<<
>>

Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в автоматизованих системах, -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу, або без такої.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене в частині першій цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів, що використовувалися для незаконного доступу";

5) у статті 221:

цифри "195-1 - 195-4" замінити цифрами "195-1 - 195-5";

доповнити статтю після цифр "212-4" цифрами "212-5, 212-6";

6) частину першу статті 249 доповнити словами "крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці";

7) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац другий після цифр "189-196" доповнити цифрами "212-6";

в абзаці "органів Служби безпеки України (стаття 212-2)" слово і цифри "(стаття 212-2)" замінити словами і цифрами "(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2, 212-5 і 212-6)";

8) у статті 259:

частину першу доповнити словами "а при порушенні законодавства про державну таємницю - до органів Служби безпеки України її співробітником";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів Служби безпеки України її працівником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

9) у частині другій статті 262:

пункт 1 після слів "при прояві неповаги до суду" доповнити словами "вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах";

доповнити частину пунктом 5 такого змісту:

"5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації";

10) частину першу і перше речення частини третьої статті 264 після слів "посадовими особами органів" доповнити словами "Служби безпеки України";

11) у частині першій статті 294 цифри "195-1 - 195-4" замінити цифрами "195-1 - 195-5", а після цифр "212-4" доповнити цифрами "212-5, 212-6".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

4.

У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.
382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15, ст. 109, N 45, ст. 357):

1) частину першу статті 2 доповнити словами "а також забезпечення охорони державної таємниці";

2) у статті 24:

у пункті 7 слова "заходів щодо захисту державних таємниць України" замінити словами "відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави";

пункт 14 доповнити словами "здійснювати заходи щодо криптографічного та технічного захисту секретної інформації";

3) у частині першій статті 25:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці";

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення";

4) перше речення частини другої статті 32 після слів "в оперативно-розшуковій діяльності" доповнити словами "та діяльності у сфері охорони державної таємниці".

5. У Законі України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2003 р., N 28, ст. 214):

1) статтю 30 після частини другої доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної.

Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.

До конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:

про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;

про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим".

У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою;

2) частину другу статті 47 доповнити абзацом такого змісту:

"порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";

3) у тексті Закону ( 2657-12 ) слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінити словом "конфіденційна" у відповідному відмінку.

6. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст.

1):

1) частину першу статті 2 після слів "будь-яку" доповнити словами "відкриту за режимом доступу";

2) пункт 1 частини другої статті 26 після слів "та зберігання" доповнити словами "відкритої за режимом доступу".

7. У Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 31, ст. 286):

1) у частині другій статті 7, статті 11, частині першій статті 12 та абзаці першому частини першої статті 14 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

2) у статті 11:

назву і перше речення статті після слова "захисту" доповнити словами "та доступу до";

слова "мають рекомендаційний характер" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2004 року N 1703-IV

<< | >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.394 ). Верховна Рада України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -