<<
>>

"УГОДА між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018)". Міжнародна угода. 2016

Документ актуальний на 22.10.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018)

{Угоду ратифіковано Законом № 1542-VIII від 22.09.2016}

Дата підписання:

27.06.2016

Дата ратифікації Україною:

22.09.2016

Дата набрання чинності для України:

28.10.2016

УРЯД УКРАЇНИ,

з одного боку, та

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (далі - Євратом), представником якого є Європейська Комісія (далі - Комісія),

з іншого боку (далі разом - Сторони).

беручи до уваги, що:

(1) Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, (далі - "Угода про Асоціацію") була підписана 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року та застосовується на тимчасовій основі між Україною і Союзом станом на 1 листопада 2014 року в частинах, зазначених у рішенні Ради 2014/295-2 і рішенні Ради 2014/668-3, з поправками, внесеними рішенням Ради 2014/691-4.

__________

-1 OJ EU L 161, 29.05.2014, стор.

3.

-2 OJ EU L 161, 29.05.2014, стор. 1-2.

-3 OJ EU L 278, 20.09.2014, стоp. 1-3.

-4 Повідомлення про тимчасове застосування Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніх держав-членів, з іншої сторони (OJ EU L 311, 31.10.2014, стор. 1).

(2) Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами-5 (Угода про партнерство і співробітництво) була підписана 14 червня 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року, і залишається чинною для сфер, які не охоплює тимчасове застосування Угоди про Асоціацію.

__________

-5OJ EU L 49, 19.02.1998, стоp. 3

(3) Угода про партнерство і співробітництво у статтях 58 та 62 передбачає, що Сторони сприяють співробітництву в галузі цивільних наукових досліджень та технічних розробок, а співробітництво між Сторонами у цивільному ядерному секторі здійснюється через імплементацію конкретних угод.

(4) Дві угоди щодо співробітництва у сфері досліджень: Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу-6 та Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки були вчинені 23 липня 1999 року та набрали чинності 13 листопада 2002 року-7.

__________

-6 OJ L 322, 27.11.2002, стор. 40.

-7 OJ L 322, 27.11.2002, стор. 33.

(5) Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії була підписана 28 квітня 2005 року та набрала чинності 1 вересня 2006 року-8.

__________

-8 OJ L 261, 22.09.2006, стоp. 27.

(6) Програма наукових досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2014-2018), яка доповнює Програму з досліджень та інновацій Горизонт 2020 ("Програма"), була започаткована 16 грудня 2013 року Регламентом Ради (Євратом) № 1314/2013-9.

__________

-9 Регламент Ради (Євратом) № 1314/2013 від 16 грудня 2013 року про Програму наукових досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2014-2018), яка доповнює Програму з досліджень та інновацій Горизонт 2020 (OJ EU L 347, 20.12.2013, стоp. 948).

(7) Програма спрямована на постійне покращення ядерної безпеки, захищеності та радіаційного захисту головним чином для того, щоб у майбутньому зробити внесок у довгострокову декарбонізацію енергетичної системи у безпечний, ефективний та надійний спосіб.

(8) Згідно зі статтею 5 Регламенту (Євратом) № 1314/2013, умови, на яких країна може брати участь у Програмі як асоційована країна, та її фінансовий внесок, який базується на розмірі її внутрішнього валового продукту, визначаються угодою між Євратомом та відповідною країною.

(9) Україна висловила бажання брати участь у Програмі на умовах, визначених цією Угодою,

домовились про таке:

Стаття 1

Сфера застосування

Україна бере участь у Програмі наукових досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2014-2018) ("Програма") у якості асоційованої країни за правилами та на умовах, встановлених чи згаданих у цій Угоді та додатках до неї, у Регламенті (Євратом) № 1314/2013 та Регламенті (ЄС) № 1290/2013 Європейського Парламенту та Ради-10, включаючи делеговані акти та будь-які інші подальші правила.

__________

-10 Постанова (ЄС) № 1290/2013 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2013 року, в якій викладено правила участі та поширення "Горизонту 2020 - рамкової програми з досліджень та інновацій (2014-2020)" та визнано недійсною постанову (ЄК) № 1906/2006 (OJ EU L 347, 20.12.2013, стоp. 81).

Стаття 2

Правила та умови

1. Юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах, що стосуються ядерного поділу, безпеки та радіаційного захисту, як передбачено Програмою, що фінансуються з бюджету Союзу 2016 року та надалі, на тих же умовах, які застосовуються до юридичних осіб держав-членів Союзу, відповідно до правил та умов, передбачених чи згаданих у цій Угоді та додатках до неї. Для вищезгаданих непрямих заходів, що фінансуються з бюджетів Союзу 2014 та 2015 років, юридичні особи з України вважаються такими ж, як юридичні особи з неасоційованих третіх країн.

2. Юридичні особи України беруть участь у непрямих заходах, що стосуються термоядерних досліджень та розвитку, передбачених Програмою, що фінансуються з бюджету Союзу 2017 року та надалі, на тих же правилах та умовах, які застосовуються до юридичних осіб держав-членів Союзу, відповідно до умов, передбачених чи згаданих у цій Угоді та додатках до неї. Для вищезгаданих непрямих заходів, що фінансуються з бюджетів Союзу 2014, 2015 та 2016 років, юридичні особи з України вважаються такими ж, як юридичні особи з неасоційованих третіх країн.

3. Юридичні особи України беруть участь у діяльності Об’єднаного дослідницького центру, що фінансується з бюджету Союзу 2016 року і в подальшому, на тих же умовах, що застосовуються до юридичних осіб держав-членів Союзу.

4. Для участі у Програмі Україна сплачує свій фінансовий внесок до загального бюджету Союзу відповідно до статті 3 та Додатку II до цієї Угоди.

5. Ця угода не надає права Україні на участь в Європейській спільній угоді з ІТЕР та з розвитку термоядерної енергетики, або на участь в Угоді про створення Міжнародної організації з термоядерної енергії ІТЕР для спільної реалізації проекту ІТЕР.

6. Представникам України дозволяється брати участь у якості спостерігачів у комітеті, зазначеному у статті 12 Регламенту (Євратом) № 1314/2013.

Цей комітет засідає без присутності представників України під час голосування. Україну інформуватимуть про результати голосування.

7. Транспортні витрати представників та експертів з України для цілей участі як спостерігачів у роботі комітету, згаданого у статті 12 Регламенту (Євратом) № 1314/2013, відшкодовуються Комісією на тій же основі, і відповідно до процедур, що діють у даний час для представників держав-членів Союзу.

8. Представники України беруть участь у роботі Ради правління Об’єднаного дослідницького центру відповідно до Регламенту роботи Ради правління Об’єднаного дослідницького центру.

9. Участь, відповідно до пунктів 6 та 8 цієї статті, включаючи процедури отримання інформації та документації, встановлюється у такій же формі як і для представників держав-членів Союзу.

10. Англійська мова використовується для процедур, пов’язаних із запитами, грантовими угодами та звітами, а також для інших юридичних та адміністративних аспектів Програми.

Стаття 3

Фінансові внески

1. Україна сплачує за кожен рік участі у Програмі фінансовий внесок до загального бюджету Союзу.

Фінансовий внесок України додається до суми, що визначається щороку у загальному бюджеті Союзу для виконання фінансових зобов’язань, що випливають з різних форм заходів, необхідних для реалізації, управління та функціонування Програми.

2. Частина фінансового внеску України може, за зверненням України, забезпечуватися за рахунок відповідного інструменту зовнішньої допомоги Союзу. У випадку такої допомоги її умови будуть визначені у відповідних фінансових угодах.

3. Правила, що регулюють фінансові внески України, викладені у Додатку II до цієї Угоди.

Стаття 4

Звітність та оцінка

1. Без шкоди для повноважень Комісії та Європейської рахункової палати стосовно контролю та оцінки Програми, участь України в Програмі перебуватиме під постійним спільним контролем Комісії та Уряду України на партнерських засадах.

2. Правила щодо фінансового контролю, відшкодувань та інших заходів протидії шахрайству викладені в Додатку III до цієї Угоди.

Стаття 5

Комітет Україна - Євратом з досліджень та інновацій

1. Відповідно до цієї Угоди створюється Комітет Україна - Євратом з досліджень та інновацій (далі - Спільний Комітет).

2. Спільний Комітет забезпечує огляд та оцінку реалізації цієї Угоди, розгляд будь-яких шляхів покращення та подальшого розвитку співробітництва, та будь-яких питань, пов’язаних з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди.

3. Діяльність Спільного Комітету доповнює та відповідає роботі органів, створених відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами та до Угоди про Асоціацію.

4. Спільний Комітет складається з представників України і Євратому.

5. Спільний Комітет проводить засідання на прохання будь-якої зі Сторін.

6. Спільний Комітет затверджує свій регламент роботи.

Стаття 6

Набрання чинності і застосування

1. Сторони ратифікують або затверджують цю Угоду відповідно до своїх внутрішніх процедур. Документи про ратифікацію чи затвердження передаються на зберігання до Європейської Комісії.

2. Ця Угода набирає чинності з дати передачі на зберігання останнього документа про ратифікацію або затвердження і застосовується з моменту набрання чинності упродовж строку дії Програми.

Стаття 7

Прикінцеві положення

1. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою із Сторін у будь-який час протягом строку дії Програми на підставі письмового повідомлення про намір припинити участь у Програмі.

За умови дотримання положень цієї Угоди, припинення дії відбувається через три календарні місяці після дати отримання письмового повідомлення відповідним одержувачем.

Закінчення строку або припинення дії цієї Угоди не впливає на:

(a) будь-які проекти чи заходи, які знаходяться в стані реалізації;

(b) виконання будь-яких контрактних домовленостей, які застосовуються до цих проектів і заходів.

У разі припинення дії цієї Угоди, Євратом відшкодовує Україні частину внеску в загальний бюджет Союзу, що не буде витрачена через припинення дії цієї Угоди.

2. Додатки до цієї Угоди становлять невід’ємну частину цієї Угоди.

3. Ця Угода може бути змінена лише в письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

4. Дія цієї Угоди продовжується і застосовується на тих саме правилах та умовах для участі у Програмі Євратом 2019-2020, у разі якщо будь-яка зі Сторін не повідомить про своє рішення не продовжувати дію цієї Угоди для участі у Програмі до 31 грудня 2018 року. У разі такого повідомлення про намір припинити участь у Програмі, дія цієї Угоди припиняється 31 грудня 2018 року.

Учинено в м. Брюссель 27 червня 2016 року у чотирьох примірниках, два українською та два англійською мовами, при цьому кожен текст має однакову силу.

За Уряд України

За Європейське співтовариство

з атомної енергії

(підпис)

(підпис)

Павло Клімкін

Карлуш Моедаш

Додаток I

Правила та умови участі юридичних осіб України у Програмі

1. З метою участі України у Програмі, юридична особа України визначається як будь-яка фізична або юридична особа, заснована в Україні, створена і визнана у встановленому національним законодавством порядку, яка володіє правоздатністю і може, діючи від свого імені, користуватись правами та нести обов’язки. У випадку фізичних осіб, під посиланням на створення мається на увазі постійне місце проживання.

Для цілей цієї Угоди, суб’єкт, який не володіє правоздатністю відповідно до законодавства України, розглядається як такий, що прирівнюється до юридичної особи за умови дотримання вимог, викладених у статті 131 (2) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012 та статті 198 Регламенту (ЄС) № 1268/2012.

2. Враховуючи те, що ЄС не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, юридичні особи, створені в Автономній Республіці Крим чи місті Севастополі, не мають права брати участь у Програмі. У випадку припинення незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, це положення буде переглянуто.

3. Участь юридичних осіб України у Програмі відбувається на умовах, визначених для юридичних осіб, що засновані в "асоційованій країні", як зазначено у Регламенті (ЄС) № 1290/2013.

Юридичні особи, засновані в Україні, мають право, на таких же умовах що і юридичні особи, засновані у державах-членах, на фінансові інструменти, створені в рамках Програми.

4. Юридичні особи України беруться до уваги, так само як і юридичні особи Союзу, для відбору незалежних експертів для завдань та на умовах, передбачених Регламентом (ЄС) № 1290/2013.

5. Сторони будуть докладати всіх зусиль, в рамках існуючих положень, для сприяння вільному пересуванню та проживанню дослідників, які беруть участь у діяльності згідно цієї Угоди, а також сприяти транскордонному руху товарів і послуг, призначених для використання в такій діяльності.

6. Україна буде вживати всіх необхідних заходів, у міру необхідності, щоб гарантувати, що товари і послуги, придбані в Україні або імпортовані в Україну, які фінансуються відповідно до грантових договорів або контрактів, укладених для реалізації заходів у рамках цієї Угоди, звільняються від митних зборів, імпортних мит та інших податкових платежів, у тому числі ПДВ, які застосовуються в Україні.


Додаток II

Правила, що регулюють фінансовий внесок України до Програми (2016-2018)

I. Розрахунок фінансового внеску України

1. Фінансовий внесок України до Програми встановлюється на щорічній основі пропорційно і додатково до наявної суми, що є доступною в поточному році в загальному бюджеті Союзу для асигнованих коштів, необхідних для реалізації, управління та функціонування Програми. Однак, на 2016 рік цей внесок визначається пропорційно і додатково до суми, що є доступною у 2016 році у загальному бюджеті Союзу для асигнованих коштів, необхідних для реалізації, управління та функціонування лише непрямих дій, що стосуються ядерного поділу, безпеки та радіаційного захисту та діяльності Об’єднаного дослідницького центру Програми.

2. Коефіцієнт пропорційності, що визначає внесок України, розраховується шляхом встановлення співвідношення між валовим внутрішнім продуктом України, у ринкових цінах, та сумою валового внутрішнього продукту, у ринкових цінах, держав-членів Союзу.

У перший рік величина внутрішнього валового продукту буде на рівні, що був останнім опублікований в тому ж році Статистичним офісом Європейських Співтовариств (Євростат), та доступний на час обговорення цієї Угоди (2014 рік). На наступні роки це співвідношення буде визначатися на базі останніх статистичних даних того ж року Статистичного офісу Європейського Союзу (Євростат), доступних на час публікації проекту бюджету Союзу.

3. З метою надання сприяння в участі в Програмі, внесок України буде здійснюватися у відповідних фінансових роках таким чином:

- фінансовий рік 2016: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності, визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05. Сплата цього внеску буде здійснюватися рівними частками, які будуть додані до внесків, запитуваних відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту II цього Додатку, для 2017-2018 років;

- фінансовий рік 2017: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності, визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05;

- фінансовий рік 2018: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності, визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05.

4. У випадку продовження дії Угоди для участі у Програмі Євратом 2019-2020 внесок України буде здійснюватися у відповідних фінансових роках таким чином:

- фінансовий рік 2019: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності, визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05;

- фінансовий рік 2020: внесок відповідно до коефіцієнту пропорційності, визначеного згідно з пунктом 2, помножений на 0,05.

5. Не пізніше 30 вересня 2018 року Сторони переглядають коефіцієнт пропорційності, що визначає фінансовий внесок України, на основі даних, які стосуються участі юридичних осіб України у непрямих і прямих заходах в рамках Програми у 2016-2017 роках.

6. Комісія повідомляє Україні, якомога швидше і не пізніше 1 вересня перед кожним фінансовим роком, таку інформацію разом з відповідним довідковим матеріалом:

- суми належних асигнувань у кошторисі витрат проекту бюджету Союзу стосовно Програми;

- оціночну суму внесків, отриманих з проекту бюджету, що відповідає участі України в Програмі згідно з вищезазначеними пунктами 1, 2, 3 і 4.

Після того, як загальний бюджет остаточно прийнятий, Комісія повідомляє Україні остаточні суми, зазначені у першому підпункті, щодо участі України в кошторисі витрат.

II. Виплата фінансового внеску України

1. Комісія надсилає, не пізніше 30 січня і 15 червня 2017 року, запит Україні щодо сплати коштів відповідно до внесків України згідно цієї Угоди.

2. Такі запити щодо сплати коштів мають забезпечити виплати відповідно:

- половини внеску України не пізніше 15 квітня;

- половини внеску України не пізніше 20 серпня.

Однак, половина внеску, яка має бути виплачена не пізніше 15 квітня розраховується з суми, викладеної у кошторисній калькуляції проекту бюджету: регуляризація цієї сплаченої суми здійснюється з платежем половини внеску не пізніше 20 серпня.

Кожен запит щодо сплати коштів, що здійснюється відповідно до цього пункту протягом 2017 року, збільшується на одну четверту від фінансового внеску України у 2016 році, встановленого відповідно до підпункту 3 пункту I цього Додатку.

3. В останній рік Програми повна сума внеску України сплачується не пізніше 20 серпня 2018 року відповідно до єдиного запиту Комісії. Цей запит збільшується на половину фінансового внеску України за 2016 рік, що визначається на основі підпункту 3 пункту I цього Додатку.

4. Якщо Угоду буде продовжено для участі у Програмі Євратом на 2019-2020 рік, Комісія не пізніше 30 січня та 15 червня 2019 року робить запит про сплату внеску Україною відповідно до її внеску за цією Угодою.

Ці запити про сплату передбачають відповідно сплату:

- половини внеску України не пізніше 15 квітня;

- половини внеску України не пізніше 20 серпня.

Однак, половина внеску, яка має бути виплачена не пізніше 15 квітня розраховується з суми, викладеної у кошторисній калькуляції проекту бюджету: регуляризація цієї сплаченої суми здійснюється з платежем половини внеску не пізніше 20 серпня.

В останній рік Програми Євратом на 2019-2020 рік повна сума українського внеску сплачується не пізніше 20 серпня 2020 року відповідно до єдиного запиту Європейської комісії.

5. Внесок України відображується і оплачується в євро.

6. Платіж України зараховується до Програми як бюджетні надходження, виділені на відповідну бюджетну позицію, як зазначено у звіті про доходи загального бюджету Європейського Союзу. Фінансовий Регламент, що стосується загального бюджету Європейського Союзу, застосовується до управління коштами.

7. Україна сплачує свій внесок в рамках цієї Угоди відповідно до підпунктів 2, 3 і 4 пункту II Додатка II.

Будь-яка затримка у сплаті внеску призводить до виплати Україною процентів за прострочений платіж по сумі неоплаченого боргу з дати строку оплати. Для розрахунку процентної ставки від суми, яка підлягає отриманню і яка не сплачена в установлений строк, застосовується процентна ставка головних операцій з рефінансування Європейського Центрального Банку, як опубліковано в серії "C" Офіційного вісника Європейського Союзу, починаючи з першого календарного дня місяця від дати заборгованості із збільшенням на півтора процента.

У разі, якщо затримка у виплаті внеску є такою, що може істотно поставити під загрозу реалізацію і управління Програмою, Комісія призупинить участь України у Програмі за відсутності оплати протягом 20 робочих днів після офіційного письмового нагадування, без шкоди для зобов’язань Євратому відповідно до вже укладених грантових угод та/або контрактів, що мають відношення до реалізації окремих непрямих заходів.

8. Не пізніше 30 червня року, наступного за фінансовим роком, готується звіт щодо асигнувань за Програмою відповідного фінансового року і передається Україні в порядку інформування відповідно до формату рахунку доходів і витрат Комісії.

9. Комісія, на момент закриття рахунків, пов’язаних з кожним фінансовим роком, в рамках формування рахунку доходів і витрат, продовжує регуляризацію рахунків щодо участі України.

Така регуляризація бере до уваги зміни, які відбулися шляхом перерахування, анулювання, відтермінування, скасування зобов’язань, або внесення додатків чи змін до бюджетів протягом фінансового року.

Така регуляризація відбувається в момент другої сплати за наступний фінансовий рік і за останній рік в липні 2019 року. У подальшому регуляризація відбувається щорічно до 2021 року.

У разі, якщо дію Угоди буде продовжено для участі у Програмі Євратом 2019-2020, ця регуляризація здійснюється в момент сплати у 2020 році, і за останній рік у липні 2021 року. У подальшому регуляризація відбувається щорічно до 2023 року.


Додаток III

Фінансовий контроль українських учасників Програми

I. Прямий зв’язок

Комісія може безпосередньо здійснювати зв’язок з учасниками Програми, які засновані в Україні та з їх субпідрядниками. Вони безпосередньо надають Комісії всю відповідну інформацію і документацію, яку вони зобов’язані подавати згідно з вимогами цієї Угоди і грантовими договорами або контрактами, укладеними для їх імплементації.

II. Аудит

1. Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС, Євратом) № 966/2012-11 та Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1268/2012-12 та інших правил, зазначених у цій Угоді, грантові договори або контракти, укладені з учасниками Програми, заснованими в Україні, можуть передбачати наукові, фінансові, технологічні або інші перевірки, які проводитимуться представниками Комісії або іншими особами, уповноваженими Комісією, в будь-який час на території таких учасників та їх субпідрядників, пов’язаних третіх осіб і третіх осіб, які отримують фінансову підтримку з боку учасників, агентами Комісії або іншими особами, затвердженими Комісією.

__________

-11 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) № 966/2012 від 25 жовтня 2012 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу (OJ L 298, 26.10.2012).

-12 Регламент про Комісію (ЄС) № 1268/2012 від 29 жовтня 2012 року про правила застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) № 966/2012 про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу (OJ L 362, 31.12.2012).

2. Представники Комісії, Європейської рахункової палати та інші особи, уповноважені Комісією, повинні мати належний доступ до місць, робіт і документів (у електронній та паперовій версіях) і до всієї інформації, необхідної для того, щоб здійснювати такі перевірки, за умови, що таке право доступу чітко зазначено в текстах грантових угод та/або контрактів, укладених для реалізації положень цієї Угоди з учасниками з України. Ненадання таких прав буде розцінюватись як нездатність обґрунтувати витрати та як порушення грантових угод та контрактів.

3. Перевірки можуть проводитися після закінчення Програми або дії цієї Угоди, на умовах, викладених у відповідних грантових угодах або контрактах. Будь-яка перевірка, що проводиться після закінчення Програми або дії цієї Угоди, здійснюється відповідно до умов, викладених у цьому Додатку.

III. Перевірки Комісії на місцях (OLAF)

1. У рамках цієї Угоди Комісія та безпосередньо Управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) уповноважені здійснювати перевірки на місцях та інспекції на території учасників та їх субпідрядників, пов’язаних третіх осіб і третіх осіб, які отримують фінансову підтримку з боку учасників, з України відповідно до положень і умов, викладених у Регламенті Ради (Євратом, ЄС) № 2185/96-13.

__________

-13 OJ L 292, 15.11.1996, стоp. 2.

2. Перевірки на місці та інспекції готуються та проводяться Комісією у повній співпраці з визначеним компетентним українським органом, визначеним Україною.

Компетентними органами України для реалізації цього пункту визначено Державну службу фінансового моніторингу України, Державну фінансову інспекцію України. Визначений орган інформується у розумний строк заздалегідь про об’єкт, мету і юридичні підстави перевірок та інспекцій з метою надання допомоги у перевірці. У цьому зв’язку, посадові особи компетентних органів України можуть брати участь у перевірках на місці та інспекціях.

3. За бажанням відповідних українських органів влади, перевірки на місці та інспекції можуть проводитися Комісією спільно з ними.

4. У випадку, якщо учасники чи їх субпідрядники, пов’язані треті особи чи треті особи, які отримують фінансову підтримку з боку учасників Програми, відмовляються від проведення перевірки на місці або інспекції, українські органи влади, діючи відповідно до національного законодавства, надають допомогу інспекторам Комісії, в міру необхідності, з метою надання їм можливості виконати свої обов’язки щодо проведення перевірки на місці або інспекції.

5. Комісія повідомляє якомога скоріше компетентним органам України про будь-який факт або підозру відносно порушень, які були виявлені в ході перевірки на місці або інспекції. У будь-якому випадку Комісія зобов’язана інформувати вищезгадані органи про результати таких перевірок та інспекцій.

IV. Інформація та консультації

1. З метою належного застосування цього Додатка, компетентні органи влади України та Союзу регулярно обмінюються інформацією, якщо це не заборонено чи є несанкціонованим національним законодавством, і на прохання однієї зі Сторін проводять консультації.

2. Компетентні українські органи інформують Комісію впродовж обґрунтованого строку про будь-який виявлений ними факт або підозру відносно порушень при укладенні та виконанні грантових договорів та/або контрактів, укладених відповідно до положень цієї Угоди.

V. Конфіденційність

Інформація, передана або отримана в будь-якій формі згідно цього Додатка, визначається як професійна таємниця та захищається так само, як аналогічна інформація захищається згідно з законодавством України і відповідними положеннями, що застосовуються до установ Союзу. Така інформація не може бути передана особам, що не є представниками установ України, або Союзу або держав-членів, чиї функції надають право на доступ до такої інформації, а також не може використовуватись для цілей інших, аніж забезпечення ефективного захисту фінансових інтересів Сторін.

VI. Адміністративні заходи та санкції

Без шкоди для застосування українського кримінального права, адміністративні заходи і санкції можуть застосовуватися Комісією відповідно до Регламентів (ЄС, Євратом) № 966/2012, (ЄС) № 1268/2012 і (ЄС, Євратом) № 2988/95-14.

__________

-14 Регламент Ради (ЄС, Євратом) № 2988/95 від 18 грудня 1995 року про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (OJ L 312, 23.12.1995).

VII. Відшкодування та правозастосування

Рішення, що приймаються Комісією в рамках Програми відповідно до цієї Угоди, які накладають фінансові зобов’язання на суб’єкти інші, ніж держави, підлягають виконанню в Україні. На запит Комісії, орган, визначений Україною, починає процедури забезпечення виконання рішення від імені Комісії. У цьому випадку, рішення Комісії передається українському суду без будь-яких інших процедур, окрім перевірки автентичності рішення, визначеним для цієї мети Україною органом, який інформує про це Комісію. Правозастосування здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Відповідні умови щодо правозастосування включаються в грантові договори або контракти, укладені з учасниками з України. Суд Європейського Союзу уповноважений переглядати законність рішення Комісії та призупиняти його виконання. Крім того, суди України уповноважені розглядати скарги про неналежне здійснення правозастосування.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.10.2016 — 2016 р., № 83, / № 15; 20.02.2018; стор.126 /, стор. 25, стаття 2720, код акта 83477/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -