<<
>>

НАКАЗ від 31.05.2012 № 147 "Про затвердження Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України". МЗС України. 2012

Документ актуальний на 15.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2012  № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2012 р.

за № 1016/21328

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 427 від 18.10.2018}

Про затвердження Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства закордонних справ

№ 394 від 15.12.2015

№ 102 від 17.03.2017}

Відповідно до статті 1 Закону України «Про дипломатичну службу», з метою регламентації здійснення ротації в системі органів дипломатичної служби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України, що додається.

2. Скасувати наказ МЗС України від 05.02.2009 № 21 «Про затвердження Положення про ротацію».

3. Департаменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню генерального секретаріату Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства довести цей наказ до відома першого заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату, заступника Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату.

6.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

К.І. Грищенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

31.05.2012 № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2012 р.

за № 1016/21328

ПОРЯДОК

ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України

{У тексті Порядку слова «Рада по роботі з кадрами МЗС України» у всіх відмінках замінено словами «Конкурсна комісія МЗС» у відповідних відмінках;  слова «Департамент персоналу» та «Департамент менеджменту персоналу» у всіх відмінках замінено словами «служба управління персоналом МЗС» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

1. Цей Порядок визначає основні принципи та організаційні засади проведення ротації працівників дипломатичної служби України (далі - працівники) в системі органів дипломатичної служби.

Ротація працівників здійснюється з метою належного виконання завдань дипломатичної служби, ефективного використання потенціалу працівників, забезпечення рівних можливостей для дипломатичної кар’єри та професійного росту.

2. Працівники підлягають ротації і направляються у довготермінове відрядження з урахуванням їхньої професійної підготовки, спеціалізації та досвіду роботи, а також службової необхідності.

Основними принципами ротації є:

плановість;

системність;

скоординованість заходів, що забезпечують ротацію;

накопичення інформації;

регламентованість;

наступність;

законність та прозорість.

4. Служба управління персоналом МЗС з метою проведення ротації поетапно вживає таких заходів:

4.1. Формування списків посад працівників закордонних дипломатичних установ України, які підлягають ротації.

4.2. Передача переліку посад працівників у закордонних дипломатичних установах України, які підлягають ротації, до закордонних дипломатичних установ України, структурних підрозділів МЗС України та представництв МЗС України на території України.

4.3. Формування списків працівників апарату МЗС та представництв МЗС на території України, які можуть претендувати на заміщення посад у закордонній дипломатичній установі України, за результатами опрацювання внесених пропозицій.

4.4. Формування проекту Плану ротації та підготовка засідань Конкурсної комісії МЗС, що передбачають направлення кандидатів на заміщення посад у закордонних дипломатичних установах України до Вищих курсів іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України (у разі необхідності підтвердження рівня володіння іноземними мовами), до Центру підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ для проведення відповідного тестування, до керівництва профільних структурних підрозділів МЗС.

{Підпункт 4.4 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

4.5. Опрацювання проекту Плану ротації Конкурсною комісією МЗС.

4.6. Подання Плану ротації з рекомендаціями Конкурсної комісії МЗС Державному секретарю МЗС.

{Підпункт 4.6 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

4.7. Затвердження Плану ротації Державним секретарем МЗС за погодженням з Міністром закордонних справ України у частині, що стосується посад, які відповідно до Указу Президента України від 04 червня 2008 року № 513 «Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави» потребують попереднього погодження в установленому порядку з Президентом України.

{Підпункт 4.7 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

4.8. Доведення до відома працівників про включення їх до Плану ротації.

4.9. Документальне оформлення довготермінових відряджень працівників, які підлягають ротації.

5. Кандидатури на заміщення посад у закордонних дипломатичних установах України подаються на розгляд керівниками структурних підрозділів МЗС України та представництв МЗС України на території України або шляхом подання заяви працівника від свого імені на ім’я Державного секретаря МЗС України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

6. Відмова працівника, включеного до затвердженого Плану ротації, від направлення у довготермінове відрядження допускається за наявності об’єктивних причин, що підтверджено документально, за його письмовою заявою.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

Відмова працівника від направлення у довготермінове відрядження без об’єктивних причин враховується при просуванні по службі.

7. Працівники, включені до затвердженого Плану ротації, зобов’язані в строк, установлений наказом МЗС України про переведення працівника на відповідну посаду, виїхати до закордонних дипломатичних установ України.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

Працівники, строк довготермінового відрядження яких завершився, зобов’язані протягом трьох робочих днів з моменту повернення в Україну прибути до служби управління персоналом МЗС для вирішення питання щодо подальшого проходження дипломатичної служби.

8. Для працівників, які направляються в держави з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією, може бути передбачена ротація без повернення в апарат МЗС України до держав з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією.

9. На посади, що вивільняються в результаті ротації і не можуть бути заміщені працівниками, оголошується конкурс.

З особами, які успішно пройшли конкурс для заміщення посад та спеціальну перевірку, передбачену Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, при прийнятті на дипломатичну службу укладається контракт та проводиться перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

10. Працівники, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані відповідно до чинного законодавства.

11. Призначення, переведення та відкликання працівників в системі органів дипломатичної служби оформлюється наказом МЗС України.

12. Планування ротації здійснюється у такому порядку:

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

12.1. Служба управління персоналом МЗС надсилає на персональні службові електронні адреси працівників МЗС та електронні адреси представництв МЗС на території України перелік посад у закордонних дипломатичних установах України, які підлягають ротації у наступному році.

{Підпункт 12.1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015; в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

{Підпункт 12.2 пункту 12 виключено на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

12.2. Працівники МЗС та представництв МЗС на території України, які висловили бажання взяти участь у ротації, подають відповідні заяви на ім’я Державного секретаря МЗС до служби управління персоналом МЗС.

Під час обрання посади на заміщення в закордонній дипломатичній установі України зазначені працівники мають враховувати рівень своєї професійної та мовної підготовки, спеціалізацію, досвід роботи, а також відповідність своєї кандидатури вимогам професійно-кваліфікаційних характеристик до обраної посади.

{Підпункт 12.2 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

{Підпункт 12.3 пункту 12 виключено на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

12.3. Служба управління персоналом МЗС опрацьовує передані подання та заяви, вносить узагальнені пропозиції до проекту Плану ротації на розгляд Конкурсної комісії МЗС, повідомляє працівників, які не відповідають встановленим вимогам, про неможливість розгляду їх кандидатур у рамках цьогорічної ротації.

{Підпункт 12.3 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

12.4. На основі підготовленого проекту Плану ротації Конкурсною комісією МЗС здійснюється підбір кандидатів на посади у закордонних дипломатичних установах України з урахуванням їхньої професійної підготовки, спеціалізації, мовних знань та службової необхідності.

{Підпункт пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

12.5. Після розгляду Конкурсною комісією МЗС  проекту Плану ротації на наступний рік служба управління персоналом МЗС подає його Державному секретареві МЗС з відповідними пропозиціями щодо затвердження кандидатів на посади, що підлягають ротації, чи обґрунтованої відмови в такому затвердженні.

План ротації на наступний рік затверджується наказом Міністерства закордонних справ України до 31 грудня поточного року.

{Підпункт пункту 12 в редакції Наказів Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015, № 102 від 17.03.2017}

12.6. Після підписання Державним секретарем МЗС наказу про затвердження Плану ротації служба управління персоналом МЗС повідомляє працівників про їх включення до цього Плану ротації під підпис.

{Підпункт 12.6 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

12.7. У разі якщо у Плані ротації після його затвердження залишилися посади без визначених кандидатів, службою управління персоналом МЗС здійснюється додатковий підбір кандидатів на ці посади, який включає такі етапи:

12.7.1. Доведення списку посад без визначених кандидатів до відома працівників МЗС та представництв МЗС на території України.

{Підпункт 12.7.1 підпункту 12.7 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

12.7.2. Узагальнення поданих пропозицій та внесення їх на розгляд Конкурсній комісії МЗС.

12.7.3. Підготовка відповідних змін до Плану ротації з урахуванням рішення Конкурсної комісії МЗС та внесення їх на затвердження Державним секретарем МЗС.

{Підпункт 12.7.3 підпункту 12.7 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

12.8. Служба управління персоналом МЗС на підставі Плану ротації надсилає керівникам структурних підрозділів МЗС України та представництв МЗС України на території України список працівників (із зазначенням посади в закордонній дипломатичній установі та попередньої посади в апараті МЗС України чи представництві МЗС України на території України), які повертаються з відрядження, для внесення пропозицій щодо подальшого проходження ними дипломатичної служби в апараті МЗС України чи представництві МЗС України на території України.

До цього списку не включаються працівники, які були направлені в довготермінове відрядження на контрактній основі.

12.9. Пропозиції керівників структурних підрозділів МЗС України та представництв МЗС України на території України щодо подальшого проходження дипломатичної служби працівників, які повертаються з довготермінового відрядження, вносяться на розгляд Конкурсній комісії МЗС.

Подальше проходження дипломатичної служби працівників, які повертаються з довготермінового відрядження, відбувається відповідно до статей 21 та 24 Закону України «Про дипломатичну службу».

13. Ротація проводиться у такому порядку:

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

13.1. Ротація працівників проводиться на основі затвердженого Плану ротації в межах поточного календарного року.

{Підпункт 13.1 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

13.2. Служба управління персоналом МЗС на підставі Плану ротації складає графік виїзду-повернення працівників, які підлягають ротації.

{Підпункт 13.2 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

13.3. Графік виїзду-повернення працівників, які підлягають ротації, а також зміни до нього затверджуються Державним секретарем МЗС.

{Підпункт 13.3 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

13.4. Оформлення ротації працівників передбачає:

формування особових справ працівників;

направлення працівників до Вищих курсів іноземних мов Центру підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ (у разі необхідності підтвердження рівня володіння іноземними мовами), Управління режиму та захисту інформації, військових комісаріатів (для військовозобов’язаних), закладів охорони здоров’я для проходження медичної комісії;

{Абзац третій підпункту 13.4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 102 від 17.03.2017}

проходження працівниками стажування в структурних підрозділах МЗС, інших міністерствах та центральних органах виконавчої влади України, підготовка на курсах Дипломатичної академії України при МЗС України;

підготовка, візування та підписання наказів про призначення (відкликання, переведення) працівників;

оформлення проїзних документів (паспортів, віз) працівникам та членам їхніх сімей;

визначення дати виїзду-повернення працівників;

оформлення відповідно до чинного законодавства України відпустки працівникам, довготермінове відрядження яких завершено;

переведення в апарат МЗС України або в представництво МЗС України на території України працівників, які були направлені у довготермінові відрядження з апарату МЗС України чи представництв МЗС України на території України і строк яких закінчився.

{Підпункт 13.4 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 394 від 15.12.2015}

14. Цей Порядок не поширює свою дію на працівників, які призначаються на посади Президентом України.

Директор Департаменту

персоналу

С.О. Шутенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.07.2012 — 2012 р., № 52, стор. 240, стаття 2121, код акта 62478/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -