<<
>>

УМОВ. Президент України. 2019

Документ актуальний на 24.12.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

Розпорядження

Президента України

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами (додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

18 листопада 2019 року

№ 404/2019-рп


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 18 листопада 2019 року № 404/2019-рп

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) спрямовує, координує і контролює відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Керівника Державного управління справами (далі - розподіл обов’язків) діяльність структурних підрозділів Державного управління справами;

2) за дорученням Керівника Державного управління справами представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) організовує в межах компетенції роботу Державного управління справами з питань:

забезпечення в установленому порядку послугами транспорту Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, а також керівників інших державних органів - у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі;

утримання, забезпечення функціонування та ефективної експлуатації адміністративних будинків, споруд, державних резиденцій, об’єктів соціальної інфраструктури, інженерних та інших мереж і обладнання, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

створення належних господарсько-побутових умов для здійснення Президентом України своїх повноважень, зокрема організації надання послуг із харчування та побутового обслуговування під час зарубіжних візитів Глави держави і його робочих поїздок по Україні, прийомів іноземних делегацій, у тому числі осіб, які прибувають в Україну у статусі особистих гостей Президента України;

організаційного та протокольного забезпечення офіційних заходів за участю Президента України, а також заходів за відповідними замовленнями підрозділів Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України та інших державних установ;

забезпечення Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною технікою та оргтехнікою;

контролю за проведенням робіт зі спорудження нових і реконструкції наявних будинків і споруд, планування робіт із капітального ремонту об’єктів на підприємствах, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

4) організовує відповідно до розподілу обов’язків виконання Державним управлінням справами повноважень щодо управління державним майном, а саме:

затвердження фінансових планів підприємств, що перебувають в управлінні Державного управління справами, контроль за виконанням показників таких планів;

здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням державного майна, закріпленого за підприємствами, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

формування проектно-кошторисної документації, планів капітального будівництва та капітального ремонту, розподілу коштів, виділених на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

5) вирішує згідно з розподілом обов’язків інші питання, віднесені законодавством до компетенції Державного управління справами.

2.

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 29029 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Інформація приймається до 18.00 год. 5 грудня 2019 року.

5. Додаткові (необов’язкові) документи:

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у разі потреби особою з інвалідністю);

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

6. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10.00 год., 11 грудня 2019 року.

7. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Губа Максим Олександрович (256-00-92, e-mail: guba.maxim@nads.gov.ua).

Загальні (кваліфікаційні) вимоги

1.

Освіта

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

3.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги

1.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об’єктами державної власності, управління публічними фінансами, матеріально-технічного, соціально-побутового, транспортного та іншого забезпечення - не менше трьох років

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів, діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;

- вміння та досвід у створенні ефективних команд, вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі відносини із працівниками;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні організаційної культури, в якій більше всього ціняться доброчесність та досягнення результатів;

- відкритість, широкий світогляд, вміння слухати інших, адекватна оцінка власних якостей

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, толерантність до іншої точки зору;

- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і послідовно доносити думку, вміння вести діалог;

- вміння аргументовано та ефективно доводити свою точку зору

3.

Досягнення результатів

- здатність та досвід чіткого бачення результатів і планування діяльності організації та працівників;

- вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;

- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;

- здатність до аналізу ситуації;

- вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики;

- висока самоорганізація

4.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями, здатність до збереження оптимізму в складних ситуаціях;

- здатність до самоконтролю;

- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень у стресових ситуаціях

5.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

6.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;

- вміння управляти змінами та реакцією на них;

- вміння оцінювати ефективність змін

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи заступника Керівника Державного управління справами

Знання:

- Бюджетного кодексу України;

- Цивільного кодексу України;

- Господарського кодексу України;

- Кодексу законів про працю України;

- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;

- Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

- Закону України «Про публічні закупівлі»;

- Закону України «Про управління об’єктами державної власності»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180

3.

Знання основ державного управління у сферах управління об’єктами державної власності, публічними фінансами

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;

- знання системи управління у відповідній сфері.

Керівник Офісу

Президента України

А.БОГДАН


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 19.11.2019 — № 221
 • Офіційний вісник України від 29.11.2019 — 2019 р., № 92, стор. 73, стаття 3041, код акта 96767/2019
 • Офіційний вісник Президента України від 05.12.2019 — 2019 р., № 25, стор. 23, стаття 1113

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Президент України:

 1. Указ Президента України Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія. Президент України. 2021 рікк
 2. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Пилипченка з посади голови Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області. Президент України. 2021 рікк
 3. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Рєзнікова з посади голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області. Президент України. 2021 рікк
 4. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Химича з посади голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області. Президент України. 2021 рікк
 5. Указ Президента України Про зміну меж території національного природного парку. Президент України. 2021 рікк
 6. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Голованя з посади голови Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Президент України. 2021 рікк
 7. Указ Президента України Про направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово. Президент України. 2021 рікк
 8. Указ Президента України Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Президент України. 2021 рікк
 9. Указ Президента України Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Президент України. 2021 рікк
 10. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 11. Указ Президента України Про присвоєння військового звання. Президент України. 2021 рікк
 12. Указ Президента України Про звільнення С. Кудінова з посади ректора Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 13. Указ Президента України Про призначення А. Черняка ректором Національної академії Служби безпеки України. Президент України. 2021 рікк
 14. Указ Президента України Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. Президент України. 2021 рікк
 15. Розпорядження Президента України Про звільнення О. Шевченко з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 16. Розпорядження Президента України Про звільнення В. Васильчишиної з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області. Президент України. 2021 рікк
 17. Розпорядження Президента України Про деякі питання, пов'язані з реорганізацією районних державних адміністрацій. Президент України. 2021 рікк
 18. Розпорядження Президента України Про делегацію України для участі у XI сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). Президент України. 2021 рікк
 19. Розпорядження Президента України Про звільнення І. Петрушки з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України. 2021 рікк
 20. Указ Президента України Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України. Президент України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -