Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.108). 2016

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.108)

Верховна Рада України постановляє:

I.

Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) перше речення частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації";

2) у статті 78:

у частинах другій та четвертій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами та цифрами "пунктами 1, 2 частини першої цієї статті";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5.

Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації".

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

3) у статті 79:

у частині другій:

слова "а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";

у частині третій слова "частиною другою цієї статті" замінити словами "абзацом першим частини другої цієї статті";

у частині одинадцятій:

у пункті 3 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзаці першому частини другої цієї статті";

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів)".

2.

Частину четверту статті 10 та частину третю статті 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами) виключити.

3. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87, № 40-41, ст. 382, № 52, ст. 482):

1) у статті 1:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "та/або державних адміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій";

в абзаці четвертому слова "та/або виконавчих органів відповідних рад" замінити словами "районних у містах рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та голів";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права і наділяються цим та іншими законами повноваженнями, у межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов’язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Районні та обласні державні адміністрації, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань додаткова назва "військово-цивільна адміністрація", що вказує на їхній тимчасовий статус із додатковими повноваженнями".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у статті 3:

у частині першій:

друге речення виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"У день набрання чинності актом Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації припиняються згідно із цим Законом повноваження:

обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації області;

районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації району;

сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів, інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах місцевого самоврядування, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації відповідного населеного пункту (населених пунктів)";

частину третю доповнити другим реченням такого змісту: "У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідні районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій";

частини п’яту - сьому викласти в такій редакції:

"5. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідної районної, обласної військово-цивільної адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.

6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

7. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-цивільних адміністрацій - за рахунок коштів Державного бюджету України та відповідних районних і обласних бюджетів";

перше речення частини дев’ятої доповнити словами "а у разі якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. Повноваження військово-цивільних адміністрацій району, області починаються у день набрання чинності актом Президента України про їх утворення і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.

Повноваження військово-цивільних адміністрацій населених пунктів починаються з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.

У день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради акт Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації втрачає юридичну силу в частині, що стосується відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію військово-цивільних адміністрацій";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору";

частину чотирнадцяту виключити;

3) у статті 4:

у частині першій:

у пункті 18 слова "на строкову військову" замінити словами "на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову";

у пункті 31 після слова "адвокатури" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України", а слова "Державної виконавчої" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої";

у частині третій:

у пункті 1 слова "надання інформації на запит Центральної виборчої комісії" замінити словами "надання висновків Центральній виборчій комісії";

доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) схвалення перспективного плану формування територій громад області відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад";

4) у статті 6:

частину першу виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а у разі якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація не утворена - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

частину третю доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більш як удвічі посадових окладів працівникам військово-цивільних адміністрацій на період до завершення антитерористичної операції";

5) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"2. Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення, але не більше ніж на три роки з дня набрання чинності цим Законом".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ

4 лютого 2016 року

№ 995-VIII

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.108). Верховна Рада України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.108). 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -