<<
>>

"Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фондом соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів";

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

2) частину шосту статті 20 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 38-1 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Пільговий проїзд, передбачений статтею 38-1 надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 41 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

41.

У Законі України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., N 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) текст статті 6 викласти в такій редакції:

"Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ( 3551-12 ) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) дане підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним із законів".

{ Положення пункту 42 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

42.

Статтю 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2001 р., N 44, ст. 228) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

{ Пункт 43 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Положення пункту 44 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

44. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2006 р., N 27, ст. 234; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 22, ст. 292):

1) абзац десятий пункту 7 частини сьомої статті 17 і пункт 7 частини першої статті 22 виключити;

2) у пункті 3 розділу XI "Прикінцеві положення":

у абзаці третьому виключити слова "і моральної (немайнової)";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку припиняється з 1 січня 2008 року".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

{ Положення пункту 45 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

45.

У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

пункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

пункт "ї" доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 46 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

46. Частину четверту статті 38 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій редакції:

"Заробітна плата посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби визначається на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 47 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

47.

У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):

1) у пункті 20 частини першої статті 87 слова "державне фінансування політичних партій" виключити.

{ Підпункт 2 пункту 47 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Пункт 48 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Положення пункту 49 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

49. У Законі України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84 із наступними змінами):

1) у статті 57:

а) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий частини першої виключити;

б) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

в) абзац перший частини четвертої доповнити реченням такого змісту: "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) абзац сьомий частини четвертої статті 61 викласти в такій редакції:

"дивіденди від цінних паперів".

{ Пункт 50 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Положення пункту 51 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

51. В Основах законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294 із наступними змінами):

1) текст статті 28 викласти в такій редакції:

"Держава гарантує працівникам державних закладів, підприємств і організацій культури встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 29 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 52 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

52. Статтю 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

{ Положення пункту 53 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

53. Статтю 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191 із наступними змінами) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом десятим частини другої цієї статті, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 54 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

54. Закон України "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 3173-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66) визнати таким, що втратив чинність.

{ Положення пункту 55 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

55. Частину другу статті 428 та статтю 429 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) виключити.

{ Положення пункту 56 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

56. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 20, ст. 282):

1) пункт 6 статті 19 виключити;

2) частину другу статті 37 виключити.

{ Положення пункту 57 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

57. Частини другу та третю статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212) виключити.

{ Положення пункту 58 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

58. Частину другу статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

{ Положення пункту 59 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

59. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18):

частину другу виключити;

у частині третій слова "органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 60 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

60. Статтю 18 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

{ Положення пункту 61 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

61. У Законі України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 43:

у першому абзаці слова "без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання" виключити;

після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

"Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.

Призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету.

Заява про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці виплачується у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі у порядку, встановленому для виплати пенсій.

Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного грошового утримання здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне грошове утримання, особам, які здійснили її поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного грошового утримання, яке склалося на момент смерті.

Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці припиняється у разі:

1) винесення кваліфікаційною комісією суддів рішення про припинення відставки судді;

2) визнання судді безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

3) смерті судді;

4) подання ним заяви про припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання;

5) призначення пенсії;

6) настання підстав, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим;

2) у статті 44:

а) у частині другій слова "у відсотковому відношенні до посадового окладу Голови Верховного Суду України і не можуть бути меншими від 50 відсотків його окладу. Посадовий оклад судді не може бути меншим від 80 відсотків посадового окладу голови суду, в якому працює суддя" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

б) у абзаці другому частини четвертої слова "загальної суми щомісячного заробітку" замінити словами "посадового окладу";

в) абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:

"7. Не пізніш як через шість місяців після обрання суддя Конституційного Суду, Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду, апеляційного та місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем знаходження суду. Судді військових судів забезпечуються таким же житлом і в ті ж строки за рахунок Міністерства оборони України";

г) частину восьму доповнити абзацами такого змісту:

"Безплатне користування на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі) надаються:

суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

ґ) частину дев'яту доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги зазначені в абзаці другому цієї частини надаються:

суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії, за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

{ Положення пункту 62 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

62. У Законі України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у частині другій статті 123 слова "і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів законодавчої та виконавчої влади" виключити;

2) у другому реченні частини другої статті 130 слова "оплати праці" виключити.

{ Положення пункту 63 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

63. Абзац третій пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" ( 2863-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57 із наступними змінами) виключити.

{ Положення пункту 64 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

64. Друге речення частини четвертої статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

{ Положення пункту 65 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

65. Абзац третій статті 18 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409) виключити.

{ Положення пункту 66 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

66. Частину першу статті 13 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) викласти в такій редакції:

"Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань".

{ Положення пункту 67 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

67. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 1-2 слова "які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни" виключити;

2) у абзаці першому пункту 3 статті 8 слова "орган праці та соціального захисту населення за поданням" та слова "(для тих, хто працював до призову на строкову військову службу) або однієї мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював)" виключити, а слова "військового комісара" замінити словами "військовий комісаріат";

3) пункт 2 статті 9-1 виключити;

4) перше і друге речення абзацу першого пункту 3 статті 11 замінити одним реченням такого змісту:

"3. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України";

5) пункт 5 статті 12 доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців, надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пільги звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

{ Пункт 68 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Положення пункту 69 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

69. Частину першу статті 24 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" ( 2713-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

{ Положення пункту 70 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

70. У абзаці п'ятому частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) слова "два рази на місяць" виключити.

{ Положення пункту 71 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

71. У Кримінально-виконавчому кодексі України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

1) у статті 112:

а) у частині першій слова "встановлюється цим Кодексом" замінити словами "не обмежується";

б) друге речення частини другої виключити;

2) абзац четвертий частини першої статті 138 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

3) абзац четвертий частини першої статті 139 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

4) абзац четвертий частини другої статті 140 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

5) абзац четвертий частини першої статті 143 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі";

6) абзац четвертий частини п'ятої статті 151 викласти в такій редакції:

"одержувати посилки (передачі) і бандеролі".

{ Положення пункту 72 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

72. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258):

1) частину одинадцяту статті 21 доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги на 50-відсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності в межах норм, встановлених законодавством, надаються:

особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

{ Положення пункту 73 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

73. У статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" ( 1763-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444):

пункт 2 доповнити словами "в межах України";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) забезпечення житлом осіб, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових умов, провадиться відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ).

{ Положення пункту 74 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

74. Частину шосту статті 2 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420) викласти в такій редакції:

"Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за рахунок і в межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік".

{ Положення пункту 75 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

75. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270):

1) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат".

{ Підпункт 2 пункту 75 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

{ Положення пункту 76 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

76. У Законі України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94 із наступними змінами):

1) у статті 15:

{ Підпункт "а" підпункту 1 пункту 76 розділу II виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;

2) у статті 21:

а) назву викласти в такій редакції:

<< | >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 ). Верховна Рада України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фондом соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів";

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -