Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій". 2020

Інформація актуальна на 12.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій

Верховна Рада України постановляє:

I.

Внести до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Військово-цивільні адміністрації населених пунктів - це тимчасові державні органи, що здійснюють на територіях відповідних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів та інші повноваження, визначені цим Законом".

2. У статті 3:

абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:

"У разі утворення військово-цивільної адміністрації населених пунктів повноваження відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів припиняються з дня призначення керівника такої військово-цивільної адміністрації.

Повноваження виконавчих органів зазначених рад, апаратів цих рад та їх виконавчих комітетів, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у таких органах та апаратах, припиняються з дня, наступного за днем прийняття рішення зазначеним керівником військово-цивільної адміністрації населених пунктів про можливість цієї військово-цивільної адміністрації здійснювати повноваження, віднесені законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюються на території територіальних громад, сільські, селищні, міські ради яких та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, а також у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування. Найменування військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, як правило, є похідними від найменувань населених пунктів, визначених адміністративними центрами відповідних територіальних громад, у формі прикметника";

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Працівники військово-цивільних адміністрацій населених пунктів (крім військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу), які здійснюють посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням цими військово-цивільними адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

в абзацах першому - третьому частини одинадцятої слова "новообраної відповідної ради" замінити словами "новообраної ради".

3.

У статті 4:

у частині першій:

пункти 12 і 27 викласти в такій редакції:

"12) здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад п’ять років). Обмеження щодо відчуження комунального майна, встановлені цим пунктом, не поширюються на випадки розподілу такого майна між територіальними громадами, території яких затверджені Кабінетом Міністрів України (далі - сформовані територіальні громади)";

"27) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад п’ять років). Обмеження щодо відчуження земельних ділянок комунальної власності, встановлені цим пунктом, не поширюються на випадки надання земельної ділянки комунальної власності у приватну власність замість викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала";

доповнити пунктом 49 такого змісту:

"49) утворення центрів надання адміністративних послуг та укладення договорів про співробітництво територіальних громад з метою підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей";

пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:

"5) здійснення управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації, таких об’єктів); призначення і звільнення їх керівників.

Обмеження щодо відчуження зазначених об’єктів спільної власності територіальних громад, встановлені цим пунктом, не поширюються на випадки розподілу такого майна між територіальними громадами районів, утворених Верховною Радою України, та передачі відповідного майна у власність сформованих територіальних громад".

4. У статті 6:

у частині другій слова "та звільняється з посади" виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Керівник військово-цивільної адміністрації населених пунктів звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації. Підставами для звільнення є:

1) порушення ним Конституції України і законів України;

2) втрата ним громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

3) визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;

4) виїзд на проживання в іншу країну;

5) набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду;

6) порушення ним вимог щодо несумісності;

7) подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

8) припинення повноважень відповідної військово-цивільної адміністрації населених пунктів;

9) інші підстави, передбачені законом, - за ініціативою керівника обласної військово-цивільної адміністрації, погодженою з відповідною особою, зазначеною в частині другій цієї статті.

Якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація не утворена, керівник військово-цивільної адміністрації населених пунктів з підстав, передбачених цією частиною, звільняється з посади керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільної адміністрації населених пунктів для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях - Командувачем об’єднаних сил".

5. У статті 7:

включити пункт 2 такого змісту:

"2. У разі утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів на територіях територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України (далі - новоутворені військово-цивільні адміністрації), де за рішенням Центральної виборчої комісії перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів не проводилися, набуття повноважень зазначеними військово-цивільними адміністраціями та припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, території яких увійшли до складу територій відповідних сформованих територіальних громад (далі - розформовані територіальні громади), їхніх виконавчих органів, реорганізація таких сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб, а також припинення повноважень військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, території яких увійшли до складу територій відповідних сформованих територіальних громад (далі - військово-цивільні адміністрації, що припиняються), реорганізація таких військово-цивільних адміністрацій як юридичних осіб здійснюються з урахуванням таких положень:

1) з дня призначення керівника новоутвореної військово-цивільної адміністрації припиняються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних розформованими територіальними громадами, адміністративні центри яких включені до території відповідної сформованої територіальної громади;

2) після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, зазначених у підпункті 1 цього пункту (далі - ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до дня, наступного за днем прийняття рішення керівниками військово-цивільних адміністрацій відповідних населених пунктів про можливість цих військово-цивільних адміністрацій здійснювати повноваження, віднесені законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Протягом зазначеного строку керівники новоутворених військово-цивільних адміністрацій очолюють такі виконавчі комітети та входять до їх персонального складу;

3) після припинення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу ради, що припиняється, відповідні функції одноособово виконує керівник новоутвореної військово-цивільної адміністрації до дня, наступного за днем прийняття ним рішення про можливість цієї військово-цивільної адміністрації здійснювати повноваження, віднесені законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

4) з дня призначення керівника новоутвореної військово-цивільної адміністрації припиняються повноваження керівника військово-цивільної адміністрації, що припиняється. Військово-цивільна адміністрація, що припиняється, здійснює свої повноваження до дня, наступного за днем прийняття керівником новоутвореної військово-цивільної адміністрації рішення про можливість новоутвореної військово-цивільної адміністрації здійснювати повноваження, віднесені законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Протягом зазначеного строку керівники новоутворених військово-цивільних адміністрацій здійснюють керівництво військово-цивільними адміністраціями, що припиняються;

5) сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 6 і 7 цього пункту;

6) якщо територія розформованої територіальної громади включена до територій кількох сформованих територіальних громад, кожна з цих громад стає правонаступником належних розформованій територіальній громаді:

нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, розташованих на території сформованої територіальної громади;

речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі у зв’язку із здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг). Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації;

прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої розформованою територіальною громадою (у тому числі в особі відповідної ради та/або військово-цивільної адміністрації, що припиняються), якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є населений пункт, включений до території відповідної сформованої територіальної громади;

7) майнові зобов’язання, майнові та немайнові права юридичних осіб - органів місцевого самоврядування розформованої територіальної громади та/або військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, розподіляються між правонаступниками таких юридичних осіб відповідно до передавальних актів пропорційно обсягу розподілу майна, майнових прав та залишків бюджетних коштів між сформованими територіальними громадами;

8) новостворені військово-цивільні адміністрації та/або новообрані ради можуть прийняти рішення про розподіл майна, майнових прав та зобов’язань розформованої територіальної громади, територія якої включена до територій кількох сформованих територіальних громад, за іншими критеріями, ніж визначені підпунктами 6 і 7 цього пункту. Такі рішення приймаються згідно з приписами бюджетного законодавства та враховуються при здійсненні реорганізації відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та/або органів місцевого самоврядування і складанні передавальних актів (розподільчих балансів) за результатами реорганізації;

9) з дня внесення запису про державну реєстрацію новоутвореної військово-цивільної адміністрації як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, починається реорганізація відповідних юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад розформованих територіальних громад шляхом їх приєднання до юридичної особи - новоутвореної військово-цивільної адміністрації як юридичної особи, яка тимчасово здійснює повноваження відповідних органів місцевого самоврядування на затвердженій Кабінетом Міністрів України території територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом;

10) з дня, наступного за днем прийняття керівником новоутвореної військово-цивільної адміністрації рішення про її можливість здійснювати повноваження, віднесені законами до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, починається реорганізація відповідних юридичних осіб - виконавчих комітетів рад, що припиняються, та/або військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи - новоутвореної військово-цивільної адміністрації. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи - виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, що припиняються, та/або військово-цивільні адміністрації, що припиняються, припиняються з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом;

11) юридична особа - новоутворена військово-цивільна адміністрація є юридичною особою, що тимчасово здійснює повноваження правонаступника прав та обов’язків юридичних осіб:

рад, що припиняються, - з дня внесення запису про державну реєстрацію такої новоутвореної військово-цивільної адміністрації як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

виконавчих комітетів рад, що припиняються, та/або військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, - з дня, наступного за днем прийняття керівником новоутвореної військово-цивільної адміністрації рішення про її можливість здійснювати повноваження, віднесені законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

12) під час реорганізації юридичних осіб - органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій населених пунктів у випадках, визначених цим пунктом, не застосовуються положення законодавства щодо:

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу);

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, що припиняються, їхніх виконавчих комітетів та військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює керівник новоутвореної військово-цивільної адміністрації, який може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються;

13) після закінчення повноважень рад, що припиняються, їхніх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищних, міських голів, військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб;

14) новоутворена військово-цивільна адміністрація з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, може вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, правонаступником яких вона є, та їх посадових осіб;

15) бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених підпунктами 16 і 17 цього пункту;

16) новоутворена військово-цивільна адміністрація може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами та військово-цивільними адміністраціями, що припиняються.

У разі включення території однієї розформованої територіальної громади до територій кількох сформованих територіальних громад новоутворена військово-цивільна адміністрація на території сформованої територіальної громади, де розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийнятих радою, що припиняється;

17) до закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі керівника новоутвореної військово-цивільної адміністрації (у разі включення території розформованої територіальної громади до територій кількох сформованих територіальних громад - в особі керівника новоутвореної військово-цивільної адміністрації на території сформованої територіальної громади, де розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади), інших керівників бюджетних установ.

До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів здійснюють:

відповідні місцеві фінансові органи, утворені до затвердження Кабінетом Міністрів України територій територіальних громад;

керівник новоутвореної військово-цивільної адміністрації, якщо в розформованих територіальних громадах місцеві фінансові органи не були утворені згідно із законом (у разі включення території розформованої територіальної громади до територій кількох сформованих територіальних громад - керівник новоутвореної військово-цивільної адміністрації на території сформованої територіальної громади, де розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади).

Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються одночасно до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом керівника новоутвореної військово-цивільної адміністрації або керівника відповідного місцевого фінансового органу, утвореного до затвердження Кабінетом Міністрів України територій територіальних громад.

Дія абзацу п’ятого цього підпункту не поширюється на випадки включення території однієї розформованої територіальної громади до територій кількох сформованих територіальних громад. У такому разі залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання) між відповідними сформованими територіальними громадами розподіляються на підставі укладеного між ними договору з урахуванням цільового призначення коштів, особливостей розподілу майна та майнових прав розформованої територіальної громади, територія якої включена до територій кількох сформованих територіальних громад, чисельності наявного населення, яке станом на 1 січня 2020 року проживало на території, що була включена до території відповідної сформованої територіальної громади.

Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання) перераховуються одночасно до бюджетів сформованих територіальних громад на підставі платіжних доручень за підписом керівника новоутвореної військово-цивільної адміністрації на території сформованої територіальної громади, де розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади, або керівника відповідного місцевого фінансового органу, утвореного до затвердження Кабінетом Міністрів України територій територіальних громад. Розподіл залишків коштів має бути пропорційним розподілу фінансових (боргових) та/або майнових зобов’язань, що здійснюється у порядку правонаступництва, що обов’язково відображається у відповідному передавальному акті;

18) державна реєстрація припинення юридичних осіб - рад, що припиняються, їхніх виконавчих комітетів, військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації керівником новоутвореної військово-цивільної адміністрації або уповноваженою ним особою.

У разі включення території однієї розформованої територіальної громади до територій кількох сформованих територіальних громад державна реєстрація припинення юридичної особи - ради, що припиняється, її виконавчих органів, військово-цивільної адміністрації, що припиняється, здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації керівником новоутвореної військово-цивільної адміністрації на території сформованої територіальної громади, де розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади, або уповноваженою ним особою.

Державна реєстрація припинення юридичних осіб - виконавчих комітетів рад, що припиняються, та військово-цивільних адміністрацій, що припиняються, які забезпечують окреме виконання бюджетів розформованих територіальних громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету сформованої територіальної громади.

Ради, що припиняються, їхні виконавчі органи, військово-цивільні адміністрації, що припиняються, припиняються як юридичні особи з дня внесення запису про їх припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

19) державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - новоутворену військово-цивільну адміністрацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої керівником такої новоутвореної військово-цивільної адміністрації або уповноваженою ним особою";

доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1. Юридична особа - районна рада новоутвореного району, на території якого діяли районні військово-цивільні адміністрації ліквідованих районів, є правонаступником майна та зобов’язань таких військово-цивільних адміністрацій у частині, що стосується здійснення повноважень місцевого самоврядування. Передача відповідного майна спільної власності територіальних громад зазначеним районним радам здійснюється з урахуванням приписів щодо критерію розподілу майна, зобов’язань та залишків бюджетних коштів, передбачених пунктом 6-2 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Районна рада новоутвореного району, на території якого діяли районні військово-цивільні адміністрації ліквідованих районів, може вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти таких військово-цивільних адміністрацій у частині, що стосується здійснення повноважень місцевого самоврядування".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

17 грудня 2020 року

№ 1120-IX

|
Законодавчий акт: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій". Верховна Рада України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -