>>

ПОЛОЖЕНН. Президент України. 2021

Документ актуальний на 09.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

Указ

Президента України

Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту

1. Утворити Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (додається).

3. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) у статті 1 Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 "Про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (зі змінами, внесеними Указом від 28 вересня 2019 року № 718):

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"заохочення молоді за досягнення в освітній діяльності (у тому числі учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів), а також у науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів, у тому числі проектів інноваційних освітніх технологій та цифрової трансформації, у сферах освіти, науки та спорту";

2) абзаци другий і п'ятий статті 2, статтю 3 Указу Президента України від 28 вересня 2019 року № 718 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357" виключити.

4. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести у місячний строк проект Положення про порядок надання підтримки із Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

2) визначити порядок виплати стипендій, грантів, премій, призначених із Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

3) опрацювати питання щодо створення та ведення реєстру проектів у сферах освіти, науки та спорту, що реалізуються із Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.

Київ

2 червня 2021 року

№ 223/2021


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 червня 2021 року № 223/2021

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

1. Рада Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є підготовка та внесення Президентові України пропозицій щодо надання підтримки із Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (далі - Фонд Президента України) для:

продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;

участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;

залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

заохочення молоді за досягнення в освітній діяльності (у тому числі учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів), а також у науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів, у тому числі проектів інноваційних освітніх технологій та цифрової трансформації, у сферах освіти, науки та спорту.

4. Рада для здійснення покладеного на неї завдання:

1) визначає перелік пріоритетних спеціальностей і перелік провідних вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти і наукових установ, для продовження навчання та стажування в яких може надаватися підтримка із Фонду Президента України;

2) визначає перелік пріоритетних напрямів реалізації проектів, у тому числі проектів інноваційних освітніх технологій та цифрової трансформації, у сферах освіти, науки та спорту, підтримка яких може здійснюватися із Фонду Президента України, та розглядає пропозиції щодо таких проектів;

3) розглядає пропозиції щодо надання підтримки із Фонду Президента України для участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України, а також для заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності, крім питань щодо призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, та премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;

4) приймає рішення про оголошення та проведення конкурсного відбору для одержання підтримки із Фонду Президента України, розглядає кандидатури претендентів, приймає рішення про визначення переможців конкурсу, вносить Президентові України пропозиції щодо кандидатур для призначення стипендій, надання грантів, присудження премій разом з проектами відповідних указів;

5) розглядає пропозиції щодо реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту, підтримка яких може здійснюватися із Фонду Президента України;

6) вносить у разі потреби в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення Положення про порядок надання підтримки із Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

7) приймає рішення про затвердження регламенту Ради, яким визначається порядок її роботи, а також утворених нею робочих, експертних груп;

8) приймає рішення про створення робочих, експертних груп, залучення в установленому порядку до роботи в таких групах представників державних органів, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, а також вітчизняних та іноземних експертів з відповідних питань;

9) аналізує та узагальнює досвід і досягнення в освіті, науці та спорті осіб, яким призначено стипендії та надано гранти з Фонду Президента України, сприяє висвітленню такого досвіду і досягнень в засобах масової інформації, бере в установленому порядку участь у інформаційно-просвітницькій діяльності;

10) запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

11) заслуховує на засіданнях Ради претендентів, які беруть участь у конкурсі чи доборі на здобуття стипендій та грантів, осіб, висунутих на присудження премій, залучає в установленому порядку до обговорення відповідних питань, розгляду внесених документів, матеріалів представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також вітчизняних та іноземних експертів.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також із закладами вищої освіти, науковими установами, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національним фондом досліджень України, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, а також з міжнародними організаціями та іншими представниками заінтересованих сторін у сфері освіти, науки та спорту.

6. Рада утворюється у складі голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради може бути особа, яка є фахівцем у сфері освіти, науки та/або фізичної культури і спорту, має бездоганну ділову репутацію та високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою та іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Членами Ради можуть бути особи, які є фахівцями з досвідом роботи у сферах освіти, науки та/або фізичної культури і спорту, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет.

До складу Ради за посадою входять Міністр освіти і науки України, Міністр молоді та спорту України, голова Національного фонду досліджень України, Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесено питання внутрішньої та гуманітарної політики.

Члени Кабінету Міністрів України входять до складу Ради за погодженням із Прем'єр-міністром України.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

7. Голова Ради:

організовує роботу Ради;

скликає засідання Ради, визначає їх порядок денний та головує на засіданнях Ради;

представляє Раду у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

забезпечує організацію проведення заходів з оголошення переможців конкурсу, яким відповідним указом Президента України надається підтримка із Фонду Президента України;

забезпечує інформування громадськості про діяльність Ради та проекти, реалізовані за підтримки Фонду Президента України.

8. Основною формою роботи Ради є засідання.

Головує на засіданнях голова Ради, а у разі його відсутності - один із членів Ради, визначений головою Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Засідання Ради проводяться за потреби, але не менше чотирьох разів на рік.

Засідання Ради за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписує головуючий на засіданні.

9. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Голова Ради, члени Ради, експерти, які залучаються до проведення конкурсного відбору претендентів для надання підтримки із Фонду Президента України, зобов'язані повідомити про конфлікт інтересів, що виник під час такого конкурсного відбору, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції". Особа, у якої наявний конфлікт інтересів, не може брати участь у розгляді відповідних питань допоки конфлікт інтересів не буде усунуто відповідно до законодавства.

11. Рада інформує громадськість про свою діяльність. Інформація про діяльність Ради, оголошення про проведення конкурсів, їх результати, відомості про переможців конкурсів розміщуються на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється структурним підрозділом Офісу Президента України та Державним управлінням справами (в межах компетенції).

Керівник Офісу

Президента України

А.ЄРМАК


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 04.06.2021 — № 106

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Президент України. 2021 рікк
 2. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Пилипченка з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області. Президент України. 2021 рікк
 3. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Рєзнікова з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області. Президент України. 2021 рікк
 4. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Химича з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області. Президент України. 2021 рікк
 5. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2021 рікк
 6. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Голованя з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Президент України. 2021 рікк
 7. Указ Президента України Про направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово. Президент України. 2021 рікк
 8. Указ Президента України Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Президент України. 2021 рікк
 9. Указ Президента України Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Президент України. 2021 рікк
 10. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 11. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 12. Указ Президента України Про звільнення С. Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 13. Указ Президента України Про призначення А. Черняка ректором Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 14. Указ Президента України Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. Президент України. 2021 рікк
 15. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Шевченко з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Васильчишиної з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 17. Розпорядження Президента України Про деякі питання, пов'язані з реорганізацією районних державних адміністрацій. Президент України. 2021 рікк
 18. Розпорядження Президента України Про делегацію України для участі у XI сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). Президент України. 2021 рікк
 19. Розпорядження Президента України Про звільнення І. Петрушки з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України. 2021 рікк
 20. Указ Президента України Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України. Президент України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -