<<
>>

НАКАЗ від 21.11.2019 № 515 "Про затвердження Порядку визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби". МЗС України. 2019

Документ актуальний на 11.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2019  № 515

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2019 р.

за № 1250/34221

Про затвердження Порядку визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби

Відповідно до Закону України «Про дипломатичну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), з метою забезпечення проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби та здійснення ротації посадових осіб дипломатичної служби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 15 липня 2011 року № 183 «Про затвердження Порядку складання кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов» (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2011 року за № 1224/19962.

3. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Міністр

В. Пристайко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства України

з питань державної служби

О.

Стародубцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

21 листопада 2019 року № 515

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2019 р.

за № 1250/34221

ПОРЯДОК

визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби (далі - учасники) з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про дипломатичну службу».

2. Визначення рівня володіння іноземною мовою здійснює Центр мовної підготовки Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України» (далі - ДАУ).

3. Завдання для здійснення визначення рівня володіння іноземною мовою є уніфікованими, мають єдину структуру та єдині критерії оцінювання згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів мовної компетенції.

Зміст завдань для здійснення визначення рівня володіння іноземною мовою оприлюдненню не підлягає.

4. Об’єктами контролю є розуміння почутого (аудіювання), розуміння прочитаного (читання), письмо і говоріння, а також володіння лексичним та граматичним матеріалом.

5. За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі рівні володіння іноземною мовою: А1, А2, В1, В2, С1. Нульовий рівень володіння іноземною мовою F встановлюється учасникам, які володіють іноземною мовою в обсязі, що не є достатнім для визначення рівня.

6. За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою учаснику видається довідка або сертифікат за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

Довідка, що посвідчує визначення рівня володіння іноземною мовою, видається строком на 6 місяців.

Сертифікат, що посвідчує визначення рівня володіння іноземною мовою, видається строком від шести місяців до 4 років відповідно до рівнів мовної компетенції:

А1 - на 6 місяців;

А2 - на 1 рік;

В1 - на 2 роки;

В2 - на 3 роки;

С1 - на 4 роки.

7. Кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» проходять визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається довідка (за бажанням зазначені кандидати можуть пройти визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат).

Посадові особи дипломатичної служби проходять визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат або довідка.

8. Повторне визначення рівня володіння іноземною мовою можливе не раніше ніж через 3 місяці з дня його останнього проходження.

II. Загальні характеристики завдань

1. Визначення рівня володіння іноземною мовою складається з двох частин - письмової та усної.

2. Визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається довідка, розпочинається з письмової частини. Визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат, розпочинається з усної частини.

3. Письмова частина включає чотири блоки:

1) аудіювання (розуміння почутого), метою якого є визначення рівня володіння учасниками навичками та уміннями, потрібними для розуміння інформації опосередковано (в аудіозаписі).

Аудіювання передбачає прослуховування аудіозаписів різного рівня складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння почутого.

Джерелами для добору аудіозаписів є автентичні повідомлення, оголошення, діалоги, монологи, дебати, інтерв’ю, радіовипуски тощо. Тематика аудіозаписів пов’язана з повсякденним життям та/або професійною діяльністю.

У завданнях перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів відповідної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого, виокремити та зрозуміти специфічну інформацію, зокрема імена, дати, топографічні назви, інструкції тощо;

2) лексико-граматичний тест, метою якого є визначення рівня володіння учасниками лексичним та граматичним матеріалом, потрібним для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби.

Лексико-граматичний тест передбачає виконання завдань, якими перевіряється володіння учасником потрібним лексичним запасом та граматичними структурами;

3) читання (розуміння прочитаного), метою якого є визначення рівня сформованості навичок та умінь учасників самостійно читати, розуміти та опрацьовувати автентичні тексти у визначений проміжок часу.

Читання передбачає опрацювання текстів різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння прочитаного.

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали.

За допомогою завдань визначається рівень розуміння тексту, уміння учасника виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки;

4) письмо, метою якого є визначення рівня сформованості в учасників умінь, потрібних для виконання письмових комунікативних завдань, які пов’язані з повсякденним життям та/або професійною діяльністю.

Письмо передбачає виконання творчих завдань різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції.

Зміст творчих завдань пов’язаний з комунікативними потребами для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби та узгоджується з рівнями мовної компетенції.

У завданнях оцінюється уміння спілкуватися у письмовій формі відповідно до поставлених комунікативних завдань. Перевіряється також рівень володіння стилями мовлення у межах, визначених потребами для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби.

4. Усна частина включає один блок - говоріння, метою якого є визначення сформованості в учасників навичок та умінь висловлювати свою думку іноземною мовою.

Говоріння передбачає усну співбесіду у формі монологу, діалогу/інтерв’ю на загальну тематику, пов’язану з повсякденним життям (від простого до складного), тематику суспільно-політичного характеру, тематику, пов’язану з професійною діяльністю.

5. Визначення рівня володіння іноземною мовою включає (але не виключно) такі види завдань:

1) завдання з варіантом однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено кілька варіантів відповіді, з яких лише один правильний;

2) завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів / частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань;

3) завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів;

4) завдання на виконання лексичних/граматичних трансформацій без зміни змісту вихідного варіанта;

5) завдання з розгорнутою відповіддю. Такі завдання передбачають створення учасником власного висловлення в письмовій та усній формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

III. Організація та проведення

1. Для організації та проведення визначення рівня володіння іноземною мовою утворюється комісія у складі голови і членів комісії з числа працівників ДАУ, які мають вищу освіту за спеціальністю «філологія».

Персональний склад комісії затверджується наказом ДАУ.

Комісія може прийняти рішення про залучення до роботи науковців та/або експертів з числа осіб, які мають вищу освіту за спеціальністю «філологія», але не є працівниками ДАУ.

2. Комісія проводить свою роботу у строки, визначені графіком проведення визначення рівнів володіння іноземними мовами, що за пропозицією голови комісії затверджується наказом ДАУ.

3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю комісії здійснює директор ДАУ.

4. Секретар комісії затверджується наказом ДАУ.

5. Секретар комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів, пов’язаних з роботою комісії, їх зберігання.

6. Протоколи засідань комісії, відомості та матеріали про результати визначення рівня володіння іноземною мовою зберігаються протягом року.

7. Організаційні заходи з підготовки проведення визначення рівня володіння іноземною мовою передбачають затвердження:

1) графіка проведення визначення рівнів володіння іноземними мовами (далі - графік);

2) завдань письмової частини та переліку тем усної частини для визначення рівня володіння іноземною мовою.

8. Визначення рівня володіння іноземною мовою проводиться у три етапи:

1) приймання заяв учасників щодо проходження визначення рівня володіння іноземною мовою за формою згідно з додатками 3, 4 до цього Порядку;

2) проходження визначення рівня володіння іноземною мовою та визначення результатів;

3) інформування учасників про результати визначення рівня володіння іноземною мовою.

9. Графік проведення визначення рівнів володіння іноземними мовами розміщується на офіційному вебсайті ДАУ.

10. Учасник повинен прибути для проходження визначення рівня володіння іноземною мовою у день, час та місце, затверджені графіком, і мати при собі документ, що посвідчує особу.

11. До проходження визначення рівня володіння іноземною мовою допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком такого визначення за списком осіб, які подали відповідні заяви.

12. Перед початком визначення рівня володіння іноземною мовою учасників ознайомлюють із загальним порядком його проходження.

13. Кожний учасник забезпечується комплектом завдань та бланком для відповідей.

14. Під час виконання завдань учасник заносить відповіді, які, на його думку, є правильними, до бланка для відповідей, що надалі (до перевірки) підлягає шифруванню.

15. У рамках визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається довідка, тривалість виконання завдань письмової частини становить від 60 до 90 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції, а тривалість усної частини для кожного її учасника - до 15 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції.

У рамках визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат, тривалість виконання завдань письмової частини становить від 120 до 180 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції, а тривалість усної частини для кожного її учасника - від 15 до 40 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції.

16. Учасник протягом усього часу, відведеного для виконання завдань письмової та усної частин, має право відмовитися від виконання завдань.

Інформація про відмову учасника від виконання завдань письмової та/або усної частин фіксується у протоколі засідання комісії.

Учасник, який відмовився виконувати завдання письмової та/або усної частин, визнається таким, що не пройшов визначення рівня володіння іноземною мовою, а виконані ним завдання не оцінюються.

17. Після закінчення часу, відведеного для виконання завдань письмової частини, оголошується про її завершення, після чого учасники зобов’язані припинити роботу над завданнями та здати бланки з відповідями і комплект завдань.

18. Заповнені та зашифровані бланки з відповідями передаються для оцінювання.

19. Усна/письмова частина розпочинається не пізніше ніж через 120 хвилин після завершення письмової/усної частини.

20. Виконання учасниками завдань письмової та усної частин, а також їх оцінювання здійснюються у присутності не менше двох членів комісії.

IV. Визначення результатів

1. Оцінювання завдань письмової та усної частин здійснюється за таким принципом:

1) завдання з варіантом однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал за правильну відповідь; 0 балів за неправильну відповідь, за надання більше однієї відповіді, за ненадання відповіді;

2) завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано;

3) завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1/2 бала: 1/2 бала залежно від складності відповідно до рівнів мовної компетенції за надання правильної відповіді; 0 балів за неправильну відповідь, за надання більше однієї відповіді, за ненадання відповіді;

4) завдання на виконання лексичних/граматичних трансформацій без зміни змісту вихідного варіанта оцінюється в 0 або 1/2 бала: 1/2 бала залежно від складності відповідно до рівнів мовної компетенції за правильно встановлену лексичну/граматичну трансформацію без зміни змісту вихідного варіанта; 0 балів, якщо правильної трансформації не встановлено або відповіді не надано;

5) завдання з розгорнутою відповіддю в письмовій формі оцінюється від 0 до 25 балів за такими критеріями:

граматична коректність - від 0 до 5 балів;

лексична відповідність - від 0 до 5 балів;

відповідність вимогам завдання - від 0 до 5 балів;

стиль - від 0 до 5 балів;

нормативність мови - від 0 до 5 балів;

6) завдання з розгорнутою відповіддю (в усній формі) оцінюється від 0 до 25 балів за такими критеріями:

відповідність вимогам завдання - від 0 до 5 балів;

вимова - від 0 до 5 балів;

лексична відповідність - від 0 до 5 балів;

граматична відповідність - від 0 до 5 балів;

темп мовлення - від 0 до 5 балів.

2. Бали за кожне окреме завдання вносяться до відомості про проходження визначення рівня володіння іноземною мовою за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та відображаються у протоколі засідання комісії.

3. Рівень володіння іноземною мовою визначається на основі підрахунку балів за письмову та усну частини та перетворення їх у відсотки від 0 % до 100 %.

4. Рівень володіння іноземною мовою, за результатами якого видається довідка, визначається за таким принципом:

у разі виконання завдань на рівень А1-А2 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для визначення рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 59 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 60 % до 89 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав 90 % завдань і більше, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1;

у разі виконання завдань на рівень В1 учасник, який правильно виконав від 29 % до 39 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 40 % до 59 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав від 60 % до 89 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1; учасник, який правильно виконав 90 % завдань і більше, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2;

у разі виконання завдань на рівень В2 учасник, який правильно виконав від 19 % до 29 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 30 % до 39 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав від 40 % до 59 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1; учасник, який правильно виконав від 60 % до 89 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2; учасник, який правильно виконав 90 % завдань і більше, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні С1.

5. Рівень володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат, визначається за таким принципом:

у разі виконання завдань на рівень А1-А2 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2;

у разі виконання завдань на рівень А2-В1 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1;

у разі виконання завдань на рівень В1-В2 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2;

у разі виконання завдань на рівень В2-С1 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні С1.

У межах одного рівня визначається високий (90-100 %), середній (80-89 %) або задовільний (70-79 %) результат.

6. Рівень володіння іноземною мовою може бути підтверджено шляхом подання учасником оригіналу сертифіката, що посвідчує складання міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, за умови наявності такого сертифіката у переліку.

Перелік сертифікатів, що посвідчують складання міжнародних іспитів (тестів) щодо володіння іноземною мовою, якими підтверджується рівень володіння учасниками іноземною мовою, визначено у додатку 6 до цього Порядку.

Учасник, який має відповідний сертифікат, що посвідчує складання міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, для зарахування визначеного цим документом рівня має пред’явити його оригінал.

7. Визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби, здійснюється за процедурою, визначеною цим Порядком.

Директор Департаменту

менеджменту персоналу

В. Сергієнко


Додаток 1

до Порядку визначення рівня володіння

іноземною мовою кандидатами

на зайняття посад дипломатичної

служби категорій «Б» і «В» та посадовими

особами дипломатичної служби

(пункт 6 розділу I)

ДОВІДКА

Додаток 2

до Порядку визначення рівня володіння

іноземною мовою кандидатами

на зайняття посад дипломатичної

служби категорій «Б» і «В» та посадовими

особами дипломатичної служби

(пункт 6 розділу I)

СЕРТИФІКАТ

Додаток 3

до Порядку визначення рівня володіння

іноземною мовою кандидатами

на зайняття посад дипломатичної

служби категорій «Б» і «В» та посадовими

особами дипломатичної служби

(пункт 8 розділу III)

ЗАЯВА

Додаток 4

до Порядку визначення рівня володіння

іноземною мовою кандидатами

на зайняття посад дипломатичної

служби категорій «Б» і «В» та посадовими

особами дипломатичної служби

(пункт 8 розділу III)

ЗАЯВА


Додаток 5

до Порядку визначення рівня володіння

іноземною мовою кандидатами

на зайняття посад дипломатичної

служби категорій «Б» і «В» та посадовими

особами дипломатичної служби

(пункт 2 розділу IV)

ВІДОМІСТЬ

про проходження визначення рівня володіння _________________________ мовою

Кандидат _____________________________

_____  _______________ 20___ року

Член комісії ___________________________

Член комісії ___________________________

Аудіювання:

Вид оцінювання

Критерії оцінювання

Кількість балів

Рівень

№ 1

уміння розуміти основний зміст тексту відповідної тематики спілкування / вибирати необхідну інформацію / виокремлювати та розуміти специфічну інформацію

№ 2

№ 3, 4, 5 …

Лексико-граматичний тест:

Вид оцінювання

Критерії оцінювання

Кількість балів

Рівень

№ 1

володіння лексичним та граматичним матеріалом

№ 2

№ 3, 4, 5 …

Читання:

Вид оцінювання

Критерії оцінювання

Кількість балів

Рівень

№ 1

розуміння тексту / уміння виокремлювати ключову інформацію/ узагальнювати зміст прочитаного / робити висновки

№ 2

№ 3, 4, 5 …

Говоріння:

Вид оцінювання

Критерії оцінювання

Кількість балів

Рівень

№ 1

відповідність вимогам завдання

вимова

лексична відповідність

граматична відповідність

темп мовлення

№ 2

відповідність вимогам завдання

вимова

лексична відповідність

граматична відповідність

темп мовлення

№ 3, 4, 5 …

відповідність вимогам завдання

вимова

лексична відповідність

граматична відповідність

темп мовлення

Письмо:

Вид оцінювання

Критерії оцінювання

Кількість балів

Рівень

№ 1

граматична коректність

лексична відповідність

відповідність вимогам завдання

стиль

нормативність мови

№ 2

граматична коректність

лексична відповідність

відповідність вимогам завдання

стиль

нормативність мови

№ 3, 4, 5 …

граматична коректність

лексична відповідність

відповідність вимогам завдання

стиль

нормативність мови

Загальна кількість балів ____________________

Рівень володіння __________________ мовою _________


Додаток 6

до Порядку визначення рівня володіння

іноземною мовою кандидатами

на зайняття посад дипломатичної

служби категорій «Б» і «В» та посадовими

особами дипломатичної служби

(пункт 6 розділу IV)

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ,

що посвідчують складання міжнародних іспитів (тестів) щодо володіння іноземною мовою, якими підтверджується рівень володіння учасниками іноземною мовою


Документи та файли

Сигнальний документ — f491471n178.doc
Сигнальний документ — f491471n179.doc
Сигнальний документ — f491471n180.doc
Сигнальний документ — f491471n181.doc
Сигнальний документ — f491471n182.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2019 — 2019 р., № 100, стор. 206, стаття 3394, код акта 97205/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 11. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -