Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України»". Голова ВР України. 2019

Документ актуальний на 03.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 234

28 серпня 2019 р.

Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України»

1. Внести зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону У країни «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України», виклавши його текст у такій редакції:

«1. Встановити, що відповідно до статті 3 Регламенту Верховної Ради України та статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) з урахуванням конституційних повноважень Верховної Ради України розпорядником публічної інформації є Апарат Верховної Ради України стосовно інформації, яка знаходиться у його володінні та була отримана або створена:

1) в процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами;

2) Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів.

2. Апарат Верховної Ради України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

1) адресованими безпосередньо до народних депутатів України, посадових осіб Верховної Ради України;

2) стосовно інформації, що створена іншими органами влади України, органами влади інших держав, міжнародними організаціями (у тому числі в частині інформації цих органів, що міститься на офіційному веб-сайті Верховної Ради України тощо);

3) стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб;

4) стосовно інформації юридичних осіб, які належать до сфери управління Апарату Верховної Ради України (такий запит на інформацію відповідно до частини третьої статті 22 Закону надсилається структурним підрозділом з питань запитів на інформацію належному розпоряднику інформації).

3.

Апарат Верховної Ради України не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.

4. Визначити Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України структурним підрозділом з питань запитів на публічну інформацію.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України:

1) організовує в установленому порядку розгляд, опрацювання, облік, контроль, систематизацію, аналіз запитів на інформацію;

2) надає відповіді на запити на інформацію, що надходять до Апарату Верховної Ради України;

3) є Держателем Автоматизованої системи «Єдина система обліку та контролю запитів на інформацію» Верховної Ради України (далі - Єдина система);

4) забезпечує підтримку в актуальному стані розділу офіційного веб-сайту Верховної Ради України «Запити на інформацію» відповідно до Закону;

5) систематично інформує керівництво Апарату Верховної Ради України про результати розгляду запитів на інформацію (кількість, характер запитів на інформацію тощо)»;

5. Установити, що робота із запитами на інформацію в Апараті Верховної Ради України здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України визначає структурний підрозділ (структурні підрозділи) Апарату Верховної Ради України, який згідно з функціональними обов’язками та компетенцією володіє або має володіти запитуваною інформацією (далі - структурний підрозділ, що володіє запитуваною інформацією), та у разі необхідності уточнює необхідний для надання відповіді обсяг такої інформації;

2) структурний підрозділ, що володіє запитуваною інформацією, готує якісну, повну, достовірну інформацію (копії документів, інформаційні матеріали) або проект відповіді щодо обґрунтування продовження строків розгляду запиту на інформацію, підстав відмови чи відстрочки в задоволенні запиту на інформацію та протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту на інформацію надсилає підготовлену інформацію або проект відповіді (разом із супровідним листом) до Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України через Головне управління документального забезпечення без резолюції керівництва Апарату Верховної Ради України. Після підписання супровідного листа та проекту відповіді їх електронні відповідники невідкладно завантажуються до Єдиної системи у форматах «PDF» та «Word». Електронні копії запитуваних документів чи інформаційних матеріалів завантажуються до Єдиної системи у наявних форматах;

3) у разі надходження копії запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію за дорученням керівника цього структурного підрозділу вносить у Єдину систему запис про відсутність запитуваної інформації. Протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту на інформацію структурний підрозділ, який не володіє запитуваною інформацією, завантажує до Єдиної системи підписану керівництвом цього структурного підрозділу копію документа, що містить відповідне обґрунтування. Оригінал цього документа направляється до Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України через Головне управління документального забезпечення;

4) у разі реєстрації документа, що за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, в порядку загального документообігу структурний підрозділ самостійно реєструє його в Єдиній системі як запит та невідкладно інформує про це керівника Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України чи одного з його заступників. Разом з оригіналом запиту на інформацію структурний підрозділ, що володіє запитуваною інформацією, протягом двох робочих днів з дня попередньої реєстрації документа в Автоматизованій системі документообігу Верховної Ради України направляє Інформаційному управлінню Апарату Верховної Ради України запитувану інформацію (копії документів чи інформаційних матеріалів);

5) у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяву, клопотання, пропозицію тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян»;

6) у разі ненадання структурними підрозділами інформації або надання неповної чи недостовірної інформації, надання інформації, що не може бути використана при підготовці належної відповіді на запит на інформацію, керівник Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України інформує про це Керівника Апарату Верховної Ради України;

7) відповідь на запит на інформацію надається Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України на основі інформації, що знаходиться у його розпорядженні (офіційний веб-сайт Верховної Ради України, бази даних), а також відповідно до відомостей, що надаються структурними підрозділами, що володіють запитуваною інформацією;

8) відповіді на запити на інформацію підписуються безпосередньо керівником Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, а у разі його відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності, догляд за дитиною) - одним з його заступників;

9) відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у такій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі;

10) персональну відповідальність за ненадання інформації, надання неповної, недостовірної інформації, надання інформації, що не може бути використана при підготовці належної відповіді, несуть керівники структурних підрозділів, що володіють запитуваною інформацією.

6. Визначити Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Адміністратором Єдиної системи, який здійснює заходи із створення, супроводження та підтримки в актуальному стані програмного забезпечення Єдиної системи та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ній.

Управлінню комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України забезпечувати відповідно до затвердженого технічного завдання технічне та технологічне супроводження програмного забезпечення Єдиної системи, збереження та захист даних, що містяться у ній, передбачивши, зокрема:

- доступ керівництва Апарату Верховної Ради України до Єдиної системи;

- під’єднання структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України до Єдиної системи;

- постійну модернізацію Єдиної системи до запровадження електронного документообігу;

- надати доступ керівнику Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України та працівникам відділу роботи з публічною інформацією до автоматизованих систем Верховної Ради України, необхідних для виконання цього розпорядження.

7. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України невідкладно забезпечити Інформаційне управління окремим пристосованим приміщенням та необхідною оргтехнікою для роботи запитувачів з документами, надання запитувачам можливостей робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами П.О. Боднара».

2. Керівникам структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України протягом 14 днів з дня прийняття цього розпорядження переглянути види інформації та документи, розпорядником яких є Апарат Верховної Ради України, та з урахуванням функціональних обов’язків і компетенції надіслати Інформаційному управлінню Апарату Верховної Ради України оновлений перелік видів інформації та документів, що відповідно до вимог законодавства створені або мають бути створені в Апараті Верховної Ради України. Відповідну інформацію подати з урахуванням вимог статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. Це розпорядження набирає чинності з 3 вересня 2019 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Розпорядження Голови ВР України:

 1. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах". Голова ВР України. 2021 рікк
 2. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 3. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 4. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 5. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 6. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 7. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 8. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 9. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 10. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України «Про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування» від 27 березня 2009 року № 246". Голова ВР України. 2021 рікк
 11. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 27 березня 2021 року № 71 "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Голова ВР України. 2021 рікк
 12. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 13. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про забезпечення реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України»". Голова ВР України. 2020 рікк
 14. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 15. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 16. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 17. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 29 березня 2020 року № 171 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання»". Голова ВР України. 2020 рікк
 18. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 19. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 20. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -