<<
>>

НАКАЗ від 20.05.2020 № 80-20 "Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 18.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

20.05.2020  № 80-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 червня 2020 р.

за № 484/34767

Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до підпунктів 6, 9 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» (далі - Звіт КСДС);

Інструкцію щодо заповнення форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 21 жовтня 2016 року № 223 «Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1477/29607.

3. Установити, що дія цього наказу поширюється на державні органи, установи та організації, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державної служби (далі - державні органи).

4. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики Національного агентства України з питань державної служби забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опрацювання Звітів КСДС, поданих до Національного агентства України з питань державної служби, формування, супроводження ведення та проведення оновлення відомостей обліку кількісного складу державних службовців державних органів.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В о. Голови

В. Купрій

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

Голова Державної служби статистики України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Державної судової адміністрації України

Виконувач обов’язків начальника

Департаменту кадрової роботи та державної служби

Офісу Генерального прокурора України

О. Вискуб

І. Вернер

Л. Денісова

З. Холоднюк

О. Кондратенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

20.05.2020  № 80-20

ЗВІТ

про кількісний склад державних службовців

(Форма КСДС (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

20.05.2020  № 80-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 червня 2020 р.

за № 484/34767

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок збору, формування та подання до НАДС Звіту про кількісний склад державних службовців (далі - Звіт КСДС). Звіт КСДС не є накопичувальним. Звіт КСДС складають щокварталу станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, державні органи, їх апарати (секретаріати), інші органи, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» (далі - державні органи), а саме:

1) апарати державних органів та підпорядковані державним органам територіальні органи;

2) апарати (секретаріати) органів судової влади та прокуратури;

3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи);

4) районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи).

2. Розподіл працівників за категоріями та підкатегоріями посад державної служби проводиться відповідно до статті 6 Закону України «Про державну службу».

II. Порядок складання Звіту КСДС

1. Звіт КСДС складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі звітності строків. Звіт КСДС заповнюється державною мовою.

2. Звіт КСДС складає служба управління персоналом (структурний підрозділ або спеціаліст з питань персоналу) державного органу. Керівник державного органу забезпечує достовірність та повноту інформації, зазначеної у звіті КСДС.

3. У розділі I «Кількісний склад працівників державного органу» Звіту КСДС зазначаються:

у графах 3-14 - зведені дані щодо кількості посад державної служби за штатним розписом, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графах 15-34:

фактична кількість працюючих державних службовців за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (зазначаються державні службовці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та/або тимчасовою непрацездатністю (незалежно від тривалості);

не зазначаються державні службовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, мобілізовані та/або на військовій службі за контрактом (увільнені);

у графах 35-46 - кількість вакантних посад державної служби за штатним розписом, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графах 47-49 - облікова кількість державних службовців («Фактична кількість працюючих державних службовців» (графа 15), «У відпустці для догляду за дитиною» (графа 48), «Мобілізовані або на військовій службі за контрактом (увільнені)» (графа 49);

у графах 50-56 - кількість інших посад, які визначені штатним розписом і не належать до посад державної служби;

у графах 57-63 - фактична кількість працюючих інших працівників у державному органі, які передбачені штатним розписом і не є державними службовцями.

4. У розділі II «Розподіл державних службовців за статтю та віковими групами» Звіту КСДС зазначаються:

у графах 3-23 - фактична кількість працюючих державних службовців (графа 3), у тому числі за ознакою статі та віковою групою. Під час розрахунку за віковою групою зазначається кількість повних років;

у графах 24-30 - кількість фахівців з питань реформ, у тому числі за ознакою статі та за категоріями посад (з графи 3 «Фактична кількість працюючих державних службовців»);

у графах 31-37 - кількість державних службовців призначених на посади за контрактом, у тому числі за ознакою статі та за категоріями посад державної служби (з графи 3 «Фактична кількість працюючих державних службовців»).

5. У розділі III «Кількість призначених та звільнених з посад державних службовців» Звіту КСДС зазначаються:

зведені дані про кількість державних службовців за категоріями та підкатегоріями посад державної служби, призначених на посади до державного органу та звільнених з посад із державного органу, з 01 числа до останнього робочого дня звітного періоду включно;

окремо - дані про кількість державних службовців, призначених на посади у встановленому законодавством порядку за результатами конкурсу на зайняття посад державної служби, за переведенням з іншого державного органу та тих, що вперше вступили на державну службу;

у графах 3-14 - кількість державних службовців, призначених на посади за звітний період, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графах 15-26 - кількість державних службовців, призначених за результатами конкурсу, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 27 - кількість призначених на посади державних службовців, які вперше вступили на державну службу (з графи 15);

у графах 28-39 - кількість державних службовців, призначених на посади державної служби за переведенням, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графах 40-51 - кількість державних службовців, призначених на посади державної служби за контрактом, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 52 - кількість державних службовців, призначених на посади державної служби відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», кількість поновлених на службі за рішенням суду (з графи 3);

у графах 53-64 - кількість державних службовців, які звільнилися з посад у звітному періоді, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (з графи 53);

у графах 65-67 - кількість державних службовців, які звільнилися з посад у звітному періоді за окремими підставами (з графи 53).

Інформація про державного службовця, датою звільнення з посади та відповідно останнім днем роботи якого є останній робочий день звітного періоду, відображається у кількості звільнених державних службовців у звіті за наступний звітний період.

III. Порядок подання Звіту КСДС

1. Звіт КСДС щокварталу подається до НАДС в електронному вигляді із використанням встановленого ідентифікатора (логін та пароль) через вебпортал НАДС за адресою: https://ksds.nads.gov.ua.

2. Територіальні органи державного органу не пізніше ніж 07 число місяця, наступного за звітним періодом подають Звіт КСДС до державного органу вищого рівня.

Державний орган вищого рівня, що має територіальні органи, перевіряє Звіти КСДС на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнює їх та не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом подає до НАДС.

3. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації складають Звіт КСДС та не пізніше ніж 07 число місяця, наступного за звітним періодом подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації перевіряють Звіти КСДС на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнюють їх та не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом подають до НАДС.

Начальник Управління

стратегічного планування

та аналізу політики НАДС

Г. Балковенко


Документи та файли

Сигнальний документ — f495750n68.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.06.2020 — 2020 р., № 45, стор. 448, стаття 1462, код акта 99343/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 76-20 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 19.05.2020 № 77-20 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 16. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи. Нацдержслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.06.2020 № 96-20 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, його територіальні органи". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 16.07.2020 № 118-20 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 13.07.2020 № 115-20 "Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 31.07.2020 № 141-20 "Про внесення змін до Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -