Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 16, ст.136). 2012

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

84. Назву статті 278 доповнити словами "нормативну грошову оцінку яких не проведено".

85. У статті 286:

у пункті 286.3 слово "нову" виключити;

пункт 286.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни".

86.

У статті 291:

перше речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 доповнити словами "а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

у пункті 291.5:

у підпункті 291.5.1:

підпункт 4 доповнити словами "(крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";

підпункт 5 доповнити словами "крім реалізації корисних копалин місцевого значення";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)";

підпункт 291.5.3 після слів "житлові приміщення" доповнити словами "та/або їх частини".

87. Пункти 292.3 і 292.6 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку четвертої групи за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом";

"292.6.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом".

88. У статті 293:

пункт 293.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному абзацом третім цього пункту";

у підпункті 4 пункту 293.8:

у підпункті "б" слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу" замінити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу";

підпункт "г" виключити.

89. В абзаці першому пункту 297.2 статті 297 слова "в порядку та розмірах, встановлених" замінити словами "в порядку, розмірах та у строки, встановлені".

90. У статті 298:

у пункті 298.1:

у абзаці першому підпункту 298.1.4 слова "один раз протягом календарного року" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року";

доповнити підпунктом 298.1.5 такого змісту:

"298.1.5.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом";

у підпункті 4 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";

у пункті 298.3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";

у підпункті 298.3.1:

підпункт 3 після слова "зміну" доповнити словом "місця";

доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) зміну групи та ставки платника єдиного податку".

91. У статті 299:

у пункті 299.6 слово і цифри "пунктом 298.1.2" замінити словами і цифрами "підпунктом 298.1.2 пункту 298.1";

підпункт 3 пункту 299.9 викласти в такій редакції:

"3) недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу";

підпункт 5 пункту 299.11 викласти в такій редакції:

"5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";

у підпункті 3 пункту 299.12 слово "провадження" замінити словами "місця провадження";

у пункті 299.15:

в абзаці першому слова "анулюється органом" замінити словами "анулюється за рішенням органу";

у підпункті 7 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";

у пункті 299.16 слова "анулюється на підставі" замінити словами "анулюється за рішенням органу державної податкової служби на підставі".

92.

У статті 308:

в абзаці першому пункту 308.1 слова та цифру "подають до 1 лютого поточного року" замінити словами та цифрами "щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 січня поточного року";

абзаци третій і четвертий пункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях".

93. В абзаці першому пункту 318.1 статті 318 слова "які користуються" замінити словами "яким надано право користуватися".

94. Статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змісту:

"323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.

Для цілей цього розділу під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані".

95. Підпункт 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 доповнити словами "у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку".

96. В абзаці дев’ятому пункту 1 розділу XIX "Прикінцеві положення" слова та цифри "з 1 липня 2012 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 року".

97. У розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 2:

у пункті 1:

в абзаці першому слова та цифру "сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Кодексу, і фізичними особами" замінити словами та цифрою "сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями";

у підпункті 1 слова та цифру "сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Кодексу, і фізичних осіб" замінити словами та цифрою "сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців";

в абзаці першому пункту 8 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів";

пункт 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 22 виключити;

абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змісту: "Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26. Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:

ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок ввезення зазначених товарів визначається Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також зобов’язаний сплатити пеню відповідно до цього Кодексу;

постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом";

у підрозділі 4:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується:

у 2011 році з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення;

у 2012-2015 роках таким чином:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від’ємне значення (з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування за 2010 податковий рік), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:

звітних (податкових) періодів починаючи з I півріччя і наступних звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних податкових періодах;

звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення та сум від’ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення та сум від’ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення та сум від’ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від’ємного значення об’єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012-2015 років. Таке від’ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від’ємне значення об’єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.

Для підприємств з доходом за 2011 рік менше 1 мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від’ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду I півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від’ємного значення";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Норми абзацу другого пункту 137.21 статті 137 цього Кодексу застосовуються до 1 січня 2014 року";

абзац третій пункту 15 після слів "електричної і теплової енергії" доповнити словами "з використанням біологічних видів палива";

підрозділ 8 доповнити пунктами 2 і 3 такого змісту:

"2. Установити, що норми підпункту 2 пункту 293.4 статті 293 та підпункту 7 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу у 2012 році не застосовуються.

3. Не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі - підприємцю свідоцтва платника єдиного податку наявність у такої особи на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року";

у підрозділі 10:

пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються";

пункт 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Положення підпункту 1.20.10 пункту 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо донарахування податкових зобов’язань платнику податку податковим органом внаслідок визначення звичайних цін за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов’язань за непрямими методами, не застосовується";

доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14. Установити, що до 1 січня 2014 року не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів державної податкової служби відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, крім змін до Податкового кодексу України, що вносяться:

пунктом 1 (щодо виключення підпункту 9.1.8 пункту 9.1 статті 9), абзацом другим (щодо виключення підпункту 14.1.25 пункту 14.1 статті 14), абзацом двадцять другим (щодо виключення підпункту 14.1.214 пункту 14.1 статті 14), абзацом двадцять третім (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14) пункту 2, пунктом 32 (щодо доповнення статті 126 пунктом 126.2), пунктом 72 (щодо змін до статті 240), пунктом 73 (щодо змін до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

пунктом 77 розділу I цього Закону до окремих норм статті 263: підпунктів 263.6.1, 263.6.2 пункту 263.6, підпункту 263.9.2 пункту 263.9, пункту 263.10, підпункту 263.11.5 пункту 263.11, підпункту 263.12.2 пункту 263.12, а також рядків таблиці до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 щодо ставок плати за нафту, конденсат, газ горючий природний (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), примітки до таблиці щодо встановлення ставок в умовах дії угоди про розподіл продукції (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

абзацами другим та третім (щодо змін до пункту 64.1 статті 64), абзацами п’ятим - сьомим (щодо змін до пункту 64.3 статті 64) пункту 14, пунктом 15 (щодо змін до пункту 65.5 статті 65) та пунктом 19 (щодо зміни до пункту 69.1 статті 69) розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

абзацом сьомим пункту 42 (щодо доповнення підпункту 153.1.6 пункту 153.1 статті 153), абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим пункту 97 (щодо доповнення пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення") розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

| >>
Законодавчий акт: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 16, ст.136). Верховна Рада України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 16, ст.136). 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -