<<
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні""( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.466 ). Верховна Рада України. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.466 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку

цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради

України, 1996 р., N 51, ст.

292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2002 р.,

N 16, ст. 114, N 17, ст. 117, N 29, ст. 194; 2004 р., N 13,

ст. 181) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність

суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та

банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних

паперів та організаційному, інформаційному, технічному,

консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних

паперів та їх похідних";

абзац восьмий доповнити словами "та саморегулівні

організації";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів".

2. В абзацах четвертому, п'ятому статті 3, у частині другій

статті 4, у пунктах 3, 5, 6 статті 8 слова "спеціальний дозвіл

(ліцензія)" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у

відповідному відмінку і числі.

3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів

"укладанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів" доповнити

словами "та їх похідних".

4. У частинах четвертій та п'ятнадцятій статті 6 слова "чи

арбітражному суді" і "та арбітражного суду" виключити.

5. У статті 7:

у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у

цій сфері" замінити словами "а також у сфері спільного

інвестування";

у частині другій:

пункт 7 доповнити словами "та їх похідних";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення

діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну,

реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними

паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені

законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної

діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в

разі порушення вимог законодавства про цінні папери";

у пункті 11 слово "дозволу" замінити словом "ліцензії";

доповнити пунктами 24-30 такого змісту:

"24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних

паперів та їх похідних;

25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних

учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування

та саморегулівних організацій;

26) встановлює відповідно до закону особливості порядку

реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних

паперів (за винятком банків);

27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку

цінних паперів;

28) визначає професійні вимоги до керівників, головних

бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних

учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування

і саморегулівних організацій;

29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та

розвитку принципів корпоративного управління відповідно до

законодавства;

30) у межах, визначених Законом України "Про інститути

спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні

фонди)" ( 2299-14 ), встановлює вимоги щодо здійснення діяльності

компаній з управління активами та інститутів спільного

інвестування".

6. У статті 8:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних

коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по

операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по

випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної

діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських

операцій), якщо інше не передбачено законами України";

у пункті 5 слова "дозволів (ліцензій)" замінити словом

"ліцензій";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям

інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють

професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними

організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам";

у пункті 14 слово "дозволів" замінити словом "ліцензій";

у пункті 21 слова "трьох діб" замінити словами "трьох робочих

днів";

доповнити пунктами 22-26 такого змісту:

"22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного

інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;

23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного

фонду;

24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна

інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог

законодавства у сфері спільного інвестування;

25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на

ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на

умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань

функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку

цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не

призводить до розголошення професійної таємниці;

26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню)

доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного

співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів

інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних

учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених

у відповідних міжнародних договорах України".

7. У статті 9:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "голови територіальних відділень"

замінити словами "начальники відповідних територіальних органів";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"працівники відповідних територіальних органів Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим

дорученням начальника відповідного територіального органу

Комісії";

у частині другій:

в абзаці третьому слова "для перевірки" виключити;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб

підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень".

8. В абзаці третьому частини першої статті 11 та в частині

другій статті 13 слова "спеціального дозволу (ліцензії), одержання

якого" та "спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого"

замінити словами "ліцензії, одержання якої".

9. У статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються

Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

членом Комісії, начальником відповідного територіального органу

або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду

матеріалів, які засвідчують факт правопорушення";

частину другу після слів "протягом трьох" доповнити словом

"робочих";

частину четверту після слова "трьох" доповнити словом

"робочих";

частину п'яту після слова і цифр "протягом 10" доповнити

словом "робочих".

10. У частині шостій статті 13 слова "голова відповідного

територіального органу" замінити словами "начальник відповідного

територіального органу".

11. У статті 16 слова "або арбітражним судом" виключити.

12. В абзаці четвертому частини четвертої статті 17 слова

"надання дозволів (ліцензій)" замінити словами "видача ліцензій".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року

N 2804-IV


Публікації документа

 • Голос України від 04.10.2005 — № 186
 • Урядовий кур'єр від 05.10.2005 — № 188
 • Офіційний вісник України від 14.10.2005 — 2005 р., № 39, стор. 21, стаття 2427, код акта 33889/2005
 • Відомості Верховної Ради України від 21.10.2005 — 2005 р., № 42, стор. 1839, стаття 466

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В.". Верховна Рада України. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом". Верховна Рада України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"". Верховна Рада України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я". Верховна Рада України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження". Верховна Рада України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів". Верховна Рада України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран". Верховна Рада України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -