<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття"на екологічно безпечну систему". Верховна Рада України. 2018

Документ актуальний на 12.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 47, ст.376)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:

1. В абзаці восьмому розділу "Загальні положення" цифри "2009-2012" замінити цифрами "2019-2020".

2. У розділі "Мета Програми":

назву викласти в такій редакції:

"Мета і основні напрями діяльності Програми";

абзац сьомий доповнити словами та цифрами "поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Для досягнення мети і основних напрямів Програми необхідно";

абзац дванадцятий доповнити словами та цифрами "а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)";

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять сьомим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС".

3. Абзаци перший - двадцять другий розділу "Завдання і заходи" замінити двадцятьма абзацами такого змісту:

"Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:

зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:

підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;

розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;

виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;

здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;

забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

виконання заходів щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами.

На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:

підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами;

демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;

укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

надійна консервація частин установок, що не демонтуються;

створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;

виконання заходів щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

охорона від пожеж".

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим - п’ятдесят другим.

4.

У розділі "Очікувані результати виконання Програми та її ефективність":

в абзаці першому цифри "2013" замінити цифрами "2020";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"закінчити будівництво та ввести в експлуатацію заплановане сховище відпрацьованого ядерного палива";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"удосконалити систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - чотирнадцятим.

5. У розділі "Обсяги та джерела фінансування Програми":

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2963,22 млн гривень";

абзац четвертий виключити.

6. Додаток до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему викласти в редакції, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ

16 жовтня 2018 року

№ 2595-VIII


Додаток

до Загальнодержавної програми

ЗАХОДИ

щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

(державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

млн гривень

у тому числі за роками

усього

2019

2020

2019

2020

1. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

кількість остаточно зупинених систем та елементів,

відсотки

94

93,5

94

1) остаточна зупинка та виведення з експлуатації устаткування, систем та елементів

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

67,38

33,29

34,09

ступінь виконання,

відсотки

100

90

100

2) модернізація існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

60

20

40

кількість демонтованого устаткування,

тис. тонн

6

3

3

3) демонтаж устаткування, виведеного з експлуатації

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

4

2

2

кількість облікових порушень правил, норм та стандартів у сфері використання ядерної енергії

4) підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та об’єкта “Укриття” (до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента), у тому числі:

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

692,59

344,1

348,49

кількість об’єктів

3 блоки,

63 споруди

3 блоки,

63 споруди

3 блоки,

63 споруди

експлуатація блоків та об’єктів промислового майданчика;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

347,54

172,67

174,87

одиниць обладнання

25807

25807

25807

технічне обслуговування і ремонт обладнання, систем, що залишаються в експлуатації;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

196,74

97,74

99

число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз

виконання радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

36,99

18,38

18,61

кількість ядерних аварій та порушень під час зберігання та транспортування ядерних матеріалів

виконання заходів, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, забезпечення ведення обліку і здійснення контролю за ядерними матеріалами і забезпечення гарантій МАГАТЕ на державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

36,21

17,99

18,22

кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами

забезпечення пожежної безпеки та підтримка протипожежного режиму підприємства;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

25,7

12,77

12,93

ступінь виконання,

відсотки

100

100

100

забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

29,12

14,47

14,65

порушення допустимих меж радіаційного впливу

забезпечення екологічної безпеки ядерних об’єктів і радіаційного захисту населення та навколишнього природного середовища, мінімізація шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

4,83

2,4

2,43

кількість сховищ, що підлягає обслуговуванню

3

3

3

захист персоналу, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них (в межах своїх повноважень)

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

15,46

7,68

7,78

ступінь виконання,

відсотки

18

15

18

5) реалізація проекту етапу остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

46,48

23,26

23,22

ступінь виконання,

відсотки

80

70

80

6) реалізація проекту виведення з експлуатації ставка-охолоджувача із залученням підрядної організації

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

0,2

0,1

0,1

ступінь виконання,

відсотки

47

40

47

7) реконструкція та капітальний ремонт на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, у тому числі:

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

39,07

19,5

19,57

ступінь виконання,

відсотки

33

25

33

реконструкція системи стисненого повітря для власних потреб Чорнобильської АЕС, установки розділення повітря та реконструкція систем вентиляції;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

2,12

1,06

1,06

ступінь виконання,

відсотки

51

45

51

реконструкція систем технічного та господарсько-питного водопостачання; модернізація системи хімводоочищення, реконструкція каналізації, очисних споруд із залученням підрядної організації;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

5,61

2,77

2,84

ступінь виконання,

відсотки

33

25

33

реконструкція систем нормального живлення, капітальний ремонт мережі освітлення та живлення;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

8,2

4,1

4,1

ступінь виконання,

відсотки

68

64

68

реконструкція комплексу тепломеханічного обладнання та системи теплопостачання;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

1,98

0,99

0,99

ступінь виконання,

відсотки

48

42

48

ремонт виробничих будівель і споруд, спостереження за осіданнями і деформаціями будівель і споруд, капітальний ремонт покрівель

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

21,16

10,58

10,58

кількість порушень у сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

8) фізичний захист ядерних установок та ядерних мат19,еріалів, а саме забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів.

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

3,7

1,8

1,9

Разом за завданням 1

913,42

444,05

469,37

у тому числі

державний бюджет

913,42

444,05

469,37

2. Перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

ступінь виконання,

відсотки

96

95

96

1) виконання плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”

міжнародна технічна допомога,

млн євро

32,51*

32,51*

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

866,99

300,0

566,99

дотримання меж безпечної експлуатації,

відсотки

100

100

100

2) експлуатація об’єкта “Укриття” та нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію), в тому числі:

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

654,3

319,85

334,45

кількість об’єктів

4 бурових установок

76 стаціонарних свердловин

4 бурових установок

76 стаціонарних свердловин

4 бурових установок

76 стаціонарних свердловин

експлуатація, технічне обслуговування і ремонт бурового обладнання. Обслуговування свердловин;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

32,71

15,99

16,72

кількість

млн кв. метрів

2,45

2,45

2,45

дезактивація, пилопригнічення та екранування на об’єкті “Укриття” і його території;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

92,95

45,44

47,51

кількість систем

5

5

5

експлуатація, технічне обслуговування і ремонт систем об’єкта “Укриття”;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

123,94

60,59

63,35

кількість систем

21

21

21

експлуатація, технічне обслуговування та ремонт систем нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію);

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

311,76

152,4

159,36

число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз

виконання робіт з радіаційного контролю у локальній зоні і приміщеннях об’єкта “Укриття”, проведення дозиметричного та технологічного радіаційного контролю (стаціонарними установками, переносними приладами);

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

72,28

35,33

36,95

кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами

виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки та підтримки протипожежного режиму на об’єкті “Укриття” та новому безпечному конфайнменті

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

20,66

10,1

10,56

Разом за завданням 2

1521,29

619,85

901,44

у тому числі

державний бюджет

1521,29

619,85

901,44

міжнародна технічна допомога,

млн євро

32,51*

32,51*

3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом

кількість вивезених з майданчика державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” радіоактивних відходів,

куб. метрів

17000

7000

10000

1) звільнення від радіоактивних відходів

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

27,22

13,61

13,61

кількість введених в експлуатацію установок

3

2

1

2) проектування, будівництво та введення в експлуатацію установок, призначених для поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, у тому числі:

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

127,73

67,73

60

кількість об’єктів, введених в експлуатацію

3

3

створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги тощо;

міжнародна технічна допомога,

млн євро

1,19*

1,19*

ступінь виконання,

відсотки

100

100

створення дільниць з переробки твердих радіоактивних відходів (збирання, сортування, фрагментація та перевезення на установки з переробки);

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

1,76

1,76

ступінь виконання,

відсотки

100

75

100

створення тимчасових сховищ для твердих радіоактивних відходів (накопичення під час виконання демонтажу обладнання);

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

58,24

30

28,24

ступінь виконання,

відсотки

65

35

65

створення установки для попередньої обробки рідких радіоактивних відходів з вилученням трансуранових елементів та органічних речовин;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

19,93

9,93

10

ступінь виконання,

відсотки

100

100

створення установки очищення/обробки кабельної продукції;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

6,26

6,26

ступінь виконання,

відсотки

100

50

100

створення дільниць фрагментації та розбирання великогабаритного обладнання;

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

40

20

20

ступінь виконання,

відсотки

100

100

створення установки аерозольної газодинамічної дезактивації

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

1,54

1,54

експлуатація,

відсотки

65

30

65

3) експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

73,65

36,43

37,22

кількість перероблених рідких радіоактивних відходів,

відсотків

3,4

1,1

3,4

експлуатація,

відсотки

15

5

15

4) експлуатація промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

79,26

39,08

40,18

кількість перероблених твердих радіоактивних відходів,

відсотки

2,0

0,5

2,0

експлуатація,

відсотки

80

35

80

5) експлуатація комплексу з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

64,95

32,16

32,79

забезпечення інфраструктури поводження з упаковкою для радіоактивних відходів,

відсотки

100

100

100

введення в експлуатацію,

відсотки

100

42

100

6) експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

95,2

45,61

49,59

кількість відпрацьованих тепловидільних збірок, що перебувають на зберіганні

3541

1041

3541

кількість облікових порушень у сфері експлуатації сховищ радіоактивних відходів

7) експлуатація тимчасового сховища високоактивних радіоактивних відходів, сховища твердих радіоактивних відходів, сховища рідких радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)

Мінприроди України,

ДАЗВ України

державний бюджет

43,8

21,9

21,9

Разом за завданням 3

511,81

256,52

255,29

у тому числі

державний бюджет

511,81

256,52

255,29

міжнародна технічна допомога,

млн євро

1,19*

1,19*

4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт

ступінь виконання,

відсотки

100

100

1) розроблення програми науково-технічного супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

Мінприроди України,

ДАЗВ України,

Національна академія наук

державний бюджет

1,0

1,0

ступінь виконання,

відсотки

20

15

20

2) виконання програми науково-технічного супроводження робіт

Мінприроди України,

ДАЗВ України,

Національна академія наук

державний бюджет

15,7

11,2

4,5

ступінь виконання,

відсотки

125

15

25

3) розроблення нормативної документації, у тому числі розроблення, із залученням підрядних організації, спеціальних нормативно-методичних документів для провадження практичної діяльності із зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

Мінприроди

ДАЗВ

Національна академія наук України

державний бюджет

Разом за завданням 4

16,7

12,2

4,5

у тому числі

державний бюджет

16,7

12,2

4,5

Усього за Програмою

2963,22

1332,62

1630,6

державний бюджет

2963,22

1332,62

1630,6

міжнародна технічна допомога,

млн євро

33,7*

33,7*

__________

* Кошти вносяться відповідно до міжнародних зобов’язань і не враховуються в загальній сумі витрат на реалізацію програми


Публікації документа

 • Голос України від 14.11.2018 — № 215
 • Відомості Верховної Ради України від 23.11.2018 — 2018 р., № 47, стор. 5, стаття 376
 • Урядовий кур'єр від 23.11.2018 — № 221
 • Офіційний вісник України від 23.11.2018 — 2018 р., № 90, стор. 3, стаття 2964, код акта 92229/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". Верховна Рада України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження". Верховна Рада України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів". Верховна Рада України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран". Верховна Рада України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -