<<
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України""( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 14, ст.182 ). Верховна Рада України. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2008 рік

та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 14, ст.182 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет

України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих

актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України,

2008 р., NN 5-8, ст.

78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37,

ст. 278, N 44, ст. 296, ст. 298; 2009 р., N 6, ст. 24, N 10-11,

ст. 138, N 14, ст. 181) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на

2008 рік у сумі 231.931.966,7 тис. гривень, у тому числі доходи

загального фонду Державного бюджету України - у сумі

180.783.209,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного

бюджету України - у сумі 51.148.756,9 тис. гривень, згідно з

додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у

сумі 253.207.875,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального

фонду Державного бюджету України - у сумі 200.106.067,7 тис.

гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України -

у сумі 53.101.807,4 тис. гривень.

Затвердити на 2008 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у

сумі 1.567.659,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до

загального фонду Державного бюджету України - у сумі 368.234 тис.

гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного

бюджету України - у сумі 1.199.425,6 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі

5.311.930,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із

загального фонду Державного бюджету України - у сумі

2.568.028 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду

Державного бюджету України - у сумі 2.743.902,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету

України на 2008 рік у сумі 25.020.179,1 тис. гривень, у тому числі

граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету

України - у сумі 21.522.651,9 тис. гривень та граничний розмір

дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі

3.497.527,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України

на 2008 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду

Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:

"1) податок на додану вартість (крім податкової

заборгованості минулих років з податку на додану вартість

житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної

акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного

комплексу, розстрочених податкових зобов'язань Національної

акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану

вартість, термін сплати яких наступає у 2008 році, та надходжень

від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку

на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні

митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію

України у першому кварталі 2006 року, та податку на додану

вартість, не сплаченого у встановлені строки за природний газ,

ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року,

який перебуває під митним контролем, які є джерелом формування

спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,

визначеними у цьому Законі)".

3. У частині другій статті 4 цифри "3.813.944" замінити

цифрами "4.833.746".

4. У статті 7:

пункт 43 викласти у такій редакції:

"43) податкова заборгованість підприємств з податку на

прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності),

податку на додану вартість (крім податкової заборгованості,

визначеної у пункті 44 цієї статті), рентної плати за транзитне

транспортування природного газу, а також заборгованість місцевих

бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням

Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду

Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському

міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році

договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у

комунальній власності, та надходження податку на додану вартість,

не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз

України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну

територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під

митним контролем, які спрямовуються на розрахунки з погашення

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися

та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю

фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися

органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";

доповнити пунктом 44 такого змісту:

"44) надходження від Національної акціонерної компанії

"Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі

податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного

газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі

2006 року".

5. У статті 10 цифри "85.960.062,3" замінити цифрами

"89.138.062,3".

6. У статті 18:

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) зміни обсягів готівкових коштів загального та

спеціального фондів Державного бюджету України";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) кошти єдиного казначейського рахунку";

доповнити частиною другою такого змісту:

"У зв'язку з фінансовою кризою дозволити Державному

казначейству України у 2008 році залучити кошти єдиного

казначейського рахунку для забезпечення фінансовими ресурсами

витрат бюджету, в першу чергу визначених статтею 29 цього Закону,

з наступним поновленням таких коштів рівними частинами протягом

п'яти наступних років".

7. Статтю 19 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) цільове розміщення державних цінних паперів".

8. У статті 22 цифри "8.602.206,7" замінити цифрами

"607.144,5".

9. Статтю 36 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості

за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,

відповідно до статті 54 цього Закону".

10. У статті 37:

пункт 56 викласти у такій редакції:

"56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,

послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися,

транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з

водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися

та/або погоджувалися органами державної влади чи органами

місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 43

статті 7 та пунктом 14 статті 36 цього Закону)";

пункт 60 викласти у такій редакції:

"60) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз

України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного

газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам

та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої

населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 27, 36 та 44

статті 7 цього Закону)";

доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) створення Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел,

визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону)".

11. Частину першу статті 42 доповнити словами та цифрами "а

також компенсацій особам, які згідно із статтею 43 Гірничого

закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання

вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають

центральне опалення".

12. Пункт 19 частини першої статті 52 після слів "що

затверджувалися" доповнити словами "та/або погоджувалися".

13. У частині першій статті 53 цифри "14.400" замінити

цифрами "25.566,8".

14. У статті 54:

в першому реченні:

після слів "що затверджувалися" доповнити словами "та/або

погоджувалися";

після слів "заборгованості підприємств до державного бюджету"

доповнити словами "а також надходжень податку на додану вартість,

не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз

України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну

територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під

митним контролем";

друге речення доповнити словами "а також за рахунок погашення

заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою

або під державні гарантії, яка була реструктуризована, та за

рахунок погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним

бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів

України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим,

облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі

укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств

теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності".

15. У статті 61:

частину сьому викласти у такій редакції:

"Установити, що господарські товариства, 50 і більше

відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності

господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50

відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної

акціонерної компанії "Нафтогаз України", у тому числі відкритого

акціонерного товариства "Укрнафта" та закритого акціонерного

товариства "Укргаз-Енерго", що сплачують дивіденди, нараховані за

результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік,

безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"

пропорційно розміру частки (акцій, паїв) Компанії у їх статутних

фондах), сплачують до 15 грудня 2008 року безпосередньо до

Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами

фінансово-господарської діяльності за 2007 рік пропорційно розміру

державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських

товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним

пакетом акцій";

частину восьму після слів "господарські організації"

доповнити словами "(крім Національної акціонерної компанії

"Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочірніх

компаній та підприємств)".

16. Абзац четвертий статті 63 викласти у такій редакції:

"надання відстрочок щодо термінів сплати податкових

зобов'язань суб'єктами господарювання за податками і зборами

(обов'язковими платежами), крім податкових зобов'язань

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Дочірньої

компанії "Укргазвидобування" з податку на додану вартість, податку

на прибуток та рентної плати за природний газ, газовий конденсат

та нафту, що видобуваються в Україні, розстрочених у 2008 році, та

інших випадків, визначених цим Законом".

17. Статтю 80 викласти у такій редакції:

"Стаття 80. Установити Національній акціонерній компанії

"Нафтогаз України" компенсацію різниці між цінами закупівлі

імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році

населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво

теплової енергії, спожитої населенням, у тому числі за рахунок

надходжень до спеціального фонду державного бюджету від збору у

вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для

споживачів усіх форм власності, розстрочених податкових

зобов'язань минулих років Компанії (у тому числі відсотків за

користування податковим кредитом), термін сплати за якими наступає

у 2008 році, та надходження від Компанії податку на додану

вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного

оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у

першому кварталі 2006 року.

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"

забезпечити у 2008 році перерахування до спеціального фонду

державного бюджету розстрочених податкових зобов'язань минулих

років (у тому числі відсотків за користування податковим

кредитом), термін сплати за якими наступає у 2008 році, у сумі не

менше 1.621.161,1 тис. гривень та податку на додану вартість (у

тому числі податкового боргу), що підлягає сплаті при здійсненні

митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію

України у першому кварталі 2006 року, у сумі 1.581.000 тис.

гривень".

18. У статті 84-1:

частину першу після слів "цього Закону" доповнити словами "та

надходження від цільового розміщення державних цінних паперів" та

після слів "у складі" доповнити словами "спеціального фонду";

частину другу доповнити словами та цифрами "з відповідним

коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного

статтею 10 цього Закону".

19. Доповнити статтями 84-4 та 84-5 такого змісту:

"Стаття 84-4. За згодою платників податку здійснити погашення

сум податку на додану вартість, які підлягають відшкодуванню і не

відшкодовані платнику протягом визначених законодавством термінів

відшкодування, шляхом їх оформлення облігаціями внутрішньої

державної позики з терміном обігу п'ять років.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій, а

також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом

Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають

щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків

номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою

доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової

ставки Національного банку України.

Стаття 84-5. Списати Національній акціонерній компанії

"Нафтогаз України" пені та штрафні санкції, визначені

контролюючими органами за порушення податкового та митного

законодавства".

20. У назві бюджетної програми за кодом програмної

класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761180

додатку N 3 та у назві графи "газифікацію (будівництво підвідних

газопроводів до сільських населених пунктів)" додатку N 7 слова

"(будівництво підвідних газопроводів до сільських населених

пунктів)" замінити відповідно словами "населених пунктів".

21. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 7 до

розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік

та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

( 107-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5

до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що збільшення бюджетних призначень

Міністерства внутрішніх справ України на 2008 рік, затверджене цим

Законом, забезпечується в межах фактичного обсягу надходжень

адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього

руху до загального фонду Державного бюджету України ( 107-17 ) за

період з 17 листопада по 31 грудня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 грудня 2008 року

N 659-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 1 до розділу I

Закону України "Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

тис.грн.

-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів: |231 931 966,7|180 783 209,8| 51 148 756,9| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом доходів (без |224 508 767,6|173 360 010,7| 51 148 756,9| | урахування міжбюджетних | | | | | трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |170 890 786,2|154 482 080,6| 16 408 705,6| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |11000000|Податки на доходи, податки | 42 148 549,1| 40 606 000,0| 1 542 549,1| | |на прибуток, податки на | | | | | |збільшення ринкової | | | | | |вартості | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |11020000|Податок на прибуток | 42 148 549,1| 40 606 000,0| 1 542 549,1| | |підприємств | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|112 918 765,1|104 005 397,5| 8 913 367,6| | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість | 98 628 605,7| 94 685 698,5| 3 942 907,2| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010100|Податок на додану вартість | 48 980 907,2| 46 919 000,0| 2 061 907,2| | |із вироблених в Україні | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010200|Бюджетне відшкодування |-32 592 692,8|-32 592 692,8| | | |податку на додану вартість | | | | | |грошовими коштами | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 82 240 391,3| 80 359 391,3| 1 881 000,0| | |із ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 47 352 386,7| 18 553 085,7| 28 799 301,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21000000|Доходи від власності та | 18 745 065,8| 15 901 881,1| 2 843 184,7| | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21020000|Надходження від перевищення| 4 833 746,0| 4 833 746,0| | | |валових доходів над | | | | | |видатками Національного | | | | | |банку України | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060000|Рентна плата | 10 797 344,0| 8 791 778,1| 2 005 565,9| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060100|Рентна плата за нафту, що | 3 760 220,3| 3 711 763,3| 48 457,0| | |видобувається в Україні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060200|Рентна плата за природний | 1 357 630,3| 1 029 644,9| 327 985,4| | |газ, що видобувається в | | | | | |Україні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060500|Рентна плата за транзитне | 3 525 023,6| 2 104 367,0| 1 420 656,6| | |транспортування природного | | | | | |газу | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21060800|Рентна плата за газовий | 1 863 932,6| 1 655 465,7| 208 466,9| | |конденсат, що видобувається| | | | | |в Україні | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21080000|Інші надходження | 1 374 768,8| 820 550,0| 554 218,8| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24000000|Інші неподаткові | 14 618 701,5| 754 114,6| 13 864 586,9| | |надходження | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140000|Додаткові збори на виплату | 6 587 000,0| | 6 587 000,0| | |пенсій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140100|Сплата збору з | 2 200 000,0| | 2 200 000,0| | |купівлі-продажу валюти | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140200|Сплата збору з торгівлі | 36 000,0| | 36 000,0| | |ювелірними виробами із | | | | | |золота (крім обручок), | | | | | |платини і дорогоцінного | | | | | |каміння | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140300|Сплата збору при відчуженні| 2 100 000,0| | 2 100 000,0| | |легкових автомобілів | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140500|Сплата збору з операцій | 720 000,0| | 720 000,0| | |купівлі-продажу нерухомого | | | | | |майна | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24140600|Сплата збору з послуг | 1 531 000,0| | 1 531 000,0| | |стільникового рухомого | | | | | |зв'язку | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24150000|Збір у вигляді цільової | 2 941 101,4| | 2 941 101,4| | |надбавки до діючого тарифу | | | | | |на природний газ для | | | | | |споживачів усіх форм | | | | | |власності | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 2 до розділу I

Закону України "Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )

"Фінансування Державного бюджету України

на 2008 рік"

(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | | | фонд | фонд | |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | Загальне фінансування | 25 020 179,1| 21 522 651,9| 3 497 527,2| |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | 400000 |Фінансування за | 12 167 464,7| 8 600 000,0| 3 567 464,7| | |борговими операціями | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 401000 |Запозичення | 18 199 972,8| 14 133 983,1| 4 065 989,7| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 401100 |Внутрішні запозичення | 10 774 378,1| 7 775 983,1| 2 998 395,0| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 401200 |Зовнішні запозичення | 7 425 594,7| 6 358 000,0| 1 067 594,7| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 402000 |Погашення | -6 032 508,1| -5 533 983,1| -498 525,0| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 402100 |Внутрішні зобов'язання | -3 659 712,1| -3 659 712,1| | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 402200 |Зовнішні зобов'язання | -2 372 796,0| -1 874 271,0| -498 525,0| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 500000 |Надходження від | 607 144,5| 605 682,0| 1 462,5| | |приватизації державного| | | | | |майна | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 501000 |Надходження від | 605 682,0| 605 682,0| | | |приватизації державного| | | | | |майна (крім об'єктів, | | | | | |для яких передбачено | | | | | |окремий розподіл коштів| | | | | |відповідно до Державної| | | | | |програми приватизації | | | | | |на 2000-2002 роки) та | | | | | |( 1723-12 ) інших | | | | | |надходжень, | | | | | |безпосередньо | | | | | |пов'язаних з процесом | | | | | |приватизації та | | | | | |кредитування | | | | | |підприємств | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 600000 |Фінансування за | 12 245 569,9| 12 316 969,9| -71 400,0| | |активними операціями | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 602000 |Зміни обсягів | 5 928 969,9| 5 716 969,9| 212 000,0| | |готівкових коштів | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 602100 |На початок періоду | 5 928 969,9| 5 716 969,9| 212 000,0| |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 603000 |Фінасування за рахунок | 6 600 000,0| 6 600 000,0| | | |коштів єдиного | | | | | |казначейського рахунку | | | | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 3 до розділу I

Закону України "Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2008 рік"

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | про- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |грамної| ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Всього |200 106 067,7|164 931 513,7| 31 135 110,3| 2 136 547,1|33 104 554,0|53 101 807,4|22 809 811,5|1 479 486,7| 365 657,8| 27 293 600,9| 253 207 875,1| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0500000| |Державна судова | 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 25 914,4| 25 863,4| | | 51,0| 2 474 599,8| | | |адміністрація України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501000| |Апарат Державної судової| 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 25 914,4| 25 863,4| | | 51,0| 2 474 599,8| | | |адміністрації України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0501600| 0330 |Підтримка судової | 50,0| | | | 50,0| | | | | | 50,0| | | |реформи | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1000000| |Міністерство внутрішніх | 7 450 101,5| 7 203 214,6| 5 041 916,7| 191 016,8| 246 886,9| 1 776 549,1| 1 579 028,3| 565 512,8| 46 761,4| 197 520,8| 9 226 650,6| | | |справ України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001000| |Апарат Міністерства | 6 564 455,2| 6 365 494,7| 4 498 781,0| 161 328,3| 198 960,5| 1 691 673,3| 1 502 180,7| 533 208,7| 44 931,2| 189 492,6| 8 256 128,5| | | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1001050| 0310 |Забезпечення захисту | 5 542 461,8| 5 461 651,8| 3 914 630,9| 115 993,6| 80 810,0| 1 446 183,9| 1 284 035,0| 439 803,7| 30 928,2| 162 148,9| 6 988 645,7| | | |прав і свобод громадян, | | | | | | | | | | | | | | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | | | | |від протиправних | | | | | | | | | | | | | | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | | | | |громадського порядку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | | |в тому числі на виплату | 160 000,0| 160 000,0| 160 000,0| | | | | | | | 160 000,0| | | |одноразової грошової | | | | | | | | | | | | | | |допомоги при звільненні | | | | | | | | | | | | | | |зі служби за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |надходжень від сплати | | | | | | | | | | | | | | |адміністративних штрафів| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1100000| |Міністерство палива | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 6 155 753,1| 21 931,2| | 15,0| 6 133 821,9| 8 266 611,0| | | |та енергетики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101000| |Апарат Міністерства | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 6 155 753,1| 21 931,2| | 15,0| 6 133 821,9| 8 266 611,0| | | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101420| 0432 |Компенсація НАК | 1 992 190,0| | | | 1 992 190,0| 5 543 262,5| | | | 5 543 262,5| 7 535 452,5| | | |"Нафтогаз України" | | | | | | | | | | | | | | |різниці між цінами | | | | | | | | | | | | | | |закупівлі імпортованого | | | | | | | | | | | | | | |природного газу та його | | | | | | | | | | | | | | |реалізації суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | |господарювання на | | | | | | | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | | | | | | | |енергії, яка | | | | | | | | | | | | | | |споживається населенням | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1101630| 0433 |Впровадження Програми | | | | | | 550,0| 550,0| | | | 550,0| | | |реформування та розвитку| | | | | | | | | | | | | | |енергетичного сектору | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1200000| |Міністерство | 273 491,5| 204 379,5| 120 165,6| 7 372,5| 69 112,0| 2 656,4| 170,4| 74,3| | 2 486,0| 276 147,9| | | |економіки України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201000| |Апарат Міністерства | 181 477,1| 165 545,4| 95 707,1| 6 241,7| 15 931,7| 2 656,4| 170,4| 74,3| | 2 486,0| 184 133,5| | | |економіки України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | 363,6| 93,1| | | 270,5| 550,0| | | | 550,0| 913,6| | | |інформаційної бази | | | | | | | | | | | | | | |для прийняття рішень | | | | | | | | | | | | | | |і прогнозування | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2100000| |Міністерство оборони | 8 926 506,9| 7 232 350,6| 4 200 685,8| 434 277,2| 1 694 156,3| 999 850,4| 683 669,6| 96 285,0| 55 485,7| 316 180,8| 9 926 357,3| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101000| |Апарат Міністерства | 8 926 506,9| 7 232 350,6| 4 200 685,8| 434 277,2| 1 694 156,3| 999 850,4| 683 669,6| 96 285,0| 55 485,7| 316 180,8| 9 926 357,3| | | |оборони України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101020| 0210 |Утримання особового | 5 528 160,0| 5 507 704,1| 3 373 621,9| 425 344,1| 20 455,9| 323 353,0| 310 846,4| 32 874,1| 37 697,5| 12 506,6| 5 851 513,0| | | |складу Збройних Сил | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101080| 0260 |Медичне лікування, | 475 008,4| 471 052,1| 289 160,5| 6 204,0| 3 956,3| 180 423,8| 152 703,7| 43 315,0| 17 788,2| 27 720,1| 655 432,2| | | |реабілітація та | | | | | | | | | | | | | | |санаторне забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |особового складу | | | | | | | | | | | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2101100| 0240 |Підготовка громадян | 504 408,1| 504 408,1| 366 560,9| | | 40 670,0| 35 670,0| 20 095,9| | 5 000,0| 545 078,1| | | |на посади осіб | | | | | | | | | | | | | | |офіцерського складу, | | | | | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації,| | | | | | | | | | | | | | |перепідготовка | | | | | | | | | | | | | | |офіцерських кадрів | | | | | | | | | | | | | | |та державних службовців,| | | | | | | | | | | | | | |початкова військова | | | | | | | | | | | | | | |підготовка молоді | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2500000| |Міністерство праці | 3 557 173,8| 3 205 400,5| 100 764,0| 22 149,1| 351 773,3| 260 702,5| 81 443,7| 15 128,4| 4 929,2| 179 258,8| 3 817 876,3| | | |та соціальної | | | | | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501000| |Апарат Міністерства | 3 053 863,7| 2 803 446,7| 94 619,5| 19 725,0| 250 417,0| 70 342,7| 23 137,0| 290,0| 1 618,2| 49 005,7| 3 124 206,4| | | |праці та соціальної | | | | | | | | | | | | | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501610| 1090 |Підвищення ефективності | | | | | | 10 000,0| 5 972,9| | | 4 027,1| 10 000,0| | | |управління реформою | | | | | | | | | | | | | | |системи соціального | | | | | | | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501620| 1090 |Створення єдиної системи| | | | | | | | | | | | | | |збору та обліку внесків | | | | | | | | | | | | | | |на загальнообов'язкове | | | | | | | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | | | | | | |страхування та подальше | | | | | | | | | | | | | | |формування системи | | | | | | | | | | | | | | |накопичувального | | | | | | | | | | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2501630| 1090 |Вдосконалення системи | | | | | | 12 000,0| 8 000,0| | | 4 000,0| 12 000,0| | | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2510000| |Міністерство праці | 19 468 774,1| 19 468 774,1| | | | 5 500,0| | | | 5 500,0| 19 474 274,1| | | |та соціальної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511000| |Міністерство праці | 19 468 774,1| 19 468 774,1| | | | 5 500,0| | | | 5 500,0| 19 474 274,1| | | |та соціальної політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2511060| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 5 500,0| | | | 5 500,0| 5 500,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | | | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | | | | |управлінь праці та | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського | | | | | | | | | | | | | | |в Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | | | |значення), районних у | | | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2600000| |Міністерство промислової| 814 190,8| 45 140,9| 18 602,3| 1 430,8| 769 049,9| 44 295,8| 16 386,4| | 100,0| 27 909,4| 858 486,6| | | |політики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601000| |Апарат Міністерства | 814 190,8| 45 140,9| 18 602,3| 1 430,8| 769 049,9| 44 295,8| 16 386,4| | 100,0| 27 909,4| 858 486,6| | | |промислової політики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2601370| 0454 |Виконання заходів | 590 000,0| | | | 590 000,0| | | | | | 590 000,0| | | |Державної комплексної | | | | | | | | | | | | | | |програми розвитку | | | | | | | | | | | | | | |авіаційної промисловості| | | | | | | | | | | | | | |України до 2010 року, | | | | | | | | | | | | | | |в тому числі через | | | | | | | | | | | | | | |механізм здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів та поповнення | | | | | | | | | | | | | | |статутних фондів | | | | | | | | | | | | | | |державних підприємств | | | | | | | | | | | | | | |авіаційної промисловості| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2710000| |Міністерство з питань | 70 000,0| | | | 70 000,0| 3 000 000,0| 2 300 000,0| | | 700 000,0| 3 070 000,0| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711000| |Міністерство з питань | 70 000,0| | | | 70 000,0| 3 000 000,0| 2 300 000,0| | | 700 000,0| 3 070 000,0| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |2711140| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 300 000,0| 2 300 000,0| | | | 2 300 000,0| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з | | | | | | | | | | | | | | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | | | | |теплову енергію, | | | | | | | | | | | | | | |послуги з водопостачання| | | | | | | | | | | | | | |та водовідведення, що | | | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися | | | | | | | | | | | | | | |та/або погоджувалися | | | | | | | | | | | | | | |органами державної | | | | | | | | | | | | | | |влади чи органами | | | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3000000| |Державний комітет | 480 019,2| 463 750,3| 314 829,2| 10 458,0| 16 268,9| 52 214,9| 25 778,4| 3 237,5| 4 045,9| 26 436,5| 532 234,1| | | |статистики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001000| |Апарат Державного | 480 019,2| 463 750,3| 314 829,2| 10 458,0| 16 268,9| 52 214,9| 25 778,4| 3 237,5| 4 045,9| 26 436,5| 532 234,1| | | |комітету статистики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3001600| 0132 |Реформування | 12 091,7| 6 390,5| | | 5 701,2| 30 800,0| 7 944,2| | | 22 855,8| 42 891,7| | | |державної статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3100000| |Міністерство транспорту | 2 328 448,9| 771 508,1| 395 523,5| 22 313,3| 1 556 940,8| 394 816,2| 324 400,3| 42 805,5| 20 244,9| 70 415,9| 2 723 265,1| | | |та зв'язку України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101000| |Апарат Міністерства | 365 978,8| 150 294,1| 40 332,7| 2 670,3| 215 684,7| 169 084,0| 133 630,9| 20 382,8| 8 823,5| 35 453,1| 535 062,8| | | |транспорту та | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3101810| 0451 |Проектування робіт | 6 699,8| | | | 6 699,8| | | | | | 6 699,8| | | |по будівництву | | | | | | | | | | | | | | |транспортного | | | | | | | | | | | | | | |переходу через | | | | | | | | | | | | | | |Керченську протоку | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3105000| |Державна спеціальна | 120 505,1| 118 460,1| 77 356,1| 4 509,4| 2 045,0| 26 056,4| 11 320,0| | | 14 736,4| 146 561,5| | | |служба транспорту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3105010| 0220 |Забезпечення діяльності | 120 505,1| 118 460,1| 77 356,1| 4 509,4| 2 045,0| 26 056,4| 11 320,0| | | 14 736,4| 146 561,5| | | |Державної спеціальної | | | | | | | | | | | | | | |служби транспорту | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3500000| |Міністерство | 20 384 512,2| 19 431 946,8| 4 934 792,2| 169 002,2| 952 565,4| 382 465,3| 319 423,6| 5 365,7| 1 383,8| 63 041,7| 20 766 977,5| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501000| |Апарат Міністерства | 13 727 081,3| 13 158 770,5| 801 620,3| 40 787,3| 568 310,8| 99 157,1| 93 533,2| 3 245,3| 478,9| 5 623,9| 13 826 238,4| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501170| 0171 |Обслуговування | 1 343 414,3| 1 343 414,3| | | | | | | | | 1 343 414,3| | | |внутрішнього | | | | | | | | | | | | | | |державного боргу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501180| 0172 |Обслуговування | 3 041 316,8| 3 041 316,8| | | | | | | | | 3 041 316,8| | | |зовнішнього | | | | | | | | | | | | | | |державного боргу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501400| 0112 |Поповнення Фонду | 1 000 000,0| 1 000 000,0| | | | | | | | | 1 000 000,0| | | |гарантування вкладів | | | | | | | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501610| 0411 |Заходи щодо розвитку | 2 674,9| 2 674,9| | | | 825,0| | | | 825,0| 3 499,9| | | |фінансового сектору | | | | | | | | | | | | | | |та управління Проектом | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501630| 0112 |Модернізація, | 205,4| | | | 205,4| 385,0| | | | 385,0| 590,4| | | |удосконалення та | | | | | | | | | | | | | | |раціоналізація | | | | | | | | | | | | | | |механізмів збору | | | | | | | | | | | | | | |даних для статистики | | | | | | | | | | | | | | |державних фінансів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501640| 0112 |Забезпечення діяльності | 18,2| 18,2| | | | 44,0| 44,0| | | | 62,2| | | |Наглядової Ради по | | | | | | | | | | | | | | |впровадженню проекту | | | | | | | | | | | | | | |модернізації | | | | | | | | | | | | | | |податкових інспекцій | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501660| 0112 |Модернізація | 3 519,0| 1 051,0| | | 2 468,0| 550,0| | | | 550,0| 4 069,0| | | |державних фінансів | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3507000| |Державна податкова | 4 281 789,8| 4 074 451,0| 2 724 593,8| 85 276,3| 207 338,8| 267 907,6| 212 584,4| 460,0| 333,5| 55 323,2| 4 549 697,4| | | |адміністрація України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3507600| 0112 |Модернізація | 24 577,6| 280,6| | | 24 297,0| 5 500,0| | | | 5 500,0| 30 077,6| | | |податкової служби | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3510000| |Міністерство | 67 716 266,9| 64 198 266,9| | | 1 448 000,0|11 921 282,0| 8 587 000,0| | | 335 887,0| 79 637 548,9| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511000| |Міністерство | 34 046 648,4| 30 528 648,4| | | 1 448 000,0| 5 334 282,0| 2 000 000,0| | | 335 887,0| 39 380 930,4| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511380| 0133 |Стабілізаційний фонд | | | | | | 2 998 395,0| | | | | 2 998 395,0| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511640| 0112 |Заходи щодо | | | | | | 330,0| | | | 330,0| 330,0| | | |вдосконалення | | | | | | | | | | | | | | |методології складання | | | | | | | | | | | | | | |грошово-кредитної і | | | | | | | | | | | | | | |банківської статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3513000| |Пенсійний фонд України | 33 669 618,5| 33 669 618,5| | | | 6 587 000,0| 6 587 000,0| | | | 40 256 618,5| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3513020| 1020 |Дотація Пенсійному | 33 669 618,5| 33 669 618,5| | | | 6 587 000,0| 6 587 000,0| | | | 40 256 618,5| | | |фонду України на | | | | | | | | | | | | | | |пенсійне забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців, | | | | | | | | | | | | | | |виплату пенсій, надбавок| | | | | | | | | | | | | | |та підвищень до пенсій, | | | | | | | | | | | | | | |призначених за різними | | | | | | | | | | | | | | |пенсійними програмами | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3513030| 1020 |Дотація Пенсійному | | | | | | | | | | | | | | |фонду України на | | | | | | | | | | | | | | |пенсійне забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців, | | | | | | | | | | | | | | |осіб начальницького | | | | | | | | | | | | | | |і рядового складу та | | | | | | | | | | | | | | |суддів у відставці | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3600000| |Міністерство юстиції | 948 001,4| 906 394,3| 589 944,5| 10 474,4| 41 607,1| 221 889,1| 177 057,7| 45 302,1| 14 599,8| 44 831,4| 1 169 890,5| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3601000| |Апарат Міністерства | 948 001,4| 906 394,3| 589 944,5| 10 474,4| 41 607,1| 221 889,1| 177 057,7| 45 302,1| 14 599,8| 44 831,4| 1 169 890,5| | | |юстиції України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3601600| 0380 |Створення державного | | | | | | | | | | | | | | |реєстру виконавчих | | | | | | | | | | | | | | |проваджень | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |6370000| |Національна комісія | 33 595,4| 28 652,7| 18 041,5| 521,9| 4 942,7| 9 529,6| | | | 9 529,6| 43 125,0| | | |регулювання | | | | | | | | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |6371000| |Апарат Національної | 33 595,4| 28 652,7| 18 041,5| 521,9| 4 942,7| 9 529,6| | | | 9 529,6| 43 125,0| | | |комісії регулювання | | | | | | | | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |6371600| 0433 |Впровадження концепції | | | | | | 9 529,6| | | | 9 529,6| 9 529,6| | | |Оптового ринку | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |6740000| |Центральна виборча | 25 566,8| 25 566,8| | | | | | | | | 25 566,8| | | |комісія | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |6741000| |Центральна виборча | 25 566,8| 25 566,8| | | | | | | | | 25 566,8| | | |комісія | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |6741020| 0180 |Субвенція з державного | 25 566,8| 25 566,8| | | | | | | | | 25 566,8| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на проведення | | | | | | | | | | | | | | |виборів депутатів | | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | | | |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | | | | |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | | | | |міських голів | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 4

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2008 рік

та про внесення змін до деяких

законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 4 до розділу I

Закону України "Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )

"Повернення кредитів до Державного бюджету України

та розподіл надання кредитів

з Державного бюджету України в 2008 році"

(тис.грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |програ-|функ-| програмною |-----------------------------------+-------------------------------------+----------------------------------| | мної | ціо-| класифікацією | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний|Спеціальний | Разом |Загальний |Спеціальний| Разом | |класи- |наль-| видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |фікації| ної | кредитування | | | | | | | | | | |видат- |кла- | державного бюджету | | | | | | | | | | |ків та |сифі-| | | | | | | | | | | |креди- |кації| | | | | | | | | | | |тування|вида-| | | | | | | | | | | |держав-|тків | | | | | | | | | | | | ного | та | | | | | | | | | | | |бюджету|кре- | | | | | | | | | | | | |диту-| | | | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| | Всього: |2 568 028,0|2 743 902,3|5 311 930,3|-368 234,0|-1 199 425,6| -1 567 659,6|2199 794,0|1 544 476,7|3 744 270,7| |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |1100000| |Міністерство палива | | 81 000,0| 81 000,0| | | | | 81 000,0| 81 000,0| | | |та енергетики | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |1101000| |Апарат Міністерства | | 81 000,0| 81 000,0| | | | | 81 000,0| 81 000,0| | | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |1101640|0433 |Підвищення надійності | | 5 500,0| 5 500,0| | | | | 5 500,0| 5 500,0| | | |постачання | | | | | | | | | | | | |електроенергії в | | | | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |1101650|0433 |Будівництво ПЛ 750 кВ | | 5 500,0| 5 500,0| | | | | 5 500,0| 5 500,0| | | |Рівненська | | | | | | | | | | | | |АЕС - Київська | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2400000| |Міністерство охорони | 131,3| 1 100,0| 1 231,3| | | | 131,3| 1 100,0| 1 231,3| | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2408000| |Державне агентство | 131,3| 1 100,0| 1 231,3| | | | 131,3| 1 100,0| 1 231,3| | | |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2408610|0421 |Надання кредитів | 131,3| 1 100,0| 1 231,3| | | | 131,3| 1 100,0| 1 231,3| | | |на розвиток | | | | | | | | | | | | |системи кадастру | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2700000| |Міністерство з питань | | 550,0| 550,0| | | | | 550,0| 550,0| | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2701000| |Апарат Міністерства | | 550,0| 550,0| | | | | 550,0| 550,0| | | |з питань житлово- | | | | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |2701600|0620 |Розвиток міської | | 550,0| 550,0| | | | | 550,0| 550,0| | | |інфраструктури | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |3500000| |Міністерство | | 131 450,0| 131 450,0| | | | | 131 450,0| 131 450,0| | | |фінансів України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |3501000| |Апарат Міністерства | | 131 450,0| 131 450,0| | | | | 131 450,0| 131 450,0| | | |фінансів України | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |3501650|0112 |Надання кредитів | | 131 450,0| 131 450,0| | | | | 131 450,0| 131 450,0| | | |в рамках Проекту | | | | | | | | | | | | |"Розширення доступу до | | | | | | | | | | | | |ринків фінансових | | | | | | | | | | | | |послуг" | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |3510000| |Міністерство | 86 181,7| 102 141,1| 188 322,8|-368 234,0| -166 764,4| -534 998,4|-282 052,3| -64 623,3| -346 675,6| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |3511000| |Міністерство фінансів | 86 181,7| 102 141,1| 188 322,8|-368 234,0| -166 764,4| -534 998,4|-282 052,3| -64 623,3| -346 675,6| | | |України | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | |-------+-----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+-------------+----------+-----------+-----------| |3511620|0490 |Фінансування | | 102 141,1| 102 141,1| | | | | 102 141,1| 102 141,1| | | |проектів розвитку | | | | | | | | | | | | |за рахунок | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 5

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2008 рік

та про внесення змін до деяких

законодавчих актів України"

Зміни до додатка N 7 до розділу I

Закону України "Про Державний бюджет України

на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )

"Показники міжбюджетних взаємовідносин державного

бюджету з місцевими бюджетами на 2008 рік"

тис.грн.

----------------------------------------------------------------------------- |Код бюджету| Назва місцевого | Субвенції з державного бюджету | | | бюджету |-----------------------------------------| | | адміністративно- |Субвенція | Субвенція | | | територіальної |загального| спеціального фонду на: | | | одиниці |фонду на: | | | | |----------+------------------------------| | | |проведення| погашення | фінансування | | | | виборів |заборгованості| ремонту | | | |депутатів | з різниці в | приміщень | | | |Верховної | тарифах на |управлінь праці| | | | Ради | теплову |та соціального | | | |Автономної| енергію, | захисту | | | |Республіки| послуги з | виконавчих | | | | Крим, | водопос- |органів міських| | | | місцевих | тачання та | (міст | | | | рад та | водовід- | республікан- | | | |сільських,| ведення, що | ського | | | |селищних, | вироблялися, | в Автономній | | | | міських | транспор- |Республіці Крим| | | | голів | тувалися | і обласного | | | | |та постачалися| значення), | | | | | населенню, | районних у | | | | |яка виникла у | містах Києві | | | | | зв'язку з | і Севастополі | | | | | невідповід- | та районних | | | | | ністю | у містах рад | | | | | фактичної |для здійснення | | | | | вартості | заходів з | | | | | теплової | виконання | | | | | енергії, | спільного із | | | | | послуг | Світовим | | | | | з водопос- |банком проекту | | | | | тачання |"Вдосконалення | | | | | та водовід- | системи | | | | | ведення | соціальної | | | | | тарифам, що | допомоги" | | | | | затверд- | | | | | | жувалися | | | | | | та/або | | | | | |погоджувалися | | | | | | органами | | | | | | державної | | | | | | влади | | | | | | чи органами | | | | | | місцевого | | | | | |самоврядування| | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |01100000000|Бюджет Автономної | | | | | |Республіки Крим | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |02100000000|Обласний бюджет | | | | | |Вінницької області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |03100000000|Обласний бюджет | | | | | |Волинської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |04100000000|Обласний бюджет | | | | | |Дніпропетровської | | | | | |області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |05100000000|Обласний бюджет | | | | | |Донецької області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |06100000000|Обласний бюджет | | | | | |Житомирської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |07100000000|Обласний бюджет | | | 924,0 | | |Закарпатської області| | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |08100000000|Обласний бюджет | | | 2 017,6 | | |Запорізької області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |09100000000|Обласний бюджет | | | | | |Івано-Франківської | | | | | |області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |10100000000|Обласний бюджет | | | 484,8 | | |Київської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |11100000000|Обласний бюджет | | | | | |Кіровоградської | | | | | |області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |12100000000|Обласний бюджет | | | | | |Луганської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |13100000000|Обласний бюджет | | | | | |Львівської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |14100000000|Обласний бюджет | | | | | |Миколаївської області| | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |15100000000|Обласний бюджет | | | | | |Одеської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |16100000000|Обласний бюджет | | | 1 293,6 | | |Полтавської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |17100000000|Обласний бюджет | | | | | |Рівненської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |18100000000|Обласний бюджет | | | | | |Сумської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |19100000000|Обласний бюджет | | | | | |Тернопільської | | | | | |області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |20100000000|Обласний бюджет | | | | | |Харківської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |21100000000|Обласний бюджет | | | | | |Херсонської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |22100000000|Обласний бюджет | | | 780,0 | | |Хмельницької області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |23100000000|Обласний бюджет | | | | | |Черкаської області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |24100000000|Обласний бюджет | | | | | |Чернівецької області | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |25100000000|Обласний бюджет | | | | | |Чернігівської області| | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |26000000000|Міський бюджет | | | | | |міста Києва | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| |27000000000|Міський бюджет | | | | | |міста Севастополя | | | | |-----------+---------------------+----------+--------------+---------------| | |ВСЬОГО | 25 566,8 | 2 300 000,0 | 5 500,0 | -----------------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 18.12.2008 — № 238
 • Голос України від 19.12.2008 — № 243
 • Офіційний вісник України від 26.12.2008 — 2008 р., № 96, стор. 11, стаття 3164, код акта 45195/2008
 • Відомості Верховної Ради України від 03.04.2009 — 2009 р., № 14, стор. 490, стаття 182

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Закони України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги". Верховна Рада України. 2021 рікк
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію". Верховна Рада України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти". Верховна Рада України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Ковальова О.І. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Савчук О.В. Президенту України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників". Верховна Рада України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Верховна Рада України. 2021 рікк
 12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"". Верховна Рада України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок". Верховна Рада України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування". Верховна Рада України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки". Верховна Рада України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". Верховна Рада України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Верховна Рада України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -