>>

НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 10.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

15.07.2021  № 112-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 серпня 2021 р.

за № 1004/36626

Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»

Вiдповiдно до підпунктів 4, 13 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вiд 01 жовтня 2014 року № 500, з метою залучення служб управління персоналом органів місцевого самоврядування до участі у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом», НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 вересня 2018 року № 212-18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за № 1075/32527, зміни, що додаються.

2. Генеральному департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

від 15 липня 2021 року № 112-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 серпня 2021 р.

за № 1004/36626

ЗМІНИ

до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»

1.

У розділі I:

1) пункти 2-4 викласти у такій редакції:

«2. У Конкурсі можуть брати участь структурні підрозділи з питань персоналу або спеціалісти з питань персоналу державних органів, органів місцевого самоврядування, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - служба управління персоналом).

3. Метою проведення Конкурсу є впровадження в органах, визначених в пункті 2 цього розділу, кращих практик, досвіду у сфері управління персоналом, популяризація сучасних інструментів та технологій з управління персоналом, підвищення престижу діяльності служб управління персоналом, відзначення переможців Конкурсу, демонстрація їх досягнень та професійного розвитку.

4. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення кращих практик у сфері управління персоналом та їх поширення серед органів, визначених у пункті 2 цього розділу;

популяризація сучасних інструментів і технологій у сфері управління персоналом;

підвищення мотивації, ініціативності та професійної активності служб управління персоналом у використанні сучасних інструментів і технік управління персоналом на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування;

заохочення висококваліфікованих HR-фахівців, зокрема молоді, до вступу на державну службу та на службу в органи місцевого самоврядування;

формування творчого та креативного підходу до виконання посадових обов’язків, сприяння особистісному зростанню та розвитку професійного потенціалу працівників служб управління персоналом;

відзначення високопрофесійних, ініціативних, відповідальних і творчих служб управління персоналом, службова діяльність яких ґрунтується на сучасних інструментах управління персоналом.»;

2) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Організаційно-методологічне забезпечення та інформаційний супровід Конкурсу здійснює Генеральний департамент НАДС, що забезпечує формування державної політики у сфері управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування (далі - Генеральний департамент).».

2. У розділі II:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. У Конкурсі можуть брати участь служби управління персоналом органів, визначених у пункті 2 розділу I цього Положення (далі - претенденти на участь у Конкурсі) на трьох рівнях:

I рівень - служби управління персоналом:

державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення;

сільських, селищних, міських, районних у містах рад;

II рівень - служби управління персоналом:

органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя;

районних та обласних рад;

III рівень - служби управління персоналом:

державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України.»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Заявка заповнюється керівником служби управління персоналом відповідного органу та погоджується керівником державної служби або керівником цього органу.».

3. У розділі III:

1) у абзаці третьому пункту 2 слова «державних органів» замінити словами «органів, визначених у пункті 2 розділу I цього Положення»;

2) у абзаці першому пункту 3 слова «державних експертів» замінити словом «працівників».

4. У пункті 6 розділу IV слова «державних органів» виключити;

5. У додатку 1:

1) у графі «Найменування державного органу» слово «державного» виключити;

2) у пункті 1 слово «державному» виключити;

3) у пункті 5 слово «державного» виключити;

4) позицію

«

________________________________________

(посада керівника служби управління

персоналом державного органу)

»

замінити такою позицією:

«

________________________________________

(посада керівника служби

управління персоналом)

»;

5) позицію

«

________________________________________

(посада керівника державної служби

державного органу)

»

замінити такою позицією:

«

________________________________________

(посада керівника державної служби

або керівника органу)

».

6. У підпункті 4.2 пункту 4 додатку 2 слово «державних» виключити.

7. У тексті Положення слово «веб-сайт» в усіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідному відмінку.

Директор

Генерального департаменту

з питань

управління персоналом

на державній службі

та в органах

місцевого самоврядування

Ю. Лозюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.08.2021 — 2021 р., № 63, стор. 184, стаття 3993, код акта 106482/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -