Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 21 ). Верховна Рада України. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325}

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 3, ст. 21)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209}

{В редакції Закону

№ 891-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 25, ст. 312}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 15, ст.326

№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482

№ 2304-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 14, ст.80}

{Додатково див. Закон № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295}

{У тексті Закону слова "будівництво та/або експлуатація" в усіх відмінках замінено словами  "будівництво та експлуатація" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2304-VIII від 27.02.2018}

Цей Закон визначає особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 2304-VIII від 27.02.2018}

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) будівництво автомобільної дороги - комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов’язаних з будівництвом нової автомобільної дороги;

{Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

{Пункт 2 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

3) експлуатація автомобільної дороги - дії концесіонера, спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного договору;

4) концесієдавець - держава в особі Кабінету Міністрів України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов'язань, що випливають з нього;

5) концесійний договір - зареєстрований в установленому порядку договір, за яким концесіонер зобов'язується здійснювати будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, а концесієдавець - надати концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;

6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі концесіонеру права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань щодо її будівництва та експлуатації.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України "Про автомобільні дороги", "Про концесії", Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

Стаття 2.

Особливості будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії

1. {Абзац перший частини першої статті 2 виключено на підставі Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

При визначенні об'єктів концесії має бути забезпечена можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги".

2. Рішення щодо будівництва та експлуатації новозбудованих автомобільних доріг, які можуть бути передані у концесію, приймає Кабінет Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування.

У цьому рішенні Кабінету Міністрів України обов’язково зазначаються:

загальна характеристика автомобільної дороги;

орієнтовна вартість будівництва автомобільної дороги;

запланована сума річного доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги;

технічні параметри автомобільної дороги;

межі земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації автомобільної дороги;

орган, відповідальний за організацію роботи з надання у користування земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільної дороги;

умови розірвання (припинення) договору концесії.

Після прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, щодо земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації автомобільної дороги на умовах концесії, встановлюються відповідні обтяження у визначеному законодавством порядку.

Рішення про проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України.

У цьому рішенні Кабінету Міністрів України обов’язково зазначаються:

орган, уповноважений на проведення концесійного конкурсу, укладання концесійного договору та виконання зобов’язань, що випливають з нього;

технічні параметри автомобільної дороги;

базові фінансові показники передачі автомобільної дороги у концесію;

граничний строк, на який автомобільна дорога передається у концесію;

граничний розмір компенсації концесіонеру;

маршрут альтернативного безоплатного проїзду;

інші умови передачі автомобільної дороги у концесію.

{Частина друга статті 2 в редакції Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

3. У частині передачі концесіонеру права на будівництво автомобільної дороги концесійний договір набирає чинності з моменту набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва автомобільної дороги.

4. Концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати) будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії в обсягах та порядку, визначених концесійним договором, за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

5. Майно, створене на виконання умов концесійного договору або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення автомобільної дороги, є об'єктом права державної власності, що передається концесіонеру у володіння та користування на строк дії концесійного договору.

Набуте концесіонером майно, розташоване за межами смуги відведення автомобільної дороги, є об'єктом права власності концесіонера.

6. Прийняття в експлуатацію автомобільної дороги є підставою для її включення у разі потреби в установленому порядку до переліку автомобільних доріг загального користування.

Стаття 3. Особливості проведення концесійного конкурсу

1. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг затверджує Кабінет Міністрів України відповідно до закону.

{Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

Стаття 4. Дохід концесіонера

1. До джерел доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги належать:

плата за проїзд автомобільною дорогою, що вноситься користувачем;

{Абзац третій частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

плата за експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, що вноситься користувачем;

компенсація концесіонеру.

{Абзац п'ятий частини першої статті 4 в редакції Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

{Абзац шостий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

2. Максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням рівня інфляції.

{Частина друга статті 4 в редакції Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

3. Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, відшкодування за нього (в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду транспортних засобів, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міністерства оборони України, прикордонної служби, Національної гвардії України, Національної поліції та швидкої медичної допомоги) визначає Кабінет Міністрів України.

{Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 877-VII від 13.03.2014, № 766-VIII від 10.11.2015}

Стаття 4-1. Компенсація концесіонеру

1. Концесіонер має право на компенсацію частини недоотриманого доходу, розмір якого передбачається концесійним договором.

2. Компенсація сплачується концесіонеру в разі, якщо за результатами звітного року сума річного доходу, отриманого концесіонером від експлуатації об’єкта концесії, є меншою за заплановану суму такого річного доходу.

3. Розмір компенсації визначається за результатами звітного року і не може перевищувати 15 відсотків запланованого доходу за відповідний рік згідно з умовами договору.

4. Порядок виплати компенсації концесіонеру затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 2304-VIII від 27.02.2018}

Стаття 5. Права та обов'язки концесієдавця

1. Концесієдавець зобов'язаний:

1) забезпечити незмінність цільового призначення земельної ділянки та гарантувати відсутність обмежень і обтяжень щодо її використання згідно з умовами концесійного договору;

2) сприяти концесіонеру в отриманні необхідних дозволів, ліцензій.

2. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

Стаття 6. Концесійні платежі

1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з моменту одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги.

2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються відповідно до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду.

{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 2304-VIII від 27.02.2018}

Стаття 7. Права та обов'язки концесіонера

1. Концесіонер має право споруджувати на землях дорожнього господарства об'єкти дорожнього сервісу автомобільної дороги, переданої у концесію.

2. Концесіонер зобов'язаний:

1) забезпечувати технічний стан автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг загального користування;

2) передати після закінчення строку дії концесійного договору концесієдавцеві автомобільну дорогу в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, що діють на момент передачі.

3. Концесіонер має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ

14 грудня 1999 року

№ 1286-XIV


Публікації документа

 • Голос України від 11.01.2000
 • Урядовий кур'єр від 13.01.2000
 • Відомості Верховної Ради України від 21.01.2000 — 2000 р., № 3, стаття 21
 • Офіційний вісник України від 21.01.2000 — 2000 р., № 1, стор. 22, стаття 2, код акта 13428/2000

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги". Верховна Рада України. 2021 рікк
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію". Верховна Рада України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти". Верховна Рада України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Ковальова О.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Савчук О.В. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників". Верховна Рада України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"". Верховна Рада України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок". Верховна Рада України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -