Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 2-3, ст.12 ). 2009

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з демографічним вибухом - збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд.

чоловік, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і Україну, хоча за останні роки мають місце певні досягнення у застосуванні засобів імунопрофілактики.

Істотну роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності відіграла Програма імунопрофілактики населення на 2002-2006 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 року N 1566 ( 1566-2002-п ). Виконання Програми ( 1566-2002-п ) дало змогу знизити за період 2002-2006 років показники розповсюдженості інфекцій, що визначені пріоритетними Європейським регіональним бюро ВООЗ у програмному документі "Здоров'я-XXI: основи політики досягнення здоров'я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ", зокрема дифтерії - з 0,58 до 0,21, кору - з 34,61 до 5,08, краснухи - з 161,87 до 47,24, епідемічного паротиту - з 47,87 до 8,02 на 100 тис. населення. Протягом 2001-2002 років завершено роботу із сертифікації України у складі Європейського регіону як території, вільної від поліомієліту.

Державна підтримка та допомога міжнародних організацій сприяли охопленню населення України щепленням проти кору на 98,8 відсотка, дифтерії - 98,7, кашлюку, поліомієліту і туберкульозу (серед новонароджених) - на 97,8 відсотка (рекомендований ВООЗ показник - 95 відсотків).

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою.

На такі інфекційні хвороби, як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція, припадає близько 90 відсотків усіх зареєстрованих випадків. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит B) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров'ї населення та його генофонді, лягає важким тягарем на державний бюджет.

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки (далі - Програма).

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

здійснити комплекс організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями на рівні не менш як 95 відсотків;

організувати оптимальне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

забезпечити постійне підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

провести моніторинг виконання завдань Програми та у разі необхідності коригування заходів з підвищення їх ефективності;

забезпечити науковий супровід заходів з імунопрофілактики;

використовувати усі форми санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики;

забезпечити розвиток міжнародного співробітництва з метою використання потенціалу зарубіжних партнерів у сфері специфічної профілактики населення від інфекційних хвороб.

Шляхи розв'язання проблеми

Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб;

порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб;

формування прошарку осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб.

Здійснення зазначених заходів потребує фінансових витрат, використання значних людських і матеріальних ресурсів.

Однак лише комплексний підхід може забезпечити найефективніші результати.

Створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.

Прийняття Програми забезпечить державне цільове фінансування:

придбання препаратів та їх зберігання із здійсненням контролю за використанням цих коштів;

придбання сучасного лабораторного обладнання для розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.

Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем як в Україні, так і у світі. ВООЗ протягом останніх десятиліть послідовно впроваджує та реалізує розширену програму імунізації проти таких інфекційних хвороб, як дифтерія, правець, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк та кір. На початку 90-х років XX століття до зазначеної програми включені щеплення проти гепатиту B та жовтої гарячки. Підтвердженням того, що шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності, є ліквідація натуральної віспи, суттєві досягнення у ліквідації поліомієліту, зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, епідемічний паротит, краснуху та кір.

Значно знизити захворюваність або ліквідувати її в окремо взятій країні неможливо, оскільки в результаті виконання програм імунізації у країнах Європейського регіону досягнуто різного ступеня прогресу в ліквідації інфекційних захворювань.

Оптимізована система медичної інформації в імунопрофілактиці продемонструвала неефективність та фінансову недоцільність застосування децентралізованого механізму закупівлі вакцин та документально засвідчила тривалі періоди відсутності базових вакцин, що негативно вплинуло на показники охоплення вакцинацією та колективний імунітет.

Враховуючи об'єктивні дані цієї системи, з метою ефективного забезпечення захисту населення від інфекцій, недопущення епідемічних ускладнень інфекційних хвороб, ефективного і планомірного використання вакцин з 2001 року постачання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється з метою проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, - за рахунок коштів Державного бюджету України, щеплень за епідемічними показаннями - за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Завдання і заходи щодо виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

Роботу із здійснення заходів, визначених у додатку 2 до Програми, координує МОЗ, яке щороку до 1 березня інформує Кабінет Міністрів України про результати її виконання.

Контроль за виконанням Програми здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які до 20 січня щороку подають відповідну інформацію МОЗ.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підтримувати статус України як країни, в якій немає поліомієліту;

довести показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 000 населення (до 2010 року);

припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2015 року);

довести показник захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 000 населення (до 2010 року);

довести показник розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 000 населення, а вродженої краснухи - менш як 1 на 100 000 живих новонароджених (до 2010 року);

довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100 000 населення та кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка (до 2015 року);

забезпечити проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

Визнання перспектив розвитку імунопрофілактики, посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм з цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних та профілактичних заходів, зниженню рівня розповсюдженості, смертності та інвалідності, забезпеченню раннього виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3 до Програми.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Загальний обсяг фінансування на весь період дії Програми з державного бюджету становить 2 935 354,3 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 462-р ( 462-2006-р ).

2. Програма затверджена Законом України від 21 жовтня 2009 року N 1658-VI.

3. Державний замовник: МОЗ.

4. Керівник Програми - перший заступник Міністра охорони здоров'я.

5. Виконавці заходів: МОЗ, МОН, МКТ, МЗС, Мінпраці, Держкомтелерадіо, Національний комітет Товариства Червоного Хреста, Академія медичних наук, державне підприємство "Центр імунобіологічних препаратів", Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2009-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

-------------------------------------------------------------------------------------

| Джерело | Обсяг | У тому числі за роками |

| фінансу- | фінансу-|--------------------------------------------------------------|

| вання | вання, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | гривень | | | | | | | |

|----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Кошти |2935354,3|237738,3|316348,6|370034,4|422877,3|475503,1|528671,8|584180,8|

|державного| | | | | | | | |

|бюджету | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ щодо імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогноз- | У тому числі за роками |

| завдання | показника |-------------------------------------------------------| заходу | розпорядник |фінансу- |ний обсяг|--------------------------------------------------------------|

| | |Усього| за роками | |бюджетних коштів | вання |фінансо- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | | | | | |(держав- | вих | | | | | | | |

| | | |------------------------------------------------| | | ний, |ресурсів | | | | | | | |

| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | місцевий| для | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | бюджет, |виконання| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | інші) | завдань,| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | |

|-----------------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

|-----------------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|1. Організаційно-|кількість | 27 | 20 | 7 | | | | | |розроблення і |МОЗ, Рада |місцевий | | | | | | | | |

|методичне |затверджених | | | | | | | | |затвердження |міністрів |бюджет | | | | | | | | |

|забезпечення |регіональних | | | | | | | | |регіональних |Автономної | | | | | | | | | |

|заходів щодо |програм | | | | | | | | |програм |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

|профілактики і | | | | | | | | | |імунопрофі- |обласні, | | | | | | | | | |

|боротьби з | | | | | | | | | |лактики |районні, | | | | | | | | | |

|інфекціями, | | | | | | | | | |населення, |Київська та | | | | | | | | | |

|яких можна | | | | | | | | | |у тому числі за |Севастопольська | | | | | | | | | |

|запобігти | | | | | | | | | |епідемічними |міські | | | | | | | | | |

|засобами | | | | | | | | | |показаннями, |держадміністрації| | | | | | | | | |

|імунопрофілактики| | | | | | | | | |2009 і 2010 роки| | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |рівень |від- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |забезпечення |МОЗ |державний|2875735,1|237126,8|308037,8|361117,9|414370,6|465916,1| 517402|571763,9|

| |забезпечення |сотків| | | | | | | |закупівлі | |бюджет | | | | | | | | |

| |закупівлі | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних| | | | | | | | |препаратів, | | | | | | | | | | |

| |препаратів, | | | | | | | | |включених до | | | | | | | | | | |

| |включених до | | | | | | | | |календаря | | | | | | | | | | |

| |календаря | | | | | | | | |щеплень | | | | | | | | | | |

| |щеплень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |рівень | -"- | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |забезпечення |Рада міністрів |місцевий | | | | | | | | |

| |забезпечення | | | | | | | | |закупівлі |Автономної |бюджет | | | | | | | | |

| |закупівлі | | | | | | | | |імунобіологічних|Республіки Крим, | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних| | | | | | | | |препаратів за |обласні, | | | | | | | | | |

| |препаратів за | | | | | | | | |епідемічними |районні, | | | | | | | | | |

| |епідемічними | | | | | | | | |показаннями та |Київська та | | | | | | | | | |

| |показаннями | | | | | | | | |специфічних |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імуноглобулінів |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |для пасивної |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофілак- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |тики дітей, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |народжених | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |HBsAg "+" - | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |матерями, і | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |дітей з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |первинними | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунодефіцитами,| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |що потребують | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |довічної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |замісної терапії| | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |рівень | -"- | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | | | | | | | | | | | |

| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |закупівлі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |препаратів для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пасивної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |імунопрофілакти-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |ки дітей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |народжених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |HBsAg "+" - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |матерями, і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |дітей з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |первинними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |імунодефіцитами,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |що потребують | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |довічної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |замісної терапії| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількість |950000|120000|130000|140000|140000|140000|140000|140000|забезпечення |МОЗ |державний| | | | | | | | |

| |проведених | | | | | | | | |сучасного рівня | |бюджет | | | | | | | | |

| |досліджень | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | |

| |контролю якості | | | | | | | | |(імуногенності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та безпечності) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |рівень |від- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |

| |забезпечення |сотків| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |контролю якості,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількість | | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |удосконалення і |МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

| |користувачів | | | | | | | | |підтримка діючої|міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| |інформаційно- | | | | | | | | |інформаційно- |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| |комп'ютерною | | | | | | | | |комп'ютерної |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| |мережею | | | | | | | | |мережі та |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |програмного |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |забезпечення для|Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |моніторингу і |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |своєчасного |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |коригування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |заходів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількість | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | | | |перегляд діючих |МОЗ, |державний| | | | | | | | |

| |затверджених | | | | | | | | |та підготовка |Академія медичних|бюджет | | | | | | | | |

| |документів | | | | | | | | |нових |наук | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |правових | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |документів, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |правил, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інструктивно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |директивних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |документів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактичних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та протиепіде- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |мічних заходів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |для запобігання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |поширенню | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |хвороб, боротьба| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |з якими | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проводиться | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |засобами | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики, їх | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностики, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лікування і | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нормативних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |документів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реєстрації, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |маркетингових та| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |постмаркетинго- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вих випробувань | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностичних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |сприяння |МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діяльності |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кабінетів |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щеплень |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |незалежно від |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |форми їх |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |підпорядкова- |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ності, з метою |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |розширення |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |доступу |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення до | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |послуг, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактикою, та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |збільшення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |обсягу | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |охоплення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щепленнями | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількість | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | |перегляд діючих |МОЗ, |державний| | | | | | | | |

| |затверджених | | | | | | | | |та в разі |Академія медичних|бюджет | | | | | | | | |

| |документів | | | | | | | | |необхідності |наук | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |розроблення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нових | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |правових | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |документів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реєстрації та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інноваційних та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інших медичних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |зокрема, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нормативне | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |клініко- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідеміологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількість | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | |розроблення і |МОЗ, |державний| | | | | | | | |

| |затверджених | | | | | | | | |затвердження в |Академія медичних|бюджет | | | | | | | | |

| |документів | | | | | | | | |установленому |наук | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |порядку | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |правових актів з| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань надання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |громадянам з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |післявакци- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нальними | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ускладненнями, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2009 і 2010 роки| | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 1 |2875735,1|237126,8|308037,8|361117,9|414370,6|465916,1| 517402|571763,9|

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | |2875735,1|237126,8|308037,8|361117,9|414370,6|465916,1| 517402|571763,9|

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|2. Удосконалення |своєчасність | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |забезпечення |МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

|профілактичних та|охоплення | | | | | | | | |своєчасного |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

|протиепідемічних |профілактичними | | | | | | | | |охоплення |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

|заходів щодо |щепленнями | | | | | | | | |щепленнями |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

|запобігання |цільових груп | | | | | | | | |цільових груп |обласні, | | | | | | | | | |

|поширенню |населення на | | | | | | | | |населення згідно|районні, | | | | | | | | | |

|інфекційних |рівні та вище | | | | | | | | |з Календарем |Київська та | | | | | | | | | |

|хвороб, боротьба |(відсотків); | | | | | | | | |щеплень та в |Севастопольська | | | | | | | | | |

|з якими |----------------| | | | | | | | |разі |міські | | | | | | | | | |

|проводиться |підтримання | | | | | | | | |необхідності за |держадміністрації| | | | | | | | | |

|засобами |статусу країни, | | | | | | | | |епідемічними | | | | | | | | | | |

|імунопрофілактики|вільної від | | | | | | | | |показаннями | | | | | | | | | | |

| |поліомієліту | | | | | | | | |проти дифтерії, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |правця, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |туберкульозу, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |поліомієліту, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кашлюку, кору, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідемічного | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |паротиту, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |краснухи, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |гемофільної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |забезпечення | -"- | -"- | | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | |своєчасного | | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей| | | | | | | | |охоплення | | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | |щепленнями дітей| | | | | | | | | | |

| |дифтерії, | | | | | | | | |за станом | | | | | | | | | | |

| |правця, кашлюку,| | | | | | | | |здоров'я згідно | | | | | | | | | | |

| |гемофільної | | | | | | | | |з Календарем | | | | | | | | | | |

| |інфекцї типу b, | | | | | | | | |щеплень | | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |поліомієліту, не| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |до 1 року (БЦЖ),| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |кору, краснухи, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |з метою зниження|МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | |захворюваності |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей| | | | | | | | |на гепатит B |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | |продовження |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| |гепатиту B, не | | | | | | | | |проведення |обласні, | | | | | | | | | |

| |менше | | | | | | | | |активної |районні, | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | |імунізації |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |новонароджених |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та груп високого|міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідемічного |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ризику | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |доведення | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |

| |показника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |захворюваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на гострий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |вірусний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |гепатит B серед | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |населення до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рівня менш як 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на 100 тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |населення (2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рік - 6,31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |доведення | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

| |кількості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |вірусоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |гепатиту B серед| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |дитячого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |населення до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |1 відсотка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |продовження | -"- | -"- | | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | |

| |щепленнями | | | | | | | | |стратегії ВООЗ | | | | | | | | | | |

| |(ревакцинація) | | | | | | | | |щодо елімінації | | | | | | | | | | |

| |проти | | | | | | | | |кору, зниження | | | | | | | | | | |

| |епідемічного | | | | | | | | |захворюваності | | | | | | | | | | |

| |паротиту (юнаки | | | | | | | | |на епідемічний | | | | | | | | | | |

| |до 15 років), не| | | | | | | | |паротит, | | | | | | | | | | |

| |менше | | | | | | | | |краснуху та | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |синдрому | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вродженої | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |краснухи | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |щепленнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(ревакцинація) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |проти краснухи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(дівчата до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |15 років), не | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |доведення | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |показника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |захворюваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на дифтерію до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рівня менш як | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |0,1 на 100 тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |населення (2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рік - 0,17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |доведення | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розповсюдженості| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |епідемічного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |паротиту (2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рік - 6,25), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |кашлюку (2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рік - 4,7), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |гемофільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |інфекції до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рівня менш як 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на 100 тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |населення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |вродженої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |краснухи до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рівня менш як 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на 100 тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |новонароджених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(2007 рік - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |12,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |доведення | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |показника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |захворюваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на кір до рівня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |менш як 1 на 100| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |тис. населення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(2007 рік - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |2,15); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |припинення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |місцевої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |передачі вірусу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |кору та краснухи| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |охоплення | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |забезпечення |МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

| |профілактичними | | | | | | | | |щорічного |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| |щепленнями проти| | | | | | | | |проведення |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| |грипу в групах | | | | | | | | |передсезонної |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| |ризику, не менше| | | | | | | | |імунопрофі- |обласні, | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | |лактики |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |грипу в групах |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ризику |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |держадміністрації| | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |рівень |від- | 10 | 25 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 |впровадження на |МОЗ, Академія | -"- | 3012,3| | 334,7| 401,6| 468,6| 535,5| 602,5| 669,4|

| |забезпечення |сотків| | | | | | | |державному рівні|медичних наук, | | | | | | | | | |

| |Сертифікатом | | | | | | | | |Сертифіката |Рада міністрів | | | | | | | | | |

| |щеплень | | | | | | | | |щеплень |Автономної | | | | | | | | | |

| |громадянина | | | | | | | | |громадянина |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

| |України цільових| | | | | | | | |України |обласні, | | | | | | | | | |

| |груп населення, | | | | | | | | | |районні, | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | |Київська та | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |з метою зниження|МОЗ, Академія |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |рівня |медичних наук |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |поствакцинальних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реакцій та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ускладнень | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вирішення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питання щодо | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |впровадження у | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вітчизняної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |дифтерійно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |правцевої | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |адсорбованої | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вакцини з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ацелюлярним | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кашлюковим | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |компонентом | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |продовження |МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |роботи з |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |практичного |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |впровадження |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Haemophilus |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |influenzae тип |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |b (Hib) та |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |захворюваності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |на Hib-інфекцію | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |у післявакци- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нальний період | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |продовження | -"- | -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |комбінованих | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вакцин з метою | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |скорочення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кількості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ін'єкцій та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |економії засобів| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |у сфері | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |застосування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вакцин | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |періодичність | | | | | | | | |проведення |МОЗ, Академія |державний| | | | | | | | |

| |проведення | | | | | | | | |моніторингу |медичних наук, |бюджет, | | | | | | | | |

| |моніторингу | | | | | | | | |випадків |Рада міністрів |місцевий | | | | | | | | |

| |випадків | | | | | | | | |можливої |Автономної |бюджет | | | | | | | | |

| |можливої | | | | | | | | |побічної дії |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

| |побічної дії | | | | | | | | |вакцин і |обласні, | | | | | | | | | |

| |вакцин впродовж | | | | | | | | |розроблення |районні, | | | | | | | | | |

| |року, один раз | | | | | | | | |заходів щодо їх |Київська та | | | | | | | | | |

| |на три місяці | | | | | | | | |запобігання |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |шляхом обліку, |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реєстрації та |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |розслідування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кожного такого | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |випадку | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |періодичність | | | | | | | | |проведення на | -"- | -"- | | | | | | | | |

| |проведення на | | | | | | | | |регіональному | | | | | | | | | | |

| |регіональному | | | | | | | | |рівні | | | | | | | | | | |

| |рівні | | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | | | |

| |моніторингу | | | | | | | | |стану | | | | | | | | | | |

| |стану | | | | | | | | |популяційного | | | | | | | | | | |

| |популяційного | | | | | | | | |імунітету, у | | | | | | | | | | |

| |імунітету | | | | | | | | |тому числі | | | | | | | | | | |

| |впродовж року, | | | | | | | | |колективного | | | | | | | | | | |

| |один раз на | | | | | | | | |імунітету різних| | | | | | | | | | |

| |три місяці | | | | | | | | |вікових груп | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення щодо | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |захворювань, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |боротьба з якими| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проводиться | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |шляхом вжиття | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |заходів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

| |----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількість | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |налагодження | -"- |державний| 36029,4| | 4089,1| 4770,6| 5452,2| 6133,7| 7417,7| 8166,1|

| |закладів, які | | | | | | | | |сучасної | |бюджет | | | | | | | | |

| |отримають | | | | | | | | |лабораторної | | | | | | | | | | |

| |обладнання для | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | | | |

| |налагодження | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | | |

| |сучасної | | | | | | | | |захворювань, | | | | | | | | | | |

| |лабораторної | | | | | | | | |боротьба з якими| | | | | | | | | | |

| |діагностики | | | | | | | | |проводиться | | | | | | | | | | |

| |інфекційних | | | | | | | | |шляхом вжиття | | | | | | | | | | |

| |захворювань | | | | | | | | |заходів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики, з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |використанням | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |полімеразної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ланцюгової | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реакції та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |методу | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунофорентного | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |аналізу, а також| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |з метою розвитку| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інноваційних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |напрямів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вітчизняної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунології та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіотех- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нологій | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |організація |МОЗ, Рада |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностики |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |післявакциналь- |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |них ускладнень у|Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |складних |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |випадках в |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунологічних |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |(алергологічних)|Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |відділеннях |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |обласних |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |закладів охорони| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |продовження |Рада міністрів | -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення |Автономної | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |політики ВООЗ |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щодо переважного|обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |використання |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |самоблокувальних|Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |шприців з метою |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |гарантованої |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |безпеки ін'єкцій|держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |під час | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щеплень та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |зниження втрат | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 2 | | | 39041,7| | 4423,8| 5172,2| 5920,8| 6669,2| 8020,2| 8835,5|

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | | 39041,7| | 4423,8| 5172,2| 5920,8| 6669,2| 8020,2| 8835,5|

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3. Створення |кількість | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |продовження |МОЗ, Рада |державний| 16156,7| 611,5| 1814,7| 2125,5| 2435,7| 2746,1| 3056,4| 3366,8|

|ефективної |закладів, які | | | | | | | | |роботи з |міністрів |бюджет | | | | | | | | |

|системи |отримають | | | | | | | | |оснащення |Автономної | | | | | | | | | |

|"холодового |обладнання для | | | | | | | | |складів |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

|ланцюга" під час |дотримання | | | | | | | | |імунобіологічних|обласні, | | | | | | | | | |

|транспортування, |оптимальних умов| | | | | | | | |препаратів, |районні, | | | | | | | | | |

|зберігання та |"холодового | | | | | | | | |кабінетів |Київська та | | | | | | | | | |

|використання |ланцюга" під час| | | | | | | | |щеплень та інших|Севастопольська | | | | | | | | | |

|вакцин |зберігання, | | | | | | | | |закладів, у яких|міські | | | | | | | | | |

| |транспортування | | | | | | | | |проводяться |держадміністрації| | | | | | | | | |

| |та використання | | | | | | | | |профілактичні | | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних| | | | | | | | |щеплення, | | | | | | | | | | |

| |препаратів | | | | | | | | |холодильним | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |устаткуванням | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |для дотримання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |оптимальних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |умов "холодового| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ланцюга" під час| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |зберігання, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та використання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |організація | -"- |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щорічного | |бюджет, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |навчання | |місцевий | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |фахівців, що | |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |беруть участь у | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведенні | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики, з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |дотримання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |оптимальних умов| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |"холодового | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ланцюга" під час| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |зберігання, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та використання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щорічної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інвентаризації | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |холодового | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |устаткування для| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |дотримання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |оптимальних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |умов "холодового| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ланцюга" під час| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |зберігання, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та використання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів в | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |санітарно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідеміологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |установах та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лікувально- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактичних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |закладах з метою| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |його своєчасної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |заміни або | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 3 | | | 16156,7| 611,5| 1814,7| 2125,5| 2435,7| 2746,1| 3056,4| 3366,8|

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | | 16156,7| 611,5| 1814,7| 2125,5| 2435,7| 2746,1| 3056,4| 3366,8|

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|4. Інформаційна | | | | | | | | | |удосконалення |Держкомтелерадіо,| -"- | | | | | | | | |

|та санітарно- | | | | | | | | | |механізму |МОЗ, МОН, МКТ, | | | | | | | | | |

|просвітницька | | | | | | | | | |доступу |Рада міністрів | | | | | | | | | |

|робота серед | | | | | | | | | |населення до |Автономної | | | | | | | | | |

|населення | | | | | | | | | |інформації з |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проблем |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики та |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |захисту |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення від |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекційних |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |хвороб із | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |засобів масової | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інформації: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |показ державними| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та комунальними | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |телерадіо- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |телерадіопрограм| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та передач, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |виготовлення та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |трансляція | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |телефільмів, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |виробництво і | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |розміщення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |соціальної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реклами, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |створення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |просвітницьких | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |забезпечення |МОЗ, Академія |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |видання і |медичних наук |бюджет, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |поширення |разом з |місцевий | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інформаційно- |Національним |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |просвітницьких |комітетом | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |матеріалів з |Товариства | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань |Червоного Хреста | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |(пам'ятки, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |буклети, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |звернення, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |плакати тощо) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |організація |Держкомтелерадіо,| -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення та |МОЗ разом з | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |забезпечення |Національним | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |висвітлення |комітетом | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кампаній |Товариства | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |соціальної |Червоного Хреста,| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |мобілізації |Рада міністрів | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення під |Автономної | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |час проведення |Республіки Крим, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |днів імунізації |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |включення |МОЗ, МОН |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питання |разом з |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- |Національним | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики |комітетом | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення до |Товариства | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |програм |Червоного Хреста | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |гігієнічного | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |навчання та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |виховання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |(медико- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |педагогічне | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |навчання батьків| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |з проблем | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |охорони здоров'я| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |дітей та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |підлітків, школа| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |материнства і | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |молодих батьків,| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |курси здоров'я у| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |і вищих | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |закладах) | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 4 | | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | |у тому числі | | | | | | | | | |

| | |державний бюджет | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|5. Удосконалення | | | | | | | | | |підготовка та |МОЗ, МОН |державний| | | | | | | | |

|підготовки | | | | | | | | | |перепідготовка | |бюджет | | | | | | | | |

|фахівців з | | | | | | | | | |висококваліфі- | | | | | | | | | | |

|імунопрофілакти- | | | | | | | | | |кованих фахівців| | | | | | | | | | |

|ки, що беруть | | | | | | | | | |(педагогів та | | | | | | | | | | |

|участь у | | | | | | | | | |лікарів) у вищих| | | | | | | | | | |

|здійсненні | | | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | | | |

|заходів на етапах| | | | | | | | | |закладах та | | | | | | | | | | |

|планування, | | | | | | | | | |закладах | | | | | | | | | | |

|організації, | | | | | | | | | |післядипломної | | | | | | | | | | |

|проведення | | | | | | | | | |освіти у галузі | | | | | | | | | | |

|контролю якості | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

|імунобіологічних | | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

|препаратів | | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |хвороб | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |забезпечення |МОЗ, МЗС, Рада |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення |міністрів |бюджет, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |семінарів і |Автономної |місцевий | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нарад для |Республіки Крим, |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |фахівців з |обласні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- |районні, | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики, їх |Київська та | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |участі у |Севастопольська | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |міжнародних |міські | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |конференціях і |держадміністрації| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |семінарах з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань імуно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |випадків | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |побічної дії | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вакцин та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |заходів щодо | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |їх запобігання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |підготовка та |МОЗ, Академія |державний| 965,8| | 107,3| 128,8| 150,2| 171,7| 193,2| 214,6|

| | | | | | | | | | |впровадження в |медичних наук |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |практику | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |методичних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |рекомендацій з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностики, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |клініки, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лікування, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідеміології і | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекцій, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |боротьба з якими| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проводиться | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |шляхом вжиття | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |заходів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики, та з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |критеріїв | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |диференціальної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |післявакци- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |нальних реакцій | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та ускладнень | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |на щеплення та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |захворювань, що | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |збіглися у часі | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |з проведенням | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |щеплення | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за завданням 5 | | | 965,8| | 107,3| 128,8| 150,2| 171,7| 193,2| 214,6|

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | | 965,8| | 107,3| 128,8| 150,2| 171,7| 193,2| 214,6|

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|6. Науковий | | | | | | | | | |розроблення |Академія медичних| -"- | 700| | 350| 350| | | | |

|супровід заходів | | | | | | | | | |наукового |наук | | | | | | | | | |

|з | | | | | | | | | |обґрунтування та| | | | | | | | | | |

|імунопрофілактики| | | | | | | | | |стратегії | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |поліомієліту в | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |постерадика- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |ційний період з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |метою подальшої | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |підтримки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |статусу України | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |як території, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вільної від | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |поліомієліту, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2010-2011 роки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |розроблення |Академія медичних|державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |наукового |наук |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |обґрунтування та| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |стратегії імуно-| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |кору в період | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |елімінації, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2009-2010 роки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |розроблення | -"- | -"- | 2005| | 1115| 890| | | | |

| | | | | | | | | | |наукового | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |обґрунтування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |оптимальної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |стратегії | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |гепатиту B на | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |підставі аналізу| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |результатів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |серологічних та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідеміологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |досліджень, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2010-2011 роки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |розроблення | -"- | -"- | 750| | 500| 250| | | | |

| | | | | | | | | | |науково | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |обґрунтованої | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |стратегії | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |пандемії грипу, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2010-2011 роки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |вивчення | -"- | -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |особливостей | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |епідемічного | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |процесу дифтерії| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |та правця в | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |постепідемічний | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |період та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |розроблення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |оптимальної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |схеми імуно- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики цих| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекцій, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2010-2011 роки | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | 3455| | 1965| 1490| | | | |

|завданням 6 | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | | 3455| | 1965| 1490| | | | |

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |з них: | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |МОЗ | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |Академія медичних| | 3455| | 1965| 1490| | | | |

| |наук | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|7. Розвиток |періодичність | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |забезпечення |МОЗ, МЗС | -"- | | | | | | | | |

|міжнародного |інформування | | | | | | | | |взаємного | | | | | | | | | | |

|співробітництва |впродовж року, | | | | | | | | |своєчасного | | | | | | | | | | |

|для використання |не менш як один | | | | | | | | |інформування з | | | | | | | | | | |

|потенціалу |раз на місяць | | | | | | | | |ВООЗ щодо стану | | | | | | | | | | |

|зарубіжних | | | | | | | | | |інфекційної | | | | | | | | | | |

|партнерів у сфері| | | | | | | | | |захворюваності | | | | | | | | | | |

|специфічного | | | | | | | | | |та імунопрофі- | | | | | | | | | | |

|захисту населення| | | | | | | | | |лактики | | | | | | | | | | |

|від інфекційних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|хвороб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |налагодження |МОЗ, МЗС |державний| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |взаємних | |бюджет | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |контактів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |міжнародними | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |центрами, що | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |вивчають питання| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекційної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |патології та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунопрофі- | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лактики, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |імунобіологічних| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |препаратів, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |спільних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |наукових | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |розробок, обміну| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |фахівцями, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |семінарів та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |стажування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |спеціалістів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |взяття участі у | -"- | -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |створенні та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |проектів, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |програм і роботі| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |наукових форумів| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |з профілактики, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностики та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |хвороб, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |керованих | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |шляхом вжиття | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |специфічної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |укладення та | -"- | -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |договорів з | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |діагностики та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |хвороб, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |керованих | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |засобами | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |специфічної | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |профілактики | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |----------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | | | |залучення | -"- | -"- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |урядових та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |неурядових | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |організацій до | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |співпраці та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |надання допомоги| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |з метою | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |завдань цієї | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Програми | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | | | | | | | | |

|завданням 7 | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | |2935354,3|237738,3|316348,6|370034,4|422877,3|475503,1|528671,8|584180,8|

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Разом за | | | | | | | | | | |

|Програмою | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |у тому числі | |2935354,3|237738,3|316348,6|370034,4|422877,3|475503,1|528671,8|584180,8|

| |державний бюджет | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |з них: | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |МОЗ | |2931899,3|237738,3|314383,6|368544,4|422877,3|475503,1|528671,8|584180,8|

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |Академія медичних| | 3455| | 1965| 1490| | | | |

| |наук | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Одиниця | Значення показників |

| завдання | показників | виміру |-------------------------------------------------------|

| |виконання завдання| |усього| у тому числі за роками |

| | | | |------------------------------------------------|

| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|-----------------+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|-----------------+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|Організаційно- |кількість |кількість| 27 | 20 | 7 | | | | | |

|методичне |затверджених | | | | | | | | | |

|забезпечення |регіональних | | | | | | | | | |

|заходів щодо |програм | | | | | | | | | |

|профілактики і | | | | | | | | | | |

|боротьби з | | | | | | | | | | |

|інфекціями, | | | | | | | | | | |

|яким можна | | | | | | | | | | |

|запобігти | | | | | | | | | | |

|засобами | | | | | | | | | | |

|імунопрофілактики| | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |рівень |відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| |забезпечення | | | | | | | | | |

| |закупівлі | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних | | | | | | | | | |

| |препаратів, | | | | | | | | | |

| |включених | | | | | | | | | |

| |до календаря | | | | | | | | | |

| |щеплень | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |рівень |відсоток | | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |

| |забезпечення | | | | | | | | | |

| |закупівлі | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних | | | | | | | | | |

| |препаратів за | | | | | | | | | |

| |епідемічними | | | | | | | | | |

| |показаннями | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |рівень | -"- | | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |

| |забезпечення | | | | | | | | | |

| |закупівлі | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних | | | | | | | | | |

| |препаратів для | | | | | | | | | |

| |пасивної | | | | | | | | | |

| |імунопрофілактики | | | | | | | | | |

| |дітей, народжених | | | | | | | | | |

| |HBsAg"+"-матерями,| | | | | | | | | |

| |і дітей з | | | | | | | | | |

| |первинними | | | | | | | | | |

| |імунодефіцитами, | | | | | | | | | |

| |що потребують | | | | | | | | | |

| |довічної замісної | | | | | | | | | |

| |терапії | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |кількість |кількість|950000|120000|130000|140000|140000|140000|140000|140000|

| |проведених | | | | | | | | | |

| |досліджень | | | | | | | | | |

| |контролю якості | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |рівень |відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| |забезпечення | | | | | | | | | |

| |контролю якості, | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |кількість |кількість| | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

| |користувачів | | | | | | | | | |

| |інформаційно- | | | | | | | | | |

| |комп'ютерною | | | | | | | | | |

| |мережею | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |кількість | -"- | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | | | |

| |затверджених | | | | | | | | | |

| |нормативно- | | | | | | | | | |

| |правових | | | | | | | | | |

| |документів з | | | | | | | | | |

| |питань реєстрації | | | | | | | | | |

| |та застосування | | | | | | | | | |

| |інноваційних та | | | | | | | | | |

| |інших медичних | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних | | | | | | | | | |

| |препаратів | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |кількість | -"- | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | |

| |затверджених в | | | | | | | | | |

| |установленому | | | | | | | | | |

| |порядку | | | | | | | | | |

| |нормативно- | | | | | | | | | |

| |правових актів з | | | | | | | | | |

| |питань надання | | | | | | | | | |

| |державної допомоги| | | | | | | | | |

| |громадянам з | | | | | | | | | |

| |післявакцинальними| | | | | | | | | |

| |ускладненнями, | | | | | | | | | |

| |2009-2010 роки | | | | | | | | | |

|-----------------+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|Удосконалення |своєчасність |відсоток | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

|профілактичних та|охоплення | | | | | | | | | |

|протиепідемічних |профілактичними | | | | | | | | | |

|заходів щодо |щепленнями | | | | | | | | | |

|запобігання |цільових груп | | | | | | | | | |

|поширенню |населення на рівні| | | | | | | | | |

|інфекційних |та вище | | | | | | | | | |

|хвороб, боротьба |(відсотків) | | | | | | | | | |

|з якими | | | | | | | | | | |

|проводиться | | | | | | | | | | |

|засобами | | | | | | | | | | |

|імунопрофілактики| | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення | -"- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | | |

| |дифтерії, правця, | | | | | | | | | |

| |кашлюку, | | | | | | | | | |

| |гемофільної | | | | | | | | | |

| |інфекцї типу b, не| | | | | | | | | |

| |менше (відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення | -"- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | | |

| |поліомієліту, не | | | | | | | | | |

| |менше (відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення |відсоток | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей | | | | | | | | | |

| |до 1 року (БЦЖ), | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення | -"- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | | |

| |кору, краснухи, не| | | | | | | | | |

| |менше (відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення | -"- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями дітей | | | | | | | | | |

| |до 1 року проти | | | | | | | | | |

| |гепатиту B, не | | | | | | | | | |

| |менше (відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |доведення | | | | | | | | | 5 |

| |показника | | | | | | | | | |

| |захворюваності на | | | | | | | | | |

| |гострий вірусний | | | | | | | | | |

| |гепатит B серед | | | | | | | | | |

| |населення до рівня| | | | | | | | | |

| |менш як 5 на | | | | | | | | | |

| |100 тис. населення| | | | | | | | | |

| |(2007 рік - 6,31) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |доведення |відсоток | | | | | | | | 1 |

| |кількості | | | | | | | | | |

| |вірусоносіїв | | | | | | | | | |

| |гепатиту В серед | | | | | | | | | |

| |дитячого населення| | | | | | | | | |

| |до 1 відсотка | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення | -"- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями | | | | | | | | | |

| |(ревакцинація) | | | | | | | | | |

| |проти епідемічного| | | | | | | | | |

| |паротиту (юнаки до| | | | | | | | | |

| |15 років), не | | | | | | | | | |

| |менше (відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення | -"- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями | | | | | | | | | |

| |(ревакцинація) | | | | | | | | | |

| |проти краснухи | | | | | | | | | |

| |(дівчата до | | | | | | | | | |

| |15 років), | | | | | | | | | |

| |не менше | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |доведення | | | | 0,1 | | | | | |

| |показника | | | | | | | | | |

| |захворюваності на | | | | | | | | | |

| |дифтерію до рівня | | | | | | | | | |

| |менш як 0,1 на | | | | | | | | | |

| |100 тис. населення| | | | | | | | | |

| |(2007 рік - 0,17) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |доведення | | | | 1 | | | | | |

| |показника | | | | | | | | | |

| |розповсюдженості | | | | | | | | | |

| |епідемічного | | | | | | | | | |

| |паротиту | | | | | | | | | |

| |(2007 рік - 6,25),| | | | | | | | | |

| |кашлюку | | | | | | | | | |

| |(2007 рік - 4,7), | | | | | | | | | |

| |гемофільної | | | | | | | | | |

| |інфекції до рівня | | | | | | | | | |

| |менш як 1 на | | | | | | | | | |

| |100 тис. | | | | | | | | | |

| |населення, | | | | | | | | | |

| |вродженої | | | | | | | | | |

| |краснухи до рівня | | | | | | | | | |

| |менш як 1 на | | | | | | | | | |

| |100 тис. | | | | | | | | | |

| |новонароджених | | | | | | | | | |

| |(2007 рік - 12,45)| | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |доведення | | | | 1 | | | | | |

| |показника | | | | | | | | | |

| |захворюваності на | | | | | | | | | |

| |кір до рівня менш | | | | | | | | | |

| |як 1 на 100 тис. | | | | | | | | | |

| |населення | | | | | | | | | |

| |(2007 рік - 2,15) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |охоплення |відсоток | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

| |профілактичними | | | | | | | | | |

| |щепленнями проти | | | | | | | | | |

| |грипу в групах | | | | | | | | | |

| |ризику, не менше | | | | | | | | | |

| |(відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |рівень | -"- | | 10 | 25 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 |

| |забезпечення | | | | | | | | | |

| |Сертифікатом | | | | | | | | | |

| |щеплень | | | | | | | | | |

| |громадянина | | | | | | | | | |

| |України цільових | | | | | | | | | |

| |груп населення, не| | | | | | | | | |

| |менше (відсотків) | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |періодичність | | | | | | | | | |

| |проведення на | | | | | | | | | |

| |регіональному | | | | | | | | | |

| |рівні моніторингу | | | | | | | | | |

| |стану | | | | | | | | | |

| |популяційного | | | | | | | | | |

| |імунітету впродовж| | | | | | | | | |

| |року, один раз на | | | | | | | | | |

| |три місяці | | | | | | | | | |

| |------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

| |кількість |кількість| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

| |закладів, які | | | | | | | | | |

| |отримають | | | | | | | | | |

| |обладнання для | | | | | | | | | |

| |налагодження | | | | | | | | | |

| |сучасної | | | | | | | | | |

| |лабораторної | | | | | | | | | |

| |діагностики | | | | | | | | | |

| |інфекційних | | | | | | | | | |

| |захворювань | | | | | | | | | |

|-----------------+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|Створення |кількість | -"- | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

|ефективної |закладів, які | | | | | | | | | |

|системи |отримають | | | | | | | | | |

|"холодового |обладнання для | | | | | | | | | |

|ланцюга" під час |дотримання | | | | | | | | | |

|транспортування, |оптимальних умов | | | | | | | | | |

|зберігання та |"холодового | | | | | | | | | |

|використання |ланцюга" під час | | | | | | | | | |

|вакцин |зберігання, | | | | | | | | | |

| |транспортування | | | | | | | | | |

| |та використання | | | | | | | | | |

| |імунобіологічних | | | | | | | | | |

| |препаратів | | | | | | | | | |

|-----------------+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------|

|Розвиток |періодичність | -"- | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|міжнародного |інформування | | | | | | | | | |

|співробітництва |впродовж року, не | | | | | | | | | |

|для використання |менш як один раз | | | | | | | | | |

|потенціалу |на місяць | | | | | | | | | |

|зарубіжних | | | | | | | | | | |

|партнерів у сфері| | | | | | | | | | |

|специфічного | | | | | | | | | | |

|захисту населення| | | | | | | | | | |

|від інфекційних | | | | | | | | | | |

|хвороб | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 2-3, ст.12 ). Верховна Рада України. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 2-3, ст.12 ). 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -