<<
>>

. Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 16.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

01.03.2021  № 36-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2021 р.

за № 341/35963

Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до підпунктів 4, 34 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, з метою відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

2. Управлінню розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року № 619/30487 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

С. Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

01 березня 2021 року № 36-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2021 р.

за № 341/35963

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Комісія) створюється з метою відбору закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти (далі - заклади освіти) на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу, серед яких буде розміщено державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) відбір виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування серед закладів освіти;

2) розгляд та інформування виконавців державного замовлення щодо попереднього обсягу державного замовлення;

3) прийняття рішення щодо внесення змін до натуральних показників державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Комісія утворюється щороку наказом НАДС у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються представники:

НАДС;

МОН;

Мінекономіки;

експертних рад при акредитаційній комісії;

Спільного представницького органу сторони роботодавців;

всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань;

органів студентського самоврядування.

Членами Комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.

Секретар Комісії з правом голосу є представником підрозділу з розміщення та виконання державного замовлення НАДС.

Засідання Комісії може проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання) шляхом застосування технічних засобів, про що зазначається в протоколі засідання Комісії.

Склад Комісії може змінюватись протягом року.

У разі відсутності представника Комісії, делегувати повноваження представника Комісії можна за рішенням суб’єкта, який делегував свого представника до Комісії, повідомивши офіційним листом НАДС.

НАДС не пізніше як за два робочі дні до проведення засідання попередньо надсилає членам Комісії матеріали щодо відбору виконавців державного замовлення, які будуть розглядатися на засіданні Комісією.

5. Комісію очолює голова - заступник Голови НАДС відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;

приймає в межах своєї компетенції рішення та надає доручення, організовує і контролює їх виконання.

6. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим головою Комісії.

У разі необхідності за рішенням голови Комісії можуть проводитися позачергові засідання Комісії.

На засіданнях Комісії можуть бути присутні представники учасників конкурсу та громадськості.

7. Секретар Комісії організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення відбору виконавців державного замовлення, збір конкурсних документів, веде та оформлює протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови Комісії виконує інший член Комісії.

8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Протоколи засідань Комісії підписуються головою та членами, присутніми на її засіданні.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу з відбору виконавців державного замовлення (далі - Конкурс) публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних вебсайтах НАДС (http://nads.gov.ua) та МОН у п’ятиденний строк після оприлюднення окремого рішення Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на відповідний рік.

10. В оголошенні про проведення Конкурсу на офіційному вебсайті НАДС зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у поточному році;

порядок надання роз’яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім’я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

11. Заклади освіти, що претендують на виконання державного замовлення, подають для розгляду конкурсні пропозиції.

Подані у конкурсній пропозиції дані перевіряються на достовірність. У разі виявлення недостовірних даних заклад освіти не допускається до участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення.

Строк подання конкурсних пропозицій становить не менше ніж п’ятнадцять робочих днів з дати оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

12. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення визначеного строку їх прийняття або не відповідають установленим вимогам, повертаються Комісією без розгляду.

У разі ненадання всіх документів, передбачених переліком конкурсної документації, конкурсна пропозиція не розглядається Комісією.

Пропозиції виконавців державного замовлення щодо коригування розподіленого обсягу державного замовлення розглядаються на засіданні Комісії. За результатами розгляду приймається рішення щодо можливості внесення змін до обсягу державного замовлення, про що складається відповідний протокол.

13. При відборі виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Комісія керується основними критеріями, визначеними пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, Положенням про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, та критеріями конкурсного відбору, які затверджуються НАДС.

НАДС може встановлювати також галузеві та інші критерії конкурсного відбору.

14. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії, які присутні на її засіданні, шляхом відкритого голосування.

15. Протокол, підписаний членами Комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання наказу НАДС про результати Конкурсу.

16. Підсумки проведення Конкурсу у п’ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному вебсайті НАДС (http://nads.gov.ua).

17. Наказ НАДС про результати конкурсного відбору є підставою для укладання державного контракту на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

18. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює структурний підрозділ апарату НАДС з розміщення та виконання державного замовлення НАДС.

Начальник Управління

розміщення та виконання

державного замовлення

на професійне навчання

Н. Донченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 318, стаття 1228, код акта 103653/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -