: (044) 238-15-13

E-mail: konkurs@mfa.gov.ua

__________

* Вимога встановлюється в умовах до посади завідувача господарства з виконанням обов’язків водія закордонної дипломатичної установи.


Додаток 2

до Положення про працівників,

які виконують функції

з обслуговування в органах

дипломатичної служби

(підпункт 2 пункту 13)

ЗАЯВА

про участь у доборі

Додаток 3

до Положення про працівників,

які виконують функції

з обслуговування в органах

дипломатичної служби

(підпункт 2 пункту 13)

АВТОБІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Додаток 4

до Положення про працівників,

які виконують функції

з обслуговування в органах

дипломатичної служби

(пункт 19)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

11 січня 2019 року № 9

ПЕРЕЛІК

посад працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби

Провідний документознавець, документознавець I категорії, документознавець II категорії

Провідний інспектор, інспектор I категорії, інспектор II категорії

Референт, референт I категорії, референт II категорії

Провідний інженер, інженер I категорії, інженер II категорії

Діловод

Перекладач

Фахівець з інтерв’ювання

Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

Завідувач господарства

Водій автотранспортних засобів

Кухар

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Двірник

Прибиральник службових приміщень

Підсобний робітник

Т.в.о. директора

Департаменту менеджменту

персоналу

В.М. Сергієнко


Документи та файли

Сигнальний документ — f482149n176.doc
Сигнальний документ — f482149n177.doc
Сигнальний документ — f482149n179.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2019 — 2019 р., № 17, стор. 146, стаття 605, код акта 93530/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 15. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 16. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -