<<
>>

ПОЛОЖЕНН. Президент України. 2021

Документ актуальний на 07.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

Указ

Президента України

Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

З метою сприяння модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до сучасних та перспективних потреб ринку праці, кращих міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, створення умов для формування і розвитку актуальних професійних компетентностей особи, необхідних для її успішної професійної діяльності та самореалізації, а також розвитку трудових ресурсів як фактора економічного зростання держави постановляю:

1. Утворити Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (додається).

3. Керівникові Офісу Президента України подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та затвердити до 1 вересня 2021 року державну цільову програму розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної (професійно-технічної) освіти, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

удосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти України з урахуванням кращих міжнародних стандартів і практик, сучасних та перспективних потреб ринку праці;

запровадження удосконаленої моделі фінансування діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням реальних потреб для забезпечення здобуття сучасних професій;

оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі шляхом розроблення та затвердження нових державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій, впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, забезпечення здобувачів професійної (професійно-технічної освіти) сучасними підручниками (посібниками) та їх електронними версіями;

запровадження ефективних механізмів забезпечення проходження здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання, виробничої практики відповідно до актуальних вимог професійних компетентностей, професійних стандартів;

удосконалення роботи з професійної орієнтації учнівської молоді щодо реалізації права на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, професійного консультування здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, проведення тематичних та інформаційних заходів;

оновлення програм підвищення кваліфікації для викладачів, педагогів професійного навчання, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також створення умов для підвищення їх кваліфікації, проходження стажування за сучасними проектами;

підвищення престижності праці педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, запровадження мотиваційних фінансових інструментів оплати їх праці з визначенням відповідних критеріїв щодо особистого внеску педагогічних працівників, рівня викладання, наповнюваності груп тощо;

запровадження ефективних інструментів збору та оброблення статистичної інформації про стан ринку праці для прогнозування потреб у кадрах за професіями і спеціальностями;

2) опрацювати питання щодо:

підвищення розміру стипендіального забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

передачі в установленому порядку державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у комунальну власність, забезпечення видатків на оформлення відповідних правовстановлюючих документів;

врегулювання в установленому порядку питання створення та діяльності наглядових (піклувальних) рад у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

сприяння реалізації міжнародних проектів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

3) розробити із залученням Національного інституту стратегічних досліджень та затвердити рамкову методику аналізу регіональних ринків праці, передбачивши механізм здійснення щорічного моніторингу та актуалізації відповідних даних.

5.

Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування вживати в установленому порядку необхідних заходів щодо:

1) забезпечення доступності і безоплатності здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;

2) зміцнення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення їх належного фінансування;

3) моніторингу регіональних ринків праці та сприяння працевлаштуванню випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

30 березня 2021 року

№ 130/2021


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 березня 2021 року № 130/2021

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

1. Рада з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту;

аналіз законодавства України у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

вивчення тенденцій розвитку ринку праці і прогнозування пріоритетних напрямів та шляхів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;

розроблення пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, необхідних для розвитку та успішної професійної реалізації особистості;

опрацювання питань щодо посилення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі удосконалення механізмів їх фінансування;

сприяння взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань розвитку сучасного освітнього простору, забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, додержання прав учасників освітнього процесу.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

утворювати в разі потреби робочі групи для вивчення окремих питань, що належать до компетенції Ради, залучати до роботи в таких групах представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів (відповідно за погодженням з їх керівниками або за їх згодою);

запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, експертів; ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з центральними та місцевими органами виконавчої влади, закладами професійної (професійно-технічної) освіти, науковими установами, громадськими об'єднаннями.

6. Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

7. Голова Ради визначає порядок денний засідань Ради, організовує їх підготовку та проведення, головує на засіданнях Ради.

8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

За результатами засідання Ради у разі потреби оформлюється протокол, який підписує голова Ради.

9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

10. Діяльність Ради є відкритою і гласною.

Інформація про діяльність Ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Рада використовує у роботі бланк зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу

Президента України

А.ЄРМАК


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 01.04.2021 — № 62

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Президент України. 2021 рікк
 2. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Пилипченка з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області. Президент України. 2021 рікк
 3. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Рєзнікова з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області. Президент України. 2021 рікк
 4. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Химича з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області. Президент України. 2021 рікк
 5. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2021 рікк
 6. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Голованя з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Президент України. 2021 рікк
 7. Указ Президента України Про направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово. Президент України. 2021 рікк
 8. Указ Президента України Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Президент України. 2021 рікк
 9. Указ Президента України Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Президент України. 2021 рікк
 10. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 11. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 12. Указ Президента України Про звільнення С. Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 13. Указ Президента України Про призначення А. Черняка ректором Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 14. Указ Президента України Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. Президент України. 2021 рікк
 15. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Шевченко з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Васильчишиної з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 17. Розпорядження Президента України Про деякі питання, пов'язані з реорганізацією районних державних адміністрацій. Президент України. 2021 рікк
 18. Розпорядження Президента України Про делегацію України для участі у XI сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). Президент України. 2021 рікк
 19. Розпорядження Президента України Про звільнення І. Петрушки з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України. 2021 рікк
 20. Указ Президента України Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України. Президент України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -