Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 4 "Про Центр підготовки учасників виборчих процесів". Центрвиборчком України. 2022

Документ актуальний на 26.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2022 року № 4

Про Центр підготовки учасників виборчих процесів

Керуючись статтями 11 - 13, 17, 35-1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Схвалити Концепцію утворення та функціонування Центру підготовки учасників виборчих процесів (додаток 1).

2. Утворити Центр підготовки учасників виборчих процесів.

3. Затвердити Положення про Центр підготовки учасників виборчих процесів (додаток 2).

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 14 січня 2022 року № 4

КОНЦЕПЦІЯ

утворення та функціонування Центру підготовки учасників виборчих процесів

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Конституцією України (стаття 38) закріплено право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Основними формами безпосередньої демократії, через які здійснюється народне волевиявлення, є вибори та референдум, організація і порядок проведення яких визначаються законами України (стаття 69, пункт 20 частини першої статті 92 Основного Закону України).

Конституцією України та Виборчим кодексом України (далі - Кодекс) гарантуються виборчі права громадян України, основні з яких включають право вільно обирати (право голосу на виборах) та право бути обраним.

Громадяни України мають також інші права на участь у виборчому процесі, пов’язані з їхніми основними виборчими правами (стаття 6 Кодексу).

Правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум визначено Законом України "Про всеукраїнський референдум".

Виборчий процес, процес референдуму полягають у здійсненні протягом установленого періоду часу процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, референдуму визначеними законом суб’єктами, серед яких, зокрема, є виборчі комісії, комісії з референдуму, уповноважені здійснювати підготовку і проведення відповідних виборів, референдуму.

Кодексом передбачено, що в Україні виборчі комісії діють як незалежні органи адміністрування виборчих процесів, які відповідно до своїх повноважень забезпечують здійснення визначених Конституцією України та Кодексом основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, підготовку та проведення виборів.

Варто акцентувати увагу на тому, що згідно зі статтею 36 Конституції України політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах.

Склад окружних, територіальних, дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, місцевих виборів формується за поданнями політичних партій (місцевих організацій політичних партій), які відповідають установленим Кодексом вимогам.

Незалежно від того, чи діє виборча комісія на постійній основі, чи є тимчасовим органом, що утворюється на час підготовки та проведення відповідних виборів, очевидним є те, що для належного виконання членами виборчих комісій своїх обов’язків надзвичайно актуальним є питання організації їх навчання.

Якісна підготовка членів виборчих комісій, комісій з референдуму, наявність у них досвіду і практичних навичок організації та проведення виборів і референдумів беззаперечно - важливий фактор адміністрування виборчих та референдумних процесів з неухильним дотриманням положень законодавства України.

При цьому питання забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян та права на участь у референдумі, належного здійснення виборчих та референдумних процедур, точного і достовірного встановлення результатів виборів або референдуму залежать не лише від організації навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму.

Також важливо здійснювати заходи щодо підвищення правової культури як громадян України, так й інших учасників виборчого процесу і процесу референдумів, у тому числі кандидатів на відповідних виборах, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (місцевих організацій політичних партій), офіційних спостерігачів тощо.

Крім того, існує реальна потреба в періодичному проведенні широкомасштабної просвітницької кампанії щодо роз’яснень положень законодавства України про вибори і референдуми, що є особливо актуальним в разі внесення до нього змін.

ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА КОНЦЕПЦІЯ

Досвід проведення виборчих кампаній та референдумів, які відбувалися за роки незалежності України, висвітлив потребу підвищення правової культури учасників виборчого процесу і процесу референдуму.

З метою створення умов для забезпечення демократичного, свідомого волевиявлення громадян на виборах та референдумах, сприяння громадянам України в реалізації їх права брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування Указом Президента України від 08 грудня 2000 року № 1322/2000 схвалено Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні.

Указаною Концепцією було визначено, що організація процесу підвищення правової культури учасників виборчого процесу і референдумів, який полягає у здійсненні відповідно до Конституції та законів України, інших актів законодавства комплексу заходів інформаційного, роз’яснювального, організаційного, освітнього характеру, забезпечується Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями. При цьому методичне та наукове забезпечення покладалося на Центральну виборчу комісію (далі - Комісія) та низку інших органів, закладів освіти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 88 затверджено Заходи щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні.

Серед указаних заходів, одним з виконавців яких визначено Комісію, було виокремлено, зокрема, розроблення типової програми навчання громадян, які входять до складу виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть участь в утворенні таких комісій, організацію навчання громадян, які входять до складу виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть участь в утворенні зазначених комісій, з видачею відповідних документів, створення банку даних про громадян, які залучаються до роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму.

На виконання зазначеної постанови Уряду Комісією було схвалено Типову програму навчання організаторів підготовки та проведення виборів і референдумів (постанова Комісії від 22 жовтня 2001 року № 39).

Таким чином, на підставі вказаних актів відбулося започаткування здійснення заходів стосовно навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму.

Постановою Комісії від 21 листопада 2008 року № 65 схвалено нову Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях, якою визначається обсяг основних знань законодавства України про вибори та референдуми, якими повинні володіти громадяни, що входять до складу виборчих комісій, комісій референдуму, та особи, які залучаються відповідними комісіями для забезпечення здійснення ними своєї діяльності. Варто звернути увагу, що вказана Типова програма містить положення про можливість її використання для навчання, зокрема, претендентів на включення до складу виборчих комісій та комісій з референдуму.

З прийняттям Верховною Радою України 19 грудня 2019 року Кодексу окружні виборчі комісії наділені повноваженнями щодо організації навчання членів дільничних виборчих комісій з питань організації виборчого процесу загальнодержавних виборів, а визначені Кодексом територіальні виборчі комісії - щодо організації навчання членів нижчестоящих виборчих комісій з питань організації виборчого процесу місцевих виборів.

Також Законом України "Про всеукраїнський референдум" передбачено організацію окружною комісією з всеукраїнського референдуму навчання членів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму з питань організації процесу всеукраїнського референдуму.

Варто зазначити, що згідно з підпунктом 2 пункту 3 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу Закон України "Про Центральну виборчу комісію" доповнено новою статтею 35-1, якою передбачено утворення Центру підготовки учасників виборчих процесів (далі - Центр) для забезпечення виконання Комісією повноважень щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та процесу референдуму.

Указана норма (в редакції Закону від 19 грудня 2019 року № 396-IX) не містила положень щодо статусу Центру.

Разом з тим Законом України від 16 липня 2020 року № 805-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" внесено зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію", зокрема визначено, що Центр є юридичною особою публічного права. Також здійснено уточнення стосовно заходів щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів, які здійснюються Комісією та включають проведення навчання членів виборчих комісій з відповідних виборів та референдумів.

Крім того, на територіальні представництва Комісії в межах повноважень, визначених Комісією, серед іншого, покладено організацію навчання членів виборчих комісій та комісій з референдуму, інших суб’єктів виборчого процесу та процесу референдуму, сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості виборців, реалізацію просвітніх проєктів та програм Комісії, організацію та проведення інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення виборчих прав громадян, положень виборчого законодавства та особливостей виборчого процесу.

З огляду на таке законодавче регулювання питання здійснення Комісією заходів щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів є необхідним визначення організаційних засад та функціональних напрямів діяльності Центру.

Водночас варто звернути увагу, що подібні навчання на сьогодні також проводяться міжнародними організаціями в рамках надання міжнародної технічної допомоги на підставі відповідних протоколів, планів співпраці.

Зокрема, з метою проведення професійної підготовки членів виборчих комісій та інших учасників виборчого процесу у 2016 році Комісією та Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні створено Центр управління навчанням учасників виборчих процесів.

Набутий досвід Центру управління навчанням учасників виборчих процесів щодо організації підготовки та проведення навчання учасників виборчих процесів під час загальнонаціональних та місцевих виборів, а також здійснення заходів з просвіти зацікавлених сторін з питань виборів безумовно може бути застосований під час роботи Центру.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Статтею 35-1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" на Центр покладаються завдання із забезпечення виконання Комісією повноважень щодо:

підвищення правової культури учасників виборчого процесу та процесу референдуму;

організації навчання членів виборчих комісій, інших учасників виборчого процесу та процесу референдуму.

Зважаючи на зазначені завдання Центру, можна виокремити два основні напрями його діяльності: навчання учасників виборчого процесу та процесу референдуму і просвіта.

Для організації підготовки та проведення виборів, що є комплексним і швидкоплинним процесом, необхідні спеціалізовані знання та навички. Під час загальнодержавних виборів для здійснення відповідної роботи залучається близько півмільйона членів комісій. Від рівня їх професійної підготовки суттєво залежить рівень організації виборчого процесу.

Необхідність здійснення професійної підготовки членів виборчих комісій, комісій з референдуму зумовлена, зокрема, складністю установлених виборчих процедур, внесенням змін до законодавства України про вибори і референдуми, тимчасовим характером утворення окружних та дільничних виборчих комісій.

Разом з тим для забезпечення вільних та демократичних виборів не варто обмежуватися питанням навчання лише осіб, які адмініструватимуть вибори.

Проведення навчання щодо питань, пов’язаних з участю у виборчому процесі, є не менш актуальним для інших учасників виборчого процесу, включаючи кандидатів на відповідних виборах, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (місцевих організацій політичних партій), офіційних спостерігачів, інших зацікавлених осіб, зокрема виборців.

Виникає питання визначення шляхів запровадження сертифікації членів виборчих комісій, комісій з референдуму, тренерів для них, а також інших осіб, які успішно пройшли навчання в Центрі, зокрема осіб, які мають намір бути членом виборчої комісії, комісії з референдуму, з видачею відповідного сертифіката. Також доцільно створити базу даних, що міститиме відомості про осіб, які пройшли навчання в Центрі. Крім того, існуватиме практична необхідність у формуванні та здійсненні актуалізації бази даних тренерів, а також фахівців у галузі виборчого права та з питань референдуму.

Такий напрям, як навчання учасників виборчого процесу, процесу референдуму, передбачає:

- навчання членів виборчих комісій, комісій з референдумів, а також залучених до роботи в цих комісіях спеціалістів, зокрема системних адміністраторів, бухгалтерів.

Як вже зазначалося, необхідність професійної підготовки членів виборчих комісій під час організації підготовки та проведення як загальнодержавних, так і місцевих виборів, стала поштовхом до закріплення на законодавчому рівні діяльності Центру.

Навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму має охоплювати весь спектр процедур - від організації та проведення першого засідання виборчих комісій, комісій з референдуму до підрахунку голосів виборців, встановлення підсумків і (під час місцевих виборів) результатів виборів та передачі документації комісії до відповідних архівних установ.

При цьому не можна оминути таку категорію учасників виборчого процесу, як спеціалісти, які залучаються до роботи в цих комісіях, зокрема бухгалтери, системні адміністратори, діловоди.

Від їх рівня професійності певною мірою залежить виконання цими комісіями своїх повноважень з дотриманням вимог законодавства України, а тому питання їх належної підготовки є не менш важливим, ніж навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму.

Також варто враховувати, що робота залучених спеціалістів може мати вузькоспеціалізований характер та потребувати знань не лише виборчого законодавства, а й законодавства щодо публічних закупівель чи IT-технологій;

- навчання осіб, які виявили бажання навчатися за програмою для члена виборчої комісії, комісії з референдуму, залучених до роботи в комісії спеціалістів.

Підготовка членів виборчих комісій, комісій з референдумів здійснюється в період відповідного виборчого чи референдумного процесу шляхом організації та проведення навчання з відповідних процедурних питань. Таке навчання спрямовано насамперед на відпрацювання навичок щодо здійснення основних виборчих чи референдумних процедур. Підготовка членів комісій, як правило, ускладнена тим, що відбувається безпосередньо під час виборчого чи референдумного процесу, і вони вже залучені до участі в ньому; великою кількістю замін членів комісій (у тому числі і тих, що пройшли навчання) з боку суб’єктів подання кандидатур до складу комісій та іншими факторами.

Тому вбачається доцільним проведення навчання не лише такої категорії учасників виборчого процесу, процесу референдуму, як члени виборчих комісій, комісій з референдумів, а й потенційних претендентів на посади в їх складі. Таке навчання дасть змогу сформувати у цих громадян загальне розуміння архітектури виборів в Україні, а саме: типів і видів виборів, системи виборчих комісій, комісій з референдуму, принципів виборчого права, загальних принципів, на основі яких проводиться референдум, відповідальності за порушення виборчого чи референдумного законодавства тощо. Під час навчання більш детально можуть розкриватись питання щодо документування діяльності виборчих комісій та комісій з референдуму, зберігання виборчої та іншої документації, документації з референдуму, закупівлі та інші питання, які під час виборчого чи референдумного процесу не можуть бути ґрунтовно вивчені через брак часу;

- навчання представників політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (місцевих організацій політичних партій), офіційних спостерігачів, представників громадських об’єднань, засобів масової інформації та інших зацікавлених осіб з питань, пов’язаних з участю у виборчому процесі.

Серед учасників виборчого процесу, для яких питання підвищення правової культури є актуальним, необхідно виокремити представників політичних партій, їх місцевих організацій, громадських об’єднань, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (місцевих організацій політичних партій) та офіційних спостерігачів.

Для зазначених категорій осіб важливо здобути як теоретичні знання законодавства України (не лише виборчого), так і отримати навички їх застосування на практиці. При цьому необхідно акцентувати не тільки на правах відповідних суб’єктів на участь у виборчому процесі, а й на обов’язках, які на них покладаються законом.

Як свідчить практика проведення виборів, не всі вказані суб’єкти були достатньо обізнаними в питаннях, пов’язаних з організацією і проведенням виборів, зокрема щодо територіальної організації виборів, виборчої системи, формування виборчих фондів та використання їх коштів.

Іноді відсутність необхідних знань та умінь негативно відображалася на реалізації їх прав на участь у виборчому процесі.

Навчання зазначених осіб, як і інших зацікавлених осіб, має здійснюватися на добровільних засадах;

- підготовка тренерів для проведення навчань з відповідних напрямів діяльності Центру.

Для реалізації діяльності за зазначеними напрямами Центру необхідно залучати значну кількість тренерів. При цьому існуватиме потреба в їх систематичному професійному розвитку. Для проведення відповідних навчальних заходів Центр має забезпечити проходження залученими тренерами в обов’язковому порядку додаткової підготовки з питань, пов’язаних із навчанням дорослих, використанням сучасних IT-технологій у навчальному процесі, особливостями застосування законодавства України про вибори і референдуми тощо;

- підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення), інших органів, які залучаються до виборчого процесу чи процесу референдуму.

Центр, який потенційно повинен мати науковий потенціал та належну матеріально-технічну базу, може здійснювати підвищення кваліфікації державних службовців, працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення), а також працівників інших органів, які залучаються до виборчого процесу чи процесу референдуму, зокрема Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Функціонування Центру при Комісії, його спрямованість на врахування індивідуальних потреб підвищення професійного рівня працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення) робить Центр пріоритетним закладом для підвищення їх кваліфікації.

Потенційно Центр може здійснювати підвищення кваліфікації представників й інших державних установ, що сприятиме налагодженню міжвідомчих зв’язків.

Стосовно просвіти слід зазначити, що Кодексом однією із засад, на яких проводиться виборчий процес будь-яких виборів, визначено публічність і відкритість виборчого процесу, усіх його процедур з урахуванням обмежень, установлених законом, належного інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу.

Тому просвітницька кампанія є одним з ключових напрямів у підвищенні правової культури учасників виборчого процесу та референдумів, а її проведення має здійснюватися із застосуванням комплексних підходів. Зокрема, підготовка просвітніх матеріалів для виборців, громадських об’єднань, засобів масової інформації, закладів освіти, представників державних органів; розроблення просвітніх проєктів, здійснення заходів щодо підвищення рівня інформування виборців про основні виборчі права громадян України (право вільно обирати (право голосу на виборах) та право бути обраним), виборчий процес, включаючи розроблення соціальної реклами для виборців. Окремо варто акцентувати увагу на молоді з метою формування виборчої культури "молодих виборців".

При цьому слід розглянути можливість проведення просвітницьких кампаній не лише під час виборчого процесу відповідних виборів, а й у міжвиборчий період та враховуючи питання, які залишаються актуальними, зокрема щодо прав виборців у відносинах з Державним реєстром виборців, який функціонує постійно.

Робота Центру за вказаним функціональним напрямом безсумнівно сприятиме підвищенню правової культури учасників виборчого процесу, зокрема виборців, здійсненню ними своїх прав на участь у виборах.

Крім того, Центр як інтелектуальний, інформаційний та матеріально-технічний ресурс Центральної виборчої комісії має сприяти підвищенню довіри до виборчого та референдумного процесів в Україні, налагодженню міжнародного співробітництва Комісії тощо. Працівники Центру мають вивчати найкращі світові практики проведення навчання учасників виборчих процесів та приклади успішних просвітницьких кампаній з метою їх впровадження в Україні.

Зазначений перелік функціональних напрямів діяльності Центру не є вичерпним та визначатиметься Комісією з огляду на завдання, необхідні для здійснення заходів щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів, зокрема стосовно навчання членів виборчих комісій з відповідних виборів і референдумів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Питання визначення організаційної структури Центру пов’язане із зазначеними вище функціональними напрямами його діяльності.

Вбачається доцільним Центру для забезпечення виконання покладених на нього завдань мати у своїй структурі відповідні підрозділи (відділення, управління, відділи, сектори, лабораторії, інші підрозділи). Штатна чисельність працівників Центру випливає з його організаційної структури та повинна відображати об’єктивну необхідність забезпечення організації діяльності як самого Центру, так і окремих його структурних підрозділів або напрямів роботи.

У процесі визначення структури та штатного розпису Центру напрацьовується найбільш дієва та оптимальна його модель.

Центр не є закладом вищої освіти. З огляду на завдання, які покладаються на Центр Законом України "Про Центральну виборчу комісію", для забезпечення його функціонування немає практичної необхідності виконання обов’язкових вимог, які встановлюються ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти.

Необхідною складовою в діяльності Центру є його взаємодія з Комісією (членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії), а також з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, з науковими установами і закладами освіти. Доцільно залучати до навчальної, навчально-методичної та просвітницької діяльності Центру працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), викладачів закладів вищої освіти, науковців, експертів, включаючи міжнародних (за згодою). Особливе місце у проведенні Центром навчальної діяльності займає:

встановлення зв’язків та здійснення міжнародного співробітництва на підставі угод, меморандумів і протоколів з іноземними закладами, що здійснюють діяльність у сфері виборів та референдумів, міжнародними організаціями, проєктами міжнародної технічної допомоги Україні, фондами, експертами в галузі права з інших країн;

вивчення міжнародного досвіду організації та проведення виборів і референдумів, а також діяльності аналогічних Центру закладів.

З початком роботи Центру перед ним постане питання забезпечення його ефективного функціонування. З цією метою Центр повинен розробити (затвердити) стратегічний та щорічний плани роботи Центру.

Центр може мати офіційний вебсайт та сторінки в соціальних мережах, а також мати та/або використовувати інші вебресурси для забезпечення своєї діяльності (зокрема оприлюднювати інформацію та документи, що стосуються його діяльності, інформацію про структуру та керівництво Центру, результати діяльності, а також іншу інформацію, передбачену законодавством).

Крім того, для забезпечення діяльності Центр може мати інші спеціалізовані вебресурси.

Як юридична особа публічного права Центр повинен мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні печатки, штампи, бланки, власну символіку.

Центр може відкривати поточні та валютні рахунки в установах банків та проводити через них касові та розрахункові операції в національній та іноземній валютах.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ

Організація навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму безсумнівно належить до основної діяльності Центру, тому насамперед Центр організовуватиме підготовку членів виборчих комісій та комісій з референдуму, а також залучених до роботи в цих комісіях спеціалістів під час виборчого чи референдумного процесу.

Також поза межами виборчого процесу, процесу рефрендуму Центр організовуватиме навчання осіб, які можуть бути запропоновані на посади членів виборчих комісій та комісій з референдуму, щодо основ виборчого права, міжнародних виборчих стандартів, основ документування діяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, закупівель та інших питань, які стосуються проведення виборів та референдумів. Відповідне навчання матиме на меті підвищення рівня правової культури громадян, які мають бажання працювати у складі виборчих комісій та комісій з референдуму, набуття нових знань з урахуванням змін у законодавстві, а також формування відчуття приналежності до корпусу виборчих адміністраторів. Останнє сприятиме розумінню спільної відповідальності за рівень організації виборчого чи референдумного процесу.

Центр здійснюватиме облік осіб, які успішно пройшли навчання та отримали відповідний документ, що передбачатиме ведення бази даних таких осіб.

Таким чином, створення Центру має стати вагомим кроком на шляху підвищення професійного рівня виборчих комісій та комісій з референдуму, а також формування правової культури учасників виборчого процесу, процесу референдуму, що сприятиме забезпеченню проведення в Україні виборів та референдумів на належному професійному рівні з дотриманням міжнародних виборчих стандартів.

Очікується, що створення Центру сприятиме модернізації діяльності Центральної виборчої комісії, підвищенню спроможності працівників її Секретаріату виконувати свої функціональні обов’язки на належному професійному рівні, зокрема шляхом вивчення Центром навчальних потреб та розроблення програми підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Комісії з урахуванням специфіки діяльності Центральної виборчої комісії.

Не менш важливим компонентом роботи Центру має бути просвіта виборців та інших учасників виборчого процесу і процесу референдуму. Очікується, що Центр буде як проводити власні просвітницькі кампанії та проєкти за погодженням з Комісією, так і сприятиме проведенню просвітницьких кампаній, які здійснюватимуться Комісією у партнерстві з міжнародними та громадськими організаціями, іншими державними органами.

Відповідні просвітницькі кампанії та проєкти можуть бути спрямовані на: активізацію виборців, що голосуватимуть уперше; неприпустимість порушення законодавства України про вибори і референдуми (зокрема викорінення негативної практики підкупу виборців); підвищення рівня залученості жінок до виборчого та референдумного процесів; висвітлення питань щодо рівності та інклюзії у виборчому та референдумному процесі, політичного фінансування, зокрема відкриття та закриття рахунків виборчих фондів, звітування про використання коштів виборчого фонду тощо. Зазначений перелік не є вичерпним. Очікується, що в результаті системної роботи Центру в напрямі просвіти виборців та інших учасників виборчого процесу і процесу референдуму буде підвищуватись рівень правової свідомості громадян та рівень довіри до виборчого процесу та процесу референдуму, що є запорукою еволюційного розвитку демократії в країні.

Центр також сприятиме міжнародному співробітництву Комісії. Очікується, що Центр налагодить співпрацю з аналогічними йому закладами іноземних органів адміністрування виборів заради обміну досвідом, а також вивчення сучасних практик навчання та просвіти учасників виборчого процесу і процесу референдуму. З цією метою працівники Центру будуть здійснювати навчальні візити, братимуть участь у міжнародних семінарах, конференціях, а також організовуватимуть навчальні заходи для іноземних колег за погодженням з Комісією.

Центр як організаційно та інституційно самостійний суб’єкт матиме достатні управлінські та функціональні інструменти для автономного здійснення своєї діяльності. Статус Центру як юридичної особи публічного права надає можливість оперативніше організовувати його діяльність, процес добору кадрів, інституційна автономність Центру від Комісії дасть змогу максимально зосередитися на навчальному та просвітницькому компонентах під час підготовки учасників виборчого процесу, процесу референдуму.

Застосування комплексних підходів до здійснення заходів з підвищення правової культури учасників виборчого та референдумного процесів і врахування наявного досвіду організації та проведення виборів і референдумів в Україні, міжнародного досвіду, а також діяльності аналогічних Центру закладів сприятимуть успішному виконанню Центром покладених на нього завдань.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Відповідно до статті 35-1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" джерелами фінансування діяльності Центру є кошти державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством. Центр є неприбутковою установою.

Так, фінансування заходів, необхідних для функціонування Центру за рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для забезпечення діяльності Центру може залучатися міжнародна технічна допомога.

Також Центр може надавати платні послуги на договірних засадах згідно із законодавством.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА


Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 14 січня 2022 року № 4

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр підготовки учасників виборчих процесів

I. Загальні положення

1. Центр підготовки учасників виборчих процесів (далі - Центр) є установою, яка діє при Центральній виборчій комісії (далі - Комісія) на підставі Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та цього Положення.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, постановами Комісії, цим Положенням та розпорядженнями Голови Комісії.

3. Найменування Центру:

українською мовою - Центр підготовки учасників виборчих процесів (повністю), ЦПУВП (скорочено);

англійською мовою - The Center for Training of Electoral Stakeholders (повністю), СТЕS (скорочено).

4. Місцезнаходження Центру: пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

5. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні печатки, штампи, бланки.

Центр може мати власну символіку, опис та порядок використання якої затверджує Комісія.

Центр має право відкривати рахунки в банках у національній та іноземній валютах.

6. Центр здійснює діяльність із дотриманням принципів рівності перед законом, відкритості та прозорості, захищеності персональних даних, недискримінації, інклюзивності та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

7. Центр не є закладом вищої освіти.

8. Центр може мати офіційний вебсайт та сторінки в соціальних мережах, а також мати та/або використовувати інші вебресурси для забезпечення своєї діяльності.

9. Інформація, яка розміщується на офіційному вебсайті Центру чи інших вебресурсах, які використовуються у його діяльності, повинна бути достовірною та повною.

10. Центр утворюється та припиняє свою діяльність відповідно до законодавства.

11. Діловодство у Центрі здійснюється державною мовою.

II. Основні завдання та напрями діяльності Центру

1. Основними завданнями Центру є:

1) забезпечення виконання Комісією повноважень щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та процесу референдуму, зокрема впровадження діяльності, спрямованої на просвіту громадян України та інших зацікавлених сторін;

2) забезпечення здійснення Комісією заходів щодо навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму, інших учасників виборчого процесу та процесу референдуму;

3) підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення), посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;

4) підготовка тренерів для проведення навчань з відповідних напрямів діяльності Центру (далі - тренери).

2. Центр сприяє підвищенню довіри до виборчого процесу та процесу референдуму в Україні, а також налагодженню міжнародного співробітництва Комісії.

3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує потреби щодо проведення просвітницьких кампаній з питань виборів та референдуму;

2) забезпечує проведення просвітницьких кампаній з питань виборів та референдуму для громадян України, в тому числі розробляє, забезпечує виготовлення та поширення просвітницьких матеріалів з питань виборів та референдуму;

3) здійснює заходи щодо підвищення рівня поінформованості громадян України про виборчий процес, процес референдуму, зокрема шляхом розроблення та поширення соціальної реклами з питань, які стосуються виборів та референдумів, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах;

4) реалізує заходи, спрямовані на формування правової культури громадян України, які голосуватимуть уперше;

5) проводить комплексний аналіз щодо кількості та категорій осіб, які потребують навчання, обсягу та змісту навчальних програм і матеріалів;

6) розробляє навчальні програми та інші навчальні матеріали з питань організації підготовки та проведення виборів, а також референдумів (посібники, брошури, інструкції, пам’ятки, аудіо- та відеоматеріали тощо);

7) організовує проведення навчання членів виборчих комісій, комісій з референдумів, залучених до роботи у цих комісіях спеціалістів, у тому числі системних адміністраторів, бухгалтерів, юристів, а також осіб, які виявили бажання навчатися за програмою для членів виборчих комісій, комісій з референдуму, залучених до роботи в таких комісіях спеціалістів;

8) створює та підтримує в актуальному стані базу даних осіб, які пройшли навчання в Центрі та отримали відповідний документ;

9) організовує проведення навчання з питань, пов’язаних з участю у виборчому процесі, представників політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (місцевих організацій політичних партій), офіційних спостерігачів, представників громадських об’єднань, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб за їх зверненнями;

10) розробляє методологію, порядок моніторингу та оцінки ефективності навчальних програм у сфері виборів, референдумів для їх аналізу та подальшого вдосконалення;

11) здійснює співпрацю та організовує обмін досвідом із закладами освіти та аналогічними Центру закладами іноземних органів адміністрування виборів з питань підготовки учасників виборчих процесів та процесу референдуму;

12) у співпраці з відповідним структурним підрозділом Секретаріату Комісії аналізує загальні потреби у проведенні навчання для працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення);

13) аналізує загальні потреби у проведенні навчання з питань виборів та референдуму посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;

14) розробляє загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації державних службовців, у тому числі працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення), посадових і службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, і погоджує їх з Центральною виборчою комісією та у передбачених законодавством випадках з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

15) за результатами підвищення кваліфікації видає документи про підвищення кваліфікації;

16) розробляє програми підготовки тренерів, навчальні плани і матеріали, необхідні для проведення їх навчання;

17) здійснює навчання тренерів відповідно до програм та навчальних планів з використанням матеріалів, необхідних для проведення навчання;

18) створює та підтримує в актуальному стані базу даних тренерів;

19) здійснює заходи щодо сертифікації членів виборчих комісій, комісій з референдуму, тренерів, а також інших осіб, які пройшли навчання в Центрі, видає відповідні сертифікати;

20) бере участь у проведенні досліджень та в аналізі практики застосування законодавства України з питань проведення виборів і референдумів та підготовці Комісією пропозицій щодо його вдосконалення;

21) виконує інші функції, необхідні для реалізації покладених на Центр завдань.

III. Права та обов’язки Центру

1. Центр має право:

1) взаємодіяти з членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення), у тому числі запитувати інформацію, необхідну для виконання покладених на Центр завдань, проводити опитування працівників Секретаріату Комісії, регіональних і територіальних представництв Комісії (у разі їх утворення) з метою визначення їх навчальних потреб;

2) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, науковими установами і закладами освіти, у тому числі іноземними, а також з міжнародними організаціями для виконання покладених на нього завдань;

3) укладати відповідно до законодавства договори, вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, а також встановлювати і виконувати цивільні обов’язки в межах, передбачених законодавством України та цим Положенням, бути позивачем і відповідачем у суді;

4) визначати форми та методи навчання, порядок організації навчального процесу та оцінки результатів навчання, порядок залучення (добору) тренерів для проведення навчань;

5) залучати до навчальної, навчально-методичної та просвітницької діяльності працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), викладачів закладів вищої освіти, науковців, експертів, включаючи міжнародних (за згодою);

6) проводити навчальну діяльність у взаємодії з навчальними установами іноземних держав, а також з експертами з відповідних питань у рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, зокрема за узгодженими навчальними програмами;

7) організовувати науково-методичні, науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців;

8) залучати для виконання покладених на нього завдань міжнародну технічну допомогу;

9) здійснювати видавничу діяльність;

10) бути засновником, співзасновником друкованих і електронних видань;

11) надавати платні послуги відповідно до законодавства;

12) провадити іншу діяльність, що не суперечить законодавству, з метою виконання покладених на Центр завдань.

2. Центр зобов’язаний:

1) здійснювати діяльність відповідно до вимог законодавства, своєчасно та якісно виконувати завдання, визначені цим Положенням;

2) забезпечувати якісний рівень підготовки, професійного розвитку членів виборчих комісій, комісій з референдуму та інших учасників виборчих та референдумних процесів, державних службовців та інших зацікавлених осіб;

3) здійснювати аналіз якості навчання в Центрі, а також ефективності організованих і проведених просвітницьких заходів;

4) забезпечувати організацію і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної та іншої звітностей;

5) оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті, інформаційних стендах та іншими способами нормативні документи, що стосуються його діяльності, інформацію про структуру та керівництво Центру, результати своєї діяльності, а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

IV. Структура та управління Центром

1. У Центрі можуть бути утворені такі структурні підрозділи: відділення, управління, відділи, сектори, лабораторії та інші.

2. Структуру, штатний розпис і кошторис Центру затверджує Голова Комісії.

3. Питання оплати праці, права та обов’язки працівників Центру регулюються законодавством України про працю, цим Положенням, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту), тривалість якого не може перевищувати п’ять років, та звільняється з посади Головою Комісії.

Директор Центру під час здійснення своїх повноважень відповідальний перед Головою Комісії, підзвітний та підконтрольний Комісії.

Директор Центру має заступників (заступника), які призначаються на посаду на умовах строкового трудового договору (контракту) та звільняються з посади директором Центру за погодженням з Головою Комісії.

5. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру, в якому також визначаються кваліфікаційні вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, затверджується Комісією.

6. Директор Центру:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Центру, організовує його роботу та структурних підрозділів і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

2) діє від імені Центру, представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями;

3) затверджує навчальні програми, програми підвищення кваліфікації, за потреби погоджує їх відповідно з Комісією або особами, які звертаються по надання відповідних послуг (замовниками);

4) готує проєкти структури та штатного розпису Центру і подає їх на затвердження Голові Комісії;

5) забезпечує розроблення та подання на затвердження Голові Комісії кошторису Центру та забезпечує його виконання;

6) затверджує перелік платних послуг, які надаються Центром відповідно до законодавства;

7) розпоряджається майном та коштами Центру відповідно до законодавства;

8) забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів та інших коштів, за рахунок яких здійснюється фінансування діяльності Центру;

9) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників та річний план діяльності Центру;

10) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру згідно з вимогами законодавства України, визначає їх обов’язки;

11) застосовує дисциплінарні стягнення та заохочення до працівників Центру;

12) створює за потреби дорадчі органи з метою належного виконання основних завдань Центру, затверджує положення про них;

13) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

14) організовує процес стратегічного планування розвитку Центру, за погодженням з Головою Комісії затверджує стратегічний план Центру, розробляє щорічний (операційний) план роботи Центру, щорічно звітує Комісії про його виконання;

15) щорічно звітує Комісії про результати діяльності Центру;

16) затверджує ескізи печаток, штампів, бланків і логотипів, а також символіки Центру;

17) забезпечує здійснення заходів з охорони праці, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;

18) реалізує інші повноваження, визначені законодавством України та актами Комісії.

7. Згідно з наказом директора Центру його заступникам може бути надано право підпису договорів, а також інших документів Центру, в тому числі фінансових.

За відсутності директора Центру його обов’язки тимчасово виконує один із заступників директора відповідно до розподілу обов’язків між заступниками директора Центру.

V. Міжнародне співробітництво Центру

1. Центр з метою виконання покладених на нього завдань здійснює міжнародне співробітництво, зокрема:

1) налагоджує відповідно до законодавства партнерські зв’язки та реалізує міжнародне співробітництво з іноземними закладами, міжнародними організаціями, фондами, науковцями та експертами в галузі виборчого і референдумного законодавства з іноземних держав на підставі угод, меморандумів, протоколів тощо;

2) вивчає міжнародний досвід організації та проведення виборів і референдумів, а також діяльності аналогічних Центру закладів;

3) здійснює співпрацю з міжнародними організаціями щодо реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги з метою підвищення політичної та правової культури учасників виборчого процесу та процесу референдуму, навчання членів виборчих комісій, інших учасників виборчого процесу та процесу референдуму.

2. У рамках міжнародного співробітництва Центр:

здійснює короткострокові обміни, навчальні візити;

організовує навчальні заходи для представників органів адміністрування виборів іноземних держав, міжнародних організацій;

проводить міжнародні семінари та конференції;

проводить стажування в закордонних закладах (установах);

використовує навчальні платформи міжнародних організацій для навчання учасників виборчих процесів;

реалізує інші форми міжнародного співробітництва.

VI. Майно та фінансово-господарська діяльність Центру

1. Центр є неприбутковою організацією.

2. Центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

3. Бюджетні кошти та інші надходження Центру використовуються тільки для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Центру, визначених цим Положенням, зокрема, на створення необхідної матеріально-технічної бази, оплату праці його працівників, соціальний розвиток і матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства та інші цілі, не заборонені законодавством України.

4. Фінансування Центру здійснюється за кошторисом, затвердженим Головою Комісії.

5. Центр здійснює бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності Центру, подає звітність, у тому числі до Комісії, в обсязі і строки, встановлені законодавством України.

6. Майно Центру становлять основні засоби, нематеріальні активи та інші матеріальні і фінансові активи, вартість яких відображається на самостійному балансі.

7. Майно Центру є державною власністю та закріплено за ним відповідно до законодавства.

8. Центр відповідає за своїми зобов’язаннями в межах коштів та іншого майна, що є в його розпорядженні, згідно із законодавством України.

9. Комісія здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати в Центру майно, що не використовується чи використовується ним не за призначенням.

10. Комісія не несе відповідальності за зобов’язаннями Центру.

11. Кошти, майно та нематеріальні активи, які надходять до Центру з джерел, не заборонених законодавством, не вважаються прибутком.

12. Центр з дотриманням вимог законодавства та цього Положення розпоряджається власними надходженнями, отриманими за надання платних послуг чи з інших джерел, не заборонених законодавством.

VII. Припинення діяльності

1. Діяльність Центру може бути припинена шляхом його ліквідації чи реорганізації відповідно до закону.

2. Усе майно та активи Центру після його ліквідації передаються Комісії.

3. Рішення про припинення Центру як юридичної особи приймає Комісія.

Секретар

Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Центрвиборчком України:

 1. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 3 "Про скаргу Чередниченка Ю.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 04 січня 2022 року за № 21-30-40". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 2 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на повторних місцевих виборах 16, 23, 30 січня та 13, 20 лютого 2022 року". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 4 січня 2022 року № 1 "Про акредитацію офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр"на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 11 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року № 191". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 10 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 9 "Про розмір грошової застави на повторних та проміжних місцевих виборах у 2022 році". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 6 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2022 рік". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14 січня 2022 року № 5 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область)". Центрвиборчком України. 2022 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 9 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 8 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11 січня 2021 року № 7 "Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"на 2021 рік". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2021 року № 10 "Про окремі питання діяльності Андрушівської міської територіальної виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 6 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 5 "Про розмір грошової застави на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 року № 4 "Про звернення до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновку щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 3 "Про визнання Городянко В.І. обраною Пришибським сільським головою Кременчуцького району Полтавської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 2 "Про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою Бучанського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 3 січня 2021 року № 1 "Про скаргу Печеніна А.А. та Кучера І.Ю., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 31 грудня 2020 року за № 21-36/1-32381". Центрвиборчком України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 16 січня 2021 року № 15 "Про зміни в складі Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області". Центрвиборчком України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -