Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.416 ). Верховна Рада України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо організації статистичних спостережень

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.416 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину восьму статті 19 Господарського кодексу України

( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,

ст. 144) викласти в такій редакції:

"8. Усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи

юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести

первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати

та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та

інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян

України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять

господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як

підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність

згідно із законодавством.

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання,

відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий

баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не

передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого

законом".

2. У Законі України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362;

2006 р., N 14, ст. 118):

1) абзаци другий і третій пункту "б" статті 4 замінити трьома

абзацами такого змісту:

"юридичні особи;

відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на

території України;

відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що

знаходяться за межами України".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно

абзацами п'ятим і шостим;

2) у першому реченні частини четвертої статті 6 та абзаці

четвертому частини першої статті 7 слова "банківської і фінансової

статистики" замінити словами "банківської, фінансової і митної

статистики";

3) у статті 8:

частину третю викласти в такій редакції:

"Статистична методологія є основою для проведення

статистичних спостережень, у тому числі створення і ведення

реєстрів респондентів статистичних спостережень та складення

звітно-статистичної документації";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Реєстр респондентів статистичних спостережень є

автоматизованою інформаційною системою збирання, накопичення та

опрацювання статистичних даних про респондентів, яка забезпечує

відбір сукупностей респондентів за визначеними критеріями для

проведення статистичних спостережень".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

4) у частині шостій статті 9 слова "на визначених цими

рішеннями умовах" виключити;

5) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

"Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

(ЄДРПОУ) - автоматизована система збирання, накопичення та

опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені підрозділи

юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також

відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за

межами України";

у частині другій слово "державних" виключити;

6) у статті 12:

абзац другий викласти в такій редакції:

"участь у формуванні державної політики в галузі статистики

та забезпечення її реалізації";

абзац сьомий доповнити словами "та реєстрів респондентів

статистичних спостережень";

7) у статті 13:

абзац третій після слів "отримувати безкоштовно" доповнити

словами "(за винятком проведення окремих вибіркових обстежень

фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких

респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу)";

в абзацах третьому, четвертому і шостому слова "громадян -

суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "фізичних

осіб - підприємців";

у другому реченні абзацу четвертого слова "філій, відділень,

представництв та інших відособлених структурних підрозділів"

замінити словами "відокремлених підрозділів";

8) абзац дванадцятий статті 14 викласти в такій редакції:

"забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств

і організацій України та реєстрів респондентів статистичних

спостережень, ідентифікацію та класифікацію включених до цих

реєстрів суб'єктів";

9) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Планування діяльності органів державної

статистики

З метою визначення перспективних завдань та стратегічних

напрямів розвитку державної статистики, забезпечення постійного

підвищення якості статистичної інформації спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади у галузі статистики спільно з

іншими органами державної влади, Національним банком України і

заінтересованими підприємствами, установами та організаціями за

результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду

розробляє довгострокову програму розвитку державної статистики.

Довгострокова програма розвитку державної статистики

розробляється на п'ять років.

Для забезпечення держави та суспільства статистичною

інформацією спеціально уповноважений центральний орган виконавчої

влади у галузі статистики спільно з іншими органами державної

влади, Національним банком України і заінтересованими

підприємствами, установами та організаціями щороку розробляє план

державних статистичних спостережень.

Довгострокова програма розвитку державної статистики та план

державних статистичних спостережень затверджуються Кабінетом

Міністрів України";

10) доповнити статтею 15-1 такого змісту:

"Стаття 15-1. Фінансування діяльності органів

державної статистики

Фінансове забезпечення виконання довгострокової програми

розвитку державної статистики здійснюється за рахунок коштів

Державного бюджету України, а також інших передбачених законом

джерел.

Державні статистичні спостереження проводяться за рахунок

коштів Державного бюджету України, інші - за наявності джерел

фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у

галузі статистики, територіальні органи державної статистики в

Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах

утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України";

11) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Відносини між суб'єктами цього Закону

Відносини органів державної статистики з респондентами та

користувачами, у тому числі з органами державної влади, органами

місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що провадять

діяльність, пов'язану із збиранням та використанням

адміністративних даних, базуються на принципах забезпечення

надійності, об'єктивності та конфіденційності статистичної

інформації, оптимізації витрат на її складання та відкритості

статистичної методології, що передбачає:

моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на

респондентів;

здійснення органами державної статистики заходів, спрямованих

на підвищення довіри респондентів, з метою забезпечення збирання

надійної та об'єктивної статистичної інформації;

заохочення респондентів до участі у визначених Кабінетом

Міністрів України державних вибіркових обстеженнях фізичних осіб

або сукупностей таких осіб, а також у вибіркових обстеженнях

фізичних осіб або сукупностей таких осіб, що проводять органи

державної статистики за рахунок коштів замовників, шляхом виплати

їм грошової компенсації за витрату часу, пов'язану з веденням

записів та наданням відомостей відповідно до програм цих

обстежень. Розмір грошової компенсації респондентам, які беруть

участь у державних вибіркових обстеженнях, встановлюється

Кабінетом Міністрів України, а її виплата здійснюється за рахунок

коштів Державного бюджету України. Розмір грошової компенсації

респондентам, які беруть участь у вибіркових обстеженнях, що

проводяться органами державної статистики за рахунок коштів

замовників, визначається у договорах на їх проведення;

моніторинг та задоволення потреб користувачів у статистичній

інформації з дотриманням вимог захисту конфіденційних даних

статистичних спостережень;

забезпечення рівного доступу користувачів до статистичної

інформації та оприлюднення основних положень статистичної

методології;

створення умов для зацікавлення користувачів в отриманні

надійної та об'єктивної статистичної інформації;

погодження в органах державної статистики методології та

звітної документації, пов'язаної із збиранням та використанням

адміністративних даних, а також методології складання даних

банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного

балансу тощо;

безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики

адміністративних даних, отриманих органами, що провадять

діяльність, пов'язану з їх збиранням та використанням, а також

даних банківської, фінансової і митної статистики, статистики

платіжного балансу тощо";

12) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:

"Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення

окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких

осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію

за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою

звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати

органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з

обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку";

13) частину другу статті 22 доповнити абзацом четвертим

такого змісту:

"первинні дані, отримані органами державної статистики від

респондентів під час проведення державних статистичних

спостережень щодо стану навколишнього природного середовища,

зокрема землі, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного

світу, чинників, які впливають або можуть вплинути на стан

навколишнього природного середовища та здоров'я людей, за винятком

обмежень, встановлених законодавством".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,

крім пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з

1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 березня 2009 року

N 1070-VI


Публікації документа

 • Голос України від 31.03.2009 — № 57
 • Офіційний вісник України від 10.04.2009 — 2009 р., № 24, стор. 26, стаття 778, код акта 46192/2009
 • Урядовий кур'єр від 15.04.2009 — № 68
 • Відомості Верховної Ради України від 24.07.2009 — 2009 р., № 30, стор. 1087, стаття 416

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги". Верховна Рада України. 2021 рікк
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію". Верховна Рада України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти". Верховна Рада України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Ковальова О.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Савчук О.В. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників". Верховна Рада України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"". Верховна Рада України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок". Верховна Рада України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -