<<
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки". Верховна Рада України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 4888-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, № 17, ст.157}

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ,

19 лютого 2009 року

№ 1026-VI


ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 19 лютого 2009 року № 1026-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.

За даними статистики, за станом на 1 січня 2008 року в Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян. Тільки за 2007 рік їх кількість зросла на 17669 осіб, що на 10 відсотків більше, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. За критеріями Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров'я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія.

Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін'єкційних наркотиків.

У зв'язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.

Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.

Актуальність розроблення Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (далі - Програми) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Профілактичними заходами є:

забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;

посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін'єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань; осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);

дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва;

посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації;

удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;

розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;

систематичне створення радіо- і телепередач із висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Лікувальними заходами є:

забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів;

створення системи контролю за формуванням резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України стандартів та клінічних протоколів.

Заходами з догляду та підтримки є:

організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;

надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Організаційними заходами є:

забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

удосконалення законодавства з питань профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;

розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання таких послуг;

забезпечення Міністерством охорони здоров'я України координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;

створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні, і відповідних фінансових витрат;

сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного виробництва та медичних виробів одноразового використання;

забезпечення контролю якості тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції та антиретровірусних препаратів;

здійснення до- та післядипломної підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

Визначені у додатку до Програми завдання і заходи із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить:

усього за Програмою - 3651847,7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 2905938,3 тис. гривень, з місцевих бюджетів - 267336,4 тис. гривень, з інших джерел - 478572,9 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;

забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;

забезпечити антиретровірусною терапією не менш як 80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які її потребують;

знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;

запобігти розвиткові резистентності до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;

забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін'єкційних наркотиків;

знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

удосконалити систему добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;

забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;

створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів;

удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток держави.


Додаток

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Головні розпорядники коштів

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

за роками

загальний обсяг

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

I. Організаційні завдання

1. Удосконалення законодавства та управління

кількість засідань відповідних рад

4

4

4

4

4

1) забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, ДПтС, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

кількість національних звітів

1

1

2) забезпечення здійснення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза - глобальні дії” та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза - глобальні дії”

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, ДПтС, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою)

2010, 2012

кількість парламентських слухань

1

3) ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, об’єднання громадян (за згодою), Національна академія медичних наук

2011

кількість розроблених нормативно-правових актів

1

1

1

1

1

4) удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Мін’юст, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МЗС, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, ДПтС, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

кількість перевірених підприємств, установ і організацій

120

120

120

120

120

5) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з дотримання законодавства з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин

Держпраці, МОЗ, Мін’юст, МОНмолодьспорт, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

кількість стандартів

5

3

6) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику

Мінсоцполітики, МОЗ, Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) (далі - Благодійна організація)

2009-2010

державний бюджет

Мінсоцполітики

МОЗ

Глобальний фонд

Благодійна організація

137,5

75

62,5

Разом

137,5

75

62,5

у тому числі

державний бюджет

Глобальний фонд

137,5

75

62,5

кількість нормативно-правових актів

1

1

7) розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

МОЗ

2010-2011

кількість нормативно-правових актів

1

8) розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань

ДПтС, МОЗ

2009

кількість нормативно-правових актів

1

9) розроблення та запровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних із соціальним замовленням

Мінсоцполітики, МОЗ, ДПтС

2009

кількість нормативно-правових актів

1

10) розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Благодійна

2011

державний бюджет

МОЗ

Держслужба соцзахворювань

перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу - туберкульозу та вірусних гепатитів

організація (за згодою)

Національна академія медичних наук

Глобальний фонд

Благодійна організація

7163

2096,5

2107,5

1981

978

Разом

7163

2096,5

2107,5

1981

978

у тому числі

державний бюджет

Глобальний фонд

7163

2096,5

2107,5

1981

978

Разом за завданням 1

7300,5

2171

2170

1981

978

у тому числі

державний бюджет

Глобальний фонд

7300,5

2171

2170

1981

978

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів

кількість центрів

1

1) створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ

2013

державний бюджет

МОЗ

кількість контрольних досліджень

24

24

32

40

40

2) забезпечення функціонування референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу державної установи “Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України”

МОЗ, Держслужба соцзахворювань

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

3403,7

838,1

780,4

518,4

633,4

633,4

Держслужба соцзахворювань

Разом

3403,7

838,1

780,4

518,4

633,4

633,4

у тому числі

державний бюджет

3403,7

838,1

780,4

518,4

633,4

633,4

кількість створених відділень

1

1

3) створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань

ДПтС

2009-2010

державний бюджет

ДПтС

20480

10240

10240

Разом

20480

10240

10240

у тому числі

державний бюджет

20480

10240

10240

кількість створених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

4) сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010-2013

місцеві бюджети, інші джерела

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

5) сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010-2013

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

6) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

46406,2

20859,8

10278,1

4747,1

7075,2

3446

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

27181,5

17234,2

4718,4

4084,1

619,1

525,7

Разом

73587,7

38094

14996,5

8831,2

7694,3

3971,7

у тому числі

державний бюджет

46406,2

20859,8

10278,1

4747,1

7075,2

3446

місцеві бюджети

27181,5

17234,2

4718,4

4084,1

619,1

525,7

7) здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб

МОЗ, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужба, ДПтС, Національна академія медичних наук

2009-2013

Разом за завданням 2

97471,4

49172,1

26016,9

9349,6

8327,7

4605,1

у тому числі

державний бюджет

70289,9

31937,9

21298,5

5265,5

7708,6

4079,4

місцеві бюджети

27181,5

17234,2

4718,4

4084,1

619,1

525,7

3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях

кількість національних центрів

1

1) створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу

Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні” (далі - Фонд) (за згодою), Благодійна організація (за згодою)

2009-2011

державний бюджет

Держслужба соцзахворювань

кількість регіональних центрів

14

13

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

Фонд

20443,2

5277,9

5075,8

5976,3

4113,2

Благодійна організація

Разом

20443,2

5277,9

5075,8

5976,3

4113,2

у тому числі

державний бюджет

місцеві бюджети

Глобальний фонд

20443,2

5277,9

5075,8

5976,3

4113,2

кількість проведених досліджень

4

4

4

2) проведення досліджень поведінки осіб у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції

МОНмолодьспорт, МОЗ, Національна академія медичних наук, Фонд (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

4500

1500

1500

1500

МОЗ

Національна академія медичних наук

Глобальний фонд

Фонд

10918

2500

2956

756

4706

Разом

15418

4000

2956

2256

4706

1500

у тому числі

державний бюджет

4500

1500

1500

1500

Глобальний фонд

10918

2500

2956

756

4706

кількість проведених перевірок регіонів

12

17

15

10

13

3) проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

Разом за завданням 3

35861,2

9277,9

8031,8

8232,3

8819,2

1500

у тому числі

державний бюджет

4500

1500

1500

1500

Глобальний фонд

31361,2

7777,9

8031,8

6732,3

8819,2

4. Здійснення наукового супроводу

кількість проведених досліджень

1) розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Національна академія медичних наук, МОЗ

2009-2013

державний бюджет

Національна академія медичних наук

10090

1700

2450

2005

1955

1980

МОЗ

Разом

10090

1700

2450

2005

1955

1980

у тому числі

державний бюджет

10090

1700

2450

2005

1955

1980

кількість препаратів вітчизняного виробництва

1

1

1

2) розроблення лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення питання щодо можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання

Національна академія наук, Національна академія медичних наук, МОЗ

2009-2013

державний бюджет

Національна академія медичних наук

Національна академія наук

10000

2500

2500

2500

2500

МОЗ

Разом

10000

2500

2500

2500

2500

у тому числі

державний бюджет

10000

2500

2500

2500

2500

Разом за завданням 4

20090

1700

4950

4505

4455

4480

у тому числі

державний бюджет

20090

1700

4950

4505

4455

4480

5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

кількість підготовлених педагогів

8000

8000

8000

8000

10900

1) підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

11864,7

2218,5

2218,5

2218,6

2218,6

2990,5

загальноосвітні навчальні заклади, які мають педагогічних працівників з відповідною підготовкою (відсотків)

37

49

61

74

90

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

8494,2

1584

1584

1584

1584

2158,2

Разом

20358,9

3802,5

3802,5

3802,6

3802,6

5148,7

у тому числі

державний бюджет

11864,7

2218,5

2218,5

2218,6

2218,6

2990,5

місцеві бюджети

8494,2

1584

1584

1584

1584

2158,2

кількість підготовлених спеціалістів

2) забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах

540

1080

1080

1080

1080

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки

міські держадміністрації Мінсоцполітики, Благодійна організація (за згодою)

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

3627,3

403,3

806

806

806

806

Глобальний фонд

Благодійна організація

8597

2803,5

3095

2123

575,5

Разом

12224,3

3206,8

3901

2929

1381,5

806

у тому числі

державний бюджет

місцеві бюджети

3627,3

403,3

806

806

806

806

Глобальний фонд

8597

2803,5

3095

2123

575,5

кількість працівників, які пройшли навчання

3) включення до програм підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці питань щодо профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності

Мінсоцполітики, Держгірпромнагляд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

24,2

24,2

Держгірпромнагляд

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

1684,6

448,6

336

300

300

300

Разом

1708,8

472,8

336

300

300

300

у тому числі

державний бюджет

24,2

24,2

місцеві бюджети

1684,6

448,6

336

300

300

300

Разом за завданням 5

34292

7482,1

8039,5

7031,6

5484,1

6254,7

у тому числі

державний бюджет

11888,9

2242,7

2218,5

2218,6

2218,6

2990,5

місцеві бюджети

13806,1

2435,9

2726

2690

2690

3264,2

Глобальний фонд

8597

2803,5

3095

2123

575,5

II. Профілактичні завдання

6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість інформаційно-просвітницьких заходів

1) сприяння висвітленню заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет

Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, МОЗ, релігійні організації та об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

2) сприяння створенню та поширенню в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами

Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

Держкомтелерадіо

4310

862

862

862

862

862

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Разом

4310

862

862

862

862

862

у тому числі

державний бюджет

4310

862

862

862

862

862

молодь, залучена до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (відсотків)

20

30

40

45

50

3) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, зокрема в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах, шляхом створення та поширення соціальної реклами; забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

4310

970

970

890

790

690

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

4312,1

862,4

862,4

862,4

862,4

862,5

кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи

25

25

25

25

25

Разом

8622,1

1832,4

1832,4

1752,4

1652,4

1552,5

у тому числі

державний бюджет

4310

970

970

890

790

690

місцеві бюджети

4312,1

862,4

862,4

862,4

862,4

862,5

кількість навчальних закладів

3800

4000

4000

4000

4000

4) запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

16929

3253,1

3418,9

3419

3419

3419

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Разом

16929

3253,1

3418,9

3419

3419

3419

у тому числі

державний бюджет

16929

3253,1

3418,9

3419

3419

3419

місцеві бюджети

5) сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

МОЗ, Державна служба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мін’юст, Міноборони, МВС, ДПтС, Держкомтелерадіо, Мінкультури, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

Державна служба соцзахворювань

МОНмолодьспорт

Мінсоцполітики

Мін’юст

Міноборони

МВС

ДПтС

Держкомтелерадіо

Мінкультури

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

Благодійна організація

700

200

200

200

100

Разом

700

200

200

200

100

у тому числі

державний бюджет

місцеві бюджети

Глобальний фонд

700

200

200

200

100

кількість інформаційно-просвітницьких компаній

1

1

1

1

1

6) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей

Мінсоцполітики

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Разом

5000

1000

1000

1000

1000

1000

у тому числі

державний бюджет

5000

1000

1000

1000

1000

1000

7) проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

кількість ресурсних центрів

8) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультаційних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування

Держпраці

2009-2013

9) моніторинг застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин

Держпраці, Мін’юст, МОЗ, МОНмолодьспорт, МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Дежприкордонслужба, ДПтС

2009-2013

10) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців

Міноборони

2009-2013

державний бюджет

Міноборони

4667,5

736

1967,5

950

499

515

Разом

4667,5

736

1967,5

950

499

515

у тому числі

державний бюджет

4667,5

736

1967,5

950

499

515

Разом за завданням 6

62631,7

13122,9

15101,8

12996,4

10797,9

10612,7

у тому числі

державний бюджет

35216,5

6821,1

8218,4

7121

6570

6486

місцеві бюджети

26715,2

6101,8

6683,4

5675,4

4127,9

4126,7

Глобальний фонд

700

200

200

200

100

7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику

представники груп ризику, обстежені та охоплені профілактичним лікуванням (відсотків)

30

40

50

60

60

1) здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику

МОЗ, Мінсоцполітики, ДПтС, Фонд (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

4968

496,8

745,2

993,6

1242

1490,4

Мінсоцполітики

ДПтС

Глобальний фонд

Фонд

21408,3

4286,5

5079,3

5728,3

6314,2

Разом

26376,3

4783,3

5824,5

6721,9

7556,2

1490,4

у тому числі

державний бюджет

4968

496,8

745,2

993,6

1242

1490,4

Глобальний фонд

21408,3

4286,5

5079,3

5728,3

6314,2

споживачі ін’єкційних наркотиків, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

2) надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

26371,5

5252,9

5252,9

5288,5

5288,6

5288,6

Глобальний фонд

Фонд

146225,7

33575,8

44728,5

45932,6

21988,8

Благодійна організація

13708,5

2750

4383,5

4383,5

2191,5

Разом

186305,7

41578,7

54364,9

55604,6

29468,9

5288,6

у тому числі

державний бюджет

місцеві бюджети

26371,5

5252,9

5252,9

5288,5

5288,6

5288,6

Глобальний фонд

159934,2

36325,8

49112

50316,1

24180,3

кількість осіб

9300

12000

14000

15300

20000

3) розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків,

у тому числі шляхом:

розроблення основних принципів проведення замісної підтримувальної терапії та моніторингу її ефективності;

впровадження застосування рідких форм лікарських засобів в програму замісної підтримувальної терапії;

облаштування засобами контролю кабінетів замісної підтримувальної терапії;

вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення замісної підтримувальної терапії;

проведення моніторингу ефективності впровадження замісної підтримувальної терапії;

вивчення та узагальнення питань щодо ефективності замісної підтримувальної терапії та альтернативних методів лікування наркозалежності

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, ДСКН, МВС, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

24410,4

833,4

1666,9

2500,3

19409,8

Національна академія медичних наук

3333,7

3333,7

Держслужба соцзахворювань

Держслужба з контролю за наркотиками

МВС

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

Благодійна організація

17529,5

3648,5

5186,5

5721

2973,5

Разом

45273,6

4481,9

6853,4

8221,3

6307,2

19409,8

у тому числі

державний бюджет

27744,1

833,4

1666,9

2500,3

3333,7

19409,8

місцеві бюджети

Глобальний фонд

17529,5

3648,5

5186,5

5721

2973,5

кількість команд

80

80

80

80

4) сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

діти і підлітки з ризикованою поведінкою, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

5) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

місцевий бюджет

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

Фонд

2999

1227,5

693,6

718,6

359,3

Благодійна організація

Разом

2999

1227,5

693,6

718,6

359,3

у тому числі

державний бюджет

місцевий бюджет

Глобальний фонд

2999

1227,5

693,6

718,6

359,3

засуджені та особи, узяті під варту, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

6) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, узятим під варту

ДПтС, Фонд (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

ДПтС

28637,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5

Глобальний фонд

Фонд

17592,3

3023,5

5075,4

6112,8

3380,6

Разом

46229,8

8751

10802,9

11840,3

9108,1

5727,5

у тому числі

державний бюджет

28637,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5

Глобальний фонд

17592,3

3023,5

5075,4

6112,8

3380,6

особи, які надають платні сексуальні послуги, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

7) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які надають платні сексуальні послуги

МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

Мінсоцполітики

Глобальний фонд

Фонд

47180

10686,9

13923,9

15874,9

6694,3

Разом

47180

10686,9

13923,9

15874,9

6694,3

у тому числі

державний бюджет

Глобальний фонд

47180

10686,9

13923,9

15874,9

6694,3

чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

8) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками

МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

Мінсоцполітики

Глобальний фонд

Фонд

14822,7

3389,6

4181,4

4903,2

2348,5

Благодійна організація

Разом

14822,7

3389,6

4181,4

4903,2

2348,5

у тому числі

державний бюджет

Глобальний фонд

14822,7

3389,6

4181,4

4903,2

2348,5

Разом за завданням 7

369187,1

74898,9

96644,6

103884,8

61842,5

31916,3

у тому числі

державний бюджет

61349,6

7057,7

8139,6

9221,4

10303,2

26627,7

місцевий бюджет

26371,5

5252,9

5252,9

5288,5

5288,6

5288,6

Глобальний фонд

281466

62588,3

83252,1

89374,9

46250,7

8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

кількість осіб

1) забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення (“позитивна профілактика”)

МОЗ, Мінсоцполітики, Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

Мінсоцполітики

Глобальний фонд

Благодійна організація

2465,5

585

663

780

437,5

Разом

2465,5

585

663

780

437,5

у тому числі

державний бюджет

Глобальний фонд

2465,5

585

663

780

437,5

випадки передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (відсотків)

7

6

5

4

2

2) здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:

тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

230495,9

39766,1

42764,6

46411,3

49391,6

52162,3

Національна академія медичних наук

тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;

медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва; адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

100944,4

15013,4

17623,4

20174,6

22527

25606