>>

НАКАЗ від 04.07.2022 № 53-22 "Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 06.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

04.07.2022  № 53-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 липня 2022 р.

за № 764/38100

Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 23 березня 2020 року № 46-20 «Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрований в Міністерстві юстиції 27 березня 2020 року за № 308/34591 (зі змінами).

3. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

04 липня 2022 року № 53-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 липня 2022 р.

за № 764/38100

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

I. Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Система професійного навчання).

3. Організатором Конкурсу є Національне агентство України з питань державної служби (далі - Організатор).

4. Учасниками Конкурсу є суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші органи, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», що проводять внутрішнє навчання, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі - Учасники).

5. Основні завдання Конкурсу:

1) визначення кращих практик впровадження освітніх інновацій у Системі професійного навчання (далі - Практики) у номінаціях Конкурсу;

2) сприяння поширенню кращих Практик у Системі професійного навчання;

3) сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом між Учасниками;

4) публічне визнання досягнень Учасників як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг у Системі професійного навчання.

6. Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, прозорості.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом Організатора. До складу Конкурсної комісії входять голова, секретар та її члени.

Головою Конкурсної комісії є заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби (за посадою).

У складі Конкурсної комісії має бути не менше семи осіб.

До складу Конкурсної комісії можуть входити представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та установ, організацій (у тому числі міжнародних), експерти, фахівці, діяльність яких пов’язана зі сферою професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Члени Конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Секретар Конкурсної комісії з правом голосу є представником структурного підрозділу Організатора, відповідального за організацію проведення Конкурсу.

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови Конкурсної Комісії виконує інший член Конкурсної Комісії.

Секретар Конкурсної комісії:

надає консультативну допомогу претендентам на участь у Конкурсі;

здійснює прийняття заявок, їх перевірку на відповідність вимогам цього Положення та реєстрацію;

веде протоколи засідань Конкурсної комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням голови Конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

II. Проведення Конкурсу

1. Конкурс оголошується наказом Організатора, в якому зазначається: персональний склад Конкурсної комісії, строки проведення та номінації Конкурсу, у тому числі період впровадження Практик, які можуть бути подані для участі в ньому, а також заходи, необхідні для організаційного забезпечення проведення Конкурсу.

Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Організатора та вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» (далі - Портал).

2. Для участі у Конкурсі претенденти подають заявку на участь у Конкурсі за встановленою Організатором формою (далі - заявка), у якій вказується інформація про впроваджену освітню інноваційну практику. Заявка подається на електронну пошту, зазначену в оголошенні про проведення Конкурсу.

Претендент забезпечує достовірність інформації у поданій ним заявці.

Претендентом подається на Конкурс не більше однієї заявки за кожною номінацією, визначеною Організатором.

3. Організатор проводить реєстрацію заявок Учасників і протягом двох робочих днів після завершення строку подання заявок передає їх на розгляд Конкурсної комісії.

4. Заявки, подані Учасниками, не реєструються у разі:

1) подання їх після закінчення строку, визначеного в оголошенні про проведення Конкурсу;

2) невідповідності Практики номінаціям Конкурсу та періоду впровадження, визначених Організатором;

3) недотримання встановленої форми подання заявки та її заповнення не в повному обсязі.

5. За наявності однієї з підстав, визначених пунктом 4 цього розділу, Організатор надсилає повідомлення Учаснику (на електронну пошту, вказану ним у заявці) про відмову в реєстрації заявки із зазначенням причини такої відмови протягом трьох робочих днів з дня подання заявки.

У разі усунення підстав, визначених підпунктами 2, 3 пункту 4 цього розділу, Учасник може повторно подати заявку, але не пізніше строку, визначеного умовами проведення Конкурсу.

6. Конкурсна комісія здійснює розгляд заявок та оцінювання Практик відповідно до таких критеріїв:

перший критерій - інноваційність (новизна освітньої практики у професійному навчанні (методу, програми, системи, технології тощо), її обґрунтування);

другий критерій - результативність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність інноваційної освітньої практики);

третій критерій - відтворюваність результатів (можливість відтворення впровадженої освітньої інноваційної практики в іншому контексті або місці; корисність для розвитку системи професійного навчання та підвищення якості надання освітніх послуг).

7. За кожним критерієм членами Конкурсної комісії в установленій Організатором формі оцінювання Практик виставляються бали від 0 до 5. Максимально можлива кількість балів - 15. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення балів, виставлених членами Конкурсної комісії, на підставі якого формується загальний рейтинг Практик у кожній номінації окремо.

8. Визначення переможців Конкурсу відбувається окремо у кожній номінації. Переможцями стають Учасники, чиї Практики набрали найбільшу кількість балів у загальному рейтингу Практик. У разі отримання Учасниками однакової кількості балів Конкурсна комісія виносить на обговорення Практики таких Учасників та приймає рішення шляхом голосування.

Перелік переможців затверджується рішенням Конкурсної комісії.

Переможцям Конкурсу в кожній номінації присуджуються перше, друге та третє місця.

За рішенням Конкурсної комісії за окремою номінацією та/або місцем в окремій номінації переможець Конкурсу може бути не визначеним.

9. Конкурсна комісія:

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;

2) проводить оцінювання Практик, поданих Учасниками, відповідно до критеріїв, визначених пунктом 6 цього розділу;

3) визначає переможців Конкурсу відповідно до цього Положення.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним за умови присутності на ньому більше половини від її загального складу.

Засідання Конкурсної комісії може проводитись дистанційно, зокрема в режимі відеоконференції.

11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

У разі проведення дистанційного засідання Конкурсної комісії рішення фіксуються шляхом голосування за допомогою електронних засобів/ресурсів/платформ з обов’язковою відеофіксацією.

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні.

У разі проведення дистанційного засідання протокол рішення Конкурсної комісії може створюватися у вигляді електронного документу, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні, шляхом накладення електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

III. Результати Конкурсу

1. Результати Конкурсу затверджуються відповідним наказом НАДС та оприлюднюються на Порталі та офіційному вебсайті Організатора протягом п’яти робочих днів з дня засідання Конкурсної комісії.

2. Практики переможців Конкурсу оприлюднюються на Порталі та офіційному вебсайті Організатора.

Директор Генерального

департаменту з питань

професійного розвитку

державних службовців

та посадових осіб місцевого

самоврядування

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.07.2022 — 2022 р., № 56, стор. 439, стаття 3375, код акта 112554/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 01.06.2022 № 40-22 "Про внесення змін до Типового положення про службу управління персоналом державного органу". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 15.06.2022 № 45-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27 травня 2022 року № 36-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 27.05.2022 № 36-22 "Про внесення змін до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -