<<
>>

ПОСТАНОВА від 3 червня 2021 року № 219 "Про затвердження Антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2021 - 2023 роки". Центрвиборчком України. 2021

Документ актуальний на 09.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2021 року № 219

Про затвердження Антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2021 - 2023 роки

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", постанови Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2021 року № 170 "Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії", Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами), керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2021 - 2023 роки.

2. Надіслати Антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2021 - 2023 роки до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О.ДІДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Центральної виборчої комісії

від 3 червня 2021 року № 219

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Центральної виборчої комісії на 2021 - 2023 роки

I.

Засади загальної відомчої політики Центральної виборчої комісії щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості та публічності.

Комісія забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого та референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України з метою проведення виборів та референдумів згідно з міжнародними стандартами демократичних виборів.

Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень, зокрема як розпорядника Державного реєстру виборців, покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців у структурі Секретаріату Комісії утворено Службу розпорядника Державного реєстру виборців.

Комісія спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції під час здійснення нею визначених законами України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі Комісії, створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетолерантного ставлення членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії до корупції та ідеї нетерпимості корупції в суспільстві.

Антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2021 - 2023 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами).

Метою Програми є запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності Комісії. Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом ідентифікації корупційних ризиків, їх оцінки, встановлення причин, що їх породжують, розроблення та впровадження заходів, спрямованих на усунення та превенцію цих ризиків.

Загальна внутрішня політика щодо запобігання та протидії корупції в Комісії ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

З метою реалізації загальної внутрішньої політики щодо запобігання та протидії корупції Комісією вживаються такі заходи:

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства членам Комісії та працівникам Секретаріату Комісії;

здійснення моніторингу змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів;

забезпечення розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також створення умов для повідомлень громадянами, членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Комісії, засобами електронного зв’язку;

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах щодо причетності членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Секретаріаті Комісії;

ознайомлення членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії з встановленими антикорупційним законодавством обмеженнями для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії;

реалізація антикорупційної програми Комісії та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Впровадженням Антикорупційної програми Комісії на 2021 - 2023 роки передбачається вирішити таке:

забезпечення постійного моніторингу функцій і завдань структурних підрозділів Секретаріату Комісії з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, шляхом опрацювання та проведення аналізу положень про структурні підрозділи Секретаріату Комісії та посадових інструкцій державних службовців;

впровадження систематичного моніторингу можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Комісії;

забезпечення доброчесності членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на офіційному вебсайті Комісії, відправлення інформації на електронні поштові скриньки членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства в інших формах до членів Комісії та працівників Секретаріату;

забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби у структурних підрозділах Секретаріату Комісії;

створення дієвої системи отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, та забезпечення (у межах повноважень) їх захисту і конфіденційності інформації щодо них;

створення дієвого та ефективного механізму з питань запобігання корупції, своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних кампаній та роз’яснювальної роботи щодо питань запобігання корупції та обов’язку повідомлення про наявність конфлікту інтересів;

запобігання порушенню норм етичної поведінки та забезпечення контролю додержання принципу доброчесності членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії шляхом здійснення систематичного контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії;

забезпечення виконання вимог статті 51-2 Закону України "Про запобігання корупції" шляхом перевірки факту подання суб’єктами декларування Комісії декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;

запровадження інформаційної кампанії з питань, пов’язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства, шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на офіційному вебсайті Комісії, відправлення інформації на електронні поштові скриньки членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення до відома основних вимог антикорупційного законодавства під розпис;

забезпечення дієвого контролю за дотриманням членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії вимог, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", шляхом здійснення систематичного контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії;

впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень і виконання вимог Антикорупційної програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства;

забезпечення виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень у проєктах нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Комісії шляхом проведення за потреби детального аналізу та опрацювання проєктів сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії;

забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;

залучення громадськості до реалізації загальної політики Комісії щодо запобігання та виявлення корупції.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання до Антикорупційної програми протягом 30 календарних днів буде внесено відповідні зміни, - доповнено заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання всіма членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, причини, що їх зумовлюють, та умови, які їм сприяють

Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, постанов Центральної виборчої комісії від 10 грудня 2020 року № 562 "Про проведення оцінки корупційних ризиків", від 22 грудня 2020 року № 573 "Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії" (зі змінами), Комісією з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Водночас було визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання зазначених заходів, строки виконання та необхідні ресурси.

У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, були використані такі джерела інформації: законодавчі нормативно-правові акти, які регламентують діяльність Комісії, Положення про Секретаріат Комісії та його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Секретаріату Комісії; скарги, повідомлення та звернення, які надходили до Комісії; публікації в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті тощо.

З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Комісії постанову Комісії від 10 грудня 2020 року № 562 "Про проведення оцінки корупційних ризиків" було розміщено на офіційному вебсайті Комісії.

Проведено анонімне опитування осіб, які взаємодіють чи взаємодіяли з Комісією, щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Комісії, а також з метою розробки плану ефективних заходів з їх усунення.

Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії надіслано листи до колишніх членів Центральної виборчої комісії та працівників Секретаріату Комісії з проханням висловити міркування щодо наявності корупційних ризиків у всіх сферах діяльності Центральної виборчої комісії, структурних підрозділів її Секретаріату.

Під час оцінки корупційних ризиків було враховано пропозиції громадських організацій, що надійшли до Центральної виборчої комісії.

Комісією з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії складено робочий план, в якому визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності Комісії, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, з кожного об’єкта, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Комісії проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Комісії на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Комісії.

Результати аналізу вказаних об’єктів дослідження, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків, можливих наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) впливу корупційних ризиків на діяльність Комісії викладено у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, затвердженому постановою Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2021 року № 170 , який є додатком до Програми.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії спрямовано на забезпечення належного рівня знань та розуміння положень антикорупційного законодавства, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, що є важливою складовою загальнодержавної антикорупційної політики.

Протягом 2021 - 2023 років навчальну, інформаційну та роз’яснювальну роботу щодо програм антикорупційного спрямування в Комісії буде проводити сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз’яснень, розміщення навчальної інформації на офіційному вебсайті Комісії, поширення інформації шляхом відправлення на електронні поштові скриньки членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії тощо.

Водночас до заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування можуть включатися круглі столи, тренінги, інформаційні кампанії тощо, які передбачають залучення для цільової аудиторії як членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії, так і представників громадськості.

Внутрішні навчання та заходи з поширення інформації щодо антикорупційного спрямування серед членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії проводитиметься відповідно до Плану-графіка заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в Комісії на 2021 - 2023 роки (додаток 2).

Передбачений перелік заходів із навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування і вимог антикорупційного законодавства, а також питань запобігання та виявлення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним, він буде доповнюватися протягом 2021 - 2023 років за результатами моніторингу виконання Програми Комісії, аналізу нових тенденцій, змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції тощо.

У внутрішніх навчальних заходах та інших заходах із поширення інформації антикорупційного спрямування серед членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії особливу увагу приділено несвоєчасності подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей у деклараціях, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

Крім навчання, сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії проводиться консультування членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії щодо дотримання вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

Антикорупційна програма розміщується на офіційному вебсайті Комісії та перебуває у вільному доступі для всіх членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії, а також громадськості.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Реалізація Антикорупційної програми здійснюється шляхом її опрацювання після затвердження постановою Комісії та погодження Національним агентством з питань запобігання корупції, з подальшим розробленням комплексу організаційно-управлінських рішень і практичних заходів та виданням відповідних нормативно-правових та індивідуальних актів, організаційно-розпорядчих документів Комісії.

Періодичний моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

своєчасність (захід виконаний в установлений строк; захід виконаний, але з порушенням строків; захід невиконаний через обставини, які унеможливили його виконання; захід не виконаний);

повнота (виконання заходу визначається у відсотках, зокрема, у разі розробки організаційно-розпорядчого акта, іншого документа з урахуванням стадії, на якій перебуває його підготовка (розроблено проєкт документа - 25%, погоджено в установленому порядку - 50%, затверджено та введено в дію - 100%) тощо;

ефективність (міра досягнення очікуваних результатів).

Суб’єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми, є сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії.

Структурні підрозділи Комісії в термін до 10 липня та до 10 січня кожного календарного року надають сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії інформацію про стан виконання заходів, передбачених в Антикорупційній програмі, за виконання яких вони є відповідальними.

За результатом моніторингу виконання Антикорупційної програми сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії в термін до 20 липня та до 20 січня кожного календарного року готує і подає Голові Комісії та керівнику Секретаріату Комісії звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється в термін до 1 лютого кожного календарного року.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії має право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Секретаріату Комісії, які не входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії інформує про такі випадки Голову Комісії та керівника Секретаріату Комісії для вжиття заходів реагування, зокрема притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Комісії.

Антикорупційна програма переглядається Комісією з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії за результатами щорічної оцінки її виконання та в разі:

надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення (конкретизації) її положень - у десятиденний термін;

за результатами проведеного моніторингу її виконання у 2021, 2022 та 2023 роках у разі ідентифікації нових корупційних ризиків або встановлення недієвості визначених нею заходів - у тридцятиденний термін;

за результатами комісійного проведення щорічної оцінки корупційних ризиків - у тридцятиденний термін;

прийняття Верховною Радою України Антикорупційної стратегії, внесення змін до антикорупційного законодавства та законодавства, що регламентує діяльність Комісії - у тридцятиденний термін.

Комісія з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми та за необхідності готує відповідні пропозиції Голові Комісії.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття Комісією відповідної постанови.

Додатки:

1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2021 року № 170, з додатками, в 1 прим., на 33 арк.

2. План-графік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в Комісії на 2021 - 2023 роки, в 1 прим., на 2 арк.

Завідувач сектору з питань

запобігання та виявлення

корупції Секретаріату

Центральної виборчої комісії

І.КРАЄВСЬКИЙ

Додаток 1

до Антикорупційної програми

Центральної виборчої комісії

на 2021 - 2023 роки

Затверджено

постановою Центральної виборчої комісії

від 27 квітня 2021 року № 170

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, постанов Центральної виборчої комісії від 10 грудня 2020 року № 562 "Про проведення оцінки корупційних ризиків" та від 22 грудня 2020 року № 573 "Про комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії" (зі змінами) здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22 грудня 2020 року № 573 "Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії" (зі змінами) було створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії (далі - Комісія), введено в дію Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії та розпочато роботу щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції на офіційному вебсайті було розміщено зазначену вище постанову Центральної виборчої комісії.

До складу Комісії увійшли член Центральної виборчої комісії, заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії, представники 11 структурних підрозділів Секретаріату Центральної виборчої комісії та 1 експерт від громадської організації (включений за згодою):

ЛЮБЧЕНКО

Павло Миколайович

-

член Центральної виборчої комісії, голова Комісії;

ВАДІМОВА

Наталія Іванівна

-

заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії, заступник голови Комісії;

КРАЄВСЬКИЙ

Ігор Федорович

-

завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Центральної виборчої комісії, секретар Комісії;

БАРАБАШ

Анатолій Олександрович

-

начальник відділу внутрішнього контролю Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

БАХУРИНСЬКА

Тетяна Анатоліївна

-

заступник начальника відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ГУЛІНОВА

Олена Анатоліївна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ГУСАР

Максим Олексійович

-

заступник начальника відділу постачання та господарського забезпечення управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ДЕРІЙ

Таміла Іванівна

-

головний консультант сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ДУДНИК

Юлія Юріївна

-

начальник управління документообігу та забезпечення засідань Комісії Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ЗОЗУЛЯ

Тарас Михайлович

-

начальник відділу представництва в судах юридичного управління Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ЛИТВИНЮК

Андрій Анатолійович

-

заступник керівника Служби - начальник управління захисту інформації та адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

РИБИЦЬКИЙ

Олег Вікторович

-

головний консультант сектору правової експертизи відділу правової експертизи та аналітичної роботи управління правового забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

САМОЙЛОВИЧ

Олександр Євгенович

-

заступник керівника Служби - начальник управління забезпечення та контролю функціонування Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

СИДОРЧУК

Олексій Володимирович

-

старший координатор проєкту Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (за згодою);

СТРІГАНОВ

Валерій Миколайович

-

начальник управління інформатизації Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

ТІТОВСЬКИЙ

Ігор Дмитрович

-

головний консультант сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії;

УСАЧОВА

Тетяна Миколаївна

-

начальник управління персоналу Секретаріату Центральної виборчої комісії, член Комісії.

Також до роботи залучалися інші працівники Центральної виборчої комісії, експерти та фахівці у сфері запобігання корупції, які надавали інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків щодо чинників, які їх породжують, можливих наслідків корупційних ризиків та заходів, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

На офіційному вебсайті Комісії проведено анонімне опитування осіб, які взаємодіють чи взаємодіяли з Центральною виборчою комісією, щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, а також з метою розробки плану ефективних заходів з їх усунення.

Крім того, було проведено анонімне опитування працівників Центральної виборчої комісії щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії та вжиття заходів для їх мінімізації.

За результатами такого анонімного опитування було отримано 60 відповідей працівників Центральної виборчої комісії. Інформацію проаналізовано та враховано в подальшій роботі членами Комісії під час оцінки корупційних ризиків.

Для повного та всебічного врахування пропозицій громадських організацій у сфері запобігання та протидії корупції Комісією було підготовлено та направлено листи з пропозицією висловити міркування щодо наявності корупційних ризиків у всіх сферах діяльності Центральної виборчої комісії, структурних підрозділів Секретаріату Центральної виборчої комісії до представників громадських організацій, членів Центральної виборчої комісії попередніх складів: 2013-2018 років, 2018-2019 років. Відповідні листи було надіслано до всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-578), всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-570), Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (лист від 10 лютого 2021 року № 21-26-573), Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні (лист від 10 лютого 2021 року № 21-43-572), громадської організації "ІНТЕГРІТІ ЮА" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-576), громадської організації "ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-575), громадської організації "РУХ ЧЕСНО" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-571), громадської організації "Центр політико-правових реформ" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-574), громадської організації "Центр протидії корупції" (лист від 10 лютого 2021 року № 21-37-577). Також відповідні листи було надіслано 25 членам ЦВК попередніх складів (листи від 10 лютого 2021 року № 21-30-579 - 21-30-603), а також колишньому керівнику Секретаріату Комісії та його заступнику (листи від 10 лютого 2021 року № 21-30-591, № 21-30-592).

До Центральної виборчої комісії надійшли пропозиції від громадської організації "Центр політико-правових реформ" від 18 лютого 2021 року № 18-02/21, які було враховано під час оцінки корупційних ризиків.

Отже, Комісія здійснила ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, їх формальне визначення та оцінку.

За наслідками проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 26 корупційних ризиків, із них 10 ризиків із середньою пріоритетністю та 16 ризиків із низькою пріоритетністю.

Інформація щодо об’єктів оцінки корупційних ризиків, використаних джерел інформації, методів і способів проведення оцінки, критеріїв визначення рівня ймовірності та наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, інформація щодо проаналізованих нормативно-правових актів (у тому числі під час проведення оцінки корупційних ризиків) подається до Національного агентства з питань запобігання корупції разом із Антикорупційною програмою Центральної виборчої комісії та супровідним листом до неї.

За результатами оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії підготовлено "Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією" (додаток 1 до Звіту) та пропозиції щодо заходів з усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків, викладені в таблиці "Оцінені корупційні ризики і заходи щодо їх усунення" (додаток 2 до Звіту).

Додатки:

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, на 10 арк.

2. Оцінені корупційні ризики і заходи щодо їх усунення на 19 арк.

Звіт схвалено Комісією з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії (протокол засідання від 24 березня 2021 року № 4).


Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Центральної виборчої комісії

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Центральної виборчої комісії

Оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення


Додаток 2

до Антикорупційної програми

Центральної виборчої комісії

на 2021 - 2023 роки

ПЛАН-ГРАФІК

заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в Комісії на 2021 - 2023 роки

№ з/п

Найменування заходу

Термін проведення навчального заходу

Цільова аудиторія

Відповідальний підрозділ (відповідальна особа)

1

Проведення обов’язкового інструктажу з суб’єктами, які призначаються/припиняють діяльність пов’язану з виконанням функцій держави в Комісії (на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції"), щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

Постійно протягом

2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії

2

Проведення навчальних заходів із питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I квартал

2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії

3

Проведення інформаційної кампанії щодо дотримання спеціальних вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

III квартал

2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії

4

Проведення тематичних нарад щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії

IV квартал

2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії

Комісія з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

5

Забезпечення участі працівників Комісії у проведенні тренінгів, конференцій, семінарів, засідань, круглих столів з антикорупційної тематики, які організовуються Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими державними органами, громадськими організаціями тощо

За окремим запитом протягом 2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії

Управління персоналу Секретаріату Комісії

6

Розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на вебсайті Комісії

Постійно протягом

2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії, громадськість

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії

7

Надання працівникам Комісії роз’яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства

Постійно протягом

2021 - 2023 років

Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії


Документи та файли

Сигнальний документ — f506272n129.docx
Сигнальний документ — f506272n130.docx

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 14 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 13 "Про скаргу кандидата на посаду Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області Загребельного О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 січня 2021 року за № 21-36/1-403". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 12 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., Кісенка В.П., Бачурського В.Б., Бєлграда С.М., Задир А.В., Громика О.О., Сирбула А.М., Кучера І.Ю., Діденко Н.Д., Печеніна А.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 12 січня 2021 року за № 21-36/1-400". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 19 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 17 "Про новий склад Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 18 січня 2021 року № 16 "Про скаргу Вітренка О.Г., довіреної особи кандидата на посаду Конотопського міського голови Конотопського району Сумської області Семеніхіна А.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 січня 2021 року за № 21-36/1-650". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 21 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 22 січня 2021 року № 20 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -