>>

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 231.931.966,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 180.783.209,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.148.756,9 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 253.207.875,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 200.106.067,7 тис.

гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 53.101.807,4 тис. гривень.

Затвердити на 2008 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.567.659,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 368.234 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.199.425,6 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5.311.930,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.568.028 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.743.902,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 25.020.179,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 21.522.651,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.497.527,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2008 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:

"1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану вартість, термін сплати яких наступає у 2008 році, та надходжень від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року, та податку на додану вартість, не сплаченого у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі)".

3.

У частині другій статті 4 цифри "3.813.944" замінити цифрами "4.833.746".

4. У статті 7:

пункт 43 викласти у такій редакції:

"43) податкова заборгованість підприємств з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість (крім податкової заборгованості, визначеної у пункті 44 цієї статті), рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності, та надходження податку на додану вартість, не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, які спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";

доповнити пунктом 44 такого змісту:

"44) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року".

5. У статті 10 цифри "85.960.062,3" замінити цифрами "89.138.062,3".

6. У статті 18:

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) зміни обсягів готівкових коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) кошти єдиного казначейського рахунку";

доповнити частиною другою такого змісту:

"У зв'язку з фінансовою кризою дозволити Державному казначейству України у 2008 році залучити кошти єдиного казначейського рахунку для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету, в першу чергу визначених статтею 29 цього Закону, з наступним поновленням таких коштів рівними частинами протягом п'яти наступних років".

7. Статтю 19 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) цільове розміщення державних цінних паперів".

8.

У статті 22 цифри "8.602.206,7" замінити цифрами "607.144,5".

9. Статтю 36 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, відповідно до статті 54 цього Закону".

10. У статті 37:

пункт 56 викласти у такій редакції:

"56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 та пунктом 14 статті 36 цього Закону)";

пункт 60 викласти у такій редакції:

"60) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 27, 36 та 44 статті 7 цього Закону)";

доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) створення Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону)".

11. Частину першу статті 42 доповнити словами та цифрами "а також компенсацій особам, які згідно із статтею 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення".

12. Пункт 19 частини першої статті 52 після слів "що затверджувалися" доповнити словами "та/або погоджувалися".

13.

У частині першій статті 53 цифри "14.400" замінити цифрами "25.566,8".

14. У статті 54:

в першому реченні:

після слів "що затверджувалися" доповнити словами "та/або погоджувалися";

після слів "заборгованості підприємств до державного бюджету" доповнити словами "а також надходжень податку на додану вартість, не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем";

друге речення доповнити словами "а також за рахунок погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, яка була реструктуризована, та за рахунок погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності".

15. У статті 61:

частину сьому викласти у такій редакції:

"Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у тому числі відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго", що сплачують дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пропорційно розміру частки (акцій, паїв) Компанії у їх статутних фондах), сплачують до 15 грудня 2008 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій";

частину восьму після слів "господарські організації" доповнити словами "(крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочірніх компаній та підприємств)".

16. Абзац четвертий статті 63 викласти у такій редакції:

"надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктами господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами), крім податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Дочірньої компанії "Укргазвидобування" з податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за природний газ, газовий конденсат та нафту, що видобуваються в Україні, розстрочених у 2008 році, та інших випадків, визначених цим Законом".

17. Статтю 80 викласти у такій редакції:

| >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України""( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 14, ст.182 ). Верховна Рада України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 231.931.966,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 180.783.209,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.148.756,9 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -