<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України". Верховна Рада України. 2020

Документ актуальний на 31.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 34, ст.236)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 758-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.429

№ 1132-IX від 26.01.2021, ВВР, 2021, № 12, ст.100

№ 1997-IX від 25.01.2022

№ 2848-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:

1. Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації "Законодавство України", що містить, у тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів. Еталонним електронним текстом вважається текст акта, прийнятого Верховною Радою, що зберігається у формі комп’ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних засобів захисту інформації. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним".

2. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Документообіг у Верховній Раді

1. Документообіг у Верховній Раді здійснюється в електронній та паперовій формах. Електронна форма документообігу є основною.

2. Документом у розумінні цього Регламенту є документ, створений в електронній формі з додержанням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", а у випадках, передбачених цим Регламентом, - створений у паперовій формі.

3.

Усі документи, передбачені цим Регламентом, створюються в електронній формі, крім випадків, установлених цим Регламентом, а також у разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України (далі - єдина автоматизована система) з технічних причин.

Подання документів, що вносяться до Верховної Ради, про призначення (обрання) на посади, звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення чи звільнення з посад, висловлення недовіри у випадках, передбачених Конституцією України, здійснюється в електронній або у паперовій формі. Документи, які містять конфіденційну інформацію про особу, подаються у паперовій формі.

4. Документи, що подаються до Верховної Ради в електронній формі, а також електронні копії оригіналів паперових документів вносяться (створюються) до (в) єдиної автоматизованої системи відповідно до Положення про єдину автоматизовану систему роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого Головою Верховної Ради України".

3. У пунктах 1 і 2 частини другої статті 13 слова "Письмова пропозиція" замінити словами "Пропозиція у паперовій формі".

4. У частині четвертій статті 19-1 слово "письмовий" виключити.

5. У пункті 5 частини першої статті 28 слово "письмові" виключити.

6. У частині другій статті 29 слова "письмовою пропозицією, внесеною" замінити словами "пропозицією, внесеною в паперовій формі".

7. У частині п’ятій статті 33 слова "у письмовій формі" замінити словами та цифрами "відповідно до статті 89 цього Регламенту".

8. У частині четвертій статті 34 слово "письмову" виключити.

9. У частині другій статті 42 слова "у письмовій формі" виключити.

10. У частині п’ятій статті 48 слова "може у дводенний строк звернутися до Голови Верховної Ради України з відповідною письмовою заявою" замінити словами "протягом двох робочих днів подає Голові Верховної Ради України відповідну заяву".

11. У статті 51:

у першому реченні частини третьої слова "в письмовій формі звернутися до головуючого" замінити словами "подати заяву в паперовій формі головуючому";

у першому реченні частини п’ятої слова "письмово звертаються" замінити словами "подають заяву";

у частині сьомій слова "письмове звернення" замінити словами "звернення у паперовій формі".

12. У частині першій статті 56 слово "письмовими" виключити.

13. У статті 60:

у другому реченні частини першої слова "письмового повідомлення" замінити словами "повідомлення в електронній або паперовій формі", а у третьому реченні слова "письмовому повідомленні" - словами "такому повідомленні";

у частині третій:

у першому реченні слово "письмово" замінити словами "в електронній або паперовій формі";

у другому реченні слова "Письмове повідомлення" замінити словами "Повідомлення в електронній або паперовій формі".

14. У третьому реченні частини першої статті 60-1 слова "письмовим повідомленням" замінити словом "поданням".

15. У статті 76:

у частинах другій і третій слово "письмовою" виключити;

у частині п’ятій слово "письмовий" виключити.

16. У частині третій статті 85 слова "письмовій формі" та "письмового" виключити.

17. У другому реченні частини першої статті 86 слово "письмовий" виключити.

18. В абзаці першому частини першої статті 88 слово "письмовому" виключити.

19. У статті 89:

у частині першій слова "і Національному банку України" виключити;

у частині сьомій слово "письмово" виключити;

у частині дев’ятій слово "письмово" замінити словами "в електронній формі".

20. Частину другу статті 91 викласти в такій редакції:

"2. Зазначені у цій статті документи подаються в електронній формі, крім випадків, передбачених цим Регламентом. До документів, які відповідно до цього Регламенту подаються у паперовій формі, додаються їх електронні файли".

21. У статті 92:

частину першу доповнити словами "а у випадку внесення у неробочий час - не пізніше наступного робочого дня";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів, в електронній формі";

у частині четвертій слова "вводяться Апаратом Верховної Ради до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради" замінити словами "вносяться до єдиної автоматизованої системи та розміщуються на веб-сайті Верховної Ради".

22. У частині третій статті 96 слово "письмового" виключити.

23. Перше речення частини першої та частину третю статті 97 викласти в такій редакції:

"1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту в електронній та паперовій формах";

"3. До справи законопроекту, яка ведеться в електронній формі, включаються оригінали електронних документів та ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронні копії оригіналів паперових документів.

До справи законопроекту, яка ведеться в паперовій формі, включаються оригінали документів у паперовій формі та копії електронних документів у паперовій формі".

24. Статтю 98 викласти в такій редакції:

"Стаття 98. Надання законопроектів народним депутатам

1. Усі зареєстровані законопроекти та супровідні документи до них відповідно до статті 99 цього Регламенту, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого та наступних читань, висновки інших комітетів, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надаються народному депутату в електронному вигляді засобами єдиної автоматизованої системи шляхом розсилки інформаційних листів.

За зверненням народного депутата до Апарату Верховної Ради йому надаються паперові копії зазначених документів протягом трьох робочих днів з дня такого звернення.

2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення в єдиній автоматизованій системі. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки єдиної автоматизованої системи.

Інформаційний лист про законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання, висновки інших комітетів, висновки експертиз, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надається народному депутату засобами єдиної автоматизованої системи на початку робочого дня, наступного за днем їх реєстрації в єдиній автоматизованій системі.

3. Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них вносяться до єдиної автоматизованої системи".

25. У статті 99:

у частині першій:

в абзаці першому слова "титульному та наступних аркушах" замінити словами "титульній та наступних сторінках";

у пункті 4 слово "аркушів" замінити словом "сторінок";

у пункті 2 частини другої слова "в письмовій формі" виключити.

26. У статті 104:

у частині третій слово "письмової" виключити;

у частині четвертій слова "базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради" замінити словами "єдиній автоматизованій системі".

27. У частині третій статті 105 слова "базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради" замінити словами "єдиній автоматизованій системі".

28. У частині другій статті 107 слова "базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради" замінити словами "єдиній автоматизованій системі".

29. Частину другу статті 117 викласти в такій редакції:

"2. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, має бути завізований керівником секретаріату головного комітету та підписаний головою цього комітету.

Текст такого законопроекту опрацьовується в юридичному і редакційному підрозділах Апарату Верховної Ради. Висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання підписуються керівниками відповідних підрозділів та додаються до супровідних документів, які надаються народним депутатам разом із законопроектом. Такі висновки можуть бути враховані головним комітетом під час підготовки законопроекту до другого чи повторного другого читання".

30. Статтю 118 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. У разі якщо висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків".

31. У статті 130:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оригінал прийнятого Верховною Радою закону в електронній формі не пізніш як у десятиденний строк з дня його прийняття візується керівником секретаріату головного комітету та підписується головою цього комітету.

Текст прийнятого Верховною Радою закону в електронній формі опрацьовується в юридичному підрозділі, висновок остаточної юридичної експертизи якого вноситься в єдину автоматизовану систему.

Керівник підрозділу, на який покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, виготовляє оригінал прийнятого Верховною Радою закону в паперовій формі та подає його на підпис Голові Верховної Ради України разом з копією висновку остаточної юридичної експертизи у паперовій формі";

у першому реченні частини третьої слова "письмово звернутися" замінити словами "звернутися із заявою".

32. У частині третій статті 131 слово "письмові" виключити.

33. Частину першу статті 132 доповнити другим реченням такого змісту: "Пропозиції Президента України до поверненого ним закону подаються у паперовій формі, а їх електронна копія вноситься до єдиної автоматизованої системи".

34. Частини першу і третю статті 139 викласти в такій редакції:

"1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради України, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційною";

"3. У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради оригіналу такого акта у строк не пізніш як через 10 днів з дня виявлення такої невідповідності уточнений текст закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради публікується в газеті "Голос України", у черговому номері Відомостей Верховної Ради України, та, за необхідності, здійснюються відповідні виправлення в еталонному електронному тексті оригіналу відповідного акта в базі даних нормативно-правової інформації "Законодавство України".

35. У частині першій статті 140:

абзац перший після слів "справу закону" доповнити словами "в електронній та паперовій формах";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) прийнятий текст закону в паперовій формі та його копію в електронній формі".

36. У частині четвертій статті 142 слово "письмовій" замінити словом "паперовій".

37. У статті 143:

частину першу після слів "поправок до них здійснюється" доповнити словами "у паперовій формі";

у частині другій слова "із письмовим поданням" замінити словами "із поданням у паперовій формі";

у частині дев’ятій слова "письмового подання" замінити словами "подання в паперовій формі".

38. У статті 144:

у частинах першій і четвертій слова "письмовим зверненням" замінити словами "зверненням у паперовій формі";

у частині п’ятій слова "письмовим зверненням" замінити словами "зверненням у паперовій формі", а слова "письмовою вмотивованою пропозицією" - словами "вмотивованою пропозицією у паперовій формі".

39. У частині п’ятій статті 157 слова "письмовими заявами" замінити словами "заявами у паперовій формі".

40. У статті 170:

у частинах четвертій і п’ятій слова "письмового подання" замінити словами "подання в паперовій формі";

у частині шостій слово "письмово" замінити словами "у паперовій формі".

41. Статтю 194 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Документи, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, подаються в паперовій формі з додержанням вимог, визначених Законом України "Про міжнародні договори України".

42. У статті 205:

у частині першій слово "письмово" виключити;

у частині другій слово "письмовим" виключити.

43. У частині шостій статті 208 слово "письмовим" виключити.

44. У частині тринадцятій статті 208-1 слово "письмовим" виключити.

45. У частині п’ятій статті 209 слово "письмовим" виключити.

46. У частині другій статті 211 слово "письмовим" виключити.

47. У частині другій статті 212 слово "письмове" виключити.

48. У статті 229:

у частині п’ятій слово "письмово" замінити словами "в електронній формі";

у першому реченні частини шостої слово "письмово" виключити;

у другому реченні частини шостої та частині сьомій слова "письмові запитання" в усіх відмінках замінити словом "запитання" у відповідному відмінку.

49. У статті 230:

у частині другій слова "усних чи письмових запитань" замінити словами "запитань в усній чи електронній формі";

у частині третій слова "одне усне або одне письмове запитання" замінити словами "подання одного запитання (в усній чи електронній формі)";

у частині четвертій слова "усні або письмові" виключити;

у частині шостій слова "усних запитань або оголосити письмові запитання" замінити словами "запитань в усній чи електронній формі";

у частині сьомій слово "письмового" замінити словами "поданого в електронній формі".

50. У частині другій статті 236 слова "усні чи письмові запитання" замінити словами "запитання (в усній чи паперовій формі)".

51. У частинах першій та четвертій статті 240 слово "письмові" виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

2. З дня набрання чинності цим Законом визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 49, ст. 334).

3. З дня набрання чинності цим Законом і до першого дня чергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, яка почнеться після припинення або скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, документи, передбачені Регламентом Верховної Ради України, створюються у паперовій або електронній формі.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законами № 758-IX від 13.07.2020, № 1132-IX від 26.01.2021, № 1997-IX від 25.01.2022; в редакції Закону № 2848-IX від 13.12.2022}

4. Дія пункту 1 розділу I цього Закону в частині розміщення еталонних електронних текстів оригіналів прийнятих Верховною Радою України актів у базі даних нормативно-правової інформації "Законодавство України" поширюється на акти Верховної Ради України, що були внесені до цієї бази даних до набрання чинності цим Законом.

5. Рекомендувати Голові Верховної Ради України видати акти, що випливають з необхідності реалізації положень цього Закону, у тому числі внести зміни до плану впровадження електронного документообігу Верховної Ради України, забезпечити вжиття невідкладних заходів із запровадження електронного документообігу у Верховній Раді України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

6. Кабінету Міністрів України у межах компетенції забезпечити вжиття заходів із захисту інформації, оперування якою пов’язано із впровадженням цього Закону.

7. У разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин у період з моменту встановлення такого факту і до відновлення функціонування єдиної автоматизованої системи в штатному режимі документообіг у Верховній Раді України здійснюється у паперовій формі. Факти неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин та відновлення її роботи у штатному режимі встановлюються актом відповідного структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.

Перехід до документообігу в паперовій формі та повернення до документообігу в електронній формі здійснюються за розпорядженням Голови Верховної Ради України, прийнятим на підставі відповідного подання керівника Апарату Верховної Ради України.

Електронні копії документів, створених у паперовій формі у період, передбачений абзацом першим цього пункту, вносяться до єдиної автоматизованої системи протягом п’яти робочих днів з дня повернення до документообігу в електронній формі.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

16 січня 2020 року

№ 469-IX

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України

Закон України від 16.01.2020 № 469-IX

Редакція від 01.01.2023, підстава — 2848-IX

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/469-20

Законодавство України

станом на 29.04.2023

чинний


Публікації документа

 • Голос України від 01.02.2020 — № 20
 • Урядовий кур'єр від 14.02.2020 — № 29
 • Офіційний вісник України від 14.02.2020 — 2020 р., № 12, стор. 28, стаття 463, код акта 97944/2020
 • Відомості Верховної Ради України від 21.08.2020 — 2020 р., № 34, стор. 5, стаття 236

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кузьміна Р.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Козака Т.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Аксьонова А.А.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Медведчука В.В.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кузьміна Р.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Козака Т.Р.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Деркача А.Л.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Аксьонова А.А.". Верховна Рада України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності". Верховна Рада України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування". Верховна Рада України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками". Верховна Рада України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення"Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України". Верховна Рада України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Верховна Рада України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Верховна Рада України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Верховна Рада України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану". Верховна Рада України. 2023 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про освіту дорослих". Верховна Рада України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -