Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України"на 2011-2020 роки"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.243 ). 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Загальнодержавну цільову програму

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.243 )

{ В редакції Закону

N 3933-VI ( 3933-17 ) від 20.10.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.247 }

1.

Затвердити Загальнодержавну цільову програму "Питна вода

України" на 2011-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його

опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет

України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення

виконання заходів, передбачених Програмою;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом

привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити

приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у

відповідність із цим Законом.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,

органам місцевого самоврядування:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом

скоригувати і затвердити відповідно до завдань Програми

регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення

населення якісною питною водою в достатній кількості;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих

бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення

виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо

забезпечення населення якісною питною водою в достатній

кількості.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 березня 2005 року

N 2455-IV

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 3 березня 2005 року

N 2455-IV

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією

України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на достатній життєвий рівень

та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в

необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація

державної політики щодо розвитку та реконструкції систем

централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел

питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог

державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері

питного водопостачання та водовідведення; розроблення та

впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських

розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій,

обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та

водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки

екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання

на відповідність установленим вимогам;

інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних

очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод,

що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення

питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх

матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних

і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого

водопостачання;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод

сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного

водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами

Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у

тому числі в частині посилення відповідальності за порушення

нормативів забруднення навколишнього природного середовища,

насамперед скидів промислових підприємств у водні об'єкти;

здійснення комплексних науково-дослідних та

дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх

технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких

спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення

якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження

таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в

додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного

водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із

застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у

регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених

вимог (першочергово Дніпропетровська, Донецька, Київська,

Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області);

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у

системах централізованого водопостачання, насамперед для

водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів,

зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів

розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних

очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання,

зокрема в сільських населених пунктах (першочергово Автономна

Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька,

Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони);

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого

водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та

стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного

водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами

Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення

відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього

природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у

водні об'єкти;

розроблення та впровадження науково-дослідних і

дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх

матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води

та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час

очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в

Україні;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та

водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного

обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води

населенню, що має доступ до систем централізованого

водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на

фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих

програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення

відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому

порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних

організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки

проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у

межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів,

відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми

спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний

рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань

житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки

проекту Державного бюджету України на відповідний рік

обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного

бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та

регіональних комісій.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить

9471,7 млн гривень, з яких за рахунок державного бюджету -

3004,3 млн, з інших джерел - 6467,4 млн гривень.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Загальнодержавної цільової програми

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

1. Програма затверджена: Законом України від 20 жовтня

2011 року N 3933-VI.

2. Державний замовник: Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Керівник Програми: Міністр регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Виконавці заходів Програми: Міністерство регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

5. Строк виконання - 2011-2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування| фінан- |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | сування, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |млн гривень| | | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Державний | 3004,3 | 200,7 | 238,2 | 273,5 | 312,8 | 346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | |бюджет | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Інші джерела| 6467,4 | 349,5 | 408,1 | 460,3 | 524 | 570 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | |------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Усього | 9471,7 | 550,2 | 646,3 | 733,8 | 836,8 | 916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної цільової програми

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогноз- | У тому числі за роками | | завдання | показника |--------------------------------------------------------| заходу | розпорядник | фінан- |ний обсяг| | | | |усього| за роками | | бюджетних |сування | фінан- | | | | | | | | коштів |(держав- | сових | | | | | |-------------------------------------------------| | | ний, |ресурсів |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | |2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| | |місцевий | для | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет, |виконання| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | інші) |завдань, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | млн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1. Охорона |кількість | 2235 |180 |190 |200 |210 |220 |247 |247 |247 |247 |247 |1) упорядкування|Міністерство |державний| 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |джерел питного|водозаборів, на | | | | | | | | | | | |зон санітарної |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | | |водопостачання|яких буде | | | | | | | | | | | |охорони джерел |розвитку, | | | | | | | | | | | | | | |упорядковано | | | | | | | | | | | |питного |будівництва | | | | | | | | | | | | | | |зони санітарної | | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- | | | | | | | | | | | | | | |охорони джерел | | | | | | | | | | | | |комунального |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |питного | | | | | | | | | | | | |господарства |інші | 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |водопостачання, | | | | | | | | | | | | |України |джерела | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 100 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,2 | 10,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | 570 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |2) будівництво | -"- |державний| 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |побудованих та | | | | | | | | | | | |та реконструкція| |бюджет | | | | | | | | | | | | | |реконструйованих| | | | | | | | | | | |водозабірних | | | | | | | | | | | | | | | |водозабірних | | | | | | | | | | | |споруд із | | | | | | | | | | | | | | | |споруд, одиниць | | | | | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |новітніх | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |технологій та | |інші | 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | |джерела | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 3000 | 168 | 204 | 240 | 276 | 312 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |джерела | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за завданням 1 | 3100 | 173,6 | 210,8 | 248 | 285,2 | 322,4 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 1550 | 86,8 | 105,4 | 124 | 142,6 | 161,2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 1550 | 86,8 | 105,4 | 124 | 142,6 | 161,2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. Доведення |кількість |23000 |1900|2000|2100|2200|2300|2500|2500|2500|2500|2500|1) впровадження |Міністерство |державний| 769,5 | 43,1 | 52,3 | 61,6 | 70,8 | 80 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,3 | |якості питної |впроваджених | | | | | | | | | | | |станцій |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | | |води до |станцій | | | | | | | | | | | |(установок) |розвитку, | | | | | | | | | | | | | |встановлених |(установок) | | | | | | | | | | | |доочищення |будівництва | | | | | | | | | | | | | |нормативів |доочищення | | | | | | | | | | | |питної води у |та житлово- | | | | | | | | | | | | | | |питної води у | | | | | | | | | | | |системах |комунального | | | | | | | | | | | | | | |системах | | | | | | | | | | | |централізованого|господарства | | | | | | | | | | | | | | |централізованого| | | | | | | | | | | |водопостачання, |України | | | | | | | | | | | | | | |питного | | | | | | | | | | | |насамперед для | | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | | |водозабезпечення| | | | | | | | | | | | | | | |та пунктах | | | | | | | | | | | |дошкільних, | | | | | | | | | | | | | | | |розливу води, | | | | | | | | | | | |шкільних і | | | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | |лікувальних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |закладів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зокрема у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільських | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |населених | |інші | 2930,5 | 164,1 | 199,3 | 234,4 | 269,6 | 304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | | | | | | | | | | | | | | |пунктах, та | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |облаштування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пунктів розливу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |питної води з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доставкою її | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціальним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |автотранспортом | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 3700 | 207,2 | 251,6 | 296 | 340,4 | 384,8 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 769,5 | 43,1 | 52,3 | 61,6 | 70,8 | 80 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 2930,5 | 164,1 | 199,3 | 234,4 | 269,6 | 304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | 1292 |1292| | | | | | | | | |2) | |інші | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |інвентаризованих| | | | | | | | | | | |інвентаризація | |джерела | | | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | | | |очисних споруд, | | | | | | | | | | | |очисних споруд | | | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |інші | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | 131 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |3) будівництво | -"- |державний| 633,8 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | | |збудованих та | | | | | | | | | | | |та реконструкція| |бюджет | | | | | | | | | | | | | |реконструйованих| | | | | | | | | | | |водопровідних та| | | | | | | | | | | | | | | |водопровідних та| | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | |очисних споруд | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |очисних споруд, | | | | | | | | | | | |із застосуванням| |інші | 1866,7 | 55,5 | 68 | 80 | 92 | 104 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | | |одиниць | | | | | | | | | | | |новітніх | |джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технологій та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | | 2501 | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 633,8 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 1866,7 | 55,5 | 68 | 80 | 92 | 104 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | 1230 |738 |492 | | | | | | | | |4) розроблення |Міністерство |державний| 15,4 | 9,2 | 6,2 | | | | | | | | | | |розроблених | | | | | | | | | | | |схем оптимізації|регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | | | |схем оптимізації| | | | | | | | | | | |роботи систем |розвитку, | | | | | | | | | | | | | | |роботи систем | | | | | | | | | | | |централізованого|будівництва |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |централізованого| | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- |інші | 46,1 | 27,7 | 18,4 | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | | |та |комунального |джерела | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | |водовідведення |господарства | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 61,5 | 36,9 | 24,6 | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 15,4 | 9,2 | 6,2 | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 46,1 | 27,7 | 18,4 | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | 356 | 88 | 88 | 90 | 90 | | | | | | |5) оснащення | -"- |державний| 23,6 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,3 | | | | | | | | |оснащених | | | | | | | | | | | |лабораторій | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |лабораторій | | | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | | |води та стічних | | | | | | | | | | | | | | | |води та стічних | | | | | | | | | | | |вод сучасним | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |вод сучасним | | | | | | | | | | | |контрольно- | |інші | 73,6 | 14,9 | 17 | 21,9 | 19,8 | | | | | | | | |контрольно- | | | | | | | | | | | |аналітичним | |джерела | | | | | | | | | | | | | |аналітичним | | | | | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | | | | | | | | |обладнанням, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 97,2 | 19,8 | 22,5 | 28,8 | 26,1 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 23,6 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,3 | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 73,6 | 14,9 | 17 | 21,9 | 19,8 | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за завданням 2 | 6359,7 | 375,9 | 434,7 | 484,8 | 550,5 | 592,8 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 1442,3 | 113,2 | 132 | 148,5 | 169,1 | 184 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 4917,4 | 262,7 | 302,7 | 336,3 | 381,4 | 408,8 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | | |джерела | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3. Нормативно-|кількість | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |1) приведення |Міністерство |державний| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |правове та |розроблених | | | | | | | | | | | |нормативно- |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | | |науково- |нормативно- | | | | | | | | | | | |правової бази у |розвитку, | | | | | | | | | | | | | |технічне |правових актів у| | | | | | | | | | | |сфері питного |будівництва | | | | | | | | | | | | | |забезпечення |сфері питного | | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | | |та |комунального | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | |водовідведення у|господарства | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | |відповідність із|України | | | | | | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | | | | | | | | |стандартів | | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | | |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | | | | | |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | |числі в частині | | | | | | | | | | | | | | | |числі в частині | | | | | | | | | | | |посилення | | | | | | | | | | | | | | | |посилення | | | | | | | | | | | |відповідальності| | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності| | | | | | | | | | | |за порушення | | | | | | | | | | | | | | | |за порушення | | | | | | | | | | | |нормативів | | | | | | | | | | | | | | | |нормативів | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | |середовища, | | | | | | | | | | | | | | | |середовища, | | | | | | | | | | | |насамперед | | | | | | | | | | | | | | | |насамперед | | | | | | | | | | | |скидів | | | | | | | | | | | | | | | |скидів | | | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | | | |підприємств у | | | | | | | | | | | | | | | |підприємств у | | | | | | | | | | | |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | | | | | |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |кількість | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |2) розроблення, | -"- |державний| 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | | |розроблених, | | | | | | | | | | | |удосконалення та| |бюджет | | | | | | | | | | | | | |удосконалених | | | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | | | | | | |та впроваджених | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | |дослідних і | | | | | | | | | | | | | | | |дослідних і | | | | | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | | | | |конструкторських| | | | | | | | | | | | | | | |конструкторських| | | | | | | | | | | |розробок | | | | | | | | | | | | | | | |розробок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом | 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | -"- | 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за завданням 3 | 12 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | -"- | 12 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Усього за Програмою | 9471,7 | 550,2 | 646,3 | 733,8 | 836,8 | 916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі |державний| 3004,3 | 200,7 | 238,2 | 273,5 | 312,8 | 346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |інші | 6467,4 | 349,5 | 408,1 | 460,3 | 524 | 570 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | | |джерела | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Загальнодержавної цільової програми

"Питна вода України" на 2011-2020 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показників виконання завдання | | завдання | показників |-----------------------------------------------------------------------------| | | виконання |усього | у тому числі за роками | | | завдання | |---------------------------------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |1. Охорона |екологічний | | | | | | | | | | | | |джерел питного|----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |водопостачання|кількість | 2235 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | | |водозаборів, на | | | | | | | | | | | | | |яких буде | | | | | | | | | | | | | |упорядковано | | | | | | | | | | | | | |зони санітарної | | | | | | | | | | | | | |охорони джерел | | | | | | | | | | | | | |питного | | | | | | | | | | | | | |водопостачання, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |соціальний | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |кількість | 570 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |побудованих та | | | | | | | | | | | | | |реконструйованих| | | | | | | | | | | | | |водозабірних | | | | | | | | | | | | | |споруд, одиниць | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |2. Доведення |соціальні | | | | | | | | | | | | |якості питної |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |води до |кількість | 23000 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |встановлених |впроваджених | | | | | | | | | | | | |нормативів |станцій | | | | | | | | | | | | | |(установок) | | | | | | | | | | | | | |доочищення | | | | | | | | | | | | | |питної води у | | | | | | | | | | | | | |системах | | | | | | | | | | | | | |централізованого| | | | | | | | | | | | | |питного | | | | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | | | | |та пунктах | | | | | | | | | | | | | |розливу питної | | | | | | | | | | | | | |води, одиниць | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |кількість | 1292 | 1292 | | | | | | | | | | | |інвентаризованих| | | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | |очисних споруд, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |кількість | 131 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |збудованих та | | | | | | | | | | | | | |реконструйованих| | | | | | | | | | | | | |водопровідних та| | | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | |очисних споруд, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |кількість | 1230 | 738 | 492 | | | | | | | | | | |розроблених схем| | | | | | | | | | | | | |оптимізації | | | | | | | | | | | | | |роботи систем | | | | | | | | | | | | | |централізованого| | | | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |екологічний | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |кількість | 356 | 88 | 88 | 90 | 90 | | | | | | | | |лабораторій | | | | | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | | | | |води та стічних | | | | | | | | | | | | | |вод, оснащених | | | | | | | | | | | | | |сучасним | | | | | | | | | | | | | |контрольно- | | | | | | | | | | | | | |аналітичним | | | | | | | | | | | | | |обладнанням, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |3. Нормативно-|соціальні | | | | | | | | | | | | |правове та |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |науково- |кількість | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |технічне |розроблених | | | | | | | | | | | | |забезпечення |нормативно- | | | | | | | | | | | | | |правових актів у| | | | | | | | | | | | | |сфері питного | | | | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | | | | | |стандартів | | | | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | | | | |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі в частині | | | | | | | | | | | | | |посилення | | | | | | | | | | | | | |відповідальності| | | | | | | | | | | | | |за порушення | | | | | | | | | | | | | |нормативів | | | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | | |середовища, | | | | | | | | | | | | | |насамперед | | | | | | | | | | | | | |скидів | | | | | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | | | | | |підприємств у | | | | | | | | | | | | | |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | |кількість | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |розроблених, | | | | | | | | | | | | | |удосконалених | | | | | | | | | | | | | |та впроваджених | | | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | |дослідних і | | | | | | | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | | | | | | |конструкторських| | | | | | | | | | | | | |розробок, | | | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| >>
Законодавчий акт: З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України"на 2011-2020 роки"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.243 ). Верховна Рада України. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України"на 2011-2020 роки"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.243 ). 2005

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -