Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ Про біологічну безпеку України "{ Рішення введено в дію Указом Президента N 220/2009 ( 220/2009 ) від 06.04.2009 }". РНБО України. 2009

Документ актуальний на 16.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

Про біологічну безпеку України

{ Рішення введено в дію Указом Президента

N 220/2009 ( 220/2009 ) від 06.04.2009 }

Розглянувши ситуацію у сфері біологічної безпеки України,

Рада національної безпеки і оборони України зазначає посилення

негативного впливу біологічних факторів на населення, можливість

виникнення загроз біологічного походження, пов'язаних із розвитком

сучасних біотехнологій та появою синтетичної біології, проявами

біотероризму, відсутністю чітких правил поведінки при здійсненні

генетично-інженерної діяльності та роботі з небезпечними

біологічними агентами.

Наявність значної кількості об'єктів підвищеної небезпеки з

вичерпаними технічними та технологічними ресурсами, а також

природних осередків концентрації патогенних мікроорганізмів -

збудників особливо небезпечних інфекційних хвороб підвищує ризики

виникнення надзвичайних ситуацій, створює реальні загрози

життєдіяльності населення, дальшому соціально-економічному

розвитку та національній безпеці України.

Протидія негативному впливу біологічних факторів та

біозагрозам ускладнюється недосконалістю відповідної

нормативно-правової бази, відсутністю в державі атестованих

методик досліджень та системи стандартів у цій сфері тощо.

Недостатньо врегульовано питання поводження з генетично

модифікованими організмами, державної підтримки

генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розробок

у галузі біологічної і генетичної безпеки, механізми безпечного

практичного застосування генетично модифікованих організмів. Уряд

фактично не координує роботу центральних органів виконавчої влади

та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з генетично

модифікованими організмами та генетично-інженерної діяльності.

Відсутні програми з біобезпеки та запобігання проявам

біологічного тероризму, не створено національну систему протидій

можливим біозагрозам, зокрема не утворено автоматизовані і

інтегровані банки даних про можливі загрози біологічного та

хімічного походження.

Незадовільними залишаються фінансування та

матеріально-технічне забезпечення лабораторій, що працюють зі

збудниками особливо небезпечних інфекційних хвороб та зберігають

колекції таких збудників. Знижується рівень професійної підготовки

персоналу, допускаються порушення вимог протиепідемічного режиму

роботи та санітарних норм під час виробництва, зберігання, обігу

та утилізації біологічних агентів.

Послаблений державний нагляд і контроль у сфері біологічної

безпеки, зокрема в процесі зміни власника об'єктів підвищеної

небезпеки, недосконала організація охорони патогенних

мікроорганізмів і штамів небезпечних та особливо небезпечних

інфекційних хвороб, які зберігаються в мікробіологічних

лабораторіях, підвищують ризики несанкціонованих доступів та

витоку патогенних мікроорганізмів у навколишнє середовище, що може

спричинити масові інфекційні захворювання.

Зважаючи на те, що зростання ризиків виникнення надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характерів, неконтрольоване

ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин,

матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для

людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване

використання генетично змінених рослин, організмів, речовин та

похідних продуктів, небезпека біологічного тероризму, посилення

впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів,

зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій відповідно

до статті 7 Закону України "Про основи національної безпеки

України" ( 964-15 ) є загрозою національним інтересам та

національній безпеці України, Рада національної безпеки і оборони

України в и р і ш и л а:

1. Визнати існуючий стан біологічної безпеки таким, що не

відповідає національним інтересам та вимогам національної безпеки

України та не забезпечує ефективну протидію біологічним загрозам

населенню, сільському господарству, довкіллю тощо.

2. Визначити серед пріоритетних завдань органів виконавчої

влади здійснення системних заходів з ефективної організації систем

біобезпеки держави, протидії проявам біотероризму, захист

населення від безконтрольного та протиправного розповсюдження

генетично модифікованих організмів, збереження здорового та

безпечного природного середовища.

3. Кабінету Міністрів України:

1) опрацювати у місячний строк питання щодо створення органу,

відповідального за організацію постійного моніторингу і виявлення

біологічних загроз;

2) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародного досвіду

та схвалити до 1 жовтня 2009 року в установленому порядку

Концепцію державної програми біобезпеки та біологічного захисту,

передбачивши в ній, зокрема:

створення та особливості формування національної системи

виявлення біологічних загроз;

приведення законодавства України, що регулює питання

біологічної безпеки та біологічного захисту, у відповідність із

міжнародними вимогами;

створення нових та вдосконалення існуючих систем біобезпеки

та біологічного захисту, зокрема, шляхом державної підтримки

комплексу інженерно-технічних заходів та оснащення відповідних

установ новітнім обладнанням з метою гарантованого

нерозповсюдження збудників особливо небезпечних хвороб;

створення національного центру сучасних біотехнологій та

програм виробництва імунобіологічних препаратів з метою

забезпечення потреб медицини та ветеринарної медицини відповідними

вакцинами, зокрема лікувальними антисироватками,

імунодіагностикумами, імуномодуляторами, антидотами, сучасними

препаратами білків крові тощо;

впровадження системи моніторингу і контролю можливих загроз

біологічного та хімічного походження шляхом створення міжвідомчої

інтегрованої і стандартизованої мережі лабораторій;

забезпечення надання медико-генетичної допомоги населенню

відповідно до його потреб;

впровадження комплексу заходів щодо розвитку засобів і

методів технічного контролю і діагностики об'єктів і обладнання

підприємств біотехнологічних виробництв, ліцензування їх

діяльності, розробки і впровадження відповідних систем безпеки і

правил перевезення біологічних вантажів для всіх видів транспорту;

3) розробити та внести до 1 жовтня 2009 року в установленому

порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про

внесення змін до деяких законів України щодо запровадження

маркування продукції, яка містить генетично модифіковані

організми, відповідно до міжнародних стандартів;

4) вжити протягом 2009 року заходів щодо зміцнення кадрового

забезпечення та матеріально-технічної бази центральних органів

виконавчої влади, які забезпечують виконання Закону України "Про

державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,

транспортуванні та використанні генетично модифікованих

організмів" ( 1103-16 );

5) вжити відповідних заходів в установленому порядку щодо

утворення у складі виконавчих органів, визначених для реалізації

Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством

оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у

галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань,

які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї

( 840_138 ), від 29 серпня 2005 року, структурних підрозділів з

питань організації, координації та супроводження передбачених

Угодою ( 840_138 ) заходів.

4. Рекомендувати Національній академії наук України,

Українській академії аграрних наук України, Академії медичних наук

України розробити та подати до 1 липня 2009 року на затвердження в

установленому порядку проект типового кодексу біоетики та типових

правил поведінки фахівців, які працюють з небезпечними

біологічними агентами, в яких передбачити, зокрема, особисту

відповідальність фахівців за дотримання вимог безпеки.

5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони

здоров'я України, Міністерству аграрної політики України до

1 липня 2009 року включити до навчальних планів відповідних вищих

навчальних закладів викладання основ біобезпеки та біоетики.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

забезпечити проведення до 1 червня 2009 року територіальними

підсистемами захисту населення і територій оцінки можливих

біозагроз та вжити протягом 2009 року відповідних заходів щодо

підготовки необхідних матеріальних та людських ресурсів для

реагування на них.

7. Державному комітету ветеринарної медицини України в

установленому порядку забезпечити проведення перевірок стану

худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів

тварин, зокрема тих, що загинули від особливо небезпечних

(карантинних) хвороб.

8. Визнати за доцільне:

ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань біологічної та

генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони

України, утворену Указом Президента України від 23 червня

2004 року N 672 ( 672/2004 ) "Про Міжвідомчу комісію з питань

біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і

оборони України";

утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду

національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР ) Комісію з

біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і

оборони України як робочий орган Ради національної безпеки і

оборони України.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України

подати у місячний строк на затвердження Президентові України

проект Положення про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту

при Раді національної безпеки і оборони України і пропозиції щодо

її персонального складу.

Голова Ради національної

безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної

безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА

м. Київ, 27 лютого 2009 року


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 15.04.2009 — № 68
 • Офіційний вісник України від 17.04.2009 — 2009 р., № 26, стор. 38, стаття 862, код акта 46320/2009
 • Офіційний вісник Президента України від 21.04.2009 — 2009 р., № 11, стор. 27, стаття 344

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

РНБО України:

 1. РІШЕННЯ від 26 січня 2021 року "Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»". РНБО України. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості". РНБО України. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа". РНБО України. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 28 січня 2021 року "Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т". РНБО України. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Малі". РНБО України. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави". РНБО України. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки". РНБО України. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". РНБО України. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". РНБО України. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України". РНБО України. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 11 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації". РНБО України. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації". РНБО України. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 23 березня 2021 року "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України". РНБО України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -