<<
>>

НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 17.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

10.06.2021  № 92-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 878/36500

Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

{Додатково див. Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 108-21 від 09.07.2021}

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 13 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 10 жовтня 2019 року № 185-19, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 13 листопада 2019 року за № 1159/34130, що додаються.

2.

Генеральному департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

10 червня 2021 року № 92-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 878/36500

ЗМІНИ

до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1. Абзац четвертий пункту 4 розділу II викласти в такій редакції:

«Частка вибіркових модулів має становити не менше ніж 20 відсотків часу, передбаченого для засвоєння всієї професійної (сертифікатної) програми (окрім програм, спрямованих на підвищення рівня володіння державною та іноземною мовами).».

2. У розділі III:

1) у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац шостий після слова «дистанційна» доповнити словами «(в синхронному та/або асинхронному режимі)»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«цільова група (державні службовці із зазначенням категорії посад державної служби, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування із зазначенням категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад). Якщо програма підвищення кваліфікації спрямована на удосконалення професійних компетентностей двох або більше цільових груп, то в структурі програми повинні враховуватися особливості потреб таких цільових груп;»;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма (для загальних програм підвищення кваліфікації - з урахуванням переліку пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на відповідний рік, затвердженого НАДС та оприлюдненого на його офіційному вебсайті та вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»);»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять: лекція, семінар, тренінг, практична робота, тематична дискусія, дебати, конференція, відеоконференція, вебінар, обговорення у форматі круглого столу, ділова гра, розв’язання ситуаційного завдання тощо). Конференція, відеоконференція, обговорення у форматі круглого столу не можуть бути зазначені єдиною формою навчальних занять у короткострокових програмах підвищення кваліфікації тривалістю до 0,5 кредита ЄКТС;»;

2) у пункті 3:

абзац другий після слова «візити» доповнити словами «(у разі їх передбачення)»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«етапи навчання (сесії), назви модулів та/або тем, включених до програми (кожен модуль та/або тема повинні містити перелік методів навчання, форм проведення навчальних занять, які дозволяють розкрити зміст модуля та/або теми, набуті та/або удосконалені професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямована програма, а також перелік питань, які виносяться на самостійну роботу учасників професійного навчання відповідно до структури програми);»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Оцінювання результатів навчання за професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації здійснюється шляхом поточного та/або підсумкового контролю у формі та за періодичністю, визначеними програмою. У програмі визначаються вимоги до виконання завдань у межах окремого контрольного заходу та значення підсумкової оцінки результатів навчання, що дає право на отримання документа про підвищення кваліфікації.

Оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації здійснюється шляхом підсумкового контролю у формі, визначеній програмою. Оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою обсягом до 0,5 кредиту ЄКТС не здійснюється.

Поточний та/або підсумковий контроль може здійснюватися у формі тестування, розв’язання ситуаційного завдання (у письмовій або усній формі), написання есе за визначеною темою, розроблення та презентації проєкту (у письмовій або усній формі), написання звіту (або презентації) про результати групового чи індивідуального завдання, виступу на заході (семінарі) тощо.»;

4) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«частка самостійної роботи учасників професійного навчання має становити не більше ніж 20 відсотків від загальної тривалості навчання за відповідною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації.».

Директор Генерального

департаменту з питань

професійного розвитку

державних службовців

та посадових осіб

місцевого самоврядування

Л. Рикова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.07.2021 — 2021 р., № 57, стор. 393, стаття 3552, код акта 106042/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.06.2021 № 98-21 "Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 12.08.2021 № 128-21 "Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -