Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 28.02.2011 № 57 "Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України". 2011

Інформація актуальна на 29.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2011  № 57

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 квітня 2011 р.

за № 501/19239

Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17.07.2006 № 619, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України, що додається.

2.

Начальнику Медичного центру Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

Голова Служби

Г. Ілляшов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

І. Ємець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

28.02.2011 № 57

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 квітня 2011 р.

за № 501/19239

ПОЛОЖЕННЯ

про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

I.

Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17.07.2006 № 619.

1.2. Положення визначає порядок проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) кандидатами на військову службу до СЗРУ, військовослужбовцями та членами їх сімей (які виїжджають за кордон у довготермінові (короткотермінові) відрядження і після повернення їх із відрядження з-за кордону за медичними показаннями), військовослужбовцями при звільненні, колишніми військовослужбовцями; ступінь придатності до військової служби, роботи за фахом; порядок установлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби, а також визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

штатна постійно діюча військово-лікарська комісія - спеціальний військово-медичний орган у системі охорони здоров'я СЗРУ, призначений для проведення медичного огляду;

позаштатна військово-лікарська комісія - комісія у складі лікарів-спеціалістів, призначена для проведення медичного огляду;

медичне обстеження - комплекс медичних заходів, що здійснюється при проведенні медичного огляду і включає в себе вивчення історії розвитку симптомів захворювання (анамнезу), об'єктивне обстеження (огляд, пальпація, перкусія, аускультація) та допоміжні методи обстеження (лабораторні, інструментальні тощо);

медичний огляд - комплекс науково-методичних, організаційних і практичних заходів лікувально-профілактичного забезпечення СЗРУ, встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби та прийняттям експертного висновку, а також активний динамічний нагляд за станом здоров'я військовослужбовців.

Зміст інших понять і термінів, що вживаються у цьому Положенні, визначається Основами законодавства України про охорону здоров'я.

1.4.

Медичний огляд проводиться за усвідомленою згодою особи.

II. Основні завдання військово-лікарських комісій

Основними завданнями військово-лікарських комісій є:

медичний огляд кандидатів з метою визначення придатності за станом здоров'я до військової служби;

медичний огляд військовослужбовців з метою визначення їх придатності до подальшої військової служби;

медичний огляд військовослужбовців і членів їх сімей, які виїжджають за кордон з метою визначення можливості проходження військової служби (проживання) в умовах відповідних кліматичних зон;

медичний огляд колишніх військовослужбовців СЗРУ;

аналіз результатів і розробка пропозицій щодо удосконалення цієї роботи;

контроль за організацією, проведенням і результатами лікувально-діагностичної роботи у Медичному центрі (далі - МЦ) СЗРУ;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм та каліцтва (далі - захворювання) у військовослужбовців і колишніх військовослужбовців, а також причинного зв'язку захворювань, які заподіяли військовослужбовцям смерть.

III. Організаційні засади створення та діяльності штатної постійно діючої військово-лікарської комісії МЦ СЗРУ

3.1. Для проведення медичного огляду у МЦ СЗРУ створюється штатна постійно діюча військово-лікарська комісія МЦ СЗРУ (далі - штатна ВЛК). Штатна ВЛК здійснює повторний (додатковий) медичний огляд.

Організаційна побудова штатної ВЛК затверджується Головою СЗРУ за поданням начальника МЦ СЗРУ.

3.2. Штатна ВЛК має печатку і штамп із своїм найменуванням.

3.3. До складу штатної постійно діючої ВЛК входять: голова, два старших лікаря-експерта та секретар.

3.4. Штатна ВЛК використовує матеріально-технічну базу МЦ СЗРУ.

3.5. За організацію роботи штатної постійно діючої ВЛК та прийняті нею рішення відповідає голова штатної ВЛК.

3.6. Штатна ВЛК складає плани роботи та професійної підготовки медичного персоналу.

3.7. Штатна ВЛК щорічно подає начальнику МЦ СЗРУ:

звіт про роботу штатної ВЛК (додаток 1);

відомості про результати медичного огляду штатної ВЛК кандидатів на військову службу до СЗРУ, військовослужбовців і членів їх сімей, колишніх військовослужбовців (додаток 2);

відомості про результати медичного огляду ВЛК військовослужбовців при звільненні з військової служби (додаток 3).

3.8. Штатна ВЛК при виконанні покладених на неї завдань:

складає необхідну медичну документацію при проведенні повторних медичних оглядів;

виносить висновки за результатами проведених повторних медичних оглядів, а також без проведення медичного огляду (заочно) згідно з медичною документацією (далі - Постанова);

вивчає та аналізує наслідки лікування і результати медичного огляду військовослужбовців, оцінює вплив умов служби на стан здоров'я і придатність їх до подальшої військової служби та розробляє пропозиції щодо

зміцнення здоров'я військовослужбовців;

здійснює службове листування з військовими лікувально-профілактичними закладами та військовими частинами.

3.9. Основними завданнями штатної ВЛК є:

проведення повторної експертної оцінки стану здоров'я (медичного огляду) колишніх військовослужбовців СЗРУ з соматичними захворюваннями у строк до п'яти років після стаціонарного лікування перед їх письмовим зверненням до штатної ВЛК;

вивчення та аналіз спільно з лікарями-фахівцями МЦ СЗРУ наслідків лікування і результатів медичного огляду, оцінка впливу умов служби на стан здоров'я і придатність до подальшої служби військовослужбовців, розробка пропозицій щодо збереження та зміцнення їх здоров'я;

здійснення методичного керівництва з питань проведення медичного огляду;

вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з питань проведення медичного огляду;

розробка проектів наказів, інструкцій, методичних рекомендацій з питань проведення медичного огляду;

аналіз роботи штатної та позаштатної ВЛК і подання начальнику МЦ СЗРУ звітів та відомостей про стан і результати медичного огляду;

організація та проведення нарад і зборів з питань роботи штатної ВЛК;

організація навчання лікарів з питань медичного огляду;

участь у розгляді звернень громадян з питань проведення медичного огляду, аналіз та узагальнення результатів цієї роботи.

3.10. Штатна ВЛК має право:

у разі потреби за погодженням з начальником МЦ СЗРУ та начальниками відповідних структурних підрозділів СЗРУ викликати військовослужбовців для медичного огляду;

отримувати у відповідних структурних підрозділах СЗРУ необхідні для винесення Постанови документи;

взаємодіяти з іншими державними органами;

здійснювати контроль за якістю оформлення медичної документації.

3.11. Штатна ВЛК є незалежною при прийнятті рішень відповідно до покладених на неї завдань. У своїй роботі штатна ВЛК керується законодавством України, у тому числі цим Положенням.

3.12. Штатна ВЛК приймає Постанови колегіально шляхом голосування.

3.13. У разі незгоди голови комісії чи окремих членів з думкою членів позаштатної ВЛК щодо висновків проведеного медичного огляду їх особиста думка записується до книги протоколів засідань штатної ВЛК (додаток 4). Протокол засідань штатної ВЛК підписується усіма її членами, а Постанова штатної ВЛК - головою та секретарем.

3.14. У разі незгоди з Постановою штатної ВЛК особа, яка пройшла медичний огляд, може оскаржити її у суді.

IV. Організаційні засади створення та діяльності позаштатної військово-лікарської комісії МЦ СЗРУ

4.1. Проведення медичного огляду в СЗРУ здійснюється позаштатною військово-лікарською комісією, створеною на базі МЦ СЗРУ (далі - позаштатна ВЛК).

Склад позаштатної ВЛК затверджується Головою СЗРУ за поданням начальника МЦ СЗРУ.

4.2. До складу позаштатної ВЛК входять голова комісії, заступник голови (один із членів комісії), лікарі-фахівці МЦ СЗРУ з клінічною підготовкою за спеціальностями: терапія, хірургія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, стоматологія та гінекологія.

4.3. Висновки проведеного медичного огляду вносяться до книги протоколів засідань позаштатної ВЛК (додаток 5).

4.4. За організацію роботи позаштатної ВЛК та прийняті нею рішення відповідає голова позаштатної ВЛК СЗРУ (а в разі його відсутності - заступник голови комісії).

4.5. Позаштатна ВЛК щорічно подає голові штатної ВЛК:

звіт про роботу позаштатної ВЛК;

відомості про результати медичного огляду позаштатної ВЛК кандидатів на військову службу до СЗРУ, військовослужбовців і членів їх сімей, колишніх військовослужбовців.

4.6. Матеріально-технічне забезпечення позаштатної ВЛК здійснюється відповідно до переліку інструментарію для оснащення кабінетів МЦ СЗРУ при проведенні медичного огляду (додаток 6).

4.7. Позаштатна ВЛК при виконанні покладених на неї завдань:

складає медичну документацію при проведенні медичних оглядів;

виносить висновки за результатами проведених медичних оглядів.

4.8. Основними завданнями позаштатної ВЛК є:

проведення медичного огляду;

проведення медичного огляду колишніх військовослужбовців СЗРУ з соматичними захворюваннями у строк до п'яти років після стаціонарного лікування перед їх письмовим зверненням до позаштатної ВЛК;

вивчення та аналіз спільно з лікарями-фахівцями МЦ СЗРУ наслідків лікування і результатів медичного огляду, оцінка впливу умов служби на стан здоров'я і придатність до подальшої служби військовослужбовців, розробка пропозицій щодо збереження та зміцнення їх здоров'я;

аналіз роботи позаштатної ВЛК та подання голові штатної ВЛК звітів та відомостей про стан і результати медичного огляду;

організація та проведення нарад і зборів з питань роботи позаштатної ВЛК.

4.9. Позаштатна ВЛК має право отримувати у відповідних структурних підрозділах необхідні для винесення Постанови документи.

4.10. Кількість осіб, оглянутих протягом робочого дня, не повинна перевищувати у мирний час 25 осіб, у воєнний - до 50 осіб.

4.11. Позаштатна ВЛК є незалежною при прийнятті рішень відповідно до покладених на неї завдань. У своїй роботі позаштатна ВЛК керується законодавством України, у тому числі цим Положенням.

4.12. Позаштатна ВЛК приймає висновки колегіально шляхом голосування.

4.13. У разі незгоди голови комісії чи окремих членів з думкою членів позаштатної ВЛК щодо висновків проведеного медичного огляду їх особиста думка записується до книги протоколів засідань позаштатної ВЛК. Протокол засідань позаштатної ВЛК підписується усіма її членами, а висновок позаштатної ВЛК - головою та секретарем.

4.14. У разі незгоди з висновком позаштатної ВЛК особі, яка пройшла медичний огляд, може бути призначене додаткове медичне стаціонарне обстеження та проведення повторного медичного огляду штатною ВЛК.

V. Порядок проходження медичного огляду

Глава 1. Організаційні засади медичного огляду

1.1. Медичний огляд проводиться на підставі направлення на медичний огляд до Військово-лікарської комісії Медичного центру Служби зовнішньої розвідки України (додаток 7), виданого кадровим апаратом СЗРУ. В окремих випадках колишні військовослужбовці можуть звернутися особисто до штатної ВЛК з клопотанням щодо необхідності проведення медичного огляду, але не раніше ніж через рік після проходження ними медичного огляду.

1.2. Направлення видаються:

кандидатам на військову службу до СЗРУ з метою визначення придатності їх за станом здоров'я до проходження військової служби;

військовослужбовцям та членам їх сімей, які виїжджають за кордон у довготермінові (короткотермінові) відрядження;

військовослужбовцям:

а) для визначення придатності їх до подальшої служби;

б) у зв'язку зі звільненням.

1.3. У направленні на медичний огляд зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження особи, військове звання (за наявності), а також вид службової діяльності та стаття Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 8), згідно з якими слід проводити медичний огляд.

У направленні на медичний огляд члена сім'ї військовослужбовця зазначається його родинний зв'язок із військовослужбовцем.

1.4. Кадровий апарат СЗРУ веде журнали обліку направлень для проходження кандидатами на військову службу і військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України та членами їх сімей (при виїзді за кордон) медичного огляду (додаток 9).

1.5. Кандидати на військову службу до СЗРУ та члени сімей військовослужбовців, які прибули для проходження медичного огляду,

подають до штатної ВЛК такі документи:

паспорт;

фотокартку (3 х 4 см без головного убору);

медичну книжку із закладу охорони здоров'я (за місцем проживання, роботи, навчання або військової служби) з даними щорічного динамічного нагляду, висновками лікарів, що характеризують стан здоров'я особи, дані про обов'язкові профілактичні щеплення;

матеріали (сертифікати, довідки тощо) з психоневрологічного, наркологічного, протитуберкульозного і венерологічного диспансерів (із зазначенням результатів аналізів на сифіліс та ВІЛ-інфекцію);

довідку про проходження флюорографічного (рентгенологічного) обстеження органів грудної порожнини не пізніше 6 місяців.

Кандидати додатково надають військовий квиток (приписне свідоцтво) (за наявності).

При проведенні медичного огляду ВЛК дітей віком до 16 років (як членів сімей при виїзді за кордон) надається довідка дільничного педіатра (за місцем проживання), яка видається до проходження огляду та не пізніше п'яти діб до початку відрядження матері (батька).

1.6. Військовослужбовці, які прибули для проходження медичного огляду, подають до штатної ВЛК документ, який підтверджує відношення особи до військової служби, медичну книжку з даними щорічного динамічного нагляду (щорічні епікризи).

1.7. До акта медичного огляду (додаток 10), який складається при проведенні медичного огляду, записуються відомості про придатність особи до військової служби, участь у бойових діях, отримані захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва), а за потреби - відомості про підстави звільнення з військової служби та результати медичного огляду і Постанова.

1.8. Перед проведенням медичного огляду всі члени штатної та позаштатної ВЛК та присутні лікарі-фахівці зобов'язані переконатися в тому, що для проходження медичного огляду прибула саме та особа, яка зазначена в акті медичного огляду, що здійснюється шляхом перевірки документа, який посвідчує особу.

1.9. Частину акта медичного огляду, до якої вносяться паспортні дані, власноручно заповнює особа, яка прибула для проходження медичного огляду, і засвідчує її особистим підписом. Правильність проведених записів перевіряє секретар ВЛК.

1.10. Розділи акта медичного огляду, до яких записується медична інформація (детальний анамнез, дані об'єктивного обстеження, лабораторних та інших досліджень, що обґрунтовують встановлений діагноз), заповнюють члени позаштатної ВЛК.

1.11. Медичний огляд здійснюється з обов'язковим обстеженням особи лікарями-спеціалістами: терапевтом, хірургом, неврологом, отоларингологом, офтальмологом, стоматологом, психіатром, жінок-військовослужбовців - гінекологом.

1.12. Під час медичного огляду проводяться:

доклінічні дослідження (загальний аналіз крові та сечі);

дослідження цукру крові;

визначення групи та резус-належності крові;

дослідження крові на RW (РМП);

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної порожнини (дітям - з 15 років), якщо воно не проводилось або в медичних документах відсутні відомості про це дослідження протягом останніх 6 місяців;

електрокардіографічне дослідження;

фіброгастродуоденоскопія, колоноскопія та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози і серця та біохімічні аналізи крові (за наявності скарг або відміток у медичній книжці про звернення до лікаря із цього відповідного захворювання).

Жінки в обов'язковому порядку оглядаються гінекологом.

За потреби проводяться й інші лабораторні та функціональні обстеження.

1.13. Кандидати на військову службу та військовослужбовці, які проходять медичний огляд за графами II, V Розкладу хвороб, підлягають дослідженню функції вестибулярного апарату.

1.14. Особи, які проходять медичний огляд, за наявності показань направляються до інших спеціалістів (фтизіатра, ендокринолога, онколога, гематолога тощо), а також на додаткові медичні обстеження, необхідні для достовірної діагностики захворювань.

1.15. Якщо при медичному огляді в особи виявляються гострі захворювання (загострення хронічних захворювань), Постанова штатної ВЛК щодо неї виноситься після закінчення лікування з урахуванням його результатів.

1.16. Дані медичного огляду вносяться до акта медичного огляду. Штатна ВЛК не складає актів медичного огляду, а свої висновки записує до медичних книжок хворих і довідок.

1.17. Кожний лікар-спеціаліст позаштатної ВЛК виносить діагноз з висновком і посиланням на відповідні статті Розкладу хвороб та дату проведення медичного огляду, що підтверджується його особистим підписом.

1.18. У заключному діагнозі акта медичного огляду вказуються всі захворювання і фізичні вади, виявлені в особи, в тому числі у випадках, коли вони не впливають на визначення придатності її до військової служби в СЗРУ. При цьому діагноз захворювання, що найбільшою мірою впливає на придатність особи до військової служби, записується першим.

1.19. Діагноз формулюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) із зазначенням форми, стадії, ступеня функціональних порушень, стану компенсації на день медичного огляду.

1.20. До акта медичного огляду додаються виписки з медичних документів, висновки лікувально-профілактичних закладів (виписні епікризи про амбулаторне та стаціонарне лікування) про стан здоров'я особи, яка проходить медичний огляд, медична та службова характеристики, довідки та інші документи, що характеризують стан здоров'я особи і стали підставою для винесення Постанови штатної ВЛК.

1.21. Виписка з історії хвороби особи скріплюється печаткою закладу охорони здоров'я і додається до акта медичного огляду штатної ВЛК, яка виносить Постанову про придатність кандидата до військової служби в СЗРУ з урахуванням даних про стан здоров'я та фізичний розвиток особи.

1.22. Висновки закладів охорони здоров'я, а також лікарів-спеціалістів і консультантів, які не входять до складу позаштатної ВЛК, є додатковими відомостями і враховуються штатною ВЛК при прийнятті рішення.

1.23. Надані кандидатами на військову службу до СЗРУ та військовослужбовцями медичні документи, що характеризують стан їх здоров'я і де вказується на наявність або відсутність захворювань, не є підставою для звільнення цих осіб від проходження медичного огляду.

1.24. При медичному огляді військовослужбовця метод індивідуальної оцінки придатності до військової служби в СЗРУ застосовується у кожному випадку. Штатна ВЛК враховує спеціальність, рівень фахової підготовки, досвід, вік, вислугу років, фактичну працездатність, освіту, побажання самого військовослужбовця щодо використання його на службі, яке найбільше відповідає стану його здоров'я.

Глава 2. Медичний огляд кандидатів на військову службу до СЗРУ

2.1. До початку проходження медичного огляду кадровий апарат СЗРУ, що направляє на ВЛК кандидатів на військову службу до СЗРУ, інформує їх про перелік документів, наведених у пункті 1.5 глави 1 розділу V цього Положення, які необхідно подати до ВЛК для проходження медичного огляду.

2.2. Кандидати на військову службу у СЗРУ проходять медичний огляд у мирний час за розділом "кандидати на службу", а у воєнний час - за розділом "військовослужбовці" Розкладу хвороб.

2.3. Якщо кандидат на військову службу у СЗРУ раніше проходив військову службу у Збройних Силах України або в інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах, у направленні на медичний огляд зазначаються, коли і за якою підставою його було звільнено з військової служби (за наявності). Якщо кандидата на військову службу у СЗРУ було звільнено з військової служби за станом здоров'я на момент проведення медичного огляду, він подає до ВЛК копію свідоцтва про хворобу (довідку ВЛК, видану за попереднім місцем проходження служби).

2.4. Якщо в направленні для проходження медичного огляду зазначено, що особа направляється на медичний огляд з метою поновлення її на військовій службі в СЗРУ або переведення для подальшого проходження військової служби у СЗРУ з інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, Постанова ВЛК виноситься за розділом "військовослужбовці" Розкладу хвороб.

2.5. Кандидата на військову службу до СЗРУ, якому раніше за станом здоров'я було встановлено обмеження придатності або непридатності до військової служби у Збройних Силах України або інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах, може бути направлено на медичний огляд ВЛК МЦ СЗРУ лише після повторного медичного огляду за місцем військового обліку (за умови визнання його придатним до військової служби).

2.6. Постанова про придатність кандидата на військову службу у СЗРУ виноситься відповідно до статей Розкладу хвороб  за графою, зазначеною у направленні, за розділом "кандидати на службу" та дійсна протягом одного року з дня її прийняття.

2.7. У воєнний час Постанова штатної ВЛК про придатність кандидата на військову службу у СЗРУ приймається відповідно до статей Розкладу хвороб за однією із граф за розділом "військовослужбовці".

Глава 3. Медичний огляд військовослужбовців

3.1. Військовослужбовці направляються на медичний огляд за рішенням начальника відповідного структурного підрозділу у разі:

зміни виду службової діяльності чи переходу до діяльності, яка потребує більшого ступеня та підвищеного характеру фізичних і нервово-психічних навантажень;

досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

направлення в довготермінові закордонні відрядження з урахуванням перебування у визначених кліматичних зонах;

суттєвого погіршення стану здоров'я;

звільнення з військової служби;

безперервного (тривалого) перебування на лікуванні та у відпустці у зв'язку з хворобою більше ніж чотири місяці.

3.2. При направленні військовослужбовців на медичний огляд для визначення за станом здоров'я можливості проходження військової служби (проживання) за кордоном вказуються кліматичні умови місця майбутньої військової служби (місця проживання).

3.3. При направленні військовослужбовця для проходження медичного огляду у зв'язку із звільненням з військової служби останній звільняється від виконання обов'язків військової служби на необхідний для його проходження строк.

3.4. Проведення медичного огляду позаштатною ВЛК здійснюється протягом семи робочих днів. За потреби проведення додаткових медичних обстежень (консультацій) цей строк може бути продовжено. Рішення щодо продовження строку проведення медичного огляду приймає лікар-фахівець позаштатної ВЛК за погодженням з головами позаштатної та штатної ВЛК.

3.5. Військовослужбовці зобов'язані доповідати безпосередньому начальникові про продовження строку проходження медичного огляду, а після його закінчення - отримати довідку лікаря з інформацією про фактичний строк його проходження та причини продовження. Довідка, підписана головою позаштатної ВЛК, протягом трьох робочих днів здається до кадрового апарату СЗРУ, який направив військовослужбовця на медичний огляд.

3.6. Якщо військовослужбовець, який перебуває на лікуванні у закладах охорони здоров'я, потребує направлення на медичний огляд, керівник закладу охорони здоров'я СЗРУ за погодженням з кадровим апаратом СЗРУ направляє таку особу на медичний огляд, про що робиться запис у медичній книжці.

3.7. Якщо під час проведення медичного огляду позаштатною ВЛК у військовослужбовця будуть виявлені наслідки поранень (травм, контузій), кадровий апарат СЗРУ подає до штатної ВЛК довідку щодо обставин отримання цих поранень (травм, контузій) на підставі копії акта розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), наведеного у додатку 2 до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом СЗРУ від 16.06.2010 № 129 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.07.2010 за № 502/17797.

3.8. Під час медичного огляду військовослужбовця вивчаються його медичні документи (амбулаторні, госпітальні (виписні епікризи), санаторно-курортні), уточнюється де, коли і з приводу яких захворювань він лікувався, робиться запит до закладів охорони здоров'я (за місцем його проживання або служби) про його захворювання, лікування, як часто звертався до лікаря, про тривалість звільнення від виконання обов'язків військової служби через тимчасову непрацездатність. Дані, що містяться в цих документах, враховуються при прийнятті Постанови штатною ВЛК. За необхідності голова штатної ВЛК має право ознайомлюватись з іншими документами, що характеризують військовослужбовця, у тому числі з витягами з його особової справи.

3.9. Дільничні лікарі-терапевти МЦ СЗРУ у разі проведення медичного огляду динамічних хворих беруть участь у засіданнях позаштатної ВЛК і доповідають голові позаштатної ВЛК про стан здоров'я військовослужбовця, наявність у нього хвороб та можливий їх вплив на виконання ним обов'язків військової служби, висловлюючи свою думку щодо можливих експертних висновків.

3.10. Якщо штатна ВЛК після проведеного медичного огляду не може прийняти Постанову, вона направляє військовослужбовця до відповідного закладу охорони здоров'я для ретельного обстеження в умовах стаціонару з подальшим медичним оглядом їх ВЛК, після чого приймає Постанову за матеріалами додаткового обстеження.

3.11. Військовослужбовці, які хворіють на хронічні хвороби та перенесли гострі захворювання органів кровообігу (стенокардія, інфаркт міокарда тощо), направляються на медичний огляд у зв'язку із звільненням з військової служби до стаціонару відповідних закладів охорони здоров'я.

3.12. Придатність військовослужбовця до військової служби при переміщенні його по службі визначається за розділом "військовослужбовці" за графою Розкладу хвороб, що відповідає посаді (виду службової діяльності), на яку особу планується призначити.

3.13. Прийняття Постанов штатної ВЛК при проведенні медичного огляду щодо можливості проходження військової служби військовослужбовцями в умовах надзвичайних ситуацій на об'єктах ядерної енергетики здійснюється згідно з Переліком медичних протипоказань щодо участі в роботах при надзвичайних ситуаціях на об'єктах ядерної енергетики (додаток 11).

3.14. У разі неможливості з об'єктивних причин провести медичний огляд ВЛК СЗРУ такий огляд може бути проведений військово-лікарською комісією іншого закладу охорони здоров'я.

3.15. Військовослужбовці, стосовно яких є сумніви щодо їх психічного здоров'я, направляються на медичний огляд з обов'язковим проходженням медичного огляду лікаря-психіатра (з наданням до штатної ВЛК інформації, що може свідчити про розлад психічного здоров'я особи, зокрема щодо особливостей її поведінки та прикладів випадків неадекватних дій і висловів особи тощо).

При проведенні психіатричного огляду лікар-психіатр діє відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу".

Відмова військовослужбовця від проходження медичного огляду у лікаря-психіатра оформлюється Постановою штатної ВЛК із зазначенням факту такої відмови.

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням службових (професійних) обов'язків стало відомо про наявність у особи психічного розладу, інших відомостей щодо стану психічного здоров'я особи, не мають права розголошувати ці відомості.

3.16. Постанова штатної ВЛК про необхідність надання військовослужбовцю відпустки у зв'язку із хворобою виноситься в разі, коли для повного відновлення функції організму та працездатності особи після завершення стаціонарного лікування необхідний строк не менше 30 діб, тривалість якої визначається характером захворювання.

За потреби відпустка у зв'язку із хворобою може бути продовжена, але не більше ніж на один місяць. Загальний час безперервного (тривалого) перебування військовослужбовця на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці у зв'язку із хворобою в мирний час не повинен перевищувати чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

3.17. Відпустка у зв'язку із хворобою є завершальним етапом відновного лікування, який доцільніше проводити під наглядом лікарів-фахівців МЦ СЗРУ або за місцем проживання військовослужбовця у закладах охорони здоров'я.

3.18. Постанова штатної ВЛК про звільнення військовослужбовця від виконання обов'язків військової служби або про надання йому відпустки у зв'язку із хворобою підлягає виконанню посадовими особами структурних підрозділів.

3.19. Після закінчення зазначеного часу безперервного (тривалого) перебування на лікуванні та у відпустці у зв'язку із хворобою після стаціонарного лікування військовослужбовець направляється на медичний огляд для вирішення питання про придатність його до військової служби.

3.20. У разі якщо є незаперечні дані про те, що придатність особи до військової служби не відновиться, Постанова про надання військовослужбовцю відпустки у зв'язку із хворобою не приймається, а вирішується питання про непридатність його до військової служби.

3.21. У воєнний час лікування військовослужбовців до цілковитого одужання проводиться у відповідних закладах охорони здоров'я. Як виняток, військовослужбовцю може бути надана відпустка у зв'язку із хворобою тривалістю 30 календарних днів. Після закінчення цього строку в необхідних випадках за Постановою штатної ВЛК відпустка може бути продовжена на такий самий строк, а при відповідних медичних показаннях - продовжена ще раз. Загальна тривалість відпустки у зв'язку із хворобою у воєнний час не може перевищувати трьох місяців. Після закінчення цього строку штатна ВЛК виносить Постанову, в якій зазначається ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

3.22. Якщо військовослужбовець після проходження медичного огляду не може самостійно прямувати до відповідного місця проживання у зв'язку зі станом здоров'я і потребує супроводження, то у Постанові штатної ВЛК зазначається про необхідність супроводу.

3.23. У разі якщо військовослужбовець після медичного огляду в період оформлення документів про звільнення з військової служби не може за станом здоров'я виконувати обов'язки військової служби, штатна ВЛК одночасно з Постановою про непридатність особи до військової служби приймає Постанову щодо звільнення його від виконання обов'язків військової служби на строк, необхідний для оформлення документів на звільнення, але не більше ніж на 30 діб.

3.24. Якщо військовослужбовець, якого направлено на ВЛК СЗРУ, відмовляється чи ухиляється від проходження медичного огляду та додаткового медичного обстеження, Постанова про ступінь придатності його до військової служби та про причинний зв'язок захворювань з проходженням військової служби (з виконанням обов'язків військової служби) не виноситься. Відмова військовослужбовця від проходження медичного огляду оформлюється Постановою штатної ВЛК із зазначенням факту відмови.

3.25. Після закінчення медичного огляду у зв'язку зі звільненням з військової служби військовослужбовець має бути ознайомлений з Постановою штатної ВЛК.

3.26. Постанова штатної ВЛК про обмежену придатність військовослужбовця до військової служби виноситься в тих випадках, коли виконання службових обов'язків особою без шкоди для її здоров'я неможливе. При цьому в індивідуальному порядку з урахуванням характеру захворювання або фізичної вади, вислуги років та граничного віку, спеціальності, фактично виконуваної роботи та пристосованості до неї особи в Постанові штатної ВЛК вказується, які види військової служби цій особі протипоказані (служба, що потребує великого фізичного (психічного) напруження, пов'язана з тривалим ходінням або стоянням, перебуванням на холоді або у вологому приміщенні, на висоті, біля механізмів, які рухаються, вогню, води, чергуванням у нічний час, частими й тривалими відрядженнями тощо).

Глава 4. Медичний огляд військовослужбовців і членів їх сімей, які виїжджають за кордон з метою визначення можливості проходження військової служби (проживання) в умовах відповідних кліматичних зон

4.1. Медичний огляд військовослужбовців та членів їх сімей, які направляються у довготермінове закордонне відрядження, здійснюється у випадках, коли тривалість такого відрядження перевищує три місяці.

4.2. Медичний огляд військовослужбовців і членів їх сімей для визначення стану їх здоров'я щодо можливості проходження військової служби (проживання) за кордоном здійснюється на підставі Переліку медичних протипоказань для військовослужбовців та членів їх сімей, які виїжджають за кордон у довготермінові (короткотермінові) відрядження і після повернення їх із відрядження з-за кордону за медичними показаннями (додаток 12).

4.3. Медичний огляд військовослужбовців та членів їх сімей (чоловіки, жінки, діти від 16 років) здійснюється позаштатною ВЛК, а дітей (до 16 років) - за місцем проживання.

4.4. Медичний огляд військовослужбовців та членів їх сімей, які виїжджають у відрядження за кордон з метою визначення проживання в умовах відповідних кліматичних зон, здійснюється такими лікарями-фахівцями: терапевтом, хірургом, неврологом, психіатром, офтальмологом, отоларингологом, дерматовенерологом, стоматологом, а жінок - також гінекологом. За необхідності медичний огляд проводиться за участю лікарів іншого фаху. До початку медичного огляду здійснюється флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної порожнини (дітям - з 15 років), клінічні загальні аналізи крові та сечі, електрокардіографія, дослідження цукру крові, визначення групи та резус-належності крові та дослідження крові на ВІЛ-інфекцію, а за необхідності - інші дослідження.

4.5. Члени сімей військовослужбовців, які перебувають на медичному обліку у відповідних закладах охорони здоров'я, додатково подають до штатної ВЛК довідку з психоневрологічного диспансеру, без якої медичний огляд не проводиться. Ця довідка надалі зберігається у справі штатної ВЛК.

4.6. Перед виїздом у довготермінове (короткотермінове) відрядження військовослужбовцям та членам їх сімей проводиться повна санація порожнини рота.

4.7. Постанова штатної ВЛК про можливість виїзду особи за кордон у відрядження є дійсною протягом шести місяців з дня її прийняття. Якщо протягом цього терміну виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від часу медичного огляду в стані здоров'я цієї особи сталися суттєві зміни, медичний огляд проводиться повторно.

4.8. Копія довідки ВЛК (додаток 13) з Постановою штатної ВЛК про відсутність протипоказань до проходження військової служби (проживання) за кордоном зберігається у штатній ВЛК протягом трьох років.

4.9. Особам, що виїжджають у тривале відрядження за кордон з дітьми, медичним закладом за місцем нагляду за дитиною видається картка профілактичних щеплень (форма 063/о) із зазначенням проведених та запланованих поточного календарного року профілактичних щеплень.

4.10. Стосовно дітей, які не отримали профілактичних щеплень, а також мають захворювання, з приводу яких вони перебувають під диспансерним наглядом, штатна ВЛК виносить Постанову з зазначенням протипоказання до проживання за кордоном.

4.11. За наявності в особи, яка проходить медичний огляд, захворювань, що є протипоказанням для здійснення профілактичних щеплень проти карантинних захворювань (холера, жовта лихоманка тощо), виноситься Постанова до протипоказання виїзду за кордон.

4.12. Постанова штатної ВЛК на військовослужбовців та членів їх сімей про результати проходження медичного огляду оформляється довідкою ВЛК у трьох примірниках.

4.13. Постанова штатної ВЛК вноситься до акта медичного огляду, книги протоколів засідань ВЛК та до медичних документів особи, яка пройшла медичний огляд. До кадрового апарату СЗРУ, який направив військовослужбовця або члена його сім'ї на медичний огляд, ВЛК надсилає довідку з Постановою ВЛК про результати проходження медичного огляду.

4.14. Висновок про можливість направлення в закордонне відрядження військовослужбовців та членів їх сімей тривалістю до трьох місяців підписується лікарем-терапевтом та керівником закладу охорони здоров'я СЗРУ.

Глава 5. Медичний огляд колишніх військовослужбовців СЗРУ

5.1. У разі якщо колишній військовослужбовець не згодний з Постановою штатної ВЛК про ступінь його придатності до військової служби, він підлягає медичному огляду у відповідних закладах охорони здоров'я.

Такий огляд проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через п'ять років після звільнення. У разі якщо після звільнення пройшло більше п'яти років, медичний огляд проводиться в облікових цілях з визначенням ступеня придатності колишнього військовослужбовця до військової служби на час його проведення без встановлення причинного зв'язку захворювання (поранення, травми, контузії) із проходженням військової служби (виконанням обов'язків військової служби).

Колишнім військовослужбовцям, які при звільненні з військової служби не пройшли медичний огляд, встановлюється лише причинний зв'язок захворювань з проходженням військової служби чи виконанням обов'язків військової служби (незалежно від строку звільнення).

5.2. Для перегляду Постанови штатної ВЛК, прийнятої на час звільнення особи з військової служби, до штатної ВЛК подаються заява особи, особова справа або витяги з неї, медична книжка, акти медичних оглядів за період служби та інші медичні документи. Якщо при вивченні зазначених документів будуть встановлені підстави для задоволення клопотання, штатна ВЛК дає їм медичну оцінку.

5.3. Постанова штатної ВЛК про перегляд придатності колишнього військовослужбовця до військової служби на момент її прийняття має містити висновок щодо причинного зв'язку захворювання особи (поранення, контузії, травми) з проходженням військової служби чи виконанням обов'язків військової служби.

5.4. Якщо колишній військовослужбовець СЗРУ звертається безпосередньо до штатної ВЛК з клопотанням щодо визначення придатності його до військової служби (подаються його заява, витяг з особової справи, медична книжка, акти медичних оглядів за період служби та інші медичні документи) або про перегляд Постанови на час його звільнення з військової служби, штатна ВЛК розглядає питання про проведення особі медичного огляду після проходження стаціонарного обстеження у відповідних закладах охорони здоров'я.

5.5. Якщо у колишнього військовослужбовця після звільнення із військової служби виявлено психічне захворювання, яке не було діагностовано в період проходження військової служби і яке стало причиною звільнення або скоєння правопорушення (при підтвердженні факту психічного захворювання під час стаціонарного обстеження або судово-медичною експертизою), проводиться медичний огляд особи і приймається Постанова про ступінь її придатності до військової служби на час звільнення.

VI. Постанови штатної ВЛК

6.1. Постанови штатної ВЛК приймаються на підставі відповідних статей та граф Розкладу хвороб з урахуванням пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів, фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в Службі зовнішньої розвідки України (додаток 14).

6.2. Штатна ВЛК приймає Постанови з використанням методу індивідуальної оцінки. При цьому враховуються вислуга років та граничний вік, а також характер захворювання або фізичної вади особи, ступінь їх розвитку, стан компенсації, функціональні порушення, прогноз перебігу захворювання, а також освіта, спеціальність, фактична працездатність та вимоги, що пред'являються до стану її здоров'я за конкретною посадою.

6.3. За результатами медичного огляду штатна ВЛК приймає такі Постанови:

а) щодо кандидатів на військову службу у СЗРУ:

"до оперативної служби придатний/непридатний";

"до оперативно-постової служби придатний/непридатний";

"до оперативно-технічної служби придатний/непридатний";

"до аналітичної служби придатний/непридатний";

"до адміністративної служби придатний/непридатний";

"до господарської служби придатний/непридатний";

"до інженерно-технічної служби придатний/непридатний";

"до медичної служби придатний/непридатний";

"до служби як водій придатний/непридатний";

"до служби як фельд'єгер придатний/непридатний";

"до військової служби в СЗРУ непридатний до одужання";

"до військової служби в СЗРУ непридатний";

б) щодо військовослужбовців:

у мирний час:

"придатний до військової служби";

"обмежено придатний до військової служби";

"непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку";

"підлягає звільненню від виконання обов'язків військової служби (занять) та надання відпустки за станом здоров'я строком на _____ діб з __.___20__ року";

у воєнний час:

"непридатний до військової служби з повторним медичним оглядом через 6-12 місяців (зазначається відповідний строк)";

в) щодо військовослужбовців, які підпадають під дію статей Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальне визначення придатності до військової служби в СЗРУ:

"придатний до військової служби";

"обмежено придатний до військової служби";

"непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

6.4. За результатами медичного огляду з визначенням придатності до проходження військової служби військовослужбовцями за кордоном (для членів сімей - проживання) штатна ВЛК приймає Постанови з такими формулюваннями:

"за станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання)

_______________________________________________________________________ немає";

(вказати місце служби (проживання), кліматичні умови за кордоном)

"на підставі пункту ______________ переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для членів сімей - проживання)

_______________________________________________________________ протипоказане".

(вказати місце служби (проживання), кліматичні умови за кордоном)

6.5. Якщо в особи, яка проходить медичний огляд, виявлено захворювання, не передбачене Розкладом хвороб, ВЛК приймає Постанову щодо тієї статті Розкладу хвороб, яка найбільше відповідає її захворюванню і фактичній придатності до військової служби в СЗРУ, зокрема:

"відповідно до статті ________ графи ________ Розкладу хвороб (далі йде текст Постанови, передбачений цією статтею (пунктом статті))".

6.6. У разі потреби штатна ВЛК має право приймати Постанови з іншими формулюваннями.

6.7. Постанови штатної ВЛК з питань медичного огляду можуть бути оскаржені до суду.

6.8. Постанови штатної ВЛК щодо придатності кандидатів до військової служби, військовослужбовців та членів їх сімей є чинними протягом одного року від дати їх затвердження. Якщо у стані здоров'я особи, яка пройшла медичний огляд, протягом строку дії Постанови відбулися суттєві зміни, медичний огляд проводиться повторно.

6.9. Штатна ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювань (поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби.

6.10. Постанова штатної ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення, травми, контузії) з виконанням обов'язків військової служби приймається на підставі оригіналу довідки, виданої кадровим апаратом СЗРУ про обставини їх отримання, а на військовослужбовців-учасників бойових дій, миротворчих місій, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах - на підставі відповідних посвідчень, витягів з особових справ, інших довідкових матеріалів (оригіналів або завірених нотаріально копій).

6.11. Стосовно військовослужбовця, який отримав поранення (травму, контузію), підрозділ пожежного, технічного нагляду та охорони праці СЗРУ оформлює акт про обставини, за яких отримане поранення (травма, контузія), на підставі матеріалів розслідування нещасного випадку та з урахуванням медичних документів щодо особи (історії хвороби або витягу з неї, свідоцтва про хворобу, медичної книжки), довідки архівного закладу та інших документів щодо їх отримання. Цей акт затверджується Головою СЗРУ та долучається до особової справи військовослужбовця.

6.12. Постанови ВЛК про причинний зв'язок приймаються з такими формулюваннями:

"поранення (травма, контузія), ТАК, отримане при захисті Батьківщини" - якщо поранення (травма, контузія) отримане при захисті Батьківщини або при виконанні обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії.

Постанова з таким формулюванням приймається при проходженні особою військової служби у складі діючої армії згідно зі статтями 5 та 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також при охороні державного кордону у мирний час;

"захворювання, ТАК, отримане при захисті Батьківщини" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та в установах, що входили до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього в період служби у військових частинах і в установах, які входили до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби.

Постанова з таким формулюванням також приймається:

а) щодо військовослужбовців та колишніх військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених в абзаці третьому пункту 6.12 розділу VI цього Положення, а також щодо військовослужбовців та колишніх військовослужбовців, які перебували у довготерміновому закордонному відрядженні у зв'язку з виконанням спеціальних завдань;

б) у разі хронічних, повільно прогресуючих захворювань - за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після звільнення військовослужбовця з діючої армії (повернення з довготермінового відрядження) або пізніше, але з даними за десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії (відрядженні);

"поранення (травма, контузія), ТАК, отримане при виконанні обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія) отримане особою під час виконання нею обов'язків військової служби у військових частинах, які не входили до складу діючої армії.

Військовослужбовець вважається таким, що виконує обов'язки військової служби, за наявності обставин, передбачених частиною третьою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

"травма (зазначити фактор), ТАК, отримана при виконанні обов'язків військової служби" - при ураженнях, зумовлених дією радіоактивних речовин, інших джерел іонізуючих випромінювань, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітних випромінювань, мікроорганізмів I, II груп патогенності, токсичних речовин тощо;

"захворювання (поранення, травма, контузія), ТАК, отримане при виконанні обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, а поранення (травма, контузія) отримане в період військової служби та при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, які вели бойові дії згідно з Переліком держав і періодів бойових дій на їх території, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 63.

Така Постанова приймається також у разі, якщо наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, - за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця, колишнього військовослужбовця з країни, яка вела бойові дії, або пізніше, але з даними за десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях;

"поранення (травма, контузія), ТАК, отримане в період проходження військової служби" - якщо воно отримане не під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок правопорушення, а також коли документи про обставини їх отримання на момент медичного огляду ВЛК відсутні;

"захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період військової служби у військових частинах та установах, які не входили до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період військової служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність до військової служби (призводить до непридатності, у тому числі тимчасової);

"захворювання, НІ, не отримане в період проходження військової служби" - якщо воно виникло в особи до призову на військову службу і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання та придатність особи до військової служби.

Постанови з таким формулюванням приймаються також за наслідками поранень (травм, контузій), якщо вони отримані до прийняття на військову службу і служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії) та придатність особи до військової служби.

6.13. При встановленні причинного зв'язку захворювань з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, з випробуваннями ядерної зброї у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби Постанови приймаються з такими формулюваннями:

"захворювання, ТАК, отримане при виконанні обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та призвели до обмеження придатності або до непридатності до військової служби у строки, передбачені Інструкцією по застосуванню переліку хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затвердженою наказом МОЗ від 17.05.97 № 150 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.97 за № 448/2252 (далі - Інструкція), та військовослужбовець, колишній військовослужбовець має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Така Постанова приймається також у разі, коли наявне захворювання у строки, передбачені Інструкцією, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності до військової служби;

"захворювання, ТАК, отримане при виконанні обов'язків військової служби з ліквідації аварії на ядерному об'єкті" - якщо особа брала участь у ліквідації аварії на інших ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках, ядерних реакторах тощо), внаслідок чого у неї виникли захворювання або наявні до цього захворювання призвели до обмеження придатності або до непридатності цієї особи до військової служби у строки, передбачені Інструкцією, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

"захворювання, ТАК, отримане при виконанні обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї" - якщо особа брала участь у випробуванні ядерної зброї або інших випробуваннях, пов'язаних із застосуванням ядерної зброї, внаслідок чого у неї виникли захворювання або наявні до цього захворювання призвели до обмеження придатності чи до непридатності цієї особи до військової служби у строки, передбачені Інструкцією, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності).

З таким самим формулюванням приймаються Постанови про причинний зв'язок захворювань у осіб, які брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань;

"захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби" - якщо захворювання виникло в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, визначених Кабінетом Міністрів України, або захворювання, що виникли раніше, в цей період набули такого перебігу, що призводять до обмеження придатності або до непридатності особи до військової служби у строки, передбачені Інструкцією.

6.14. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення, травми, контузії), що призвело до смерті військовослужбовця, приймається з одним із формулювань, вказаних у пунктах 6.12 та 6.13 розділу VI цього Положення.

6.15. Постанови із формулюваннями, зазначеними у пункті 1.13, при злоякісних новоутвореннях і захворюваннях системи крові приймаються незалежно від строків перебування військовослужбовця в зонах підвищеної радіоактивності, доз опромінення та давності виникнення захворювання.

6.16. Медичний огляд та встановлення причинного зв'язку захворювань з проходженням військової служби у військовослужбовців, які брали участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у межах 30-кілометрової зони, інших аварій на ядерних об'єктах та випробуваннях ядерної зброї, здійснюються тільки після їх медичного обстеження в умовах стаціонару закладу охорони здоров'я.

6.17. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення, травми, контузії) із захистом Батьківщини, з проходженням військової служби, з виконанням обов'язків військової служби разом з іншими Постановами записується до акта медичного огляду, Свідоцтва про хворобу (додаток 15), довідки ВЛК, книги протоколів засідань ВЛК, медичної книжки, історії хвороби особи, яка пройшла медичний огляд в умовах стаціонару закладу охорони здоров'я, з обов'язковим посиланням на документи, що підтверджують обставини отримання захворювання (поранення, травми, контузії).

6.18. При медичному огляді військовослужбовця, у якого, окрім захворювань, також є наслідки поранень (травм, контузій), Постанови про їх причинний зв'язок з проходженням військової служби ВЛК приймає окремо з формулюваннями, передбаченими цим Положенням.

6.19. Якщо в особи, яка проходить медичний огляд, виявлено декілька захворювань чи поранень (травм, контузій, каліцтв) або їх наслідки, що виникли (були отримані) за різних обставин, то Постанова про причинний зв'язок їх отримання з проходженням військової служби ВЛК приймається окремо залежно від обставин їх виникнення.

6.20. При медичному огляді військовослужбовця, який перебуває під слідством, Постанова про причинний зв'язок захворювання (поранення, травми, контузії) не виноситься.

6.21. У свідоцтві про хворобу військовослужбовця викладаються обставини отримання ним поранення (травми, контузії) з обов'язковим посиланням на документи, на підставі яких зроблено запис, із наведенням даних об'єктивного дослідження наслідків поранення (травми, контузії). При цьому їх причинний зв'язок встановлюється незалежно від того, обмежують чи не обмежують вони придатність особи до військової служби.

6.22. ВЛК приймає Постанову про причинний зв'язок контузії, отриманої особою при захисті Батьківщини, з виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у відповідних документах, у яких є дані про поранення голови, шиї чи одночасно отримані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками) будь-якої локалізації.

6.23. ВЛК приймає Постанову про причинний зв'язок захворювань (поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби у колишніх військовослужбовців, якщо при медичному огляді в період проходження військової служби був встановлений відповідний діагноз.

6.24. Встановлення причинного зв'язку захворювання (поранення, травми, контузії) з проходженням військової служби у колишніх військовослужбовців, а також визначення причинного зв'язку захворювання (поранення, травми, контузії), яке призвело до їх смерті, покладені на позаштатну ВЛК з обов'язковим затвердженням відповідних Постанов штатною ВЛК.

6.25. Для розгляду питань про причинний зв'язок захворювань (поранень, травм, контузій) колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті кадровий апарат СЗРУ до штатної ВЛК подає відомості про призов цих осіб на військову службу, дату та причину звільнення з військової служби, час перебування в діючій армії, полоні, обставини поранення, час перебування на лікуванні. Ці відомості надаються з посиланням на документи, які стали їх джерелом (довідки архівів, витяги з документів особової справи, з наказів по військовій частині тощо).

6.26. На запити штатної ВЛК кадровий апарат СЗРУ подає довідку про проходження військовослужбовцем військової служби із зазначенням повного найменування підрозділу та закладу, часу служби в них, дати та причини звільнення з військової служби. Крім того, залежно від конкретного випадку кадровий апарат СЗРУ подає до штатної ВЛК довідку за матеріалами особової справи військовослужбовця, а саме стосовно долучених до неї медичних документів (довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу, довідки з архівів про перебування у закладах охорони здоров'я, актів медичного огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), документів, які підтверджують виявлення хронічних захворювань, фактів звернення колишнього військовослужбовця до закладів охорони здоров'я для отримання медичної допомоги із зазначенням періодів звернення та їх причин, документів, що підтверджують факт поранення, травми, контузії) та інших документів, що містять фактичні відомості про перебування особи на військовій службі.

6.27. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців у закладах охорони здоров'я на лікуванні, у полоні, про проходження військової служби, участь у бойових діях здійснює штатна ВЛК.

6.28. За наявності очевидних тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефект кісток черепа, наявність рубців після поранень, наявність сторонніх тіл) у колишніх військовослужбовців-учасників війни, бойових дій, а також у колишніх військовополонених за відсутності даних про їх медичний огляд у період проходження ними військової служби та у зв'язку з отриманими тілесними ушкодженнями ці особи незалежно від ступеня придатності до військової служби та причини їх звільнення підлягають огляду за участю судово-медичного експерта (обстеженню у відповідному закладі охорони здоров'я - у разі потреби) для встановлення характеру та давності тілесних ушкоджень, результати якого заносяться до акта судово-медичного дослідження.

6.29. На підставі акта судово-медичного дослідження та інших документів штатна ВЛК приймає Постанову про причинний зв'язок поранень (травм, контузій), отриманих колишнім військовослужбовцем, з проходженням військової служби, яка разом із довідкою про проходження військовослужбовцем військової служби та перебування в діючій армії з посиланням на Перелік держав і періодів бойових дій на їх території, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 63, подаються до МСЕК для встановлення причинного зв'язку отриманої інвалідності з військовою службою.

6.30. Якщо в документах за результатами медичного огляду колишнього військовослужбовця не зазначено діагноз, але наведено статтю Розкладу хвороб, діючого на момент проведення зазначеного медичного огляду, ВЛК у своїй Постанові наводить назви хвороб, передбачені відповідною статтею Розкладу хвороб.

6.31. Якщо в документі, на підставі якого ВЛК раніше прийняла Постанову про причинний зв'язок захворювання (поранення), сформульовано діагноз, ВЛК у своїй Постанові наводить первинний діагноз, не змінюючи його формулювання, та вказує уточнений діагноз захворювання (поранення), щодо якого прийнято Постанову (на час її прийняття).

6.32. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення, травми, контузії) є записи в документах (в історії хвороби, архівній та медичній довідках, медичній книжці, військовому квитку, витягу із документів військової частини, матеріалах службового розслідування, дізнання, досудового слідства, судового рішення тощо).

6.33. Якщо у військово-медичних документах, складених у періоди бойових дій, є згадки про захворювання (поранення, травму, контузію) або в цих документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання (поранення, травми, контузії), то ВЛК враховує їх при встановленні причинного зв'язку захворювання (поранення, травми, контузії).

6.34. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювань (поранень, травм, контузій) оформлюється протоколом засідання позаштатної ВЛК.

6.35. У протоколі засідання позаштатної ВЛК вказується, на підставі яких медичних документів та документів, що підтверджують проходження військової служби особи, прийнято відповідну Постанову ВЛК.

6.36. Якщо питання про причинний зв'язок захворювання (поранення, травми, контузії) з проходженням військової служби розглядалось за заявою колишнього військовослужбовця, штатна постійно діюча ВЛК повідомляє йому про своє рішення, а якщо з цього приводу прийнято Постанову ВЛК, надає її копію заявникові.

6.37. Для проведення медичного огляду та встановлення причинного зв'язку захворювання з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС до ВЛК подаються такі документи:

направлення кадрового апарату СЗРУ (заява особи);

довідка з кадрового апарату СЗРУ про строки перебування особи в зоні радіоактивного забруднення (за наявності);

копія посвідчення особи, що постраждала від Чорнобильської катастрофи (учасника ліквідації аварії на ЧАЕС);

витяг з медичної книжки (історії хвороби) особи за період, який охоплює час до перебування в зоні радіоактивного забруднення і після нього, а також медичні книжки за весь період військової служби;

копія довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу на час звільнення з військової служби (для колишніх військовослужбовців).

6.38. Книга протоколів засідань військово-лікарської комісії ведеться у штатній ВЛК секретарем. Протоколи засідань штатної ВЛК підписуються головою, членами комісії, які брали участь у засіданні, секретарем ВЛК у день засідання комісії.

Один примірник документа (свідоцтва про хворобу, довідки) зберігається як додаток до книги протоколів. У книгу протоколів, у додатковий примірник документа та в історію хвороби записуються дата та зміст Постанови штатної ВЛК.

Штатна ВЛК веде книгу протоколів тільки на осіб, які пройшли медичний огляд безпосередньо в цих комісіях, та алфавітний облік розглянутих протягом року свідоцтв про хворобу (довідок).

У штатній ВЛК протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки, надіслані для затвердження (контролю) або перегляду Постанов, коли текст остаточної Постанови підписується головою, членами комісії, які брали участь у засіданні і секретарем ВЛК. Особлива думка голови або членів комісії записується на примірнику свідоцтва про хворобу (довідки) або на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу (довідки).

VII. Документи, що складаються при проведенні медичного огляду

7.1. На кожну особу, яка проходить медичний огляд, складається акт медичного огляду.

7.2. На підставі акта медичного огляду складається довідка ВЛК або свідоцтво про хворобу.

7.3. Свідоцтво про хворобу складається:

у мирний час:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку (непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час);

у воєнний час:

на військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку (непридатними до військової служби з повторним медичним оглядом через 6-12 місяців);

на колишніх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

7.4. В усіх інших випадках рішення штатної ВЛК оформлюється довідкою ВЛК у двох примірниках.

7.5. Свідоцтво про хворобу складається в мирний час у чотирьох примірниках. Два примірники свідоцтва про хворобу передаються до кадрового апарату СЗРУ, один примірник видається військовослужбовцю, а один залишається у справах штатної ВЛК.

У воєнний час свідоцтво про хворобу складається в трьох примірниках.

7.6. Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) та висновок позаштатної ВЛК підлягають затвердженню штатною ВЛК на військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку (непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби).

7.7. Постанова штатної ВЛК оформлюється в день закінчення медичного огляду особи та не пізніше трьох днів передається до кадрового апарату СЗРУ.

7.8. Після стаціонарного лікування, якщо видане свідоцтво про хворобу, штатна ВЛК розглядає протягом двох днів з часу його надходження до ВЛК, за винятком випадків, коли необхідно викликати особу на очний медичний огляд, уточнити відомості щодо хвороби особи (обставини одержання поранення, травми, контузії), потрібно отримати службову та медичну характеристики, інші необхідні документи.

7.9. За запитом кадрового апарату СЗРУ штатна ВЛК видає копії втрачених або пошкоджених документів.

7.10. Строки зберігання медичних документів у зв'язку з проведенням медичних оглядів визначаються номенклатурою справ СЗРУ.

Т.в.п. начальника

Медичного центру

О. Перерва


Додаток 1

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ЗВІТ

про роботу штатної ВЛК за 20__ рік

__________________________________

(назва ВЛК)

Загальні відомості

№ з/п

Оглянуто

Кількість

1

Кандидатів на військову службу до СЗРУ

2

Військовослужбовців (у зв'язку з подальшим проходженням військової служби)

3

Військовослужбовців (при звільненні із військової служби)

4

Членів сімей військовослужбовців,  у тому числі дітей

5

Колишніх військовослужбовців

6

Усього

До звіту про роботу штатної постійно діючої ВЛК додається пояснювальна записка, яка включає:

1. Аналіз цифрового звіту за розділами:

кандидати та абітурієнти в Інститут СЗРУ;

військовослужбовці: окремо у зв'язку з проходженням військової служби та при звільненні;

колишні військовослужбовці;

члени сімей військовослужбовців.

2. Аналіз за нозологіями та ступенями придатності до військової служби.

3. Організаційно-методична робота (укомплектування позаштатної ВЛК спеціалістами, можливості госпіталізації, аналіз експертних помилок та зауважень тощо).

Аналіз показників роботи позаштатної та штатної ВЛК здійснюється в абсолютних цифрах та у відсотках, динаміка показників порівняно із попереднім роком - у відсотках.

За наявності двох або декількох захворювань у одного й того самого оглянутого у відомостях враховується тільки одне захворювання, що є основним для винесення експертного рішення.


Додаток 2

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ВІДОМОСТІ

про результати медичного огляду штатної ВЛК кандидатів на військову службу до СЗРУ, військовослужбовців і членів їх сімей, колишніх військовослужбовців за 20__ рік


Додаток 3

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ВІДОМОСТІ

про результати медичного огляду ВЛК військовослужбовців при звільненні з військової служби за 20__ рік

№ з/п

Назва хвороби

Придатні до військової служби

Обмежено придатні до військової служби

Непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

1

2

3

4

5

6

1

Інфекційні та паразитарні хвороби

2

Туберкульоз органів дихання

3

Туберкульоз позалегеневої локалізації

4

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

5

ВІЛ-інфіковані

6

Сифіліс

7

Гонорея та інші венеричні хвороби

8

Мікози

9

Злоякісні новоутворення (всі локалізації)

10

Доброякісні новоутворення (всі локалізації)

11

Хвороби ендокринної системи (цукровий діабет, зоб, хвороби білящитовидних залоз, гіпофіза, наднирників, статевих залоз та інші)

12

Хвороби крові і кровотворних органів

13

Хвороби нервової системи

14

Хвороби ока та придаткового апарату

15

Глаукома

16

Хвороби вуха

17

Хвороби системи кровообігу

18

Гіпертонічна хвороба

19

Нейроциркуляторна дистонія (гіпертензійна, гіпотензійна, кардіальна або змішаного типу)

20

Ішемічна хвороба серця

21

Хвороби судин

22

Хвороби дихальної системи

23

Хвороби органів травлення

24

Виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки

25

Хвороби сечостатевої системи

26

Хвороби жіночих статевих органів, тазової клітковини, очеревини

27

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

28

Хвороби кістковом'язової системи та сполучної тканини

29

Хвороби хребта та їх наслідки

30

Інші хвороби

Додаток 4

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

КНИГА

протоколів засідань штатної ВЛК

_______________________________

(найменування штатної ВЛК)

______________________________________

(категорія оглянутих)

Розпочато: __ ________ 20__ року

Закінчено: __ ________ 20__ року

№ з/п

Дата засідання ВЛК

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, військове звання, військова частина, яким військовим комісаріатом і коли призваний

Ким направлений (номер і дата направлення)

Діагноз (причинний зв'язок)

Висновок позаштатної ВЛК

Постанова штатної ВЛК

1

2

3

4

5

7

8

1

Голова штатної ВЛК

___________________________________

Члени штатної ВЛК

__________________________________,

___________________________________

__________

Примітка.

Підписи голови та членів штатної комісії проставляються щоденно після проведеного медичного огляду.

Додаток 5

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

КНИГА

протоколів засідань позаштатної ВЛК

______________________________________

(найменування позаштатної ВЛК)

______________________________________

(категорія оглянутих)

Розпочато: __ ________ 20__ року

Закінчено: __ ________ 20__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання

Рік народження

Хто направив

Дата винесення рішення

Висновок

Постанова

Підпис одержувача висновку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Голова позаштатної ВЛК

____________________________________

Члени позаштатної ВЛК

___________________________________,

____________________________________

__________

Примітка.

Підписи голови та членів позаштатної комісії проставляються щоденно після проведеного медичного огляду.

Додаток 6

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ПЕРЕЛІК

інструментарію для оснащення кабінетів Медичного центру Служби зовнішньої розвідки України при проведенні медичного огляду

При проведенні медичного огляду кабінети закладу охорони здоров'я СЗРУ оснащуються таким інструментарієм:

кабінет антропометрії:

ваги медичні - 1 шт., динамометр становий - 1 шт., стрічка вимірювальна з поділками на сантиметри - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., ростомір - 1 шт., спірометр - 1 шт., скло збільшуване (лупа) 1х3 - 1 шт., сфігмоманометр - 1 шт., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 шт., шприци одноразові 5,0 - 50 шт.;

кабінет терапевта:

стетофонендоскоп - 1 шт., сфігмоманометр - 1 шт., термометр медичний - 1 шт., шпатель для язика прямий двосторонній - 5 шт., манжета до сфігмоманометра (запасна) - 2 шт., тазик ниркоподібний емальований - 1 шт.;

кабінет хірурга:

стетофонендоскоп - 1 шт., кутомір - 1 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт.; ;

кабінет невролога:

молоточок неврологічний - 1 комплект, шпатель для язика двобічний - 5 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт., тазик ниркоподібний - 1 шт.;

кабінет отоларинголога:

балон для продування вух ємністю 180 мл з наконечником - 1 шт., крісло Барані - 1 шт., воронки вушні № 1, 2, 3, 4-5 набори, воронка вушна пневматична - 1 шт., заглушувач вушний для обстеження слуху при визначенні однобічної глухоти - 1 шт., дзеркало гортанне діаметром 21 мм - 1 шт. та діаметром 24 мм - 1 шт., дзеркало носоглоточне діаметром 8 мм - 1 шт., дзеркало носове з довжиною губок 60 см - 5 шт., зонд Воячека гостроконечний - 10 шт., зонд головчастий - 1 шт., зонд головчастий Воячека - 1 шт., зонд вушний з нарізками для вати - 10 шт., камертон на 128 коливань - 1 шт. і на 1024 коливання - 1 шт., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 шт., пінцет, вигнутий по ребру, - 5 шт., рефлектор лобовий - 1 шт., ручка для ватоутримувача, дзеркало - 2 шт., тазик ниркоподібний - 5 шт., термометр медичний - 1 шт., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 15 шт., шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл - 1 шт., спиртівка - 1 шт.;

кабінет окуліста:

повікопід'йомник великий - 2 шт., зонди для сльозового каналу конічні № 1, 2, 3 - по 2 шт., лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка вимірювальна для підбору окулярів - 1 шт., лупа бінокулярна козиркова - 1 шт., оптотипи Поляка - 1 набір, офтальмоскоп типу ОФ-3 - 1 комплект, окулярні скельця - 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна-Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт - 1 шт., світильник офтальмологічний - 1 шт., таблиця Головіна-Сівцева для визначення гостроти зору - 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття - 1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору - 1 комплект, тазики ниркоподібні емальовані - 2 шт., тонометр очний - 1 шт., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями для промивання сльозових шляхів - 1 шт.


Додаток 7

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

НАПРАВЛЕННЯ

на медичний огляд до Військово-лікарської комісії Медичного Центру Служби зовнішньої розвідки України


Додаток 8

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

РОЗКЛАД

хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби

Додаток 9

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ЖУРНАЛ

обліку направлень для проходження кандидатами на військову службу і військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України та членами їх сімей (при виїзді за кордон) медичного огляду

___________________________________________

(назва підрозділу СЗРУ)

Розпочато __ _______ 20__ року

Закінчено __ _______ 20__ року

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Підстави для направлення на ВЛК

Дата видачі направлення

Підпис про отримання направлення

Ким видано направлення на ВЛК (П.І.Б.)

Відмітка про проходження ВЛК

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 10

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

АКТ

медичного огляду


Додаток 11

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ПЕРЕЛІК

медичних протипоказань щодо участі в роботах при надзвичайних ситуаціях на об'єктах ядерної енергетики

1. Усі гострі захворювання (до клінічного вилікування).

2. Судинні захворювання головного та спинного мозку при помірних, але стійких порушеннях функції, а також тимчасові розлади мозкового кровообігу.

3. Наслідки інфекційно-вірусних захворювань центральної нервової системи, органічні ураження головного та спинного мозку при помірних, не різко виражених залишкових явищах з незначним порушенням функції.

4. Наслідки травм головного та спинного мозку, а також органічні захворювання центральної нервової системи при помірному чи незначному порушенні функції.

5. Захворювання вегетативної нервової системи, гангліоніти, гіпоталамічні синдроми із частими та середньої частоти загостреннями.

6. Наслідки травм та хвороб периферичних нервів при стійких, помірно виражених розладах функцій.

7. Хвороби ендокринної системи.

8. Захворювання системи крові незалежно від характеру перебігу та ступеня тяжкості.

9. Стійкі зміни складу периферичної крові: кількість лейкоцитів менше 4х10 в 9 ступені/л, постійний лейкоцитоз понад 9х10 в 9 ступені/л, кількість тромбоцитів менше 180х10 в 9 ступені/л, гемоглобін менше 130 г/л для чоловіків та 120 г/л - для жінок.

10. Усі види вроджених та набутих імунодефіцитів, ВІЧ-інфекція.

11. Злоякісні новоутворення незалежно від форми перебігу захворювання; передпухлинні захворювання, схильні до злоякісних перероджень та рецидивів.

12. Доброякісні новоутворення з помірним порушенням функцій органів та ті, що ускладнюють носіння форменого одягу (спорядження).

13. Психотичні розлади.

14. Наслідки органічного ураження головного мозку за наявності психоорганічного синдрому.

15. Наркоманія, токсикоманія, у тому числі хронічний алкоголізм.

16. Неврози, соматогенні або психогенні психічні розлади непсихотичного рівня з вираженими або (та) стійкими хворобливими проявами.

17. Психопатія.

18. Розумова відсталість будь-якого ступеня.

19. Зниження гостроти зору нижче 0,6 на одному оці, нижче 0,5 - на другому.

20. Захворювання зорового нерва та сітківки.

21. Зріла катаракта.

22. Анофтальм.

23. Глаукома.

24. Хронічні гнійні захворювання придаткових пазух носа, хронічний середній отит з частими загостреннями.

25. Гіпертонічна хвороба II, III стадій.

26. Хронічна ішемічна хвороба серця з недостатністю кровообігу.

27. Інші хвороби серця з недостатністю кровообігу.

28. Облітеруючий ендартеріїт, хвороба Рейно, ангіоспазм периферичних судин.

29. Хронічні хвороби легень з вираженою легенево-серцевою недостатністю, схильність до кровотечі.

30. Бронхіальна астма з тяжким перебігом та вираженими функціональними порушеннями дихання і кровообігу поза приступами.

31. Набряк Квінке.

32. Туберкульоз плеври, легень, лімфатичних вузлів, сечостатевої системи, кісток та суглобів: активний та затихаючий.

33. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з частими загостреннями та схильністю до ускладнень.

34. Цироз печінки, активний хронічний гепатит, ураження жовчовивідної системи з частими або тяжкими приступами.

35. Хронічний панкреатит, ентерит та коліт з частими загостреннями.

36. Захворювання органів черевної порожнини, наслідки їх пошкоджень або оперативних втручань при помірному порушенні травлення.

37. Хронічні запальні та дистрофічні захворювання нирок при помірному порушенні функції.

38. Сечокам'яна хвороба з частими приступами або ускладненнями.

39. Варикозне розширення вен сім'яного канатика при значному порушенні кровообігу з синдромом болю.

40. Водянка оболонок яєчка та сім'яного канатика, різко виражена.

41. Стійке порушення менструальної функції.

42. Вагітність та період лактації.

43. Хронічні запальні захворювання матки та її придатків з частими загостреннями.

44. Звичне невиношування та антенатальне пошкодження плоду у жінок дітородного віку.

45. Хронічні інфекційні та грибкові захворювання шкіри.

46. Дифузні захворювання сполучної тканини.

47. Хвороби суглобів із частими вираженими загостреннями або стійким порушенням функції суглобів.

48. Хронічні захворювання (наслідки пошкоджень) суглобів, м'язів, сухожилків, хребта, кісток таза при помірному порушенні функції із частими загостреннями (не рідше двох разів на рік).

49. Застарілі чи звичні вивихи у великих суглобах, які часто виникають при незначних фізичних навантаженнях.

50. Дефекти пальців рук та ніг із порушеннями функцій кисті і стопи значною мірою.

51. Відсутність верхньої кінцівки на будь-якому рівні.

52. Вроджені аномалії органів із вираженою недостатністю їх функцій.

53. Раніше перенесений вплив іонізуючого випромінювання у дозі 25 бер та вище.

54. Хронічна променева хвороба.


Додаток 12

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ПЕРЕЛІК

медичних протипоказань для військовослужбовців та членів їх сімей, які виїжджають за кордон у довготермінові (короткотермінові) відрядження і після повернення їх із відрядження з-за кордону за медичними показаннями

1. Усі гострі захворювання (травми, поранення) - до видужання та хронічні захворювання у фазі загострення - до фази стійкої ремісії.

2. Активний туберкульоз різноманітної локалізації.

3. Злоякісні новоутворення усіх локалізацій.

Хворим, які пролікувалися з приводу злоякісних новоутворень з ремісією тривалістю більше п'яти років, дозволений виїзд у відрядження до країн з помірним кліматом.

4. Стенокардія спокою та напруження.

Хворим із стенокардією напруження I функціонального класу дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

5. Перенесений інфаркт міокарда незалежно від строку давності з подальшою:

а) стенокардією;

б) серцевою недостатністю II, III стадій або порушенням ритму чи провідності.

Хворим із серцевою недостатністю I стадії дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом;

в) пароксизмальною формою порушення ритму або внутрішньосерцевою блокадою;

г) аневризмою серця;

ґ) постійною формою фібриляції передсердь.

Через один рік після перенесеного неускладненого інфаркту міокарда, за відсутності симптоматики, дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

6. Повторний інфаркт міокарда.

7. Аневризма чи інші ураження аорти або її гілок.

8. Атеросклеротичний або міокардитичний кардіосклероз, ускладнений серцевою недостатністю II, III стадій або порушенням ритму чи провідності.

9. Гіпертонічна хвороба II, III стадій.

Хворим з гіпертонічною хворобою I стадії дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

10. Часті пароксизми порушення ритму будь-якої етіології (більше одного разу на два місяці).

11. Ревматичний порок серця за наявності серцевої недостатності, миготливої аритмії, вираженої кардіомегалії та даних про активізацію ревматичного процесу протягом попередніх чотирьох років.

12. Будь-яка дифузна хвороба сполучної тканини.

13. Персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості та тяжка.

14. Будь-яке хронічне захворювання легень з помірним або значним порушенням функції зовнішнього дихання.

15. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки у фазі загострення або з ускладненим чи часто рецидивуючим перебігом в анамнезі.

Хворим з неускладненою виразковою хворобою у фазі стійкої ремісії (тривалістю більше п'яти років) дозволений виїзд у відрядження до країн з помірним кліматом.

16. Жовчнокам'яна хвороба.

17. Неспецифічний виразковий коліт.

18. Хвороба Крона.

19. Сечокам'яна хвороба за наявності конкременту (0,5 мм та більше) у нирці або сечоводі при будь-яких порушеннях функцій нирки.

20. Хронічний гломерулонефрит; хронічний пієлонефрит при будь-яких порушеннях функцій нирки.

21. Хвороба Іценко-Кушинга незалежно від форми захворювання.

22. Будь-яка пухлина гіпофіза з клінікою ендокринних захворювань (краніофарингіома, гігантизм тощо).

23. Нецукровий діабет.

24. Цукровий діабет I типу.

Хворим із компенсованим цукровим діабетом II типу дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

25. Будь-яке захворювання наднирників, білящитовидних залоз, щитовидної залози, які супроводжуються порушенням їх функцій.

26. Гемобластози незалежно від стадії.

Хворим із лімфогранулематозом із стійкою ремісією понад п'ять років після проведеного специфічного лікування (у стаціонарних умовах) дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

27. Будь-який геморагічний діатез.

28. Анемія.

Хворим із залізодефіцитною або вітамін-B12-залізодефіцитною анемією із стійкою ремісією понад шість місяців дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

29. Рецидивуючий агранулоцитоз, мієлодиспластичний синдром або цитопенія іншого генезу.

30. Хвороба "накопичення".

31. Медичні протипоказання для проведення профілактичних щеплень.

32. Хронічний тромбофлебіт з частими загостреннями в анамнезі.

33. Випадіння прямої кишки.

34. Будь-яке захворювання судин кінцівок із значними або помірними порушеннями кровообігу та функцій.

Хворим із захворюванням судин кінцівок з незначними порушеннями кровообігу та функцій або без порушень дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

35. Геморой з частими кровотечами.

36. Свищ будь-якої етіології і локалізації.

37. Грижа.

Хворим з грижею, що не потребує оперативного лікування, дозволений виїзд у короткочасні відрядження до країн з помірним кліматом.

38. Анкілоз двох і більше великих суглобів.

39. Анкілоз кульшового суглоба туберкульозної етіології зі значним укороченням кінцівки.

40. Кукса верхньої третини стегна і вище.

41. Хронічний остеомієліт.

42. Фіброзно-кістозна мастопатія.

43. Поширений ліпоматоз.

Фіброзно-кістозна мастопатія, поширений ліпоматоз є протипоказанням до відрядження тільки до країн із жарким кліматом.

44. Минуще порушення мозкового кровообігу будь-якої етіології без локальної неврологічної симптоматики.

45. Наслідки мозкового інсульту з порушенням функцій.

46. Дисциркуляторна енцефалопатія з інтелектуально-мнестичними або руховими розладами.

47. Хронічний попереково-крижовий радикуліт будь-якої етіології з частими (більше двох разів на рік) загостреннями.

48. Залишкові наслідки парезів окремих нервів (травматичного або запального походження).

49. Будь-яка спадково-сімейна прогресуюча хвороба нервової системи.

50. Паркінсонізм.

51. Розсіяний склероз.

52. Інфекційне ураження нервової системи з вираженими порушеннями функцій.

53. Виражена вегетосудинна нестійкість.

54. Будь-яка нервово-м'язова хвороба.

55. Наслідки перенесених травм черепа за наявності стійких залишкових проявів та дефектів черепа.

56. Психічний розлад, який потребує динамічного диспансерного спостереження.

Питання про виїзд за кордон осіб, які страждають на інші види психічних розладів, у кожному випадку вирішується індивідуально.

57. Усі види наркоманій, токсикоманій і хронічний алкоголізм.

58. Епілепсія.

59. В'ялий або спастичний параліч, який утруднює пересування.

60. Озена.

61. Будь-яка хвороба вестибулярного апарату з розладами рівноваги або частими приступами меньєрівського симптомокомплексу.

62. Гострота зору нижче 0,3 дптр на кожне око з корекцією не вище 8,0 дптр (з урахуванням спеціальності).

63. Будь-яка хронічна хвороба кон'юнктиви або рогівки з частими загостреннями в анамнезі.

64. Трахома або аденовірусний кон'юнктивіт.

65. Глаукома: некомпенсована та субкомпенсована.

66. Пігментна дегенерація сітківки.

67. Сифіліс у всіх стадіях.

68. Гонорея гостра і хронічна до вилікування.

69. Будь-яка грибкова хвороба волосяної частини голови та шкіри - через шість місяців після вилікування.

70. Мікоз, зумовлений червоним трихофітоном (рубромікоз), а також епідермофітія стоп при активних проявах цих хвороб на шкірі.

71. Глибокий мікоз.

72. Будь-яка заразна хвороба шкіри (піодермія, короста тощо) - через шість місяців після вилікування.

73. Будь-яка пузиркова хвороба шкіри.

74. Поширена форма лускатого лишаю, псоріатична еритродермія, псоріатичний артрит.

75. Виражена форма генеодерматозу.

76. Поширена, часто рецидивуюча свербляча (алергічна форма) екзема, нейродерміт, почесуха Гебри, дерматоз (екзема, нейродерміт, червоний плоский лишай) - через шість місяців після вилікування.

77. Хронічний алергічний васкуліт (виразково-некротичний, системний).

78. Гострокінцева кондилома - до вилікування.

79. Лепра в усіх стадіях.

80. Пародонтит, абсцедуюча форма.

81. Будь-яке гостре і хронічне одонтогенне запалення щелепно-лицьової ділянки.

82. Функціональна маточна кровотеча.

83. Фібро- та міома матки (при збільшенні матки відповідно до 11-12 тижневої вагітності і більше).

84. Клімакс, що важко протікає.

85. Вагітність.

ПЕРЕЛІК

хвороб, які перешкоджають виїзду дітей з батьками за кордон

1. Будь яка хвороба, що потребує диспансерного нагляду.

2. Туберкульоз легеневий та позалегеневий.

3. Віраж проб та вперше виявлена туберкульозна інфікованість, за необхідності призначення хіміопрофілактики і спостереження фтизіатра.

4. Будь-яка хронічна хвороба легень (нетуберкульозного походження) з частими (більше двох разів на рік) загостреннями.

5. Лімфогранульоматоз.

6. Анемія (будь-якої етіології).

7. Лейкоз.

8. Гемофілія.

9. Геморагічний діатез.

10. Органічні захворювання серцево-судинної системи:

ревматизм;

септичний ендокардит;

будь-яка вада серця (вроджені та набуті у стадії суб- і декомпенсації в анамнезі);

фібробластоз;

пароксизмальна тахікардія з частими приступами.

11. Гіпертонічна хвороба.

12. Будь-яка дифузна хвороба сполучної тканини.

13. Періодична хвороба.

14. Мієломна хвороба.

15. Гломерулонефрит (усі форми і стадії).

16. Пієлонефрит в активній фазі та у фазі клініко-лабораторної ремісії менше трьох років.

17. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки незалежно від фази загострення.

18. Хронічний гастрит або дуоденіт.

19. Хронічний гепатит або холецистит.

20. Алергічні хвороби: бронхіальна астма.

21. Гіпокортицизм.

22. Гіпофізарний нанізм.

23. Ожиріння III ступеня.

24. Тімомегалія.

25. Олігофренія, у тому числі хвороба Дауна.

26. Епілепсія, епісиндром та судорожна готовність.

27. Дитячий церебральний параліч.

28. Гідроцефалія і мікроцефалія.

29. Міопатія і міастенія.

30. Будь-яка хвороба головного або спинного мозку та дефект черепа.

31. Хорея.

32. Вегетосудинна дистонія.

33. Будь-яка психічна хвороба.

34. Будь-яка спадково-дегенеративна хвороба нервової або м'язової системи.

35. Декомпенсований хронічний тонзиліт.

36. Аденоїдні вегетації II і III ступеня (неоперовані).

37. Хронічний отит у фазі ремісії менше одного року.

38. Хронічний гайморит, часто рецидивуючий.

39. Вроджена вада розвитку опорно-рухового апарату.

40. Вроджена вада розвитку внутрішнього органу з порушеннями його функцій.

41. Неоперована вроджена вада розвитку губи або піднебіння.

42. Хронічний остеомієліт.

43. Грижа (будь-якої локалізації).

44. Випадіння прямої кишки.

45. Хвороба Іценко-Кушинга незалежно від форми.

46. Будь-яка пухлина гіпофіза з клінікою ендокринних захворювань.

47. Нецукровий діабет.

48. Цукровий діабет.

49. Будь-яка хвороба наднирників, щитовидної залози або білящитовидних залоз.

50. Церебральний передчасний статевий розвиток (усі форми).

51. Шкірна хвороба, вказана у розділі "Шкірні і венеричні хвороби", у тому числі поширена форма екземи, атопічний дерматит.

52. Протипоказання до різких змін клімату.

53. Профілактичні щеплення згідно з віком дитини виконано не в повному обсязі.

__________

Примітка.

У кожному випадку питання про можливість виїзду за кордон у відрядження вирішується індивідуально з урахуванням умов країни відрядження і характеру праці відрядженого.


Додаток 13

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ДОВІДКА

ВЛК


Додаток 14

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

ПОЯСНЕННЯ

щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів, фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в Службі зовнішньої розвідки України

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99), їх наслідки

Стаття 1

До підпункту "а" належать: тяжкий перебіг та ускладнення гострих форм інфекційних і паразитарних захворювань (поліомієліт, енцефаліт (комариний, кліщовий, вірусний); герпетична інфекція, менінгококовий та вірусний менінгіт, септицемія, лепра, дифтерія, бактеріальні зоонози, тифо-паратифозні та сальмонельозні інфекції; вірусні геморагічні гарячки, що передаються членистоногими, комарами, усі види малярії тощо) або їх хронічний, рецидивуючий (щорічне загострення) перебіг, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

За наслідками цих захворювань (протягом одного року після завершення курсу лікування), у разі збереження стійких порушень функцій органів та систем, експертне рішення щодо ступеня придатності до військової служби слід розглядати разом з відповідними статтями Розкладу хвороб.

Слід розрізняти інфекційний початок та наслідки токсичної дії укусів тварин, плазунів, комах (особливо кліщовий енцефаліт), що належать до класу травм та отруєнь. При встановленні наслідків токсичної дії укусу, що підтверджено документально, причинний зв'язок виноситься, як при травмі.

Експертних стандартів в оцінці ступеня тяжкості перебігу інфекційних та паразитарних захворювань немає, це прерогатива клінічної оцінки, перспективи подальшого проходження військової служби, навчання у ВВНЗ.

Не в усіх випадках тяжкого перебігу гострого інфекційного та паразитарного захворювання спостерігаються ускладнення. Тому доцільно після проведення повного курсу стаціонарного та реабілітаційного лікування виносити Постанову ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я. У разі ускладнень та стійких змін в органах та системах огляд проводиться залежно від ступеня функціональних порушень за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Медичний огляд при вступі у ВВНЗ, прийомі кандидатів на військову службу за контрактом, які перенесли гострі інфекційні та паразитарні хвороби (незалежно від ступеня тяжкості), проводиться стаціонарно через рік після завершення курсу лікування.

У разі затяжного, рецидивуючого (2-3 рази на рік) перебігу гострого інфекційного або паразитарного захворювання, паразитоносійства, коли протягом двох місяців зберігаються стійкі зміни у функціональному стані органу або системи, формуються різноманітні ускладнення, особам зі стійким виділенням збудників кишкових захворювань, що не піддаються лікуванню, після завершення курсу лікування огляд проводиться за підпунктом "а".

За цим самим підпунктом оглядаються особи, у яких за даними стаціонарного обстеження виявлено хронічний перебіг інфекційного та паразитарного захворювання, та особи зі стійким виділенням збудників кишкових захворювань.

До підпункту "б" належать: наслідки перенесених гострих або загострення хронічних інфекційних та паразитарних захворювань протягом року після захворювання.

Необхідно звернути увагу на перенесені захворювання, для яких характерні ранні ускладнення з боку ЦНС та системи кровообігу. У разі виявлення в умовах стаціонару стійких функціональних порушень органів та систем медичний огляд проводиться за підпунктом "а" цієї статті та відповідними підпунктами інших статей Розкладу хвороб.

У разі коли при стаціонарному обстеженні контингентів, які перенесли інфекційні та паразитарні хвороби, функціональних порушень з боку органів та систем не виявлено, медичний огляд проводиться за підпунктом "б".

Особам, які перенесли малярію без ускладнень (крім важкого перебігу), ступінь придатності визначається за наслідками хвороби через рік після завершення курсу лікування.

Стаття 2

До підпункту "а" належать усі форми туберкульозу легень та плеври з прогресуючим перебігом, наявністю розпаду (каверни) та стійким виділенням мікобактерій або без нього;

рубцеві зміни легень та плеври із зміщенням легень та межистіння, з розладом їх функцій та вираженим порушенням функції зовнішнього дихання;

фістульозна форма туберкульозного бронхоаденіту та туберкульозне ураження бронхів з виділенням мікобактерій;

бронхіальні, бронхоплевральні свищі після хірургічного лікування, встановлені при бронхологічному або рентгенологічному дослідженні.

Особи, у яких встановлено генералізований туберкульоз (міліарний) із багатоваріантним перебігом, поєднаний з ураженням різних органів та систем, незалежно від остаточного результату, оглядаються за підпунктом "а" статті 2 чи 3 Розкладу хвороб.

До підпункту "б" належать усі встановлені в результаті стаціонарного обстеження форми активного туберкульозу легень, плеври та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів без виділення мікобактерій та без розпаду, з помірно вираженими клінічними симптомами чи без них, у випадку неефективного лікування або відмови від його продовження, при трансформації каверн у тонкостінні кистоподібні дреновані порожнини (загоєння каверн за відкритим типом), а також наслідки радикального лікування з помірним порушенням функції зовнішнього дихання.

До підпункту "в" належать усі форми туберкульозу легень, внутрішньогрудних лімфовузлів та плеври, коли у результаті тривалого (не менше 3 місяців) стаціонарного та санаторного лікування інфільтративні зміни переважно зникли, порожнини розпаду зарубцювалися та виділення мікобактерій закінчилося.

За цим самим підпунктом оглядаються особи із залишковими змінами у найближчі три роки після клінічного вилікування туберкульозу, з неактивними комбінованими змінами у межах 3-х і більше сегментів; з наслідками хірургічного лікування з незначним порушенням або без порушення функції зовнішнього дихання, а також особи із залишковими змінами після перенесеного ексудативного плевриту.

Діагноз ексудативного плевриту та інших серозитів туберкульозної етіології повинен бути підтверджений методами бронхологічного, цитологічного, імунологічного, мікробіологічного досліджень, а за відповідними показаннями - і пункційною біопсією. Туберкульозна етіологія сухих плевритів повинна бути доведена методами туберкуліно- та імунодіагностики, пробним лікуванням та динамікою лабораторних досліджень.

До підпункту "г" належать: неактивний туберкульоз зі стійкими рентгенологічними або бронхоскопічними змінами в легенях, плеврі, бронхах і внутрішньогрудних лімфатичних вузлах (численні кальцинати - 3 і більше, тяжі, міждольові шварти, плевральні нашарування, деформація та пігментація бронхів), а також стани після сегментарних резекцій та діатермокоагуляцій каверн.

За підпунктами "б" і "в" військовослужбовцям після стаціонарного лікування надається відпустка через хворобу тільки для продовження лікування у профільному туберкульозному санаторії з наступним оглядом ВЛК санаторію. Тривалість безперервного госпітального та санаторного лікування перед оглядом повинна бути не менше 6 місяців. У разі відмови від санаторного лікування придатність військовослужбовців визначається госпітальною ВЛК.

Придатність кандидатів до військової служби вирішується індивідуально, але не раніше трьох років після клінічного вилікування та зняття з диспансерного обліку.

Наявність поодиноких петрифікатів у легенях або внутрішньогрудних лімфатичних вузлах не є перешкодою до військової служби та вступу до Інституту СЗРУ та ВВНЗ інших військових формувань.

Стаття 3

До підпункту "а" належать:

туберкульозний менінгіт, що супроводжується розладом функцій нервової системи з глибокими парезами та паралічами;

активний прогресуючий туберкульоз хребта, трубчастих кісток та суглобів з напливними абсцесами або свищами;

туберкульоз інших позагрудних локалізацій із розпадом або виділенням мікобактерій, множинною локалізацією;

туберкульоз очей із прогресуючим зниженням зорових функцій;

поширені та спотворювальні форми туберкульозу шкіри;

прогресуючий туберкульоз очеревини та внутрішньочеревних лімфовузлів шлунка, кишківника, печінки, селезінки;

туберкульоз ЛОР-органів;

метатуберкульозний нефросклероз;

залишкові прояви та наслідки перенесеного туберкульозу органів сечостатевої системи, стани після видалення нирки та іншого хірургічного лікування нирок та сечовивідних шляхів зі значним порушенням функцій, рубцеві зміни сечового міхура з різким порушенням сечовипускання, стан після двобічної кастрації з приводу туберкульозу.

До підпункту "б" належать:

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позагрудної локалізації в стадії згасання без напливників та свищів;

залишкові зміни або наслідки перенесеного туберкульозу органів сечової системи; стан після хірургічного лікування туберкульозу нирок та сечовивідних шляхів з помірним порушенням функції нирок та сечовипускання;

стани після хірургічного лікування туберкульозу інших органів з помірним порушенням функцій.

До підпункту "в" належить активний затихаючий туберкульоз позагрудної локалізації після завершення основного курсу специфічної терапії протягом 3 - 5 років.

До підпункту "г" належить туберкульоз позагрудних локалізацій після клінічного вилікування (через 3 роки, а туберкульоз хребта, трубчастих кісток та суглобів - через 5 років).

Діагноз туберкульозу позагрудної локалізації повинен бути підтверджений цитологічними, гістологічними, імунологічними, мікробіологічними та іншими методами.

Лікування хворих кістково-суглобовим туберкульозом проводиться тривало, не менше 9-12 місяців (сечостатевої системи - не менше 4-6 місяців).

Стаття 4

Передбачає стани після перенесених гострих та хронічних вірусних гепатитів, встановлених у стаціонарі, де обов'язково проводиться обстеження крові на маркери гепатитів. Ступінь придатності до військової служби кандидатів та військовослужбовців визначається після проведення курсу лікування і стійкості ступеня порушення функцій печінки.

До підпункту "а" належать гострі та хронічні вірусні гепатити, диференційовані за маркерами, що мають важкий або затяжний перебіг, важко лікуються або не піддаються лікуванню, після закінчення якого зберігаються стійкі та значно виражені порушення функцій печінки (інших органів, систем).

Для тяжкої форми вірусного гепатиту в розпалі хвороби характерні різко виражені симптоми інтоксикації, постійна нудота, повторне блювання. Можлива зміна поведінки хворого (сонливість, безсоння тощо), тахікардія змінює брадикардію. Можуть бути ознаки набряково-асцитичного, геморагічного та інших синдромів. Білірубін крові - 170 і більше мкмоль/л, протромбіновий індекс - менше 60, холестерин крові - 2,6 ммоль/л та менше, збільшення трансаміназ у 10 разів і більше, тривалість жовтушного періоду - більше 4 тижнів, рівень сечовини в крові - менше 2 мкмоль/л.

У разі середнього та тяжкого перебігу, коли нормалізація активності АЛТ настає більше ніж через 1,5 місяця, військовослужбовцям доцільно виносити Постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я з подальшим всебічним стаціонарним обстеженням та визначенням ступеня придатності до військової служби (кандидати визнаються тимчасово непридатними до військової служби).

Після перенесених гострих вірусних гепатитів легкого та середнього ступеня тяжкості медичний огляд проводиться на підставі статті 8 Розкладу хвороб. Військовослужбовці та кандидати, які перенесли гострий вірусний гепатит легкої, середньої та тяжкої форми, визнаються непридатними до роботи із шкідливими факторами військової праці.

Підпункт "б" передбачає хронічний та рецидивуючий перебіг вірусних гепатитів, диференційованих за маркерами, встановлених у стаціонарі після проведення курсу лікування зі стійкими помірними порушеннями функцій печінки (збільшення трансаміназ до 10 разів понад норму).

До підпункту "в" належать хронічний перебіг вірусних гепатитів, встановлених у стаціонарі, з проведенням курсу лікування або без нього, з незначними порушеннями функції печінки або без них.

У разі позитивного скринінгового аналізу крові на вірусний гепатит "B" (HBsAg) повторно визначаються у крові HBsAg та HBeAg, АЛТ, АСТ, тимолова проба. При позитивних результатах та за відсутності клінічних ознак активності кандидати на військову службу за контрактом визнаються тимчасово непридатними, військовослужбовці підлягають диспансерному нагляду протягом 6 місяців з повторним проведенням аналізів крові кожні 3 місяці на HBsAg, HBeAg або, за можливості, полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). За наявності функціональних порушень печінки, незалежно від результатів повторного тестування, медичний огляд усіх контингентів проводиться за підпунктом "б".

При виявленні антитіл до вірусного гепатиту "C" (antiHCV) за відсутності даних гострого перебігу та при повторному позитивному аналізі крові на антитіла до вірусу гепатиту "С" (antiHCV-позитивний), якщо в сироватці крові наявна РНК HCV, незалежно від функціонального стану печінки (крім важких), медичний огляд усіх контингентів також проводиться за підпунктом "б".

У разі якщо при обстеженні двічі поспіль виявляються слабопозитивні результати на маркери парентеральних гепатитів, слід провести ПЛР. При негативному результаті ПЛР або за неможливості виконання даного дослідження особа визнається придатною до військової служби з наступним обов'язковим стаціонарним обстеженням через 6 місяців. При складності діагностики військовослужбовці підлягають направленню до лікувального закладу Міністерства оборони України для обстеження та прийняття експертного рішення.

Стаття 5

Передбачає різні клінічні стадії хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) за рубриками B20-B24 та безсимптомне носійство ВІЛ (Z21).

При проведенні медичного огляду військовослужбовців, які прибули із закордонних відряджень, обов'язковими є огляд інфекціоніста, імунологічне дослідження імуноглобулінів сироватки крові та визначення рівнів CD4 клітин.

Тестування на наявність антитіл до ВІЛ у крові обстежуваного в усіх військових лікувальних закладах має базуватися та проводитись відповідно до принципів ДКТ, регламентованих ВООЗ. Відповідальних за проведення ДКТ призначає начальник військового лікувального закладу з числа осіб, які пройшли фахову підготовку з ДКТ.

Результати лише ІФА (серологічного дослідження) на наявність антитіл до ВІЛ не є підставою для встановлення діагнозу.

Позитивний результат ІФА на наявність антитіл до ВІЛ потребує обов'язкового підтвердження методом імунного блоту або ПЛР крові. За неможливості виконання підтверджувального дослідження в умовах військового лікувального закладу досліджувані зразки крові надсилаються до Національної (регіональної) референс-лабораторії.

Сумнівний результат ІФА на наявність антитіл до ВІЛ потребує динамічного спостереження лікарем-інфекціоністом протягом трьох місяців з подальшим визначенням антитіл до ВІЛ або, у сумнівних випадках, направлення військовослужбовця на стаціонарне поглиблене обстеження в клініку інфекційних хвороб ГВМКЦ (за домовленістю) або регіональний центр СНІДу за рішенням лікаря-інфекціоніста.

У разі неефективного безперервного стаціонарного лікування військовослужбовців в умовах військового лікувального закладу або регіональних центрах СНІДу більше чотирьох місяців вони підлягають медичному огляду згідно з підпунктом "а".

З метою забезпечення конфіденційності відомостей про ВІЛ-статус особи в експертному документі дозволяється виносити діагноз у такому формулюванні: "Хронічна вірусна інфекція B23".

У разі захворювання військовослужбовця протягом перших трьох місяців від початку військової служби захворювання на ВІЛ не пов'язується з проходженням військової служби.

Стаття 6

Кандидатам та військовослужбовцям у разі виявлення інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом, проводиться обов'язкове стаціонарне лікування.

Після проведення хворим повного курсу лікування у разі зникнення клінічних ознак венеричного захворювання, вказаних у підпункті "в" статті 4 Розкладу хвороб, та наявності трикратного негативного результату при лабораторному контролі вони визнаються придатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ.

Якщо через рік після повторного лікування сифілісу негативація класичних серологічних реакцій не настала, медичний огляд проводиться за підпунктом "б".

У разі враження сифілісом внутрішніх органів, кісток, нервової системи, залежно від ступеня порушення їх функцій, медичний огляд проводиться за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Стаття 7

Кандидати, які мають захворювання, вказані в підпункті "б" цієї статті, визнаються тимчасово непридатними, з наданням відстрочки на лікування до трьох місяців. У разі потреби відстрочка може бути надана повторно на такий самий термін. Військовослужбовці підлягають стаціонарному лікуванню.

У разі незадовільного повторного стаціонарного лікування кандидатам та військовослужбовцям медичний огляд проводиться за підпунктом "а".

Стаття 8

Передбачає стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних захворювань, стани після хірургічних втручань, коли зберігаються тимчасові функціональні розлади органів і систем.

Після закінчення стаціонарного лікування, коли для повного відновлення функцій і працездатності та визначення кінцевого результату захворювання потрібно не менше одного місяця, кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом або вступають у ВВНЗ, визнаються тимчасово непридатними, військовослужбовцям надається відпустка за станом здоров'я або звільнення від виконання службових обов'язків.

Новоутворення (C00-D48), їх наслідки

Стаття 9

До підпункту "а", крім вказаних у Розкладі хвороб новоутворень, належать:

пухлини головного та спинного мозку;

злоякісні новоутворення кісток та суглобів незалежно від поширеності та стадії;

злоякісні новоутворення інших органів та м'яких тканин з віддаленими метастазами після нерадикального хірургічного лікування або прогресування (рецидив) захворювання після раніше проведеного лікування;

відмова хворого від лікування злоякісного новоутворення незалежно від стадії та розповсюдження пухлини.

До підпункту "б", крім вказаних у Розкладі хвороб новоутворень, належать:

рубці після радикального лікування злоякісних пухлин нижньої губи та шкіри;

плоскоклітинний рак шкіри після радикального лікування;

наслідки протипухлинного лікування (хірургічного, цитостатичного або променевого).

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, за наслідками успішного протипухлинного лікування (більше п'яти років) оглядаються ВЛК у зв'язку із звільненням після досягнення граничного віку перебування на військовій службі або за організаційно-штатними заходами, ступінь придатності до військової служби виноситься за підпунктом "б".

Після завершення курсу протипухлинного лікування (хірургічного, цитостатичного або променевого) військовослужбовці всіх категорій оглядаються ВЛК із встановленням ступеня придатності до військової служби.

Стаття 10

До підпункту "а" належать злоякісні та інші новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин з прогресуючим перебігом, відсутністю або недостатнім ефектом лікування, наявністю рецидивів.

Особи, які оглянуті за графою I Розкладу хвороб та страждають на злоякісні або інші новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, оглядаються за підпунктом "а" незалежно від характеру захворювання, його перебігу та результатів лікування.

До підпункту "а" також належать випадки захворювань на хронічні лейкози в стадії виражених клініко-гематологічних проявів та в термінальній стадії. Військовослужбовці за контрактом, які страждають на лімфогранулематоз та неходжкінські лімфоми, оглядаються за цим підпунктом за наявності IV-V стадій, а також I-III стадій у разі неможливості досягнення стійкої ремісії з використанням препаратів I-ї лінії, рецидиву захворювання. Усі категорії військовослужбовців із гострим лейкозом після проведення курсів індукції та консолідації ремісії незалежно від результату лікування оглядаються відповідно до підпункту "а".

До підпункту "б" належать злоякісні та інші новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин без прогресуючого перебігу. За цим підпунктом оглядаються військовослужбовці за контрактом, які мають хронічні мієло- та лімфопроліферативні захворювання в початковій стадії за відсутності показань до специфічного лікування або тривалий (більше 1 року) позитивний ефект від лікування препаратами I-ї лінії при збереженні працездатності. Військовослужбовці за контрактом, які страждають на лімфогранулематоз та неходжкінські лімфоми, оглядаються за цим підпунктом при I-III стадіях захворювання, за відсутності ранніх (до завершення стандартного курсу лікування) рецидивів та досягнення стійкої (більше року) ремісії після проведеного лікування. До цього підпункту належать хворі, що страждають на гостру лейкемію, у яких досягнута повна клініко-гематологічна ремісія після проведення курсів індукції та консолідації ремісії, при збереженні працездатності.

При справжній поліцитемії на початковій стадії огляд проводиться відповідно до підпункту "б", в еритремічній та анемічній стадії - відповідно до підпункту "а". При мієлодиспластичному синдромі до підпункту "б" належать випадки рефрактерної анемії за наявності незначної дисплазії лише одного паростка - еритроїдного, за відсутності показань до трансфузій еритромаси і збереження працездатності.

За підпунктом "в" оглядаються військовослужбовці за контрактом, хворі на лімфогранулематоз I-III стадії у фазі тривалої стійкої (понад п'ять років після останнього курсу специфічного лікування) ремісії. Кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом та вступають у ВВНЗ, у таких випадках оглядаються за підпунктом "б".

Стаття 11

За наявності доброякісних новоутворень оглянутим пропонується лікування.

До підпункту "а" належать:

новоутворення шкіри, підшкірних тканин, кровоносних або лімфатичних судин, що значно ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження;

новоутворення центральної або периферичної нервової системи, які прогресують або призводять до стійких паралічів, глибоких парезів кінцівок, зі стійкими порушеннями чутливості або трофіки (різко виражені гіпотрофії м'язів при односторонньому процесі: плеча - більше ніж 4 см, передпліччя - більше ніж 3 см, стегна - більше ніж 8 см, гомілки - більше ніж 6 см; контрактури, хронічні трофічні виразки), що супроводжуються розладом функцій кори або підкоркових утворень, порушеннями функцій черепних нервів, ендокринними розладами, а також стійким больовим синдромом (каузалгія, неврома, що викликає різкі болі, тощо);

фіброми носоглотки з перебігом, який прогресує, середостіння зі значними клінічними проявами (зміщення, здавлення, руйнування органів, які оточують, а також інших прилеглих до них органів грудної порожнини);

новоутворення бронхолегеневого апарату, що супроводжуються кровохарканням, бронхостенозом або ателектазом;

новоутворення органів травлення, що значно затрудняють акт ковтання або проходження їжі та супроводжуються занепадом вгодованості;

новоутворення залоз внутрішньої секреції без ендокринних розладів, що викликають порушення функцій прилеглих органів (зміщення, здавлення);

множинні папіломи сечового міхура з вираженими дизурічними явищами або які супроводжуються кровотечею.

До підпункту "б" належать новоутворення:

шкіри, підшкірних тканин, кровоносних або лімфатичних судин, множинні невуси (два і більше), що помірно ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження;

центральної або периферичної нервової системи, при яких порушення функцій виражені помірно і перебіг яких характеризується повільним, протягом тривалого часу (1 - 2 роки) наростанням симптомів (незначна гіпотрофія м'язів, легкі розлади чутливості тощо);

середостіння з порушеннями функцій органів;

бронхолегеневого апарату з помірними клінічними проявами;

новоутворення органів травлення без порушень функцій;

поліпи (множинні або великих розмірів) жовчного міхура з клінічними проявами;

папіломи сечового міхура з помірними та незначними дизурічними явищами;

рецидивні дермоїдні куприкові кісти після радикального хірургічного лікування або при відмові від нього.

До підпункту "б" також належать фонові стани та передпухлинні захворювання молочної залози і жіночих статевих органів:

дисплазія або атипова гіперплазія молочної залози;

міома матки при розмірах, що відповідають 12-тижневій та більше вагітності і супроводжуються кровотечами, що призводять до анемії, а також наявність субмукозних або субсерозних вузлів з порушенням їх кровопостачання, швидким ростом (збільшення пухлини до розмірів, що відповідають більш як 5-тижневій вагітності, за рік);

залозно-кістозна гіперплазія, поліпоз, аденоматоз ендометрія;

ерозія або дисплазія шийки матки;

поліпи цервікального каналу;

кісти бартолінової залози, крауроз вульви, кісти та фіброми піхви, що порушують функцію.

До підпункту "в" належать новоутворення:

нервової системи, які повільно прогресують, без атрофії м'язів та трофічних розладів, коли симптоми захворювання не прогресують;

органів травлення, що супроводжуються диспепсичними розладами;

жіночих статевих органів, що не потребують хірургічного лікування (міома матки при розмірах, що відповідають 11-тижневій та менше вагітності без клінічних проявів, кісти бартолінової залози, кісти та фіброми піхви);

рецидив після хірургічного лікування поодиноких доброякісних новоутворень кіст, хрящів, ліпом, гемангіом, що незначно ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження.

Доброякісні новоутворення: поодинокі ліпоми, поодинокі гемангіоми шкіри, поодинокі хондроми, що не ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження, а також наслідки радикального хірургічного лікування ерозії та дисплазії шийки матки, поліпів цервікального каналу, кіст бартолінових залоз, кіст та фібром піхви, що не порушують функції, не дають підстав для застосування цієї статті.

Кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом, та військовослужбовців з кістами внутрішніх органів оглядають залежно від ступеня порушення їх функцій за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Стаття 12

Кандидатам, які приймаються на військову службу за контрактом або вступають у ВВНЗ, та військовослужбовцям, які перенесли хірургічне лікування або цитостатичну (променеву) терапію з приводу новоутворень, медичний огляд проводиться відповідно до підпунктів "а", "б" чи "в" статей 9, 10, 11 Розкладу хвороб.

Відпустка військовослужбовцям за станом здоров'я, оглянутим за графами I-V Розкладу хвороб, надається у випадках, коли необхідно проведення повторних курсів лікування або коли для повного відновлення функцій та працездатності необхідний термін не менше місяця.

Після проведення повного курсу комбінованої терапії військовослужбовці направляються на медичний огляд ВЛК із визначенням ступеня придатності до військової служби.

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки

Стаття 13

Медичний огляд із визначенням ступеня придатності до військової служби проводиться після стаціонарного обстеження в умовах спеціалізованого лікувального закладу.

До підпункту "а" належать встановлені у стаціонарі апластичні та сідеробластні анемії, спадкові форми тромбоцитопатій, гемофілій, коагулопатій, що супроводжуються кровотечами, крововиливами. Особи з аліментарними, набутими гемолітичними та іншими анеміями, набутими порушеннями системи гемостазу, оглядаються за підпунктами "а", "б", "в" або "г" залежно від перебігу захворювання, стійкості змін у складі крові та функцій системи гемостазу, порушення функцій кровотворних органів та ефекту від проведеного лікування.

Кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом, вступають у ВВНЗ, при досягненні ремісії захворювання крові і кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму проходять медичний огляд за підпунктом "б", а при недостатньому ефекті від лікування - за підпунктом "а". Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або вступають до ВВНЗ, при досягненні ремісії захворювання крові і кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму проходять медичний огляд за пунктом "в", а при недостатньому ефекті від лікування - за підпунктом "б" чи "а".

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та перенесли епізод ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури з добрим ефектом від глюкокортикоїдної або імунотерапії, спленектомії, оглядаються за підпунктом "г". При хронічному повільно прогресуючому перебігу з помірно вираженою тромбоцитопенією без геморагічних проявів та за відсутності необхідності у підтримувальній гормоно- та імунотерапії (після спленектомії або без неї) огляд проводиться за підпунктом "в", а при незначному ефекті від спленектомії або за відсутності ефекту - за підпунктом "а".

Часті загострення хвороби - це два та більше разів на рік; рідкі загострення - один раз на рік та рідше.

При стійких імунодефіцитних станах (крім хвороби, викликаної вірусом імунодефіциту людини), що супроводжуються частими рецидивами інфекційних ускладнень, огляд проводиться за підпунктом "а".

При інших імунодефіцитних станах, які супроводжуються патологічними змінами кровотворної системи, інших органів, огляд проводиться залежно від ступеня порушень функцій ураженого органа або системи органів за відповідними статтями Розкладу хвороб.

До підпункту "в" належать хронічні хвороби крові та кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму у фазі тривалої стійкої (понад п'ять років після останнього курсу специфічного лікування) ремісії.

Обстеження хворих з підозрою на саркоїдоз проводиться в умовах спеціалізованого відділення лікувального закладу. Діагноз саркоїдозу повинен бути підтверджений морфологічно. За неможливості морфологічної верифікації або відмови від неї діагноз встановлюється на основі комплексу клініко-рентгенологічних ознак. Експертне рішення приймається за підпунктами "а", "б" чи "в" залежно від ступеня порушень функцій уражених органів, поширеності та перебігу захворювання.

До підпункту "г" належать тимчасові розлади функцій крові та кровотворних органів після перенесених захворювань (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, порушення функцій еритроцитів та тромбоцитів), не зумовлених системними захворюваннями крові, після хірургічного лікування, коли для повного відновлення працездатності та нормалізації гематологічних показників потрібен термін не менше одного місяця.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E90), їх наслідки

Стаття 14

Медичний огляд кандидатів та військовослужбовців при визначенні ступеня придатності до військової служби проводиться після стаціонарного ретельного обстеження в умовах спеціалізованого лікувального закладу. У разі виявлення вузлового зоба пропонується проведення пункційної біопсії щитовидної залози під контролем УЗД та цитологічне дослідження біоптату. Якщо відсутні дані про новоутворення, огляд проводиться за підпунктом "г".

Для визначення розмірів щитовидної залози слід користуватися такими критеріями:

I ступінь - щитовидна залоза візуалізується при відхиленні голови назад;

II ступінь - щитовидна залоза візуалізується при нормальному положенні голови;

III ступінь - щитовидна залоза візуалізується на відстані 5 м і більше.

До підпункту "а" належать:

тяжкі форми простого, вузлового зоба, дифузного токсичного зоба - IV стадії (різко виражене схуднення, адинамія, виражений екзофтальм, задуха у спокої, частота пульсу 120 ударів на хвилину і більше, порушення серцевого ритму, різноманітні вісцеральні прояви);

тяжкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 100 мг та більше на добу.

До підпункту "б" належать:

токсичний зоб середнього ступеня тяжкості (зниження ваги тіла на 20% від початкової, помірна тахікардія до 120 ударів на хвилину, характерні очні симптоми);

гіпотиреоз середнього ступеня важкості, що потребує призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів в дозуванні 50 та менше 100 мг на добу;

дифузний та вузловий зоб III стадії без порушення функцій щитовидної залози.

До пункту "в" належать:

дифузний та вузловий зоб I-II стадії без порушення функцій щитовидної залози;

легкі зворотні форми дифузного токсичного зоба (легка неврозоподібна симптоматика, зниження толерантності до фізичного навантаження, тахікардія з частотою пульсу до 100 ударів на хвилину);

легкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні до 50 мг на добу.

До підпункту "г" належать стани після хірургічних втручань на щитовидній залозі. За цим самим підпунктом оглядаються військовослужбовці за контрактом, які перенесли гострі та підгострі тиреоїдити та стани після стаціонарного лікування з приводу вперше виявленого тиреотоксикозу.

Стаття 15

До підпункту "а" належать:

стійкі значно виражені розлади, зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою гіперглікемією (більше 13,7 ммоль/л) і глюкозурією, ацетонурією, схильністю до частих гіпоглікемічних станів, кетозом, універсальною ангіопатією (ретинопатія, гломерулосклероз тощо), які потребують для компенсації вуглеводного обміну 60 одиниць інсуліну на добу і більше;

аліментарне ожиріння III-го ступеня;

нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії.

До цього підпункту належать також усі хвороби залоз внутрішньої секреції (гіпофіза, наднирників, щитовидної, паращитовидної та статевих залоз) із незворотними змінами органів і систем та різкими порушеннями їх функцій.

До підпункту "б" належать:

стійкі помірно виражені розлади, зумовлені хворобами ендокринних залоз середньої тяжкості, коли при відповідному лікуванні зберігається незначне зниження працездатності оглянутого;

цукровий діабет середньої тяжкості з помірною гіперглікемією (не більше 13,7 ммоль/л) та глюкозурією. Компенсація вуглеводного обміну досягається пероральним вживанням цукрознижувальних препаратів або введенням інсуліну до 60 одиниць на добу на фоні постійної дієтотерапії. Ацетонурія, кетоз, діабетичні коми в анамнезі відсутні;

гіпоталамічний синдром нейроендокринної форми (ожиріння I-II ступеня, гіпертензія, порушення толерантності до вуглеводів, наявність стрій на тулубі, кінцівках).

До цього підпункту належать також усі захворювання залоз внутрішньої секреції з помірними порушеннями функцій.

До підпункту "в" належать:

форми цукрового діабету з невисокою гіперглікемією (8-9 ммоль/л), яка легко нормалізується дієтою, працездатність хворого збережена;

підгострий тиреоїдит з рецидивуючим перебігом;

аліментарне ожиріння II-го ступеня.

До цього підпункту належать також функціональна гіпербілірубінемія з постійним підвищенням білірубіну більше ніж 30 ммоль/л.

При вперше виявленій гіпербілірубінемії (у двох та більше аналізах крові) кандидати визнаються тимчасово непридатними з обов'язковими двома обстеженнями за цей час, з метою виключення хронічної патології печінки.

З метою ранньої діагностики порушення вуглеводного обміну та цукрового діабету, для проведення тесту обстежуваний приймає внутрішньо сухий порошок глюкози, розчинений у 250 мл води з розрахунку 1 г сухого порошку на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.

Таблиця 1

Інтерпретація результатів дослідження на основі критеріїв ВООЗ (1999 рік)

Оцінка результату дослідження

Концентрація глюкози в капілярній крові (ммоль/л)

натще

через 120 хвилин

Норма

<= 5,5

< 7,8

Цукровий діабет

>= 6,1

>= 11,1

Порушена толерантність до глюкози

< 6,1

>= 7,8 але < 11,1

До підпункту "г" належать:

аліментарне ожиріння I-го ступеня;

прооперовані з приводу гінекомастії із сприятливим результатом;

стани після хірургічних втручань на паращитовидній та підшлунковій залозі.

За цим самим підпунктом оглядаються військовослужбовці, які перенесли гострі та підгострі гіпо- та гіпертиреози та стани після стаціонарного лікування з приводу вперше виявленого цукрового діабету I-го типу.

При ожирінні іншого походження огляд за графами I-V Розкладу хвороб проводиться залежно від тяжкості перебігу основного захворювання за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Таблиця 2

Рекомендована вага тіла у кілограмах та її діапазон залежно від зросту:

Зріст (см)

Недостатнє харчування (кг)

Рекомендована вага тіла (кг)

Надмірне харчування (кг)

Ожиріння I ст. (кг)

Ожиріння II ст. (кг)

Ожиріння III ст. ( кг)

1

2

3

4

5

6

7

150

42-44

44-52

52-62

62-67

68-79

79-90

152

43-45

46-53

53-63

64-69

69-81

81-92

154

44-46

46-54

55-65

65-71

71-83

83-95

156

45-47

47-56

56-67

67-73

73-85

85-97

158

46-48

49-57

57-69

69-75

75-87

87-100

160

48-50

50-59

59-70

70-77

77-90

90-102

164

50-52

52-62

62-74

74-80

80-94

94-107

166

51-54

54-63

63-76

76-82

83-96

96-110

168

52-55

55-65

65-78

78-85

85-99

99-113

170

54-56

56-66

67-79

80-87

87-101

101-116

172

55-57

58-68

68-81

81-88

89-103

103-118

174

56-59

59-69

70-83

83-91

91-106

106-121

176

57-60

60-71

71-85

85-93

93-108

108-124

178

59-62

62-73

73-87

87-95

95-111

111-126

180

60-63

63-74

75-89

89-97

97-113

113-130

182

61-64

65-76

76-91

91-99

99-116

116-132

184

63-66

66-78

78-93

93-101

101-118

118-135

186

64-68

68-79

79-95

95-103

104-121

121-138

188

65-69

69-81

81-97

97-106

106-124

124-141

190

67-70

70-82

83-99

99-108

108-126

126-144

192

68-72

72-85

85-101

101-110

110-129

129-147

194

70-73

73-86

87-103

103-112

113-132

132-150

196

71-75

75-88

88-106

106-115

115-134

134-154

198

73-76

76-90

90-108

108-118

118-137

137-157

200

74-78

78-92

92-110

110-120

120-140

140-160

Хворими на ожиріння I ступеня вважають осіб з надлишковою вагою від 10 до 30%, на ожиріння II ступеня - від 31 до 50%, на ожиріння III ступеня - від 51% і вище.

Розлади психіки та поведінки (F00-F99), їх наслідки

Стаття 16

Передбачає психози та інші психічні розлади, що виникають унаслідок травм, пухлин головного мозку, епілепсії, енцефаліту, менінгіту, сифілісу мозку, а також при синільних та пресинільних психозах, судинних, дегенеративних та інших органічних захворюваннях або ураженнях головного мозку.

Наявність вищезгаданих психічних розладів в анамнезі без патології з боку внутрішніх органів та нервово-психічної сфери на період огляду не дає підстав визначати оглянутим ступінь придатності до військової служби. Сприятливе закінчення цих психічних розладів повинно бути підтверджене у спеціалізованому лікувальному закладі, тому експертна оцінка проводиться після стаціонарного обстеження.

У медичних документах про результати обстеження та огляду вказується основне захворювання, яке викликало розвиток психічного розладу.

До підпункту "а" належать різко виражені, затяжні психотичні стани, а також психічні розлади, що проявляються вираженими порушеннями або стійкими змінами особистості за психоорганічним типом, а також з різко вираженими клінічними проявами або тривалим перебігом.

До підпункту "б" належать помірно виражені або повторні психотичні та непсихотичні стани із сприятливим перебігом, психічні розлади, що проявляються стійкими емоційно-вольовими, ендокринними та вегетативними розладами, з проявами органічного ураження центральної нервової системи, що призводять до патологічних змін особистості за органічним типом або вираженим стійким (до двох місяців) астенічним станом (церебрастенії), а також неврозоподібним або психопатоподібним синдромом після органічного захворювання (травми) або ураження головного мозку.

До підпункту "в" належать минущі, легкі і короткотривалі психотичні та непсихотичні розлади, що виникли внаслідок травм або гострих органічних захворювань головного мозку, які закінчуються незначно вираженою астенією без ознак органічного ураження центральної нервової системи.

До підпункту "г" належать стани стійкої (не менше одного року) компенсації хворобливих проявів після гострого захворювання та травми головного мозку без психічних розладів та проявів органічного ураження центральної нервової системи.

Стаття 17

До підпункту "а" належать психічні і поведінкові розлади, зумовлені зловживанням психоактивних речовин, з активною залежністю. Характерні різко та помірно виражені зміни особистості з інтелектуально-мнестичними і психотичними порушеннями, з відсутністю позитивного ставлення до лікування та критики до свого стану та безуспішністю спеціального лікування у стаціонарних умовах спеціалізованого лікувального закладу.

До підпункту "б" належать психічні та поведінкові розлади, зумовлені зловживанням психоактивних речовин при синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами та збереження критичного ставлення до свого стану і поведінки. Поодинокі або епізодичні вживання психоактивних речовин або інших токсичних речовин без психічних та соматичних розладів не може бути підставою для застосування цієї статті.

Щодо військовослужбовців, які перенесли гостре отруєння психоактивними речовинами після одужання, Постанова ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я не приймається.

До підпункту "в" належать поодинокі або епізодичні вживання психоактивних речовин або інших токсичних речовин без психічних та соматичних розладів.

До підпункту "г" належать:

для військовослужбовців - вживання алкоголю у службовий час;

для кандидатів - при проходженні ВЛК подача довідки-сертифіката із спеціалізованого (наркологічного) лікувального закладу за місцем реєстрації та характеристики з останнього місця роботи (служби) або навчання.

Стаття 18

Належать шизофренія, шизотипові та маячні розлади, розлади настрою (афективні), встановлені тільки в умовах спеціалізованого лікувального закладу.

До підпункту "а" належать усі форми шизофренії, шизотипових та маячних розладів з частою повторюваністю фаз та хронічним перебігом.

До підпункту "б" належать тільки легкі форми афективних розладів (розладів настрою) та циклотимії з рідкими приступами та довгими (не менше двох років) проміжками повного психічного здоров'я.

Стаття 19

Належать маніакальний епізод, біполярний афективний розлад, депресивний епізод, стійкі та інші розлади настрою (афективні).

До підпункту "а" належать афективні розлади з психотичними симптомами та без психотичних симптомів з тяжким та хронічним (тривалість більше ніж три місяці) перебігом.

До підпункту "б" належать легкі афективні розлади без психотичних симптомів з перебуванням на лікуванні до трьох місяців (циклотимія, дистимія тощо).

Усі кандидати (в анамнезі життя) та військовослужбовці із суїцидальними спробами, незалежно від вираженості та тривалості психічних розладів, визнаються непридатними до військової служби для всіх граф та підпадають під дію підпункту "б" статті 19 Розкладу хвороб.

Стаття 20

До підпункту "а" належать реактивні психози із затяжним перебігом (психогенний параноїдний психоз, істеричні психози зі зміною свідомості, реактивна депресія тощо), а також різко виражені невротичні розлади, які не піддаються лікуванню.

До підпункту "б" належать реактивні психози зі сприятливим перебігом, а також помірно виражені, тривалі або повторні невротичні розлади, коли хворобливі явища, незважаючи на патогенетичне лікування, стійко утримуються і заважають особам виконувати обов'язки військової служби. Експертна Постанова ВЛК спеціалізованого лікувального закладу приймається після безуспішного стаціонарного лікування хворого не менше 20 діб.

До підпункту "в" належать помірно виражені, короткочасні невротичні розлади та реактивний психоз із сприятливим перебігом, що закінчився легкою астенією.

До пункту "г" належать гострі реакції на стрес, порушення адаптації та незначно виражені невротичні розлади, які характеризуються, в основному, вегетативними порушеннями, добре піддаються лікуванню та закінчуються одужанням.

Стаття 21

Для діагностики розладів особистості необхідні старанно та об'єктивно зібраний анамнез, а також ретельне обстеження в умовах спеціалізованого (психіатричного) стаціонару. Огляд військовослужбовців проводиться після вивчення особової справи, службової та медичної характеристик.

Передбачає:

розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих, статевої ідентифікації, надання сексуальної переваги, пов'язані із статевим розвитком та орієнтацією;

стійкі зміни особистості, які не обумовлені пошкодженням і захворюванням головного мозку тощо. До цієї статті належать розлади поведінки та емоцій з перебігом у дитячому та підлітковому віці, психічний інфантилізм тощо.

До підпункту "а" належать значні і стійкі розлади особистості з повторними та тривалими декомпенсаціями, що призводять до втрати працездатності (більше чотирьох місяців на рік) та повної соціальної дезадаптації.

До підпункту "б" належать розлади зрілої особистості і поведінки, статевої ідентифікації, надання сексуальної переваги, пов'язані із статевим розвитком та орієнтацією, з помірними, стійкими проявами, внаслідок яких, у тому числі, виникають психотичні стани, нестійкість вегетативної нервової системи з нестійкою компенсацією та частковою соціальною дезадаптацією тощо.

До підпункту "в" належать розлади зрілої особистості і поведінки з легкими, нестійкими проявами, внаслідок яких легко розвиваються невротичні, стресові, дезадаптаційні реакції.

Випадки установчої, навмисної поведінки, прояви недисциплінованості, що не випливають з усієї патологічної структури особистості, не можуть оцінюватися як ознаки хворобливого розладу.

Стаття 22

Огляд кандидатів та військовослужбовців проводиться після стаціонарного обстеження.

До підпункту "а" належать усі форми тяжкої або помірної розумової відсталості, а також дебільність у різко вираженому ступені.

При значних та явних дефектах інтелекту питання про непридатність до військової служби може бути вирішене і без госпіталізації у спеціалізований лікувальний заклад.

До підпункту "б" належать дебільність у помірно вираженому та легкому ступенях. У разі встановлення цього діагнозу, особливо у випадках, коли дані лікарського обстеження не відповідають іншим даним, що характеризують поведінку оглянутого у побуті, на виробництві, у підрозділі тощо, стаціонарне обстеження обов'язкове.

Хвороби нервової системи (G00-G99), їх наслідки

Стаття 23

Передбачає також ураження нервової системи в разі сифілісу, інших інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб крові.

До підпункту "а" належать:

хвороби нервової системи, що супроводжуються глибокими паралічами або парезами, вираженим паркінсонізмом, атактичними розладами, вираженою гідроцефалією (розширення передніх рогів бокових шлуночків мозку більше ніж на 20 мм), оптикохіазмальним арахноїдитом з вираженим розладом зору;

наслідки перенесеного мієліту з явищами паралічу або вираженого парезу.

До підпункту "б" належать:

хвороби нервової системи з повільним перебігом, які за ступенем порушень функцій центральної нервової системи обмежують можливість проходження військової служби у вигляді залишкових явищ вторинного енцефаліту із помірно вираженим геміпарезом (у формі зниження сили м'язів, невеликого збільшення м'язового тонусу, що не супроводжується розладом мови, пам'яті, ходи), помірної гідроцефалії - розширення передніх рогів бокових шлуночків мозку до 15-20 мм.

За цим підпунктом проходять медичний огляд військовослужбовці, які оглядаються за графою I-V Розкладу хвороб, та кандидати, які перенесли гострі запальні хвороби ЦНС важкого перебігу (з ускладненням або без).

До підпункту "в" належать:

залишкові явища ураження нервової системи із незначними порушеннями функцій (гіпомімія, анізорефлексія, недостатність конвергенції тощо) з окремими органічними ознаками, поєднаними з вегетативно-судинною нестійкістю та астено-невротичними проявами.

До підпункту "г" належать:

залишкові явища ураження нервової системи з вегетативно-судинною нестійкістю без порушень функцій. Питання про придатність до військової служби кандидатів вирішується після стаціонарного обстеження.

Разом з цією статтею, при визначенні наслідків нейроінфекції, слід застосовувати інші статті Розкладу хвороб.

При оцінці клінічної картини гіпертензивного синдрому, крім підвищення тиску спинномозкової рідини, змін на краніограмах, враховується наявність застійних змін на очному дні, ступінь розширення шлуночкової системи мозку за даними пневмоенцефалограми, КТ або МРТ.

Факт лікування з приводу нейроінфекції та її наслідків в анамнезі повинен бути підтверджений медичними документами. Вплив наслідків нейроінфекції на працездатність або виконання службових обов'язків військової служби повинен підтверджуватись характеристиками з місця роботи, військової служби або навчання, а в разі їх відсутності - даними клінічних обстежень.

Кандидати, які перенесли гострі запальні хвороби ЦНС середньоважкого або важкого перебігу, враховуючи високий ступінь імовірності подальших ускладнень з боку нервової системи, визнаються непридатними до навчання у ВВНЗ за підпунктом "г" цієї статті.

Кандидати, які перенесли гострі запальні хвороби ЦНС легкого перебігу, за відсутності наслідків визнаються придатними до навчання у ВВНЗ не раніше ніж через 12 місяців після завершення стаціонарного курсу лікування.

Стаття 24

До підпункту "а" належать:

розсіяний склероз;

хвороба Паркінсона;

аміотрофічний бічний склероз;

лейкодистрофія;

дисциркуляторна енцефалопатія III ст.;

церебральний ліпідоз;

хорея Гетінгтона;

торсійна дистонія, атаксія Фрідрейха;

спинально-м'язова атрофія;

сірінгомієлія з різко вираженими порушеннями трофіки, тяжкі форми мієлопатії;

дитячий церебральний параліч та інші паралітичні синдроми.

До підпункту "б" належать:

хвороби, перебіг яких характеризується повільним (протягом 1-2 років) прогресуванням симптомів (повільно прогресуюча сірінгомієлія із вираженою атрофією м'язів та помірним розладом чутливості, краніостеноз із синдромом внутрішньочерепної гіпертензії тощо) при помірному порушенні функції.

До підпункту "в" належать:

хвороби нервової системи, які повільно прогресують протягом тривалого часу (більше двох років), коли об'єктивні ознаки незначно виражені (сірінгомієлія із незначно вираженим дисоційованим розладом чутливості, без атрофії м'язів та трофічних розладів).

Стаття 25

Стаття передбачає епілепсію як хронічне захворювання головного мозку з генералізованими або парціальними припадками, психічними еквівалентами або специфічними змінами особистості. Симптоматична епілепсія до цієї статті не належить. У таких випадках медичний огляд проводиться за захворюваннями, які призвели до розвитку судомного синдрому.

До підпункту "а" належать:

епілепсія з частими припадками (три і більше на рік) або з вираженими психічними розладами;

епілептичний статус;

міоклонус-епілепсія;

катаплексія та нарколепсія.

До підпункту "б" належать:

епілепсія без психічних розладів з рідкими припадками (менше трьох разів на рік).

До підпункту "в" належать:

розлади сну, внаслідок органічної патології ЦНС;

пароксизмальні розлади, що суттєво не впливають на функції органів та систем;

різні форми мігрені з частими (два та більше на місяць) та довготривалими (доба та більше) приступами.

Наявність припадку повинна бути підтверджена лікарськими спостереженнями. В окремих випадках можуть братися до уваги акти, підписані офіційними особами немедичного складу, результати опитування очевидців лікарем, який лікує, якщо вказаний у них припадок та післяприпадковий стан можна вважати епілептичним. У сумнівних випадках слід запитувати дані з останніх місць: проживання, навчання, роботи, служби. У тих випадках, коли єдиним помітним проявом хвороби є слабо виражені та рідко виникаючі малі припадки або специфічні настрої, питання про придатність до військової служби оглянутих вирішується після стаціонарного обстеження.

Особи з епілептичною хворобою без психічних розладів, яка розвинулася внаслідок перенесеного органічного захворювання, оглядаються за підпунктом "а" або "б" цієї статті залежно від частоти припадків.

Якщо медичними документами лікувального закладу підтверджуються епілептичні припадки в анамнезі та при обстеженні у стаціонарі до або в період оформлення на службу (роботу) за даними ЕЕГ є патологічні зміни, то кандидати оглядаються за підпунктом "б".

Стаття 26

До підпункту "а" належать:

форми невральної аміотрофії, міастенії, міопатії, пароксизмальної міоплегії, наслідки поліневритів (поліневропатій), плекситів запального та інтоксикаційного походження, що мають несприятливий перебіг та супроводжуються значно вираженими розладами рухів, чутливості й трофіки (виражені гіпотрофії м'язів при однобічному процесі: плеча - більше 4 см, передпліччя - більше 3 см, стегна - більше 8 см, гомілки - більше 6 см, контрактури, хронічні трофічні виразки, пролежні, розлади чутливості, каузалгія тощо). До цього підпункту належать також радикулопатії з частими (більше двох разів на рік) рецидивами і тривалим перебігом, що супроводжуються тяжким та стійким больовим синдромом з вираженими руховими та вегетативно-трофічними порушеннями, які вимагають довготривалого лікування, а також плексопатії і тяжкі форми невралгій у разі безуспішного лікування.

До підпункту "б" належать:

деякі форми невральної аміотрофії зі сприятливим перебігом (синдром Руссі-Леві), хвороби периферійних нервів та сплетінь, при яких помірно порушена основна функція; стійкий параліч мімічних м'язів, порушення функцій кінцівок тощо. До цього підпункту належать хронічні радикулопатії з рецидивами, плексопатії, невропатії, що супроводжуються у період загострення вимушеним положенням тулуба, болями вздовж нервів тощо, та потребують тривалого стаціонарного і амбулаторного лікування протягом 2 місяців.

Поєднання дегенеративно-дистрофічних змін у хребті із незначно вираженими неврологічними розладами.

До підпункту "в" належать:

хвороби периферійних нервів та сплетінь з рідкими загостреннями без тенденції до наростання рухових, чутливих і трофічних розладів, а також існуючі нерізко виражені залишкові явища, зумовлені перенесеними у минулому загостреннями, які суттєво не обмежують функцію кінцівки та працездатність оглянутого. За цим підпунктом оглядаються військовослужбовці з наслідками невриту лицьового, серединного нервів.

До підпункту "г" належать:

дорсалгія, цервікалгія, торакалгія, люмбалгія без радикулопатії.

За наслідками хірургічного та реабілітаційного лікування з приводу грижі міжхребцевого диска кандидати оглядаються за підпунктами "б" або "в" цієї статті, а військовослужбовцям за контрактом надається відпустка за станом здоров'я за статтею 27 Розкладу хвороб.

Особи з нервово-м'язовими захворюваннями оглядаються за підпунктами "а", "б" або "в" цієї статті залежно від ступеня порушень функцій.

Стаття 27

За цією статтею оглядаються кандидати та військовослужбовці, які перенесли гострі захворювання центральної та периферійної нервової систем або оперативні втручання.

При вирішенні питання про необхідність надання військовослужбовцям відпустки за станом здоров'я або звільнення від службових обов'язків великого значення набуває визначений результат хвороби.

Після реалізації відпустки за станом здоров'я придатність до військової служби оглянутих за графами I-V Розкладу хвороб проводиться за статтею 26 Розкладу хвороб залежно від ступеня порушень функцій.

Хвороби ока та придаткового апарату (H00-H59), їх наслідки

Стаття 28

Передбачає вроджені або набуті вади положення повік (зрощення, виворіт, заворот тощо); захворювання повік, сльозових шляхів та орбіти, кон'юнктиви з урахуванням ступеня порушень зорових та рухових функцій. Якщо можливе поліпшення цих станів після хірургічного лікування, то воно повинно бути проведене до прийняття експертного рішення.

До підпункту "а" належать:

зрощення повік між собою або з очним яблуком;

різко виражені виразкові блефарити з рубцевим переродженням та значним облисінням країв повік;

хронічні кон'юнктивіти з гіпертрофією та різко вираженою інфільтрацією тканини із загостреннями, не менше двох разів на рік, при безуспішному стаціонарному лікуванні;

хронічне трахоматозне ураження кон'юнктиви, а також захворювання сльозових шляхів, які не піддаються хірургічному лікуванню в стаціонарі;

птоз вродженого або набутого характеру, у разі якого верхня повіка прикриває більше половини зіниці на одному оці або не менше однієї третини зіниці на обох очах без напруження лобного м'яза;

стани після реконструктивних операцій на сльозових шляхах із введенням лакопротеза.

У разі відмови від операції Постанова ВЛК про придатність до військової служби за контрактом оглянутих за графами I-V Розкладу хвороб приймається за підпунктом "б".

До підпункту "в" належать:

простий блефарит з окремими лусочками та незначною гіперемією країв повік;

фолікулярний кон'юнктивіт з поодинокими фолікулами;

бархатистість кон'юнктиви у кутках повік та в ділянці кон'юнктивних склепінь;

окремі дрібні поверхневі рубці кон'юнктиви нетрахоматозного походження, а також гладкі рубці кон'юнктиви трахоматозного походження без інших змін кон'юнктиви та рогівки, без рецидивів трахоматозного процесу протягом року;

несправжня та справжня пліва без явищ прогресування.

Вказані захворювання не є перешкодою до проходження військової служби, до навчання у ВВНЗ.

Військовослужбовцям після лікування з приводу гострої трахоми Постанова про відпустку за станом здоров'я не надається, за необхідності приймається Постанова про потребу у звільненні від службових обов'язків за статтею 35 Розкладу хвороб, а кандидати визнаються тимчасово непридатними. Якщо є ускладнення трахоми зі стійкими порушеннями функцій ока, то Постанова приймається за відповідними статтями Розкладу хвороб, що передбачають ці порушення.

При рецидивах крилоподібної пліви рогівки після безуспішного повторного хірургічного лікування та при прогресуючому порушенні функції ока огляд проводиться за підпунктом "б".

У разі весняного катару та інших алергічних уражень кон'юнктиви придатність до військової служби оглянутих за графами I-V визначається за підпунктами "а" або "б" цієї статті залежно від тяжкості перебігу захворювання, частоти загострень та ефективності здійснюваного лікування.

Стаття 29

Передбачає хронічні, важко виліковні або невиліковні захворювання туберкульозного, люетичного, дегенеративного, дистрофічного та іншого походження.

Паренхіматозний кератит люетичного походження включено до статті 6 Розкладу хвороб. Кандидати з цим захворюванням непридатні, а військовослужбовці підлягають лікуванню.

У разі закінченого процесу або захворювань з рідкими загостреннями (не більше двох разів на рік), а також після пересадження тканин придатність кандидатів та військовослужбовців до військової служби визначається залежно від функцій ока за відповідними статтями Розкладу хвороб. За наявності новоутворень ока та його придатків медичний огляд проводиться відповідно до статті 9 або 11 Розкладу хвороб.

До підпункту "а" належать захворювання з прогресуючим зниженням зорових функцій та ті, які не піддаються консервативному, хірургічному лікуванню, а також тапеторетинальна абіодистрофія сітківки та стани після кератопротезування обох очей, незалежно від функцій ока. Пігментна дегенерація сітківки з пігментом чи без нього, поєднана з порушенням темнової адаптації (гемералопією), повинна бути підтверджена виконанням годинної адаптометрії з використанням контрольних методів дослідження сутінкового зору.

При стійких абсолютних центральних та парацентральних скотомах на одному або обох очах придатність до військової служби оглянутих за графами I-V Розкладу хвороб визначається за підпунктом "б" або "в" та ТДВ залежно від функцій органу зору.

У разі стійкого звуження поля зору знизу та ззовні (за вертикальним та горизонтальним меридіанами) від крапки фіксації до рівня менше 30 градусів на обох очах Постанова за графами I-V Розкладу хвороб приймається за підпунктом "а", те саме на одному оці - за підпунктом "б"; від 30 до 45 градусів на обох очах - за підпунктом "б", те саме на одному оці - за підпунктом "в".

До підпункту "б" належать:

хронічні увеїти, що супроводжуються підвищенням внутрішньоочного тиску, у тому числі глаукомоциклічні кризи (встановлені у стаціонарних умовах);

кератоглобус, афакія, артифакія на одному або обох очах;

короткозорість обох очей в одному з меридіанів більше ніж 3,0 дптр за наявності дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні (крайова дегенерація сітківки, множинні хоріоретинальні вогнища, задня стафілома тощо) при різкому та прогресуючому зниженні зорових функцій;

атрофія зорового нерва, що прогресує;

стороннє (чужорідне) тіло всередині ока, яке не викликає запальних або дистрофічних змін.

При стійких абсолютних центральних та парацентральних скотомах на одному або обох очах придатність кандидатів до військової служби визначається за підпунктом "б" або "в" залежно від функцій органа зору.

Щодо кандидатів, які перенесли оптикореконструктивні операції на рогівці або склері, рішення про придатність до військової служби, вступу до ВВНЗ визначається індивідуально не раніше одного року після операції за умови відсутності післяопераційних ускладнень, залежно від стану функції ока.

Придатність або обмежена придатність військовослужбовців визначається індивідуально.

При афакії, артифакії на одному або обох очах Постанова щодо оглянутих за графами I-V Розкладу хвороб приймається відповідно до вимог статті 34 Розкладу хвороб залежно від гостроти зору з практично переносимою корекцією будь-якого виду, у тому числі інтраокулярними та контактними лінзами.

Вивих та підвивих кришталика, артифакія оцінюються як афакія.

Так звана кольорова переливчастість (райдужність), грудочки, зернятка та вакуолі, виявлені тільки під час дослідження із щілинною лампою, а також вроджене відкладення пігменту на передній капсулі кришталика, які не знижують гостроти зору, не є протипоказанням до проходження військової служби, до навчання у ВВНЗ.

Військовослужбовці, які працюють з радіоактивними речовинами та джерелами радіаційного випромінювання, у яких при біомікроскопії виявлені помутніння під задньою капсулою кришталика та наявні переконливі ознаки прогресування помутнінь кришталика (значне збільшення їх кількості та розміру в разі тривалого нагляду), визнаються непридатними до роботи з ними.

При непрогресуючій атрофії зорового нерва придатність до військової служби за III, IV графами Розкладу хвороб визначається залежно від функцій ока (гостроти зору, поля зору тощо). Особи, які є кандидатами до вступу до ВВНЗ, визнаються непридатними.

У всіх випадках наявності сторонніх (чужорідних) тіл всередині ока питання про придатність до військової служби кандидатів і військовослужбовців за графами I, III, IV Розкладу хвороб вирішується індивідуально не раніше ніж через три місяці після травми залежно від функції ока (гостроти зору, полів зору, темнової адаптації тощо), відсутності запальних явищ та ознак металозу.

Стаття 30

До підпункту "а" належать випадки безуспішного повторного хірургічного лікування травматичного відшарування сітківки на обох очах з прогресуючим зниженням гостроти зору.

До підпункту "б" належать військовослужбовці після перенесеного відшарування або розриву сітківки будь-якої етіології на одному оці за умови добрих функцій ока (гострота зору, поле зору тощо) визнаються непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час.

Стаття 31

Діагноз глаукоми повинен бути підтверджений в умовах стаціонару із застосуванням навантажувальних проб. Питання про придатність до військової служби вирішується після лікування (медикаментозного або хірургічного) із урахуванням ступеня стабілізації процесу та функцій органу зору (гострота зору, поле зору, наявність парацентральних скот, у тому числі й при навантажувальних пробах, а також екскавації диска зорового нерва тощо).

До цієї статті належить також і вторинна глаукома.

Стаття 32

До підпункту "а" належать також стійка диплопія після травми очної ямки з пошкодженням м'язів ока або уражень головного мозку, які викликають косоокість (порушують функції зору).

Якщо ністагм є однією із ознак ураження нервової системи або вестибулярного апарату, то Постанова приймається за основним захворюванням. У разі значно зниженої гостроти зору Постанова приймається за статтею 34 Розкладу хвороб. Ністагмоїдні посмикування очей при крайніх відведеннях очних яблук не є перешкодою до військової служби, вступу до ВВНЗ.

При співдружній косоокості менше 15 градусів діагноз повинен бути підтверджений шляхом перевірки бінокулярного зору. Наявність бінокулярного зору є основою для виключення співдружньої косоокості.

При співдружній косоокості, паралітичній косоокості без диплопії при погляді прямо та інших порушеннях бінокулярного зору ступінь придатності до військової служби визначається залежно від порушення функцій зору (гострота зору, поле зору, бінокулярний зір) за відповідними статтями Розкладу хвороб.

У разі альтернуючої косоокості з добрим зором слід утримуватися від хірургічного лікування через імовірність виникнення диплопії.

Стан відчуття кольору визначається за допомогою поліхроматичних таблиць Рабкіна, Ішіхара тощо відповідно до вказаної в них методики. Придатність кандидатів за графами III, IV Розкладу хвороб при порушенні кольоровідчуття усіх типів визначається індивідуально залежно від характеру службових обов'язків. У цих випадках Постанова ухвалюється в такому формулюванні: "до (вказати характер служби) служби, що не вимагає нормального відчуття кольорів, придатний".

У кандидатів, які приймаються на оперативну службу та до вступу до ВВНЗ, допускається порушення відчуття кольорів типу C. При ухвалі Постанови необхідно вказати: "до оперативної служби, що не вимагає нормального відчуття кольорів, придатний".

При ухвалі Постанови про придатність до військової служби військовослужбовців, що оглядаються за графами I, III, IV Розкладу хвороб, враховуються вимоги служби до розрізнення кольорів і вказується: "до (вказати характер служби) служби, що не вимагає нормального відчуття кольорів, придатний".

На військовослужбовців, які оглядаються за графами II, V, за наявності порушення відчуття кольорів у Постанові про придатність до військової служби вказати: "до оперативно-постової служби непридатний".

Стаття 33

Вид та ступінь аномалії рефракції визначаються за допомогою скіаскопії або рефрактометрії.

У статті вказані ті ступені аномалії рефракції очей, встановлені в умовах циклоплегії, за яких гострота зору з корекцією не дає підстав для застосування статті 34 Розкладу хвороб, але характер та ступінь аномалії рефракції такі, що одержану гостроту зору слід визнавати нестійкою.

У разі коли при вказаних у даній статті аномаліях рефракції за графами I-V Розкладу хвороб передбачена індивідуальна оцінка придатності до військової служби, вирішальне значення надається гостроті зору.

У разі стійкого спазму, парезу або паралічу акомодації потрібно проводити обстеження за участю невропатолога, терапевта та лікарів інших спеціальностей. Якщо спазм, парез або параліч акомодації зумовлені захворюваннями нервової системи, внутрішніх або інших органів, то Постанова про ступінь придатності до військової служби приймається згідно з вимогами відповідних статей Розкладу хвороб.

При спазмі, парезі акомодації на одному або обох очах після безуспішного стаціонарного лікування придатність оглянутих до військової служби визначається залежно від гостроти зору з корекцією. При цьому Постанова про непридатність до військової служби приймається тільки у тих випадках, коли гострота зору з корекцією відповідної виявленої аметропії менше тієї, яка передбачена статтею 31 Розкладу хвороб.

У разі стійкого паралічу акомодації на обох очах Постанова про придатність до військової служби визначається залежно від функцій ока (гострота зору з корекцією поля зору).

Стаття 34

Гострота зору у кандидатів за графами I, II, V Розкладу хвороб визначається без корекції і повинна бути не менше 0,6 на обидва ока у тих, хто оглядається за графою I; і не менше 0,7 на обидва ока - за II, V графами Розкладу хвороб. Вид і ступінь аметропії визначаються скіаскопічно в стані циклоплегії.

За наявності у кандидатів за графою I простої далекозорості понад 4,0 дптр, простого далекозорого астигматизму або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракцій у двох головних меридіанах понад 4,0 дптр вони визнаються непридатними до служби в СЗРУ незалежно від гостроти зору.

У тих, хто оглядається за графами II, V Розкладу хвороб, далекозорість не повинна перевищувати 2,5 дптр і ступінь астигматизму - 2,0 дптр.

Гострота зору у кандидатів, які оглядаються за графами III, IV Розкладу хвороб, визначається з корекцією.

Якщо кандидати, які оглядаються за графою III Розкладу хвороб, мають гостроту зору не нижче 0,6 на обидва ока з корекцією, висновок на них ухвалюється з урахуванням характеру служби з таким формулюванням: "до оперативно-технічної служби, що допускає носіння окулярів, придатний".

Кандидати, які приймаються за графами III, IV Розкладу хвороб, визнаються непридатними до служби в СЗРУ незалежно від гостроти зору з корекцією, якщо ступінь виявленої скіаскопічної аметропії на гіршому оці перевищує 10,0 дптр (хоч би в одному з меридіанів), астигматизму будь-якого виду з різницею в двох головних меридіанах понад 4,5 дптр.

У кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ за графами III, IV Розкладу хвороб гострота зору з корекцією має бути не менше 0,6 на краще око і 0,4 - на гірше. За наявності в них аметропії на кращому оці понад 6,0 дптр (хоч би в одному меридіані) або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах понад 6,0 дптр вони визнаються непридатними до вступу незалежно від гостроти зору.

У кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ за графою I зір повинен бути 0,7 на обидва ока без корекції.

Військовослужбовці, що оглядаються за всіма графами, визнаються непридатними до військової служби відповідно до підпункту "б" незалежно від гостроти зору з корекцією, якщо ступінь аметропії на кращому оці понад 12,0 дптр (хоч-би в одному меридіані), ступінь астигматизму будь-якого виду перевищує 4,5 дптр.

Гострота зору у військовослужбовців, що оглядаються за графами II, V Розкладу хвороб, визначається без корекції і повинна бути не менше 0,6 на кожне око.

У разі коли військовослужбовці, що оглядаються за графами II, V Розкладу хвороб, визнаються придатними до військової служби, а гострота зору в них без корекції нижче 0,6 на кожне око, в Постанові вказувати:

до оперативно-постової служби непридатний;

до служби як водій непридатний.

У військовослужбовців, що оглядаються за графою I Розкладу хвороб, гострота зору визначається з корекцією і при встановленні придатності до військової служби в Постанові вказується: "до оперативної служби, що допускає носіння окулярів, придатний".

Кандидати та військовослужбовці, у яких гострота зору не піддається корекції (амбліопія), розглядаються за статтею 34 Розкладу хвороб.

У військовослужбовців, які направляються на навчання до Інституту СЗРУ, за графою I Розкладу хвороб, де допускається носіння окулярів, гострота зору з корекцією повинна бути не нижче 0,8 на обидва ока.

У разі стійкого паралічу акомодації на обох очах Постанова про придатність до військової служби визначається залежно від функцій ока (гострота зору з корекцією поля зору).

Стаття 35

До кандидатів, які оглядаються за графами I, III-V Розкладу хвороб, які перенесли хірургічне виправлення рефракції - кератотомію, експертний підхід повинен бути суворо індивідуальним залежно від післяопераційного стану ока, віддаленого результату виправлення аметропії і характеру передбачуваної служби. Рішення ухвалюється не раніше ніж через один рік після операції.

Питання про придатність кандидатів до навчання у ВВНЗ вирішується не раніше ніж через 6 місяців після завершення курсу лікування.

Хвороби вуха та сосковидного відростка (H60-H95), їх наслідки

Стаття 36

Військовослужбовці, які страждають на хронічну рецидивну екзему зовнішнього слухового проходу, вушної раковини, привушної ділянки, за відсутності ефекту від лікування у стаціонарних умовах оглядаються за статтею 62 Розкладу хвороб.

Стаття 37

При хронічних захворюваннях середнього вуха кандидатам та військовослужбовцям пропонується лікування.

Після радикальних або реконструктивно-відновних операцій на середньому вусі з добрими найближчими результатами придатність кандидатів визначається індивідуально через 6-12 місяців.

До підпункту "а" належать стани після хірургічного лікування хронічних захворювань середнього вуха з неповною епідермізацією постопераційної порожнини за наявності в ній гною, грануляцій або холестеатомоподібних мас.

Після радикальних або реконструктивно-відновних операцій на середньому вусі при повній епідермізації післяопераційної порожнини огляд проводиться за підпунктом "в".

Кандидати та військовослужбовці, у яких є рубець барабанної перетинки без порушення її рухомості та барофункції, визнаються придатними до військової служби в усіх підрозділах та до вступу до ВВНЗ.

Стаття 38

До підпункту "а" належать різко виражені меньєроподібні захворювання, а також інші тяжкі форми вестибулярних розладів органічного або функціонального характеру, напади яких спостерігалися при стаціонарному обстеженні або підтверджені спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом.

До підпункту "б" належать випадки меньєроподібних захворювань, напади яких мають короткочасний перебіг із помірно вираженими вестибулярно-вегетативними розладами, що не мають значного впливу на виконання службових обов'язків.

До підпункту "в" належать випадки різко підвищеної чутливості до закачування за відсутності симптомів вестибулярних розладів та захворювань інших органів.

У разі підвищеної чутливості до закачування не можна обмежуватись обстеженням лише вестибулярної функції без глибокого всебічного обстеження всього організму, оскільки вегетативні розлади можуть виходити не тільки з вушного лабіринту, а й з інших органів.

Результати вестибулометрії в ряді випадків оцінюються разом із неврологом.

Якщо є підозра на тимчасовий характер вестибулярних розладів, то потрібне всебічне обстеження та лікування в стаціонарних умовах.

Під час огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ обов'язково проводиться дослідження вестибулярного апарату.

Стаття 39

Для визначення пониження слуху необхідні, крім звичайного дослідження шепітною мовою, повторні спеціальні дослідження розмовною та шепітною мовою, камертонами і тональною, пороговою аудіометрією з обов'язковим визначенням барофункції вух.

Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота повинні бути підтверджені лікувально-профілактичними закладами, установами або навчальними закладами для глухонімих.

Військовослужбовці із зниженим слухом призначаються на посади і службу із врахуванням цього недоліку.

Одноразове дослідження слуху особи, яку оглядають, недостатнє для порівняння правильності та однорідності показань. Якщо є підозра на повну глухоту на одне чи обидва вуха, використовують методи об'єктивного визначення глухоти.

Під час індивідуальної оцінки придатності до військової служби враховуються конкретні умови служби військовослужбовця, характеристика керівника підрозділу та дані функціонального дослідження слуху шляхом перевірки чутливості через навушники з використанням електроакустичних засобів зв'язку (телефони, радіозв'язок) та проведення сурдологічного дослідження (аудіометрії).

Після операцій, що поліпшують слух, військовослужбовцям в окремих випадках за статтею 40 Розкладу хвороб надається відпустка у зв'язку із хворобою. Після закінчення відпустки придатність осіб до військової служби визначається залежно від результатів лікування за підпунктами "а", "б" або "в" цієї статті.

Стаття 40

Постанова про потребу військовослужбовця у відпустці у зв'язку із хворобою після перенесених захворювань, травм, оперативного лікування може бути прийнята після завершення курсу стаціонарного лікування залежно від загального стану здоров'я та за умови, що для повного відновлення працездатності потрібен термін не менше одного місяця.

Придатність до військової служби кандидатів визначається індивідуально через шість місяців залежно від результатів лікування.

Хвороби системи кровообігу (I00-I99), їх наслідки

Стаття 41

Визначення стадії серцевої недостатності (далі - СН) та/або стійкості порушення ритму або провідності проводиться після проведеного лікування та стабілізації клінічного стану.

Оцінку стадії СН слід проводити із врахуванням наявності клінічних симптомів, об'єктивних доказів наявності дисфункції серця у спокою та результатів тестів з фізичним навантаженням (ВЕМ або тредміл-тест "у ватах"), а за неможливості їх виконання - даних 6-хвилинного тесту з ходьбою.

Порушення серцевого ритму та провідності повинні бути зафіксовані на ЕКГ або при добовому холтерівському моніторуванні ЕКГ, при функціональних пробах.

До стійких порушень ритму серця належать аритмії тривалістю більше семи діб, які потребують антиаритмічної терапії та відновлюються після припинення лікування. До стійких порушень провідності належать постійні AV-блокади I та II ступенів, повні внутрішньошлуночкові блокади.

До підпункту "а" належать всі некоронарогенні хвороби серця, що супроводжуються СН II-Б або III стадії або стійкими, що не піддаються лікуванню, порушеннями ритму та провідності.

Крім того, до підпункту "а" належать незалежно від стадії СН:

комбіновані та поєднані набуті вади серця;

недостатність будь-якого клапана серця III, IV ступенів, що супроводжується регургітацією III, IV ступенів;

вроджені вади серця (за винятком дефекту міжпередсердної перетинки, двостулкового аортального клапана, що не супроводжуються СН або легеневою гіпертензією);

стенози будь-яких клапанних отворів серця;

комбіновані та поєднані вади серця, незважаючи на ступінь ураження структур клапанного апарату серця;

кардіоміопатії: дилятаційна, обструктивна, гіпертрофічна та рестриктивна;

облітерація перикарда;

наслідки оперативного втручання на клапанах серця;

раптова серцева смерть з відновленням серцевої діяльності;

шлуночкові тахікардії (крім нестійких шлуночкових тахікардій у вигляді трьох комплексів за даними холтерівського моніторування, які оглядаються за підпунктом "б");

зупинка синусового вузла із синкопальним станом;

синоаурикулярна або AV-блокада III ступеня та стійка, резистентна до терапії синоаурикулярна або AV-блокада II ступеня з клінічною симптоматикою;

трипучкова блокада серця;

синдром Бругода;

синдром Фредеріка;

інфекційний ендокардит або стан після перенесеного інфекційного ендокардиту;

хронічний конструктивний перикардит, у тому числі кальциноз перикарда, прогресуючий перикардіальний випіт;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, що супроводжуються синкопальним станом;

наслідки оперативного втручання з приводу вроджених або набутих вад серця, імплантації штучного водія ритму (у тому числі дефібрилятора-кардіовертера) або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з'єднання) за наявності рецидивуючих порушень ритму та провідності або СН II, III стадій;

будь-які порушення ритму або провідності серця, які супроводжувались тромбоемболічними ускладненнями, аритмогенним шоком, синдромом Морганьї-Адамс-Стокса;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з патологією дихальної системи, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія із III, IV функціональними класами (далі - ФК) ступенів тяжкості.

При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

До підпункту "б" належать некоронарогенні захворювання серця, що супроводжуються СН IIA стадією, зокрема:

ізольовані набуті вади аортального та трикуспідального клапанів;

набуті вади інших клапанів серця з регургітацією II ступеня;

набута недостатність мітрального клапана або клапана легеневої артерії II ступеня, або які супроводжуються регургітацією II ступеня, з наявністю легеневої гіпертензії;

хронічна ревматична хвороба серця.

До цього підпункту належать незалежно від стадії СН:

хронічний (рецидиви два або більше протягом року) або прогресуючий перебіг запальних уражень міокарда, перикарда, перикардіального випоту;

надшлуночкові тахікардії, фібриляція або тріпотіння передсердь постійні, пароксизмальні або персистуючі;

синдром передчасного збудження шлуночків Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW), синдром укороченого інтервалу Клерка-Леві-Крістеско (CLC) або Лаунна-Ганнога-Лівайна (LGL) за наявності клінічних проявів або пароксизмальних порушень ритму;

ідіопатичний синдром подовженого інтервалу Q-T;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла без синкопальних станів (крім зупинки синусового вузла, який належить до підпункту "а");

стійка шлуночкова екстрасистолія: часта (30 і більше ектопічних комплексів за годину), алоритмія, парна, поліморфна або рання;

парасистолія;

стійкі двопучкові блокади серця за наявності QRS - 0,12 сек. і більше;

блокада ніжок пучка Гіса, що супроводжується порушенням AV-провідності або клінічними проявами, AV-блокада II ступеня I типу;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця або патологією дихальної системи без ознак правошлуночкової декомпенсації та ступенем тяжкості II і вище;

наслідки оперативного втручання з приводу імплантації штучного водія ритму або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з'єднання) без рецидивуючих порушень ритму та провідності або при СН I стадії.

До підпункту "в" належать усі некоронарогенні захворювання серця, що супроводжуються СН I стадії.

До цього пункту належать також:

гостра ревматична лихоманка;

стійка міграція надшлуночкового водія ритму;

синдром WPW, синдром CLC, синдром LGL за відсутності клінічних проявів та пароксизмальних порушень ритму;

синдроми перезбудження шлуночків: Вольфа-Паркінсона-Уайта, Лаунна-Ганнога-Лівайна за відсутності клінічних проявів;

повна блокада ніжок пучка Гіса без порушень AV-провідності або клінічної симптоматики;

екстрасистолія предсердна, атріовентрикулярна, поодинока шлуночкова (до 30 ектопічних комплексів за годину);

безсимптомна синоаурикулярна або AV-блокада I ступеня;

пролапс мітрального або інших клапанів серця, міокардіосклероз, що супроводжується поодинокими стійкими порушеннями ритму та провідності, або СН I стадії, або без таких з регургітацією II ступеня.

Пролапс серцевих клапанів повинен підтверджуватися даними доплероехокардіографії. Критерії ступенів регургітації: I ступеня - до 2 см, II ступеня - 2-4 см, III ступеня - більше 4 см;

дефект міжпередсердної перетинки, двостулковий аортальний клапан, що не супроводжується СН або легеневою гіпертензією;

синусові тахікардії та брадикардія;

вислизуючі комплекси та ритми;

предсердна екстрасистолія, поодинокі шлуночкові екстрасистоли.

До підпункту "г" належать некоронарогенні хвороби серця, які не супроводжуються СН та порушенням ритму і провідності.

Крім того, до цього підпункту належать:

стійко компенсовані наслідки захворювань міокарда, перикарда, міокардіофіброз без СН;

пролапс мітрального та трикуспідального клапанів із регургітацією I ступеня;

пролапс клапана легеневої артерії за відсутності легеневої гіпертензії;

двостулковий клапан аорти, що не супроводжується серцевою недостатністю або аортальною регургітацією.

Стаття 42

Військовослужбовці з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у лікувальному закладі.

До підпункту "а" належать:

гіпертонічна хвороба III стадії та симптоматичні артеріальні гіпертензії зі стабільно високими показниками артеріального тиску (у спокої: систолічного - 180 мм рт.ст. та вище, діастолічного - 110 мм рт.ст. та вище).

Третя стадія гіпертонічної хвороби характеризується стабільно високими показниками артеріального тиску (у спокої: систолічного - 180 мм рт.ст. та вище, діастолічного - 110 мм рт.ст. та вище). При III стадії гіпертонічної хвороби є об'єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней із симптомами з їх боку та вираженим порушенням функцій. Працездатність хворого різко знижена. Діагноз гіпертонічної хвороби III стадії за наявності інфаркту міокарда, інсульту або інших ознак III стадії слід установлювати лише в тих випадках, коли ці ускладнення виникають на фоні тривало існуючої гіпертонічної хвороби, що підтверджується наявністю об'єктивних ознак гіпертензивного ураження органів-мішеней (гіпертрофія лівого шлуночка, генералізоване звуження артерій сітківки тощо). Показники артеріального тиску можуть бути знижені в осіб, які перенесли інфаркт міокарда або інсульт;

швидко прогресуюча (злоякісна) гіпертонічна хвороба;

церебральні розлади на фоні гіпертонічної хвороби у вигляді динамічних порушень мозкового кровообігу з минущими руховими, чутливими, мовними, мозжочковими, вестибулярними розладами;

генералізоване звуження артерій сітківки очей з крововиливами або ексудатами та набряком соска зорового нерва.

Єднання артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами.

Асоційовані клінічні стани:

інфаркт міокарда, коронарна реваскуляризація;

ішемічна хвороба серця (далі - ІХС);

серцева недостатність II-A - III стадії;

інсульт, хронічна гіпертензивна енцефалопатія III стадії;

крововиливи та ексудати в сітківці з набряком диска зорового нерва або без нього;

хронічна ниркова недостатність з концентрацією креатиніну в плазмі у чоловіків вище 133 мкмоль/л, у жінок - вище 124 мкмоль/л, протеїнурія - більше 300 мг/добу;

розшаровуюча аневризма аорти;

цукровий діабет, діабетична нефропатія.

До підпункту "б" належать гіпертонічна хвороба II стадії та симптоматичні артеріальні гіпертензії II ступеня із стійким підвищенням показників артеріального тиску (у спокої: систолічного 160 мм рт.ст. та вище, діастолічного 100 мм рт.ст. та вище), який не приходить у норму без проведення постійної медикаментозної терапії.

До цього самого підпункту належить гіпертонічна хвороба III стадії після перенесення транзиторної ішемічної атаки, гострої гіпертензивної енцефалопатії без порушення функцій з боку нервової системи.

Друга стадія гіпертонічної хвороби характеризується ураженням органів-мішеней:

гіпертрофією міокарда лівого шлуночка, виявленою при рентгенологічному, електрокардіографічному або ехокардіографічному обстеженні (індекс маси міокарда у чоловіків більше 125 г/кв.м, у жінок - більше 110 г/кв.м);

генералізованим або локальним звуженням судин сітківки;

протеїнурією (30-300 мг/добу) і (або) рівнем креатиніну: для чоловіків - 115-133 мкмоль/л, для жінок - 107-124 мкмоль/л;

наявністю атеросклеротичних змін у магістральних артеріях (УЗ-ознаки потовщення інтіми-медії сонної артерії більше 0,9 мм).

У разі формулювання діагнозу гіпертонічної хвороби II стадії необхідно вказати, на підставі чого встановлюється II стадія: наявність гіпертрофії лівого шлуночка, звуження артерій сітківки тощо. У хворих з протеїнурією в діагнозі слід вказати на наявність гіпертензивного ураження нирок, якщо відсутня інша причина протеїнурії.

До підпункту "в" належить гіпертонічна хвороба I стадії з підвищеними показниками артеріального тиску (у спокої: систолічного від 140 до 159 мм рт.ст., діастолічного від 90 до 99 мм рт.ст.). У клінічній картині показники артеріального тиску лабільні, значно змінюються протягом доби. Спонтанна нормалізація тиску можлива (під час відпочинку, перебування у відпустці тощо), але вона нетривала, наступає повільно. Відсутні зміни з боку серця, головного мозку, нирок та судинні зміни на очному дні. Працездатність збережена, функції органів та систем не порушені.

Наявність підвищення артеріального тиску, вперше виявленого в осіб у віці 17-28 років, дає підставу для стаціонарного обстеження та диспансерного нагляду протягом 3-6 місяців з подальшим стаціонарним обстеженням та оглядом ВЛК із визначенням ступеня придатності до військової служби, до навчання у ВВНЗ.

Об'єктивні ознаки ураження органів-мішеней:

гіпертрофія лівого шлуночка: ЕКГ-ознака Соколова-Лайона або амплітудні критерії Корнела (сума амплітуд зубця S у відведенні V3 та R у відведенні Avl для чоловіків більше ніж 28 мм, жінок -

більше ніж 20 мм або Корнельський добуток:  (S V3 + R aVL + 6  мм)

помножене на тривалість комплексу QRS у мілісекундах більше ніж 2440 мм·мс. Ехо-КГ: індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) більше 125 г/кв.м для чоловіків та більше 110 г/кв.м для жінок;

УЗ - ознаки потовщення стінки артерії: товщина шару інтима-медія сонної артерії більша за 0,9 мм або наявні атеросклеротичні бляшки;

незначне підвищення креатиніну сироватки крові (для чоловіків - 115-133 мкмоль/л та жінок - 107-124 мкмоль/л);

мікроальбумінурія (30-300 мг/доба або співвідношення альбумін/креатинін у сечі більше ніж 22 мг/г для чоловіків та більше ніж 31 мг/г для жінок).

Стаття 43

Наявність ІХС повинна бути підтверджена інструментальними та лабораторними методами дослідження. Обов'язкові методи: ЕКГ у спокої та з навантажувальними пробами, Ехо-КГ, визначення ліпідного складу крові; додаткові методи: стрес-ехокардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ, коронароангіографія тощо.

До підпункту "а" належать захворювання серця і судин:

стенокардія напруги III-IV функціональних класів;

аневризма серця, крупноосередковий кардіосклероз після трансмурального або повторного інфаркту міокарда з патологічним

зубцем Q та без нього (з обов'язковим анамнезом та ЕКГ-підтвердженням);

поєднання стенокардії напруги II функціонального класу із СН IIA стадії;

раптова серцева смерть з відновленням серцевої діяльності;

наявність ІХС або стани після імплантації штучного водія ритму, аорто-коронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики із стентуванням (або без) коронарних артерій за наявності порушень ритму;

шлуночкові тахікардії (крім нестійких шлуночкових тахікардій у вигляді трьох комплексів за даними холтерівського моніторування, які оглядаються за підпунктом "б");

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, що супроводжуються синкопальним станом;

синоаурикулярна або атриовентрикулярна блокада III ступеня та стійка, резистентна до терапії синоаурикулярна або AV-блокада II ступеня з клінічною симптоматикою;

трипучкова блокада серця, синдром Фредеріка;

будь-які порушення ритму або провідності серця, які супроводжувались тромбоемболічними ускладненнями, аритмогенним шоком, синдромом Моргань-Адамс-Стокса;

набутий синдром подовженого інтервалу Q-T із синкопальними станами;

стани після аорто-коронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики зі стентуванням (або без) коронарних артерій за наявності важких чи середньої важкості порушень ритму та провідності або СН IIA стадії та вище.

До підпункту "б" належать:

стенокардія напруги II функціонального класу із СН II стадії;

дрібновогнищевий кардіосклероз або стенокардія напруги ФК II: надшлуночкові тахікардії;

фібриляція або тріпотіння передсердь постійної або персистуючої форми;

синдроми перезбудження шлуночків: Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW), Лаунна-Ганнога-Лівайна (LGL) за наявності клінічних проявів;

набутий синдром подовженого інтервалу Q-T без синкопальних станів;

стійка шлуночкова екстрасистолія: часта (30 і більше ектопічних комплексів за годину), алоритмія, парна, поліморфна або рання; парасистолія;

синоаурикулярна або атриовентрикулярна блокада II ступеня;

стійкі двопучкові блокади серця за наявності QRS - 0,12 сек. і більше;

блокада ніжок пучка Гіса, що супроводжується порушенням AV-провідності або клінічними проявами, A-блокада II ступеня I типу;

стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла без синкопальних станів (крім зупинки синусового вузла, який належить до підпункту "а").

До підпункту "в" належать стенокардія напруги І функціонального класу.

Функціональні класи стенокардії напруги визначаються клінічно та підтверджуються за допомогою дозованого фізичного навантаження або фармакологічними пробами.

До підпункту "в" також належать:

безбольова ішемія міокарда;

повна блокада ніжок пучка Гіса без порушень AV-провідності або в поєднанні з AV-блокадою I ступеня без клінічних проявів;

стійка міграція надшлуночкового водія ритму;

екстрасистолія: предсердна, атріовентрикулярна, поодинока шлуночкова (до 30 ектопічних комплексів за годину).

Діагноз безбольової форми ішемічної хвороби базується на підставі виявлення ознак ішемії міокарда за допомогою тесту з фізичним навантаженням, холтерівського моніторування ЕКГ з верифікацією за даними коронарографії, сцинтіграфії міокарда із Tl, стрес-ехоКГ із добутаміном.

Характеристика функціональних класів:

I функціональний клас - хворий добре витримує звичайні фізичні навантаження. Стенокардія виникає лише при посиленому, швидкому або тривалому навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 125 Вт та більше;

II функціональний клас - незначне обмеження звичної діяльності. Стенокардія виникає під час ходьби або швидкого підйому сходами, під час ходьби вгору або навантаження після їжі, у прохолодну погоду, при емоційному перевантаженні або тільки протягом перших декількох годин після пробудження. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 75-100 Вт;

III функціональний клас - значне обмеження звичайної фізичної активності. Стенокардія виникає при проходженні одного - двох кварталів (100-200 метрів) по рівній поверхні або при підйомі на один поверх сходами з нормальною швидкістю за нормальних умов. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 50-75 Вт;

IV функціональний клас - неспроможність виконувати будь-яке фізичне навантаження без дискомфорту або стенокардія спокою, приступи виникають при невеликих фізичних навантаженнях, ходьбі по рівній поверхні на відстань менше ніж 100 м. Характерне виникнення приступів стенокардії й у спокої. Однак, рідкі приступи стенокардії у спокої не є обов'язковою підставою для віднесення хворого до IV функціонального класу. Толерантність до фізичного навантаження або порогова напруга - менше 50 Вт.

За наявності симптоматичної артеріальної гіпертензії виноситься також діагноз та відповідна стаття основного захворювання.

Таблиця 4

Характеристика функціональних класів

Показники

Функціональний клас

I

II

III

IV

Метаболічні одиниці (МЕТ)

7,0 та більше

4,0-6,9

2,0-3,9

Нижче 2,0

Подвійний добуток (умов. од.)

278 та більше

218-277

151-217

Нижче 150

Потужність останнього ступеня навантаження (кгм/хв)

125 та більше

75-100

50-75

25 або ВЕМ протипоказана

Стаття 44

До підпункту "а" належать:

повторні інсульти незалежно від ступеня порушення функцій;

стійкі випадіння функцій нервової системи, що виникли внаслідок гострого порушення мозкового або спінального кровообігу;

виражені неврологічні порушення при дисциркуляторній енцефалопатії III стадії (дискоординаторні, пірамідні, аміостатичні, псевдобульбарні, паркінсонічні, пароксизмальні (знепритомнення, епілептичні напади) порушення, геміплегії, глибокі парези, розлади мови, зниження критики, інтелекту, порушення функцій тазових органів тощо).

До підпункту "б" належать:

множинні артеріальні аневризми після їх виключення з кровообігу;

артеріовенозні аневризми після емболізації, штучного тромбування або інтракраніального вилучення;

судинні ураження головного та спинного мозку із сприятливим перебігом та помірною вираженістю осередкових випадінь;

часті (два рази на рік та більше) транзиторні ішемічні напади, що підтверджуються медичними документами, у тому числі і стаціонарним лікуванням;

явища дисциркуляторної енцефалопатії II стадії при церебральному атеросклерозі, гіпертонічній хворобі дисметаболічних порушеннях (слабодухість, головні болі, запаморочення, порушення сну, зниження працездатності, порушення емоційно-вольової сфери (виснажливість, апатія, депресія), за наявності окремих стійких органічних знаків з боку центральної нервової системи, чітка анізорефлексія, пірамідні симптоми, координаторна дисфункція, симптоми орального автоматизму);

легкі порушення функцій тазових органів у вигляді більш частого сечопуску.

До підпункту "в" належать:

мальформації, поодинокі артеріальні аневризми після внутрішньочерепного клепування або виключення з кровообігу за допомогою балонізації або штучного тромбування;

рідкі (не більше одного разу на рік) транзиторні ішемічні напади, що супроводжуються нестійкими осередковими симптомами з боку центральної нервової системи (парез, парастезії, розлади мови, мозочкові явища), які утримуються не більше доби та проходять без порушення функцій нервової системи;

наслідки порушень спинального кровообігу у вигляді нерізких розладів чутливості або легкого парезу кінцівок;

прояви дисциркуляторної енцефалопатії I стадії у формі псевдоневротичного синдрому (емоційна нестійкість, подразливість, погіршення пам'яті, головний біль, запаморочення, розлад сну, шум у голові). Ураження нервової системи легкі, але стійкі: пожвавлення сухожильних рефлексів, анізорефлексія, асиметрія обличчя, недостатність конвергенції, симптоми орального автоматизму, неврозоподібні порушення астенічного типу;

різні форми мігрені з частими (три і більше разів на рік) та довготривалими (доба і більше) нападами;

вегетативно-судинні розлади з пароксизмальними порушеннями у вигляді симпато-адреналових кризів. Діагноз вегетативно-судинних розладів встановлюється тільки у тих випадках, коли цілеспрямоване обстеження не виявило інших захворювань, що супроводжуються порушенням вегетативної нервової системи.

Під час оцінювання придатності до військової служби військовослужбовців, оперованих з приводу аневризми судин головного мозку, інших судинних уражень головного та спинного мозку, враховуються радикальність операції, її ефективність, динаміка відновлення порушених функцій. За наслідками оперативного втручання військовослужбовці, оглянуті за графами I-V Розкладу хвороб, оглядаються за підпунктами "а", "б" або "в" цієї статті.

Підпункт "г" включає вегетативно-судинні дистонії, соматично обумовлені, та синдроми вегетативно-судинної дистонії, які не викликають порушення функцій ЦНС.

Кандидати після перенесеного первинного (нетравматичного) підпавутинного крововиливу непридатні.

Військовослужбовці після вперше перенесеного минущого порушення мозкового кровообігу при повному відновленні функцій центральної нервової системи оглядаються за статтею 48 Розкладу хвороб.

У разі аневризми судин головного мозку, які є причиною порушення мозкового кровообігу, і за неможливості оперативного лікування або відмови від нього огляд проводиться відповідно до підпункту "а" незалежно від ступеня вираження залишкових явищ порушень мозкового кровообігу та функцій нервової системи.

Військовослужбовці, прооперовані з приводу аневризми судин головного мозку та в разі інших судинних уражень головного та спинного мозку, придатні індивідуально за підпунктом "б" або "в" статей 44 та 87 Розкладу хвороб.

Стаття 45

За показаннями кандидатам та військовослужбовцям пропонується хірургічне лікування. У разі незадовільних результатів лікування або відмови від нього придатність до військової служби визначається залежно від вираження патологічного процесу.

До підпункту "а" належать:

артеріальні та артеріовенозні аневризми магістральних судин;

облітеруючий атеросклероз, ендартеріїт, тромбангіїт та аортоартеріїт при декомпенсованих ішеміях кінцівок (гангренозно-некротична стадія);

атеросклероз черевного відділу аорти з частковою або повною облітерацією отвору її вісцеральних гілок, здухвинних артерій з різкими порушеннями функцій органів та дистального кровообігу;

тромбоз воротної або порожнистої вени;

часто рецидивуючий тромбофлебіт, флеботромбоз;

посттромботична та варикозна хвороба нижніх кінцівок, індуративно-виразкова форма з хронічною венозною недостатністю III ступеня (недостатність клапанів глибоких, підшкірних та комунікантних вен з наявністю постійного набряку, гіперпігментації та стоншення шкіри, індурації, дерматиту, виразок та післявиразкових рубців);

наявність імплантованого кава-фільтра;

слоновість IV ступеня;

стани після реконструктивних операцій на великих магістральних (аорта, здухвинна, стегнова, брахіцефальна артерії, порожниста вена) та периферичних судинах з незадовільними результатами лікування, прогресуючим перебігом захворювання та ішемією.

До підпункту "б" належать:

облітеруючий ендартеріїт, тромбангіїт, аортоартеріїт і атеросклероз артерій нижніх кінцівок II стадії (I стадії для оглянутих кандидатів);

посттромбофлебітична або варикозна хвороба, набряково-індуративна форма з хронічною венозною недостатністю III ступеня (набряклість стоп та гомілок, яка не зникає повністю за час нічного відпочинку, свербіння, гіперпігментація, стоншення шкіри, відсутність виразок);

слоновість III ступеня;

наслідки реконструктивних операцій на магістральних та периферійних судинах з помірним порушенням функції;

варикозне розширення вен сім'яного канатика III стадії (канатик опускається нижче нижнього полюса атрофованого яєчка, наявність постійного больового синдрому, порушення сперматогенезу).

До підпункту "в" належать:

облітеруючий ендартеріїт, тромбангіїт, атеросклероз судин нижніх кінцівок I стадії;

посттромботична або варикозна хвороба нижніх кінцівок з явищами хронічної венозної недостатності II ступеня (періодична набряклість стоп, гомілок після довготривалої ходьби або стояння, яка зникає за час нічного або денного відпочинку);

слоновість II ступеня;

варикозне розширення вен сім'яного канатика II стадії.

До підпункту "г" належать:

варикозна хвороба нижніх кінцівок без ознак венозної недостатності I ступеня;

слоновість I ступеня (незначний набряк тилу ступні, що зменшується або зникає в період нічного або денного відпочинку);

варикозне розширення вен сім'яного канатика I, II ступенів.

Після травм, поранень та інших пошкоджень великих магістральних артерій з повним відновленням кровообігу та функцій щодо оглянутих кандидатів застосовується підпункт "в", а для військовослужбовців - стаття 47 Розкладу хвороб.

Експертне рішення слід виносити на підставі об'єктивного дослідження із застосуванням методів, що дають об'єктивні показники (реовазографія, допплерівське дослідження судин, ангіо-, флебо-, лімфографія тощо).

Розширення підшкірних вен на окремих ділянках у вигляді циліндричних або звивистих еластичних утворень без набряків і трофічних порушень та відсутність скарг не є протипоказанням до проходження військової служби та вступу до ВВНЗ.

При розширенні вен нижніх кінцівок необхідно завжди перевіряти функцію клапанів великої підшкірної вени, комунікантних та глибоких вен. Позитивна проба Троянова-Тренделенбурга та негативна проба Дельбе-Пертеса свідчать про тяжке порушення венозного кровообігу та дозволяють застосувати підпункт "а" цієї статті.

Стаття 46

За наявності показань кандидатам та військовослужбовцям пропонується хірургічне або консервативне лікування. У разі незадовільних результатів лікування або відмови від нього огляд проводиться за підпунктами "а", "б" або "в" залежно від виразності вторинної анемії, частоти загострень та ступеня випадіння гемороїдальних вузлів.

До частих загострень геморою належать випадки, коли оглянутий перебуває два-три рази на рік на стаціонарному лікуванні з довгими (один місяць і більше) термінами госпіталізації з приводу кровотечі, тромбозу та запалення або випадіння гемороїдальних вузлів II, III ступенів, а також коли захворювання ускладнюється повторними кровотечами, що потребують стаціонарного лікування.

Стаття 47

Передбачає стани після перенесених гострих запальних уражень серця (міокардит, перикардит, ендокардит, ревматизм), метаболічної кардіоміопатії, гострих форм ішемічної хвороби серця (нестабільна стенокардія, інфаркт), гіпертонічні кризи, операції реваскуляризації, операції на клапанному апараті серця, імплантації стимуляторів, кардіоверторів, стани після хірургічного лікування аритмій, захворювань магістральних артерій або вен, гострого порушення мозкового кровообігу за умови порушень функцій тимчасового характеру.

Постанова про потребу у відпустці у зв'язку із хворобою для військовослужбовців приймається у випадках, коли для закінчення реабілітаційного лікування та повного відновлення працездатності необхідний термін не менше місяця. Після закінчення відпустки придатність до військової служби визначається за відповідними статтями Розкладу хвороб залежно від результатів лікування, наслідків захворювання та характеру службової діяльності.

Хвороби органів дихання (J00-J99), їх наслідки

Стаття 48

До підпункту "а" належить озена.

До підпункту "б" належать:

гнійні або поліпозні синусити;

поліпози слизової оболонки носа з порушенням носового дихання;

хронічні гнійні та поліпозні синусити без ускладнень, які протікають з частими (не менше двох разів на рік) загостреннями та втратою працездатності;

гнійні синусити з хронічним декомпенсованим тонзилітом.

Під час огляду військовослужбовців, які страждають на хронічний гнійний синусит, враховуються перебіг захворювання та частота загострення. За умови частих загострень та безуспішності лікування у стаціонарних умовах питання про придатність їх до військової служби вирішується індивідуально.

Діагноз хронічного гнійного захворювання навколоносових пазух повинен бути підтверджений риноскопічними даними (гнійні виділення), рентгенографією пазух у двох проекціях, а для верхньощелепної пазухи, крім того, - діагностичною пункцією.

До підпункту "в" належать хронічні негнійні захворювання навколоносових пазух (катаральні, серозні, вазомоторні та інші негнійні форми синуситів) без ознак дистрофії тканин верхніх дихальних шляхів, без частих загострень, пов'язаних з втратою працездатності.

До цього самого підпункту належить виражене викривлення носової перетинки зі значним порушенням носового дихання. Викривлення носової перетинки за умови вільного носового дихання хоча б однією половиною носа не є перешкодою для військової служби та до вступу до ВВНЗ.

Повторний огляд кандидатів, що перенесли радикальну операцію на придаткових пазухах носа, проводиться не раніше ніж через шість місяців після операції.

Залишкові явища після операції на навколоносових пазухах (лінійний рубець перехідної складки переддвер'я рота, сполучення оперованої пазухи з носовою порожниною або вуаль на рентгенограмі) не є перешкодою до військової служби. Під хронічним декомпенсованим тонзилітом слід розуміти одну із форм хронічного тонзиліту, яка характеризується частими загостреннями (2-3 рази на рік), втягненням у запальний процес білямигдаликової тканини, реґіонарних лімфовузлів та наявністю гнійно-казеозних пробок у лакунах мигдаликів.

Інші форми хронічного тонзиліту та гіпертрофія мигдаликів за відсутності частих ангін не дають підстав для застосування цієї статті, не перешкоджають проходженню військової служби та вступу до ВВНЗ.

Кандидатам та військовослужбовцям, які перенесли гострі респіраторні інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, грип та пневмонію важкого ускладненого перебігу, при визначеному результаті захворювання медичний огляд проводиться за підпунктом "б" цієї статті, у всіх інших випадках - на підставі статті 52 Розкладу хвороб.

Стаття 49

До цієї статті належать захворювання, наслідки пошкоджень гортані або шийного відділу трахеї через незадовільні результати лікування або відмову від нього.

До підпункту "а" належить стійка відсутність голосоутворення, дихання через природні дихальні шляхи зі значним порушенням функції зовнішнього дихання.

До підпункту "б" належить стійке утруднене голосоутворення (захриплість, зниження гучності голосу) та стійке утруднення дихання з помірним порушенням функцій зовнішнього дихання.

До підпункту "в" належить затруднення дихання з незначним порушенням функції зовнішнього дихання.

Стаття 50

Діагнози хвороб, що входять до цієї статті, встановлюються після комплексного стаціонарного обстеження.

До підпункту "а" належать хронічні неспецифічні захворювання легень (хронічні обструктивні захворювання легень (далі - ХОЗЛ) - хронічний бронхіт або емфізема легень) та нагноювальні захворювання (бронхоектатична хвороба, абсцес легені та середостіння, піоторакс) зі значним порушенням функції зовнішнього дихання (далі - ФЗД) та значною втратою працездатності.

За цим самим підпунктом оглядаються кандидати та військовослужбовці при інтерстиціальних хворобах легень (ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосідероз та інші дисеміновані захворювання легень) незалежно від ступеня порушення ФЗД.

До підпункту "б" належать хронічні неспецифічні захворювання бронхолегеневого апарату з помірним порушенням ФЗД.

За цим самим підпунктом оглядаються кандидати, які страждають на ХОЗЛ з емфіземою легень, пневмосклерозом, циліндричними бронхоектазами з незначним порушенням ФЗД.

Кандидати, хворі на саркоїдоз, непридатні за всіма графами.

Військовослужбовці, які страждають на саркоїдоз, оглядаються за підпунктами "а", "б" або "в" залежно від стадії захворювання, ступеня порушення функції зовнішнього дихання. Діагноз захворювання повинен бути підтверджений результатами пункційної біопсії з гістологічним дослідженням, а за відмови від неї - сукупністю клінічних, рентгенологічних та лабораторних даних.

Підпункт "в" передбачає неспецифічні захворювання легень без або з початковим ступенем легеневої недостатності, коли суб'єктивні та об'єктивні ознаки легеневої недостатності нестійкі і з'являються тільки при значному фізичному напруженні, та залишкові явища після перенесених плевритів без порушення функції дихання.

Таблиця 5

Показники оцінки ФЗД

Показники

Норма

Ступені порушення функції зовнішнього дихання

незначна

помірна

значна

1

2

3

4

5

Клінічні

Задишка при раніше звичних фізичних навантаженнях та під час загострень

Задишка при виконанні незначних фізичних навантажень, повторні загострення, що погіршують якість життя хворого

Задишка в спокої, ознаки хронічної правошлуночкової недостатності

1. Інструментальні

Насичення гемоглобіну киснем

Pa О2 , мм рт.ст. 329 т.

< 60

Sa О2 , %

< 90

2. ФЗД

1. Життєва ємкість легень (ЖЄЛ) у відсотках належної величини

> 85

84-70

69-50

< 50

2. Максимальна вентиляція легень (МВЛ) у відсотках належної величини

> 75

74-55

54-35

< 35

3. Обсяг форсованого видиху за першу секунду (ОФВ 1) у відсотках  належної величини

> 80

79-50

49-30

< 30

Оцінка функціонального стану апарату зовнішнього дихання проводиться поза загостренням захворювань за допомогою методики "петля потік-обсяг".

При оцінці ФЗД у разі ХОЗЛ слід орієнтуватись у першу чергу на показник ОФВ1 . Також для цих захворювань характерне співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ менше 70%. Діагноз ХОЗЛ (хронічного бронхіту або емфіземи легень) для молодих людей віком до 30 років є винятком. У таких хворих перш за все при обстеженні необхідно виключити інші найбільш часті причини хронічного кашлю: бронхіальну астму, гастроезофагальний рефлюкс або захворювання верхніх дихальних шляхів тощо. Якщо все-таки у молодих людей буде наявний симптомокомплекс ХОЗЛ (клініко-функціональна картина незворотної бронхообструкції), обов'язковим є виключення вроджених його причин, таких як дефіцит (альфа)1-антитрипсину, муковісцидоз чи вроджені вади розвитку легень.

Під час оцінки ФЗД при бронхоектатичній хворобі, хворобах легень, спричинених зовнішніми агентами (пневмоконіози, хронічні пневмоніти), інтерстиціальних (дисемінованих) хворобах легень (ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосідероз, гістіоцитоз-Х та інші дисеміновані захворювання легень), хронічних гнійних та некротичних хворобах (абсцес легені та середостіння, піоторакс), наслідках гострих неспецифічних хвороб органів дихання або хірургічного лікування у вигляді обмеженого пневмосклерозу, плевродіафрагмальних чи плеврокостальних шварт (спайок) слід орієнтуватись у першу чергу на показники ЖЄЛ та МВЛ.

Стаття 51

Діагноз бронхіальної астми встановлюється після комплексного стаціонарного обстеження. Для бронхіальної астми характерна гіперреактивність бронхів, що проявляється рецидивуючими симптомами свистячого дихання, задухи, скутості в грудній клітці, кашлю, особливо вночі та вранці. При бронхіальній астмі бронхообструкція варіабельна, зменшується спонтанно або під впливом лікування. Діагноз бронхіальної астми, крім анамнезу та клінічної картини, повинен бути підтверджений дослідженням ФЗД з медикаментозними пробами (проба із бронхолітиком або провокаційна проба з бета-блокатором, фізичним навантаженням). Достовірним інструментальним підтвердженням діагнозу вважається приріст (або зменшення у разі провокаційної проби) показників ФЖЄЛ, ОФВ1 або пікової обсягової швидкості видиху (ПОШвид.) більше ніж на 15% початкового значення.

До підпункту "а" належить тяжка персистуюча бронхіальна астма, для якої характерно таке:

постійна наявність денних симптомів;

часті загострення (два рази та більше на рік), які потребують стаціонарного лікування;

часті (більше трьох разів на тиждень) нічні симптоми;

обмеження фізичної активності, зумовлене бронхіальною астмою;

ОФВ1 або ПОШвид. < 60% належної величини (у період між загостренням та приступами);

добові коливання ОФВ1 або ПОШвид. > 30%;

застосування максимально можливого арсеналу засобів переважно інгаляційних препаратів для лікування бронхіальної астми (інгаляційні стероїди в максимальних дозах + інгаляційні бетаагоністи тривалої дії в максимальних дозах + інгаляційні холінолітики або теофіліни пролонгованої дії) не призводить до контролю за перебігом захворювання.

До цього самого підпункту належить гормонозалежна бронхіальна астма (така, що потребує постійного вживання системних стероїдів).

До підпункту "б" належить середньої тяжкості персистуюча бронхіальна астма, для якої характерно таке:

симптоми виникають щоденно;

загострення призводять до порушення активності та сну;

нічні симптоми частіше одного разу на тиждень;

необхідність у щоденному прийомі бета-агоністів короткої дії;

ОФВ1 або ПОШвид. в межах 60-80% належної величини (у період між загостренням та приступами);

добові коливання ОФВ1 або ПОШвид. > 30%.

До підпункту "в" належить легка персистуюча бронхіальна астма, для якої характерно таке:

симптоми виникають частіше одного разу на тиждень, але не рідше ніж один раз на день;

загострення можуть призводити до порушення активності та сну;

нічні симптоми частіше двох разів на місяць;

ОФВ1 або ПОШвид. > 80% належної величини (у період між загостренням та приступами);

добові коливання ОФВ1 або ПОШвид. > 20%.

До підпункту "г" належить легка інтермітуюча бронхіальна астма, для якої характерно таке:

короткотривалі симптоми виникають рідше одного разу на тиждень;

короткотривалі загострення (від кількох годин до кількох днів);

нічні симптоми не частіше двох разів на місяць;

ОФВ1 або ПОШвид 80% належної величини (у період між загостренням та приступами);

добові коливання ОФВ1 або ПОШвид. < 20%.

Якщо бронхоспастичний синдром є ускладненням інших захворювань, то ступінь придатності до військової служби визначається залежно від перебігу основного захворювання за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Стаття 52

Постанова про потребу військовослужбовців у відпустці у зв'язку із хворобою приймається тільки у випадках ускладненого перебігу гострих пневмоній (нагноєння, пара- та метапневмонічний ексудативний плеврит, емпієма плеври, ателектаз, інфекційнотоксичний шок, інфекційний міокардит, токсична нефропатія, токсичний гепатит, виражена астенізація після вірусних пневмоній тощо).

За цією самою статтею оглядаються кандидати та військовослужбовці після хірургічного втручання на органах грудної клітки з приводу захворювань за умови неповного функціонального відновлення організму після закінчення стаціонарного лікування, поранень або травм органів грудної порожнини з порушенням функцій тимчасового характеру.

Після перенесених гострих захворювань органів дихання кандидати оглядаються через шість-дванадцять місяців, а військовослужбовці - через три місяці після закінчення лікування.

Хвороби органів травлення (K00-K93), їх наслідки

Стаття 53

Підпункт "в" застосовується у випадках, коли сума каріозних, пломбованих та видалених зубів більше 9 і при цьому не менше 4 зубів з клінічними або рентгенологічними ознаками хронічного запалення з ураженням пульпи і періодонта, включаючи зуби із пломбованими кореневими каналами.

Стаття 54

Підставою для застосування підпункту "а" цієї статті є наявність в оглянутих генералізованої форми пародонтиту, пародонтозу з частими загостреннями та абсцедуванням.

Діагноз пародонтиту, пародонтозу встановлюється після ретельного дослідження всієї зубощелепної системи із рентгенографією та виявленням супутніх захворювань. У випадках пародонтиту, пародонтозу кандидати направляються на лікування.

До підпункту "а" належить пародонтит з глибиною пародонтальної кишені 5 мм і більше, резорбцією кісткової тканини альвеолярного відростка на 2/3 довжини кореня, рухомістю зуба II, III ступенів.

До підпункту "б" належать пародонтити та пародонтози, захворювання слизової оболонки порожнини рота, лейкоплакії та інші захворювання, включаючи преканцерози. Кандидати та військовослужбовці направляються на лікування.

Стаття 55

До підпункту "а" належать:

дефекти нижньої щелепи після хірургічного лікування, не заміщені трансплантатами;

дефекти, деформації щелепно-лицьової ділянки, а також хронічні, що часто загострюються (більше двох разів на рік для кандидатів та більше чотирьох разів на рік для військовослужбовців), захворювання щелеп, слинних залоз, скронево-нижньощелепних суглобів;

анкілози скронево-нижньощелепних суглобів, контрактури та несправжні суглоби нижніх щелеп за відсутності ефекту від лікування або відмови від нього;

актиномікоз щелепно-лицьової ділянки, який не піддається лікуванню.

В окремих випадках залежно від практичної працездатності, умов служби військовослужбовці з набутими дефектами та деформаціями щелепно-лицьової ділянки після ортопедичних методів лікування із задовільними результатами можуть бути оглянуті за підпунктом "б" або "в".

До підпункту "б" належать:

аномалії прикусу 2-3 ступеня з роз'єднанням прикусу більше 5 мм або з жувальною ефективністю менше 60% за класифікацією Агапова М.Г.;

хронічні сіалоаденіти з частими загостреннями;

актиномікоз щелепно-лицьової ділянки із задовільними результатами лікування;

хронічний остеомієліт щелеп з наявністю секвестральних порожнин та секвестрів.

Кандидати із вказаними захворюваннями непридатні до військової служби. Щодо військовослужбовців: після лікування Постанова приймається за статтею 60 Розкладу хвороб. Якщо хірургічне лікування не застосовувалось, огляд проводиться за відповідними підпунктами цієї статті.

До підпункту "в" належать:

аномалії прикусу, що супроводжуються роз'єднанням прикусу на 5 мм і менше, з жувальною ефективністю більше 60% за класифікацією Агапова М.Г. Кандидатам, які вступають до ВВНЗ з такою патологією, пропонується лікування. Огляд після лікування проводиться через шість-дев'ять місяців залежно від результатів, а також ступеня порушення дихальної, жувальної, мовної та слиновидільної функцій. У разі відмови від лікування за цим самим підпунктом приймається Постанова про непридатність до вступу до ВВНЗ.

Стаття 56

До підпункту "а" належать:

набуті стравохідно-трахеальні або стравохідно-бронхіальні свищі;

рубцеві звуження або нервово-м'язові захворювання стравоходу зі значними клінічними проявами, що потребують систематичного бужування, балонної дилатації або хірургічного лікування;

гастро-езофагеальний рефлюкс (далі - ГЕРХ) IV стадії - стравохід Баррета;

тяжкі форми хронічних неспецифічних виразкових колітів, ентеритів (у тому числі хвороба Крона) з різкими порушеннями функцій;

наслідки резекції тонкої або товстої кишки у вигляді різкого занепаду живлення або порушення функцій;

випадіння усіх шарів прямої кишки під час ходи або переміщення тіла у вертикальне положення (III стадія);

протиприродний задній прохід, кишковий або каловий свищ як завершений етап хірургічного лікування;

недостатність сфінктера заднього проходу III ступеня;

хронічний парапроктит зі стійкими або такими, що часто відкриваються та важко піддаються лікуванню, свищами.

До підпункту "б" належать:

дивертикули стравоходу з клінічними проявами, що не потребують хірургічного лікування;

рубцеві звуження та нервово-м'язові захворювання стравоходу при задовільних результатах консервативного лікування;

ГЕРХ з виразковим або ерозивним езофагітом, з позастравохідними проявами, що потребує повторного стаціонарного лікування більше двох разів на рік, з помірним порушенням функції травлення. ГЕРХ повинен бути підтверджений ендоскопічним та рентгенологічним дослідженнями (обов'язково у горизонтальному положенні). Крім того, обов'язкове проведення добового pH-моніторування стравоходу (за добу загальна кількість рефлюксів більше 50 або зниження pH менше 4,0 протягом години);

неінфекційні гастроентерити з порушенням секреторної та кислотоутворювальної функції, частими (два рази і більше на рік) загостреннями, які потребують повторної і тривалої госпіталізації;

хронічні рецидивуючі неспецифічні виразкові коліти, хвороба Крона незалежно від ступеня порушення функції травлення та частоти загострень;

резекція тонкої або товстої кишки з накладенням шлунково-кишкового анастомозу з рідкими проявами демпінг-синдрому;

спайковий процес у черевній порожнині з явищами кишкової непрохідності, який потребує стаціонарного лікування (спайковий процес повинен бути підтверджений даними рентгенологічного дослідження або хірургічного лікування);

випадіння прямої кишки при фізичному навантаженні (II стадія);

недостатність сфінктера заднього проходу I, II ступенів;

хронічний парапроктит з частими (два рази і більше на рік) загостреннями.

До підпункту "в" належать:

хвороби стравоходу, кишечника, спайкова хвороба з незначним порушенням функцій;

ГЕРХ з ерозивним езофагітом та рідкими загостреннями;

випадіння прямої кишки при дефекації (I стадія);

хронічний парапроктит, що протікає з рідкими загостреннями без утворення зовнішнього свища.

У разі випадіння прямої кишки, наявності кишкових або калових свищів, звуження заднього проходу або недостатності його сфінктера, наявності хронічного парапроктиту оглянутим військовослужбовцям пропонується хірургічне лікування. Після оперативного лікування медичний огляд проводиться на підставі статті 60 Розкладу хвороб. Придатність до військової служби, до навчання у ВВНЗ визначається залежно від результатів лікування. У разі рецидиву захворювання або відмови від хірургічного лікування Постанова приймається за підпунктами "а", "б" або "в".

До підпункту "г" належать:

ГЕРХ з катаральним езофагітом та рідкими загостреннями, синдромом подразнення товстої кишки.

Стаття 57

Наявність виразкової хвороби обов'язково повинна бути підтверджена ендоскопічним та рентгенологічним дослідженнями в умовах штучної гіпотонії.

До підпункту "а" належать:

екстирпація шлунка або його субтотальна резекція;

наслідки резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу з порушенням функції травлення;

наслідки стовбурової або селективної ваготомії з накладенням шлунково-кишкового анастомозу зі значним порушенням функції травлення (демпінг-синдром, що не піддається лікуванню, стійкі проноси, порушення живлення, стійкі анастомозити, виразки анастомозів);

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнена пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку більше 24 годин), що супроводжується занепадом живлення (харчування), за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього;

виразкова хвороба, ускладнена масивною кровотечею, протягом першого року після зазначеного ускладнення.

До підпункту "б" належать:

виразкова хвороба з виразками, що довго не рубцюються (з локалізацією в шлунку протягом трьох місяців і більше, з локалізацією в дванадцятипалій кишці протягом двох місяців і більше);

виразкова хвороба із частими (два рази і більше на рік) рецидивами виразки;

виразкова хвороба з гігантськими (3 см і більше в шлунку або 2 см і більше у дванадцятипалій кишці) виразками;

виразкова хвороба із позацибулинною локалізацією виразки;

виразкова хвороба із множинними (два та більше) виразками цибулини та поза нею;

виразкова хвороба, ускладнена кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії або перфорацією (протягом 5 років після зазначених ускладнень);

виразкова хвороба, ускладнена грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки;

наслідки стовбурової або селективної ваготомії, резекції шлунка, накладення шлунково-кишкового анастомозу, з помірним порушенням функції травлення (рідкі прояви демпінг - синдрому, нестійкі випорожнення тощо).

Грубою деформацією дванадцятипалої кишки вважається деформація, яка виявляється при повноцінно виконаній дуоденографії в умовах штучної гіпотонії, що супроводжується сповільненою евакуацією (затримка контрастної речовини у шлунку більше двох годин).

Військовослужбовці з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки з рідкими (один раз на рік і рідше) загостреннями без порушення функції травлення за наявності незначної деформації цибулини дванадцятипалої кишки оглядаються за підпунктом "в".

До цього самого пункту належать військовослужбовці з виразковою хворобою, яка була ускладнена кровотечею (лікованою консервативно), перфорацією, а також множинними виразками за умови стійкої ремісії більше п'яти років.

При ремісії більше трьох років після гострої форми виразкової хвороби з добрим терапевтичним ефектом, за відсутності за цей час загострень, функціональних порушень, рентгенологічних та ендоскопічних змін, кандидати можуть визначатися придатними до служби індивідуально залежно від характеру передбачуваної служби.

При неускладнених симптоматичних виразках шлунка та дванадцятипалої кишки придатність до військової служби визначається залежно від тяжкості перебігу основного захворювання. У разі ускладнених симптоматичних виразок медичний огляд проводиться за підпунктами "а", "б", "в" цієї статті.

Стаття 58

Наявність цирозу печінки та хронічного гепатиту повинна бути підтверджена обстеженням в умовах спеціалізованого відділення за результатами пункційної біопсії, а за неможливості її проведення або відмови від неї - клінічними, лабораторними, інструментальними даними, що свідчать про стабільність ураження печінки.

До підпункту "а" належать:

цироз печінки;

хронічні токсичні, аутоімунні, криптогенні гепатити зі значною активністю (підвищення показників трансаміназ більше ніж у 10 разів);

хронічні рецидивуючі панкреатити з важким перебігом та порушенням зовнішньосекреторної і (або) інкреторної функцій;

стани після резекції підшлункової залози, накладання біліодигістивних анастомозів;

ускладнення після хірургічного лікування (жовчні, панкреатичні свищі тощо).

До підпункту "б" належать хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються частими (два та більше разів на рік) загостреннями:

хронічні рецидивуючі неспецифічні виразкові коліти та ентерити;

хронічні гепатити з помірною та мінімальною активністю (помірна активність - підвищення показників трансаміназ у 5-10 разів порівняно з нормою, мінімальна активність - підвищення показників трансаміназ до п'яти разів);

хронічні холецистити (у тому числі калькульозні або з наявністю холестеринових поліпів жовчного міхура), холангіти з частими (два рази та більше на рік) загостреннями, що потребують стаціонарного лікування;

хронічні панкреатити з частими (два рази та більше на рік) загостреннями з порушенням секреторної та інкреторної функцій;

наслідки хірургічного лікування панкреатитів з виходом у псевдокісту (марсупіалізація).

За наявності жовчнокам'яної хвороби, холестерозу жовчного міхура, що супроводжується частими загостреннями хронічного холециститу, показане оперативне лікування. У разі відмови від операції огляд проводиться за підпунктом "б".

До підпункту "в" належать:

дискінезія жовчних шляхів;

хронічні холецистити, панкреатити з рідкими загостреннями при хороших результатах лікування.

Стаття 59

За наявності гриж кандидатам та військовослужбовцям пропонується хірургічне лікування. У разі успішного лікування кандидати визнаються придатними до військової служби через один-два місяці залежно від результатів лікування. Військовослужбовцям після операції надається відпустка у зв'язку із хворобою на підставі статті 60 Розкладу хвороб.

До підпункту "а" належать:

повторно рецидивні зовнішні грижі великих розмірів, які затрудняють ходу, потребують ручного вправлення або горизонтального положення тіла або порушують функцію внутрішніх органів;

діафрагмальні грижі, у тому числі й набута релаксація діафрагми, що порушують функцію внутрішніх органів;

множинні грижі, а також вентральні грижі, що не вправляються.

Одноразовий рецидив грижі після хірургічного лікування не дає підстав для застосування підпункту "а".

До підпункту "б" належать:

грижа стравохідного отвору діафрагми, яка не супроводжується вказаними в підпункті "а" порушеннями, при задовільних результатах лікування;

одноразовий рецидив грижі після хірургічного лікування та при відмові від повторного лікування;

вентральні грижі, що потребують носіння бандажа;

наслідки та стани після оперативного лікування грижі з резекцією кишечника;

рецидивні зовнішні грижі помірних розмірів, які з'являються у вертикальному положенні тіла при фізичному навантаженні, кашлі.

Невелика (у межах фізіологічного кільця) пупкова грижа, передочеревинний жировик білої лінії живота, а також розширення пахових кілець без грижового випинання не дають підстав для обмеження придатності до проходження військової служби та вступу у ВВНЗ.

Стаття 60

Передбачає стани після перенесених гострих, загострення хронічних захворювань органів травлення та їх хірургічного лікування.

Військовослужбовцям виноситься рішення про звільнення від виконання обов'язків військової служби або потребу у відпустці за станом здоров'я. Відпустка надається у випадках, коли для відновлення працездатності необхідний термін не менше одного місяця.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00-L99), їх наслідки

Стаття 61

Передбачає справжню мікробну (мікотичну) та професійну екзему. Військовослужбовці, що страждають себорейною екземою, себорейним дерматитом, підлягають лікуванню, кандидати непридатні до служби до повного виліковування.

Поширені форми хвороб шкіри та підшкірної клітковини характеризуються висипаннями на значній поверхні шкірного покрову (ураженням двох та більше анатомічних областей).

Під обмеженими формами хвороб шкіри та підшкірної клітковини розуміються поодинокі осередки ураження будь-якої локалізації, що займають невелику площу однієї з анатомічних областей (стопа, гомілка, кисть, голова тощо).

Часто рецидивуючими формами хвороб шкіри та підшкірної клітковини вважаються такі форми, за яких загострення виникають два та більше разів на рік.

До підпункту "б" належать також обмежені, але великі бляшки псоріазу на голові, відкритих ділянках шкіри, а на обличчі - будь-якої величини. Великою слід вважати бляшку псоріазу розміром з долоню хворого та більше.

Відсутність загострення атопічного дерматиту протягом десяти років не дає підстави для застосування цієї статті.

Стаття 62

Під поширеною формою гніздового облисіння розуміється наявність трьох та більше вогнищ облисіння загальною площею з долоню хворого та більше або одного вогнища такої самої площі.

Під поширеною формою вітиліго розуміється наявність множинних депігментованих плям (трьох і більше) на шкіряному покриві будьяких анатомічних ділянок загальною площею не менше 5% поверхні тіла.

До підпункту "а" належать вогнища вітиліго на відкритих ділянках тіла, які викликають значний косметичний дефект.

Різновидність обмеженої склеродермії - "хвороба білих плям" та неускладнена себорея не є перешкодою до прийому на військову службу.

Стаття 63

Передбачає стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри і підшкірної клітковини та стани після хірургічних втручань з приводу гнійних хвороб шкіри, коли після завершення стаціонарного лікування придатність до військової служби не обмежується і для повного відновлення функцій та працездатності необхідний термін не менше одного місяця.

Після проведеної відпустки за станом здоров'я медичний огляд проводиться залежно від результатів лікування, з обов'язковим врахуванням можливості носіння військового одягу, взуття або спорядження за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини (M00-M99), їх наслідки

Стаття 64

До підпункту "а" належать захворювання сполучної тканини, що характеризуються поліморфною картиною ураження (системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит, еозинофільний фасциїт, вузликовий периартериїт, гранульоматоз Вегенера, змішані захворювання сполучної тканини), незалежно від вираження змін з боку органів та систем, частоти загострень та ступеня функціональних порушень.

До цього підпункту також належать ревматоїдний (у тому числі ювенільний) артрит, анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтерєва) з вираженими змінами у суглобах та хребті, ураженням інших органів та систем (системні форми) зі значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності.

До підпункту "б" належать:

повільно прогресуючі форми запальних захворювань суглобів та хребта з помірно вираженими ексудативно-проліферативними змінами та функціональною недостатністю суглобів і хребта за відсутності системних проявів та із збереженою працездатністю;

початкові форми достовірних випадків ревматоїдного артриту та хвороби Бехтєрєва за наявності клініко-лабораторних ознак активності процесу;

всі форми системних васкулітів з рецидивним характером перебігу.

До підпункту "в" належать хронічні захворювання суглобів і хребта з рідкими (один раз на рік та рідше) загостреннями та незначними порушеннями функцій.

При хронічних і рецидивних формах хвороби Рейтера та інших артритах, пов'язаних з інфекцією (реактивні артрити), у тому числі псоріатичному артриті, придатність до військової служби визначається за підпунктами "а", "б" або "в" залежно від стану функцій суглобів, ускладнення з боку інших органів та систем.

Після гострих запальних захворювань суглобів огляд проводиться на підставі статті 71 Розкладу хвороб.

Стаття 65

Постанова про придатність до військової служби у разі захворювань кісток та суглобів приймається після стаціонарного обстеження та лікування. При цьому слід враховувати схильність захворювання до рецидивів або прогресування, стійкість ремісії та можливість видужання, особливості військової служби. При незадовільних результатах лікування або відмові від нього Постанова про придатність до військової служби приймається за підпунктами "а", "б" або "в" залежно від ступеня порушення функції кінцівок або суглоба на момент огляду.

До підпункту "а" належать:

кістковий або фіброзний анкілоз великого суглоба у хибному положенні;

патологічна рухливість або стійка контрактура суглоба зі значним обмеженням обсягу рухів;

асептичний некроз голівки стегнової кістки;

стани після ендопротезування великих суглобів (при задовільних результатах протезування огляд проводиться за підпунктом "б");

деформуючий артроз в одному з великих суглобів III, IV стадій (наявність грубих кісткових розростань суглобових країв не менше 2 мм, руйнування суглобового хряща - ширина суглобової щілини менше 2 мм) з частими (два та більше разів на рік) рецидивами загострень, з больовим синдромом та деформацією вісі кінцівки;

дефект кісток більше 1 см з нестабільністю кінцівки;

остеомієліт за наявності секвестрів, секвестральних порожнин, свищів, які довго не загоюються або часто (два та більше разів на рік) відкриваються.

При анкілозах великих суглобів у функціонально вигідному положенні або за належної компенсації придатність до військової служби визначається за підпунктом "б".

До підпункту "б" належать:

деформуючий остеоартроз в одному з великих суглобів II стадії (ширина суглобової щілини на рентгенограмі 2-4 мм) з больовим синдромом;

остеомієліт (у тому числі і первинно-хронічний) із щорічними загостреннями;

стійкі контрактури одного з великих суглобів з помірним обмеженням обсягу рухів;

звичні (три та більше разів на рік) вивихи великих суглобів, які виникають при незначних фізичних навантаженнях, з вираженою нестійкістю (розхитаністю), рецидивним синовіїтом суглоба та супроводжуються помірною гіпотрофією або атрофією м'язів кінцівки.

До підпункту "в" належать:

деформуючий артроз в одному з великих суглобів I стадії;

остеомієліт з нечастими (раз на 2-3 роки) загостреннями за відсутності секвестрів та секвестральних порожнин;

стійкі контрактури в одному з великих суглобів з незначним обмеженням обсягу рухів;

стресові переломи кісток, їх патологічна перебудова після завершення стаціонарного лікування (у тому числі з наявністю металоконструкцій після оперативного лікування) або гіперостози, які перешкоджають руху кінцівки або носінню стандартного взуття, військової форми одягу та спорядження, з больовим синдромом;

звичні (менше трьох разів на рік) вивихи великих суглобів;

нестійкий і рецидивуючий синовіїт великих суглобів при помірних фізичних навантаженнях або повторних травмах;

остеохондропатії із незакінченим процесом.

Остеомієлітичний процес вважається закінченим за відсутності загострення, секвестральної порожнини та секвестрації протягом трьох та більше років.

З приводу нестабільності великих суглобів пропонується хірургічне лікування. Після успішного хірургічного лікування стосовно військовослужбовців приймається Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я за статтею 71 з подальшим оглядом ВЛК.

Повторність вивиху у колінному суглобі підтверджується позитивними симптомами переднього або заднього "висувного ящика" з різницею у зміщенні гомілки у порівнянні зі здоровим суглобом не менше 10 мм.

З приводу нестабільності великих суглобів кандидатам та військовослужбовцям пропонується хірургічне лікування. Нестабільність суглоба, яка виникла внаслідок пошкодження зв'язок та капсули, повинна підтверджуватись клінічно та рентгенологічно.

Після успішного лікування стосовно кандидатів рішення приймається індивідуально через дванадцять місяців залежно від ступеня порушення функції кінцівки або суглоба.

Після успішного лікування звичного вивиху плеча щодо військовослужбовців приймається Постанова про потребу у відпустці у зв'язку із хворобою за статтею 71 Розкладу хвороб із наступним звільненням від занять спортом та керуванням всіма видами транспортних засобів на шість місяців.

Повторність вивиху великого суглоба має бути засвідчена медичним документом лікувального закладу, рентгенографією суглоба до та після усунення вивиху.

За наявності хибних суглобів кандидати та військовослужбовці підлягають лікуванню із застосуванням сучасних методів (компресійно-дистракційного остеосинтезу та інших). З приводу кістозного переродження кісток, відсікаючого остеохондрозу у великому суглобі кандидати та військовослужбовці підлягають оперативному лікуванню, особливо у тих випадках, коли виник симптомокомплекс блокади суглоба після утворення "суглобової миші". При відмові від оперативного лікування або його незадовільних результатах Постанова про придатність або непридатність до військової служби приймається залежно від ступеня порушення функцій кінцівки або суглоба.

Постанова про придатність або непридатність кандидата до військової служби приймається через шість місяців після закінчення лікування залежно від ступеня порушення функцій кінцівки або суглоба.

Таблиця 6

Оцінка обсягу рухів у суглобах (у градусах)

Суглоб

Рух

Норма

Обмеження рухів

незначне

помірне

значне

1

2

3

4

5

6

Плечовий з плечовим поясом

Згинання

Розгинання

Відведення

180

40

180

115

30

115

100

20

100

80

15

80

Ліктьовий

Згинання

Розгинання

Пронація

Супінація

40

180

180

180

80

150

135

135

90

140

90

90

100

120

60

60

Променевозап'ястний

Згинання

Розгинання

Відведення:

радіальне

ульнарне

75

65

20

40

35

30

10

25

20-25

20-25

5

15

15

15

2-3

10

Кульшовий

Згинання

Розгинання

Відведення

75

180

50

100

170

25

110

160

20

120

150

15

Колінний

Згинання

Розгинання

40

180

60

175

90

170

110

160

Гомілково-стопний

Підошовне згинання

Тильне згинання (розгинання)

130

70

120

75

110

80

100

85

Стаття 66

Передбачає набуті вкорочення верхніх кінцівок, у тому числі внаслідок кутових деформацій кісток після неправильно зрощених переломів, а також набуті фіксовані деформації та дефекти пальців кисті.

До підпункту "а" належать:

відсутність обох кистей на рівні кистьових суглобів (кистьовий суглоб - комплекс суглобів, який з'єднує кисть із передпліччям та містить променево-зап'ястний, зап'ястний, міжзап'ястний, зап'ястно-п'ястний та міжп'ястний суглоби, а також дистальний променево-ліктьовий суглоб) або на рівні усіх п'ястних кісток або відсутність усіх пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей.

До цього підпункту належить відсутність:

у правші або лівші - кисті на рівні кистьового суглоба або на рівні усіх п'ястних кісток або відсутність усіх пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на одній кисті;

трьох пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей;

першого пальця на рівні п'ястно-фалангового суглоба та другого - п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців середніх фаланг на кожній із кистей;

другого - п'ятого пальців - на рівні дистальних кінців основних фаланг на кожній із кистей; перших та других пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей (огляд військовослужбовців за графами II-V Розкладу хвороб у цих випадках проводиться за підпунктом "б");

вкорочення (у тому числі відносне) верхньої кінцівки більше ніж на 8 см (огляд військовослужбовців за графами II-V Розкладу хвороб у цих випадках проводиться за підпунктом "б").

До підпункту "б" належать:

дефекти та деформації однієї кисті або пальців однієї кисті: відсутність кисті на рівні кистьового суглоба або на рівні усіх п'ястних кісток або відсутність усіх пальців на рівні п'ястнофалангових суглобів;

застарілі вивихи трьох та більше п'ястних кісток;

дефекти трьох та більше п'ястних кісток;

руйнування та дефекти трьох та більше п'ястно-фалангових суглобів;

застарілі пошкодження або дефекти сухожилків згиначів трьох або більше пальців проксимальніше рівня п'ястних кісток;

сукупність застарілих пошкоджень трьох та більше пальців, які призводять до значних трофічних, неврологічних порушень та стійкої контрактури.

До цього підпункту належить відсутність:

перших пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей;

трьох пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на кожній із кистей;

другого-п'ятого пальців на рівні дистальних міжфалангових суглобів на кожній із кистей (огляд військовослужбовців за графами I-V Розкладу хвороб у цих випадках проводиться за підпунктом "в").

До підпункту "в" належать:

дефекти та деформації кисті внаслідок застарілих вивихів двох п'ястних кісток, дефекти або псевдоартрози двох п'ястних кісток або хронічний остеомієліт трьох та більше п'ястних кісток на одній кисті;

остеомієліт кісток кистьового суглоба;

руйнування або дефекти двох п'ястно-фалангових суглобів на одній кисті;

застарілі переломо-вивихи, остеохондропатії кісток кистьового суглоба, синдром карпального або латерального каналу (при відмові від оперативного лікування);

застарілі пошкодження сухожилків згиначів двох пальців на рівні п'ястних кісток та сухожилка довгого згинача першого пальця на одній кисті;

сукупність пошкоджень структур кисті, кистьового суглоба та пальців, що супроводжуються трофічними, неврологічними розладами та незначними порушеннями функцій кисті.

До цього підпункту належить відсутність:

трьох пальців на рівні п'ястно-фалангових суглобів на одній кисті;

першого пальця та другого - п'ятого пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній кисті;

другого пальця на рівні п'ястно-фалангового суглоба та третього-п'ятого пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній кисті;

другого-п'ятого пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній кисті; першого або другого пальця у правші або лівші;

вкорочення (у тому числі відносне) верхньої кінцівки від 2 до 5 см включно.

До підпункту "г" належать:

пошкодження структур кисті та пальців, які не вказані у підпунктах "а", "б" або "в";

вкорочення верхньої кінцівки до 2 см.

За відсутність першого пальця кисті слід уважати відсутність дистальної фаланги. За відсутність другого - п'ятого пальців кисті слід уважати відсутність дистальної та середньої фаланг. За відсутність фаланги кисті слід уважати відсутність 2/3 фаланги. Пошкодження або захворювання кісток, сухожиль або нервів пальців кисті, що призвели до розвитку стійких контрактур у хибному положенні, прирівнюються до відсутності пальців.

За наявності фібробластичних порушень (долонний фасціальний фіброматоз (Дюпюітрена)) військовослужбовцям, що оглядаються, пропонується оперативне лікування.

Стаття 67

Передбачає набуті фіксовані деформації стопи. Оцінюючи придатність до військової служби кандидатів та військовослужбовців з порожнистою стопою, слід мати на увазі, що стопи з підвищеними поздовжніми склепіннями часто є варіантом норми.

Порожнистою стопою вважається така деформація, яка супроводжується супінацією заднього та пронацією переднього відділу за наявності високого внутрішнього та зовнішнього склепіння (так звана різко скручена стопа), передній відділ стопи розпластаний, широкий та дещо приведений, з натоптишами під головками середніх плюсньових кісток.

Плоска стопа без клінічних проявів є варіантом норми. При плоскостопості сплощення склепіння часто не викликає ніяких суб'єктивних розладів, тому не може бути підставою для застосування цієї статті. Ця стаття передбачає фіксовану плоскостопість, яка виникає в результаті декомпенсації вальгусної стопи або внаслідок дитячої та юнацької плоскостопості, яка з чисто м'язової форми перейшла у зв'язково-суглобову фіксовану деформацію.

До підпункту "а" належать кінська, п'яткова, варусна, порожниста стопа та інші необоротні різко виражені викривлення стоп, що роблять неможливим користування стандартним взуттям.

До підпункту "б" належать:

плоскостопість III ступеня;

відсутність частини стопи на будь-якому її рівні;

відсутність, зведення або нерухливість усіх пальців на рівні основних фаланг на обох стопах з їх кігтистою або молоточкоподібною деформацією;

вкорочення (у тому числі відносне) нижньої кінцівки - від 2 до 5 см включно (огляд військовослужбовців за графами I-V Розкладу хвороб у цих випадках проводиться відповідно до пункту "в");

посттравматична деформація кісток стопи (у тому числі п'яткової кістки зі зменшенням кута Бєллєра більше 10 град.) з артрозом у суглобах передплесні II ступеня.

До підпункту "в" належать:

помірно виражені деформації стопи із незначним больовим синдромом та порушенням статики, при яких неможливе носіння стандартного взуття;

плоскостопість II ступеня за наявності остеоартрозу у таранно-човноподібному суглобі;

відсутність, зведення або нерухливість першого або двох пальців на одній стопі.

До цього підпункту належить:

відсутність усіх пальців на рівні основних фаланг на одній стопі;

відсутність усіх пальців на рівні середніх фаланг на обох стопах;

посттравматична деформація кісток стопи (у тому числі п'яткової кістки зі зменшенням кута Бєллєра до 10 град.) з артрозом у суглобах передплесні I ступеня;

вкорочення (у тому числі відносне) нижньої кінцівки до 2 см.

До підпункту "г" належить плоскостопість I та II ступенів без явищ артрозу у таранно-човноподібному суглобі.

Ступінь плоскостопості оцінюється за рентгенограмами стоп, виконаними у стоячому положенні у 2-х проекціях.

У разі наявності в оглянутого поздовжньої плоскостопості на кожній із стоп різних ступенів Постанова приймається за плоскостопістю більшого ступеня. Плоскостопість I та II ступенів без явищ остеоартрозу не є перешкодою для вступу до ВВНЗ.

Кандидати на службу за графою II Розкладу хвороб у зв'язку з тривалим перебуванням на ногах визнаються непридатними за наявності в них плоскостопості II ступеня. Кандидати за графою V Розкладу хвороб: водії за наявності плоскостопості I та II ступенів визнаються придатними, фельд'єгеря з плоскостопістю II ступеня - непридатними.

У разі деформацій першого пальця стопи, що супроводжуються поперечною плоскостопістю та іншими деформаціями стопи, які утруднюють носіння стандартного взуття, огляд проводиться за підпунктами "б", "в" або "г" залежно від ступеня порушень функцій.

За наявності фібробластичних порушень (підошовний фасціальний фіброматоз) військовослужбовцям, що оглядаються, пропонується оперативне лікування.

Таблиця 7

Оцінка ступеня поздовжньої плоскостопості

Ступінь плоскостопості

Кут поздовжнього склепіння (у градусах)

Висота склепіння (у мм)

Норма

125-130

39

I ступінь

135-140

35-25

II ступінь

141-155

24-17

III ступінь

> 155

< 17

Стаття 68

Передбачає набуті укорочення кінцівок, у тому числі внаслідок кутових деформацій кісток після неправильно зрощених переломів.

До підпункту "а" належать укорочення руки більше 8 см або ноги більше 5 см.

До підпункту "б" належать укорочення руки від 5 см до 8 см включно або ноги від 2 см до 5 см включно.

До підпункту "в" належать укорочення руки від 2 см до 5 см включно або ноги до 2 см.

До підпункту "г" належить укорочення руки до 2 см.

Стаття 69

За наявності ампутаційних кукс кінцівок на будь-якому рівні після злоякісних новоутворень або захворювань судин (облітеруючий ендартеріїт, атеросклероз тощо) Постанова приймається, у тому числі, й за статтями Розкладу хвороб, які передбачають основне захворювання.

У разі незадовільних результатів лікування або відмови від нього при хибній куксі після ампутації або реампутації, за наявності трофічних розладів та постійного фантомного або ампутаційно-больового синдрому, що перешкоджає протезуванню, огляд проводиться за підпунктом "а".

Огляд військовослужбовців з куксами кінцівок для встановлення ступеня придатності до військової служби проводиться тільки після їх первинного протезування на казенних або державних протезно-ортопедичних підприємствах МОЗ України протезами вітчизняного виробництва.

Стаття 70

До підпункту "а" належать:

інфекційний спондиліт з частими (три і більше разів на рік) загостреннями, значним порушенням функцій та стійкою втратою працездатності;

травматична спондилопатія (хвороба Кюммеля);

спондилолістез III-IV ступенів (зміщення більше ніж на половину поперечного діаметра тіла хребця) з постійно вираженим больовим синдромом;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II, III стадій (зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб) та вертебро-базилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та стато-координаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня по рестриктивному типу.

До підпункту "б" належать:

остеохондропатії хребта (кіфози, структурні та неструктурні сколіози III ступеня) з помірною деформацією грудної клітки та помірним порушенням функції зовнішнього дихання II ступеня по рестриктивному типу;

інфекційний спондиліт з нечастими загостреннями (1-2 рази на рік та рідше);

поширений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців у кожному з відділів хребта) деформуючий спондильоз II ступеня та міжхребцевий остеохондроз з множинними масивними клювоподібними розростаннями в ділянці міжхребцевих сполучень з больовим синдромом без стійкого клінічного ефекту після повторних (два та більше разів на рік) стаціонарних лікувань;

спондилолістез II ступеня (зміщення на половину поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом;

стан після вилучення міжхребцевого диска.

До підпункту "в" належать:

фіксовані викривлення хребта, які супроводжуються ротацією хребців (сколіоз II ступеня, остеохондропатичний кіфоз з клиноподібною деформацією трьох та більше хребців зі зниженням висоти передньої поверхні тіла хребця на 3 мм і більше);

обмежений (ураження трьох та більше хребців в одному або двох відділах хребта) деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз з больовим синдромом;

спондилолістез I ступеня (зміщення на 1/4 поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом.

Ознаками клінічного прояву остеохондрозу є порушення статичної функції ураженого відділу хребта: випрямлення шийного (поперекового) лордозу або утворення кіфозу, поєднання локальних лордозу та кіфозу замість рівномірного лордозу. Больовий синдром при фізичних навантаженнях повинен бути підтверджений неодноразовими зверненнями за медичною допомогою та лікуванням, які записуються в медичних документах оглянутого. Тільки сукупність клінічних та рентгенологічних ознак обмеженого деформуючого спондильозу та міжхребцевого остеохондрозу в поєднанні з неврологічними розладами дають підставу для застосування підпункту "в" цієї статті.

Для незначного порушення функції хребта характерні рухові та чутливі порушення, які проявляються неповною втратою чутливості в зоні одного невроміра, втратою або зниженням сухожилкового рефлексу, зниженням м'язової сили окремих м'язів кінцівки при загальній компенсації її функції.

До підпункту "г" належать:

нефіксовані викривлення хребта більше 5-10 град. та остеохондропатичний кіфоз (кінцева стадія захворювання);

ізольовані явища деформуючого спондильозу та міжхребцевого остеохондрозу (у тому числі поодинокі грижі Шморля та протрузії міжхребцевих дисків) без порушення функцій.

Характер патологічних змін хребта повинен бути підтверджений багатовісьовими навантажувальними, функціональними, рентгенологічними, а за необхідності - іншими сучасними дослідженнями (КТ, МРТ).

Ступінь сколіозу визначається за рентгенограмами, виконаними у вертикальному та у горизонтальному положеннях, на підставі виміру кутів сколіозу (за методикою Ліппмана-Коба): I ступінь - 1-10, II ступінь - 11-25, III ступінь - 26-50, IV ступінь - більше 50 (за Чакліним В.Д.).

Таблиця 8

Оцінка обсягу рухів хребта

Відстань

Рух

Норма

Обмеження рухів

незначне

помірне

значне

Від бугорка потиличної кістки до остистого відростка VII шийного хребця

Нахил голови вперед

3-4 см

2,5 см

2 см

< 2 см

Відкидання голови назад

8-10 см

6-7 см

4-5 см

<= 3 см

Повороти в шийному відділі хребта

85 град.

70-75 град.

60-65 град.

30-50 град.

Від остистого відростка VII шийного хребця до I крижового хребця

Згинання вперед

6-7 см

4-5 см

2-3 см

< 2 см

Прогинання назад

5-6 см

3-4 см

2-2,5 см

< 2 см

Повороти в поперековому та грудному відділах хребта

25-30 град.

19-24 град.

15-18 град.

10-14 град.

Стаття 71

Кандидати, які перенесли гострі запалення суглобів, тимчасово непридатні до завершення лікування. У разі відсутності ознак запалення протягом 6 місяців (на воєнний час - 3 місяці) після перенесеної гострої хвороби кандидати визнаються придатними до військової служби та навчання у ВВНЗ.

Постанова про потребу у відпустці військовослужбовців за станом здоров'я приймається у випадках, коли після завершення лікування після гострих та загострення хронічних захворювань кістково-м'язової системи зберігається функціональна недостатність суглобів, а для відновлення функції потрібний термін не менше одного місяця. За цією статтею приймається Постанова про потребу військовослужбовців у звільненні від виконання службових обов'язків або відпустці за станом здоров'я при тимчасових обмеженнях рухів опорно-рухового апарату після операцій на кістках, суглобах, м'язах, сухожилках з приводу їх захворювань, ендопротезувань великих суглобів (за винятком оперативного лікування пухлин та травм).

Хвороби сечостатевої системи (N00-N99), їх наслідки

Стаття 72

Кандидати, які призиваються на військову службу за контрактом, вступають у ВВНЗ, та військовослужбовці, у яких виявлені захворювання нирок, підлягають стаціонарному обстеженню.

З метою своєчасного встановлення діагнозу, надання медичної допомоги, початку проведення замісної ниркової терапії та проведення військово-лікарської експертизи доцільно застосовувати поняття "хронічна хвороба нирок" (ХХН).

ХХН - наявність ознак ураження нирок та (або) зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) < 60 мл/хв. протягом 1,5-2-х місяців від початку захворювання.

Таблиця 9

Діагностичні рекомендації стадій ХХН

Стадія ХХН

Характеристика стадії

ШКФ (мл/хв./1,73 кв.м)

I

Ураження нирок з нормальною або підвищеною ШКФ

>= 90

II

Ураження нирок з помірним зниженням ШКФ

60-89

III

Початкова ниркова недостатність

30-59

IV

Виражена ниркова недостатність

15-29

V

Термінальна ниркова недостатність

< 15

До підпункту "а" належать хронічні захворювання нирок (хронічний гломерулонефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії тощо).

До підпункту "б" належать хронічні захворювання нирок з помірними порушеннями їх парціальних функцій, без ХНН або ХХН III стадії.

Помірним порушенням функції нирок вважається: наявність сечового синдрому (стійка незначна еритроцитурія, лейкоцитурія, протеїнурія), зниження відносної густоти сечі за пробою Зимницького менше 1020, зниження секреторного або екскреторного сегментів на радіоізотопній ренографії більше 30% норми, на видільних урограмах поява контрасту пізніше 20-ї хвилини.

За цим підпунктом оглядаються військовослужбовці за наявності стійкої артеріальної гіпертензії, пов'язаної з хронічним захворюванням нирок, яка потребує медикаментозної корекції.

За підпунктом "в" оглядаються військовослужбовці з хронічними захворюваннями нирок та незначним порушенням їх функції або ХХН I, II стадій.

Незначним порушенням функції нирок вважаються: наявність сечового синдрому (минуща еритроцитурія, лейкоцитурія, протеїнурія) при нормальних показниках рівня клубочкової фільтрації та рівня креатиніну крові, на екскреторних урограмах поява контрасту пізніше 10-ї хвилини.

Таблиця 10

Ступені ХНН за швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) та концентрацією креатиніну плазми

(за наказом МОЗ України від 30.09.2003 № 65/462)

Ступені

Рівень клубочкової фільтрації (мл/хв.)

Рівень креатиніну (ммоль/л)

1 ступінь

< 90 >= 60

> 0,123 <= 0,176

2 ступінь

< 60 >= 30

> 0,176 <= 0,352

3 ступінь

< 30 >= 15

> 0,352 <= 0,528

4 ступінь

< 15 або лікування методами діалізу

> 0,528

Кандидати з хронічними захворюваннями нирок незалежно від того, порушена функція нирок чи ні, непридатні до військової служби.

Військовослужбовцям, які перенесли гострий гломерулонефрит, пієлонефрит, надається відпустка у зв'язку із хворобою на підставі статті 80 Розкладу хвороб.

Огляд осіб з аномалією розвитку нирок, сечокам'яною хворобою, туберкульозом нирок, синдромами ураження нирок при інших захворюваннях (метаболічні, судинні, токсичні та інші нефропатії), за наслідками травм та хірургічного лікування проводиться за відповідними статтями Розкладу хвороб.

За наявності у кандидатів альбумінурії, еритроцитурії, лейкоцитурії для з'ясування їх ґенезу необхідне спеціальне обстеження (у тому числі стаціонарне). Рішення виноситься індивідуально з урахуванням результатів обстеження.

Стаття 73

До підпункту "а" належать:

захворювання, що супроводжуються значно вираженими порушеннями видільної функції нирок або ХНН II, III ступенів;

сечокам'яна хвороба з ураженням нирок при незадовільних результатах лікування (камінці, гідронефроз, піонефроз, вторинний пієлонефрит тощо, які не піддаються лікуванню);

двобічний нефроптоз III стадії;

тазова дистопія нирок зі значними порушеннями функцій;

відсутність однієї нирки, видаленої з приводу захворювань, при порушенні функції нирки, яка залишилась, незалежно від ступеня її вираження;

стани після резекції або пластики сечового міхура;

склероз шийки сечового міхура, що супроводжується міхуро-восечовідним рефлюксом та вторинним двостороннім хронічним пієлонефритом або гідронефрозом;

стриктура уретри, яка потребує систематичного бужування.

До підпункту "б" належать захворювання, що супроводжуються помірно вираженими порушеннями видільної функції нирок або ХНН I ступеня, а саме:

сечокам'яна хвороба з частими нападами ниркової коліки (три та більше на рік), відходженням каміння з помірним порушенням функції нирок;

нефункціонуюча нирка або відсутність однієї нирки, видаленої з приводу захворювань, без порушень функцій другої нирки;

двобічний нефроптоз II стадії з постійним больовим синдромом, вторинним пієлонефритом, вазоренальною гіпертензією;

однобічний нефроптоз III стадії;

тазова дистопія нирок з помірними порушеннями функцій;

склероз шийки сечового міхура при вторинних однобічних помірних змінах сечовидільної системи (односторонній гідроуретер, гідронефроз, вторинний пієлонефрит тощо);

стриктура уретри, яка потребує бужування не більше двох разів на рік у разі задовільних результатів лікування.

До підпункту "в" належать:

поодинокі камінці (до 0,5 см у діаметрі) нирок, сечоводів, які мають схильність до самостійного відходження із рідкими нападами ниркової коліки (один-два рази на рік) та підтверджуються даними ультразвукового дослідження, за наявності патологічних змін сечі;

поодинокі камінці (0,5 см у діаметрі та більше) нирок, сечоводів без порушення видільної функції нирок;

двобічний нефроптоз II стадії з незначними клінічними проявами та незначними порушеннями функцій нирок;

однобічний нефроптоз II стадії із вторинним пієлонефритом;

тазова дистопія нирок з незначними порушеннями функцій;

хронічні захворювання сечовидільної системи (цистит, уретрит) з частими (два та більше разів на рік) загостреннями, що потребують стаціонарного лікування;

хронічні захворювання сечовидільної системи (цистит, уретрит) із частими (два та більше разів на рік) загостреннями при успішному лікуванні та незначному порушенні функцій.

До підпункту "г" належать:

наслідки (протягом не менше одного року) після інструментального видалення або самостійного відходження поодинокого камінця із сечовивідних шляхів (лоханка, сечовід, сечовий міхур) без повторного каменеутворення;

дрібні (до 0,5 см) поодинокі камінці нирок, сечоводів, підтверджені тільки ультразвуковим дослідженням, без патологічних змін у сечі;

однобічний або двосторонній нефроптоз II стадії без порушення видільної функції нирки та за відсутності патологічних змін у сечі;

однобічний або двосторонній нефроптоз I стадії.

Стадія нефроптозу визначається за рентгенограмами, виконаними у вертикальному положенні обстежуваного: I стадія - опущення нижнього полюса нирки на 2 хребці, II стадія - на 3 хребці, III стадія - більше ніж на 3 хребці.

Стаття 74

При захворюваннях чоловічих статевих органів за показаннями пропонується хірургічне лікування.

До підпункту "а" належать:

доброякісна гіперплазія передміхурової залози III-IV стадії зі значним порушенням сечовиділення при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;

відсутність статевого члена.

До підпункту "б" належать:

доброякісна гіперплазія передміхурової залози II стадій з помірним порушенням сечовиділення (наявність залишкової сечі до 50 мл);

хронічний простатит, що потребує стаціонарного лікування хворого (три та більше разів на рік);

рецидивна (після повторного хірургічного лікування) одностороння або двостороння водянка яєчка або сім'яного канатика з об'ємом рідини 100 мл та більше.

Одноразовий рецидив водянки оболонок яєчка або сім'яного канатика не є підставою для застосування підпункту "б".

До підпункту "в" належать:

доброякісна гіперплазія передміхурової залози I стадії;

хронічний простатит з камінням передміхурової залози.

До підпункту "г" належать:

водянка яєчка або сім'яного канатика з об'ємом рідини менше 100 мл;

фімоз, інші хвороби чоловічих статевих органів без клінічних проявів.

Відсутність одного яєчка після видалення з приводу неспецифічного захворювання, поранення, травми або інших пошкоджень не є підставою для застосування цієї статті, не перешкоджає проходженню військової служби та навчанню у ВВНЗ.

Стаття 75

Передбачає хронічні запальні хвороби яєчників, маткових труб, тазової клітковини, очеревини, матки, шийки матки, піхви та вульви. Діагноз має бути встановлений у стаціонарних умовах.

До підпункту "а" належать:

хронічні запальні хвороби органів малого таза у жінок, які потребують лікування (три та більше разів на рік) та супроводжуються стійкими тазовими болями, порушеннями менструальної функції. Діагноз повинен бути встановлений у стаціонарі.

До підпункту "б" належать хронічні запальні хвороби жіночих статевих органів з помірними клінічними проявами, частими (два рази на рік) загостреннями.

До підпункту "в" належать хронічні запальні хвороби статевих органів з рідкими загостреннями та незначними клінічними проявами.

Стаття 76

Під час визначення тяжкості захворювання та ступеня порушення функцій уражених органів слід враховувати ступінь поширеності процесу, вираженість больового синдрому, тривалість порушення функцій та ефективність лікувальних заходів. Діагноз ендометріозу повинен бути встановлений у стаціонарі.

До підпункту "а" належать:

ендометріоз зі значними клінічними проявами, що потребують стаціонарного лікування (слід враховувати ступені поширеності процесу, вираженості больового синдрому та порушення менструальної функції, відсутність стійкого ефекту від консервативного лікування);

повне випадіння матки або піхви. Випадінням матки вважається такий стан, коли у положенні стоячи (або лежачи - при потугах) уся матка виходить за межі статевої щілини назовні, вивертаючи за собою стінки піхви;

свищі із залученням статевих органів (сечостатеві, кишково-статеві) при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;

органічно незумовлені кровотечі, які призводять до стійкої анемії.

До підпункту "б" належать:

ендометріоз з помірними клінічними проявами та тимчасовим ефектом від консервативного лікування;

опущення жіночих статевих органів. Опущенням матки та піхви вважається такий стан, коли при потугах статева щілина зіяє та з неї з'являється шийка матки або передня чи задня стінки піхви, але не виходить за її межі. При опущенні статевих органів, ускладнених нетриманням сечі, медичний огляд проводиться за підпунктами "а" або "б" залежно від результатів лікування. Дистопія матки без порушення функції не є підставою для застосування цієї статті і не перешкоджає проходженню військової служби та навчанню у ВВНЗ.

До підпункту "в" належать:

ендометріоз з незначними клінічними проявами;

дистопія матки, що супроводжується менорагіями, запорами, болями в ділянці куприка, низу живота;

незначне опущення стінок піхви;

рубцеві та спайкові процеси малого таза без больового синдрому;

статевий інфантилізм при задовільному загальному розвитку;

безпліддя та інші незапальні хвороби жіночих статевих органів з незначними порушеннями функцій.

Стаття 77

Під час медичного огляду жінок з хворобами молочної залози обов'язково повинен бути огляд лікаря-мамолога. Проведення рентгенологічного дослідження (мамографії) у осіб жіночої статі після 45 років та осіб, що перебувають на динамічному обліку з приводу доброякісних новоутворень - за показаннями.

При визначенні ступеня порушення функцій слід враховувати:

ступінь змін у молочних залозах;

поширеність патологічного (одно- або двостороннього) процесу;

наявність локалізованих ділянок ущільнення або кістозних змін;

вираженість больового симптому при пальпації, нагрубання молочної залози;

частота та тривалість загострення захворювання та ефективність проведеного лікування.

Наявність гіпертрофії та нагрубання молочних залоз з больовим синдромом при доброякісних дисплазіях молочної залози дає підстави вважати їх такими, що заважають носінню стандартного одягу та спорядження.

До підпункту "а" належать:

захворювання молочної залози з поширеним двостороннім процесом та частими загостреннями;

доброякісна дисплазія молочної залози з проліферацією епітелію.

До підпункту "б" належить односторонній процес у молочній залозі з рідкими загостреннями.

При злоякісних та доброякісних новоутвореннях медичний огляд проводиться за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Стаття 78

До підпункту "а" належать:

ювенільні та інші органічно не зумовлені кровотечі, які призводять до стійкої анемії;

стійкі розлади оваріально-менструальної функції зі значними клінічними проявами при незадовільних результатах лікування (у тому числі пов'язані з менопаузою).

До підпункту "б" належать порушення оваріально-менструальної функції з помірними клінічними проявами, що проявляється олігоменореєю, аменореєю (не постопераційною), у тому числі при синдромі полікістозу яєчників (синдром Штейна-Левенталя).

До підпункту "в" належать статевий інфантилізм при задовільному загальному розвитку та первинне безпліддя за наявності двофазного циклу.

Стаття 79

Постанова про потребу у відпустці у зв'язку із хворобою приймається після гострих запальних захворювань сечостатевої системи (гломерулонефрит, пієлонефрит, ендометрит, аднексит та інші), хірургічних втручань з приводу видалення каміння нирок, сечоводів, у разі станів після літотрипсії, нефропексії, видалення нирки з приводу гідронефрозу при нормальній функції нирки, яка залишилась, станів позаматкової вагітності, апоплексії яєчника, запальних гнійних процесів молочної залози, матки та її придатків, спайкових хвороб малого таза тощо.

Кандидати на службу непридатні до повного вилікування. Рішення приймається індивідуально через шість місяців після обов'язкового стаціонарного обстеження залежно від результатів лікування з урахуванням ступеня порушення функції органів.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та перенесли гострі запальні захворювання зі строком лікування не більше двох місяців або хірургічні втручання з приводу:

видалення каміння нирок, сечоводів;

станів після літотрипсії;

нефропексії;

видалення нирки з приводу гідронефрозу у разі нормальної функції нирки, яка залишилась;

станів позаматкової вагітності;

апоплексії яєчника;

запальних гнійних процесів молочної залози, матки та її додатків;

спайкової хвороби малого таза - потребують відпустки за станом здоров'я.

Вагітність, пологи та післяпологовий період (O00-O99), їх наслідки

Стаття 80

Вагітні, незалежно від терміну вагітності, на військову службу за контрактом не приймаються, до навчання у ВВНЗ не допускаються.

Обсяг обстеження вагітних жінок-військовослужбовців, періодичність оглядів та переривання вагітності проводяться в установленому порядку.

При ускладненнях перебігу вагітності лікування проводиться у стаціонарі.

При досягненні терміну вагітності 30 тижнів надається відпустка згідно з чинним законодавством України.

Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00-Q99 та інші хворобливі прояви

Стаття 81

Стаття застосовується у разі неможливості лікування вроджених вад розвитку, відмови від лікування або незадовільних його результатів, а також при хромосомних аномаліях, підтверджених результатами обстеження у медико-генетичних консультаціях.

До підпункту "а" належать:

мікроцефалія, вади із редукцією частини головного мозку, вроджена гідроцефалія, інші аномалії головного та спинного мозку із значним порушенням функцій нервової системи;

вади розвитку бронхо-легеневого апарату та плеври із значним порушенням функції зовнішнього дихання;

вади щелепно-лицьової ділянки (у тому числі розщілини піднебіння ("вовча паща") та губи ("заяча губа");

вади органів травлення із вираженими клінічними проявами;

вроджені фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози тощо) із різкою деформацією грудної клітки (реберний горб тощо) та значним порушенням функції зовнішнього дихання;

вроджений отосклероз;

відсутність однієї нирки (або її функції) із порушенням функцій нирки, яка залишилася, незалежно від ступеня його вираження;

полікістоз нирок із значним порушенням функцій або хронічною нирковою недостатністю незалежно від ступеня;

аномалії ниркових судин (підтверджені даними ангіографії) із явищами вазоренальної гіпертензії та нирковими кровотечами;

аномалії статевих органів (відсутність статевого члена, атрезія піхви та інші);

деформація таза, що супроводжується кіфосколіозом II, III ступенів або значним обмеженням рухів у кульшових суглобах;

варусна деформація шийки стегнової кістки з укороченням ноги більше 5 см;

0-подібне викривлення ніг, якщо відстань між виступами внутрішніх виростків стегнових кісток більше 20 см;

Х-подібне викривлення, якщо відстань між внутрішніми щиколотками гомілок більше 15 см;

іхтіоз вроджений, іхтіозоподібна еритродермія.

До підпункту "б" належать:

деформації таза із помірними обмеженнями рухів у кульшових суглобах;

вроджені фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози тощо) із незначною деформацією грудної клітки та помірним порушенням функції зовнішнього дихання;

полікістоз, дисплазії, подвоєння нирок та їх елементів, підковоподібна нирка, аномалії сечоводів або сечового міхура із помірним порушенням функцій нирок;

мошонкова або промежина гіпоспадія;

варусна деформація шийки стегнової кістки з укороченням ноги від 2 до 5 см;

0-подібне викривлення ніг, якщо відстань між виступами внутрішніх виростків стегнових кісток від 12 до 20 см;

Х-подібне викривлення, якщо відстань між внутрішніми щиколотками гомілок від 12 до 15 см;

іхтіоз рецесивний.

Кандидати з двостороннім крипторхізмом непридатні до військової служби.

До підпункту "в" належать:

атрезія слухового проходу при сприйманні шепітної мови на друге вухо на відстані від 2 до 4 м;

відсутність з одного або обох боків вушних раковин чи спотворюючі їх деформації;

остеохондропатичний кіфоз із больовим синдромом;

відсутність однієї нирки (або її функції) із нормальною функцією нирки, яка залишилася;

поодинокі солітарні кісти нирок більше 2 см у діаметрі;

свищ сечовипускного каналу від кореня до середини статевого члена;

затримка одного або обох яєчок у черевній порожнині, у пахвинних каналах або біля зовнішніх їх отворів;

варусна деформація шийки стегна з укороченням ноги до 2 см;

домінантний іхтіоз.

До підпункту "г" належать:

сакралізація п'ятого поперекового або люмбалізація першого крижового хребців;

незрощення дужок п'ятого поперекового або першого крижового хребців.

Стаття 82

Передбачає недостатній фізичний розвиток, конституціональну високорослість, незбалансоване харчування.

Висновок про рівень фізичного розвитку особи з конституціональною високорослістю із незбалансованим харчуванням дається на підставі індивідуальної оцінки ступеня розвитку м'язової системи, зросту та ваги тіла, окружності грудної клітки, ступеня виразливості підшкірно-жирової клітковини після стаціонарного обстеження з метою виключення патології (ендокринної системи, органів травлення тощо).

Кандидати з хорошим фізичним розвитком та збалансованим харчуванням, пропорційною будовою тіла, зростом не менше 150 см та вагою тіла не менше 45 кг та визнаються придатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ за графами III-IV Розкладу хвороб за підпунктом "б".

Стаття 83

Передбачає наявність неорганічного енурезу.

Кандидати та військовослужбовці, які страждають на нічне нетримання сечі, направляються на стаціонарне обстеження та лікування. Факт наявності нічного нетримання сечі повинен бути підтверджений службовою, медичною характеристиками та актами спостереження із підрозділів та Інституту СЗРУ.

Обстеження повинно бути повним та комплексним за участю невролога, уролога та психіатра. Якщо нетримання сечі є одним із симптомів захворювання нервової або сечостатевої системи, то Постанова приймається за статтею Розкладу хвороб, яка передбачає основне захворювання.

За відсутності патології з боку сечостатевої системи експертний висновок про придатність до військової служби дає невролог.

У разі коли спостереження та результати стаціонарного обстеження підтверджують наявність недуги та відсутність ефекту від лікування, кандидати та військовослужбовці визнаються непридатними до військової служби.

Стаття 84

Передбачає заїкання із захлинанням як особливі розлади емоцій.

До підпункту "б" належать стійкі, що не піддаються тривалому, систематичному лікуванню, афонії функціонального походження.

Якщо наявне заїкання, то оглянутий підлягає поглибленому обстеженню неврологом, психіатром, отоларингологом, а за можливості - логопедом. Обстеження таких осіб проводиться у неврологічному стаціонарі.

Експертний висновок про ступінь придатності до військової служби виносить невролог на підставі даних обстеження та ретельного вивчення документів, одержаних з поліклініки за місцем проживання та попереднього місця роботи (служби) або навчання.

Ступінь вираження заїкання визначається шляхом динамічного нагляду за станом мовної функції в різних умовах та оцінюється за моментом найбільш вираженого прояву захворювання.

Помірним заїканням, яке не обмежує придатності оглянутого до військової служби, вважається лише затримка вимовляння (спотикання) на початку фрази, решта слів невеликої фрази на одному диханні вимовляється вільно або злегка сповільнено, але без повторювання слів.

Стаття 85

Передбачає наявність вегетосудинної та нейроциркуляторної дистонії.

Для вегетосудинної та нейроциркуляторної дистоній характерний синдромокомплекс вегетосудинних розладів, які проявляються у поліморфізмі скарг, пароксизмальними порушеннями, неадекватною реакцією артеріального тиску на будь-які подразники, наявністю стійких кардіоалгій, порушеннями серцевого ритму та провідності функціонального характеру.

Діагноз вегетосудинної та нейроциркуляторної дистоній у кандидатів та військовослужбовців повинен бути встановлений у стаціонарних умовах за участю невролога, психіатра, окуліста, ендокринолога, а в разі потреби - інших спеціалістів з метою виключення органічних змін (запального, дисфункціонального, травматологічного або іншого характеру), які супроводжують порушення функцій вегетативної та судинної систем.

Нейроциркуляторна дистонія - це загальний невроз з переважним ураженням судинного тонусу та регуляції серцево-судинної системи у відповідь на будь-які подразники.

До підпункту "а" належать:

значно виражені вегетосудинні розлади з пароксизмальними порушеннями у вигляді симпато-адреналових кризів (3-4 на тиждень) або синкопальних станів (прості та судомні знепритомнення - більше одного разу на місяць), які підтверджуються медичними документами;

нейроциркуляторна дистонія (будь-якого типу) за наявності постійних скарг на стан здоров'я, різко виражених вегетосудинних розладів, лабільності артеріального тиску та минущими або стійкими порушеннями серцевого ритму та провідності (неорганічного походження), які не піддаються лікуванню та значно знижують працездатність.

До підпункту "б" належать:

стійкі помірно виражені вегетосудинні розлади з пароксизмальними порушеннями у вигляді симпато-адреналових кризів (1-2 на тиждень) та панічних атак;

нейроциркуляторна дистонія будь-якого типу з помірно вираженими проявами, у тому числі минущими поодинокими порушеннями ритму серця та провідності, що не потребують повторної госпіталізації та не знижують працездатність.

Нейроциркуляторну дистонію гіпотензивного типу слід відрізняти від фізіологічної гіпотонії здорових людей, які не скаржаться, зберігають працездатність при показниках артеріального тиску 90/50-100/60 мм рт.ст. Такі особи визнаються придатними до військової служби. В усіх випадках слід виключити симптоматичну гіпотонію, зумовлену хворобами ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, легень тощо. У діагностиці нейроциркуляторної дистонії гіпертензивного типу необхідне додаткове обстеження функції щитовидної залози, нирок та інше.

При проведені медичного огляду кандидатів артеріальний тиск вимірюється в спокійних умовах два-три рази на обох руках. За I, II, V графами - з малим фізичним навантаженням (20 присідань за 30 секунд) та через дві хвилини після нього.

Перед вимірюванням артеріального тиску кандидат не повинен використовувати адреностимулятори (наприклад краплі в ніс), протягом 30 хвилин перед вимірюванням не повинен курити, вживати напої, що вміщують кофеїн. Слід пам'ятати про такий термін як "оглядова артеріальна гіпертензія", тобто підвищення артеріального тиску у зв'язку з емоційною реакцією на лікарський огляд.

За наявності змін на ЕКГ обов'язкове дослідження в динаміці та проведення функціональних проб. Нормалізація ЕКГ-показників під час проведення навантажувальних та після фармакологічних проб (крім проби із нітрогліцерином) свідчить, що зміни функціональні.

Синусові аритмії функціонального характеру не є перешкодою до військової служби та вступу до ВВНЗ.

У разі порушень серцевого ритму внаслідок органічних змін міокарда (запального, дистрофічного або іншого характеру) огляд проводиться за статтею 41 Розкладу хвороб.

Стаття 86

До цієї статті належать всі види алергій: інсектна, медикаментозна, пилова, пилкова, харчова тощо, які проявляються різноманітністю клінічного перебігу.

Огляд кандидатів та військовослужбовців із алергічними захворюваннями проводиться після ретельного обстеження та лікування в спеціалізованому закладі охорони здоров'я.

Факт лікування з приводу алергічних захворювань та їх наслідків в анамнезі повинен бути підтверджений медичними документами, а вплив наслідків на працездатність або виконання обов'язків військової служби - характеристиками із місця роботи, навчання або військової служби.

До підпункту "а" належать алергічні захворювання із хронічним перебігом і ураженням внутрішніх органів з вираженим порушенням їх функцій та ті, що важко піддаються лікуванню (алергічний екзогенний альвеоліт, алергічний бронхолегеневий алергільоз, поширений атопічний дерматит, синдром Лайела, сироваткова хвороба тощо).

До підпункту "б" належать алергічні захворювання з хронічним перебігом та ураженням внутрішніх органів з помірним порушенням їх функцій (поліноз з вираженим рино - кон'юнктивальним синдромом, полівісцеральними проявами), поширена рецидивуюча хронічна кропивниця та атопічний обмежений дерматит, алергічні рецидивуючі цитопенії, анемії тощо.

До підпункту "в" належать алергічні захворювання із рідкими (один-два рази на рік) загостреннями та незначним порушенням функцій: захворювання верхніх дихальних шляхів (поліноз, синусит), обмежена кропивниця, дерматит.

До підпункту "г" належать стани після перенесених гострих алергічних реакцій та захворювань з тимчасовими функціональними розладами, коли для повного відновлення працездатності потрібен термін не менше одного місяця.

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00-T98)

Стаття 87

Передбачає наслідки травм, поранень (більше року з моменту отримання травми, поранення) області голови та шиї.

До підпункту "а" належать:

дефекти та деформації кісток черепа, щелепно-лицьової ділянки, не заміщені трансплантатами, або незадовільні результати ортопедичних методів лікування;

анкілози контрактури скронево-нижньощелепних суглобів, хибні суглоби нижньої щелепи, за відсутності ефекту від проведеного лікування (у тому числі хірургічного) або при відмові від нього;

наявність чужорідного тіла у порожнині черепа;

дефект кісток склепіння черепа більше 20 кв.см, заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;

дефект кісток склепіння черепа від 8 до 20 кв.см, не заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою.

До підпункту "б" належать:

дефект кісток склепіння черепа від 8 до 20 кв.см, заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;

дефект кісток склепіння черепа до 8 кв.см, не заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;

дефекти та деформації кісток щелепно-лицьової ділянки після ортопедичних методів лікування із задовільними результатами.

Після перенесених гострих травм черепа та їх хірургічного лікування з наявністю дефекту кісток склепіння черепа Постанова приймається залежно від розмірів дефекту та результатів пластичної операції.

Площа накладених після черепно-мозкової травми діагностичних фрезерних отворів додається до площі дефекту кісток склепіння черепа, не заміщеного пластичним матеріалом або аутокісткою.

До підпункту "в" належать:

наслідки травм головного мозку, дефект кісток черепа після кістково-пластичної трепанації, накладання діагностичних фрезерних отворів, заміщених сполучнотканинним рубцем, та наслідки травм черепних нервів, коли у неврологічному статусі виявляються розсіяні органічні ознаки (незначна асиметрія носо-губних складок, анізорефлексія тощо), поєднані зі стійкою незначно вираженою вегетосудинною нестійкістю, без ознак підвищення внутрішньочерепного тиску;

старі (консолідовані) вдавлені переломи кісток черепа без органічного ураження центральної нервової системи і порушення функцій;

наслідки травматичного пошкодження шийного відділу (горла, трахеї, гортані) у вигляді незначного порушення функції зовнішнього дихання.

При наслідках інших травм (поранень), які включені до рубрики S00-S19, слід застосовувати статті Розкладу хвороб із врахуванням гостроти зору, слуху, жувальної ефективності за класифікацією Агапова М.Г.

За наявності емоційно-вольових або інтелектуально-мнестичних розладів, які виникли внаслідок травми головного мозку, медичний огляд проводиться із застосуванням статті 16 Розкладу хвороб.

До підпункту "г" належить факт проведеного лікування після перенесеної травми (поранення) головного мозку (більше одного року) за відсутності порушень функцій нервової системи, який підтверджується медичними документами (виписний епікриз).

Після перенесених гострих травм черепа та їх хірургічного лікування за наявності дефекту кісток склепіння Постанова приймається залежно від розмірів дефекту та результатів пластичної операції. Площа накладених після черепно-мозкової травми діагностичних фрезерних отворів додається до площі дефекту кісток склепіння черепа, не заміщеного пластичним матеріалом або аутокісткою.

Військовослужбовці, які перенесли гостру травму голови та шиї, оглядаються за статтею 96 Розкладу хвороб.

Стаття 88

До підпункту "а" належать:

стани після свіжих (до одного року після травми) множинних проникаючих нестабільних переломів тіл двох та більше хребців II-III ступеня компресії незалежно від результатів лікування;

наслідки переломів (від одного до трьох років після травми), вивихів та переломовивихів тіл хребців після хірургічного лікування із застосуванням спондило- або корпородезу (придатність до військової служби оглянутих військовослужбовців визначається за підпунктом "а" або "б" після відпустки у зв'язку із хворобою);

віддалені наслідки (більше трьох років після травми) множинних переломів (двох та більше) тіл хребців із сколіотичною (II-III ступеня) або кіфотичною деформацією або функціональною нестабільністю (II-III ступеня) хребта.

До пункту "б" належать:

свіжий компресійний проникаючий перелом або вивих тіла хребця;

наслідки переломів тіл двох хребців із клиноподібною деформацією II-III ступеня.

До підпункту "в" належать:

стан після свіжого неускладненого перелому тіла хребця І ступеня (військовослужбовцям за контрактом надається відпустка за станом здоров'я на підставі статті 96 Розкладу хвороб);

наслідки неускладненого перелому дужок, відростків хребців за наявності незначного порушення функції хребта та больового синдрому після лікування і відпустки за станом здоров'я.

Стаття 89

Передбачає найближчі та віддалені наслідки травм головного мозку та їх ускладнення, а також наслідки травм від дії повітряної вибухової хвилі (контузії) та інших зовнішніх факторів.

До підпункту "а" належать:

наслідки травматичних пошкоджень з тяжкими розладами функцій головного мозку (забій, здавлення мозку, субдуральний (субарахноїдальний) крововилив (гематома)), які призводять до стійких паралічів та глибоких парезів, порушень функції тазових органів тощо);

наслідки травматичного пошкодження мозкової речовини із розладами коркових функцій (афазія, агнозія, апраксія, геміанопсія, пірамідні, екстрапірамідні, координаторні порушення тощо);

наслідки травм у вигляді церебрально-злипливого або зліпчиво-кістозного арахноїдиту, який призводить до різкого підвищення внутрішньочерепного тиску (більше 400 мм вод.ст.), а також випадки з частими епілептичними нападами (чотири і більше разів на рік), вираженими вестибулярними та ліквородинамічними розладами (п'ять та більше криз на місяць), вираженою гідроцефалією (розширення передніх рогів бокових шлуночків мозку більше ніж на 20 мм);

посттравматичний оптико-хіазмальний арахноїдит з розладом зору.

До підпункту "б" належать:

наслідки травм головного мозку, за яких осередкові симптоми та розлади функцій не досягають ступеня вираженості, передбаченого підпунктом "а";

травматичний арахноїдит з помірним підвищенням внутрішньочерепного тиску (300-400 мм вод.ст.), помірною гідроцефалією (розширення передніх рогів бокових шлуночків мозку до 15-20 мм), помірними ліквородинамічними розладами (3-4 кризи на місяць);

посттравматичні епілептичні напади середньої частоти (до трьох разів на рік);

наслідки перелому основи черепа тощо.

Військовослужбовці, які перенесли травму головного мозку із субарахноїдальним крововиливом, оглядаються за підпунктом "а" або "б" залежно від вираження неврологічної симптоматики та порушення функцій. Кандидати до військової служби непридатні.

До підпункту "в" належать:

наслідки травм головного мозку з наслідками травм черепних нервів, за яких у неврологічному статусі виявляються розсіяні органічні ознаки (незначна асиметрія носо-губних складок, анізорефлексія тощо), поєднані із стійкою незначно вираженою вегетосудинною нестійкістю, астенічними явищами.

До цього підпункту належать старі переломи черепа (наявність дефекту кісток черепа після кістково-пластичної трепанації, наявність фрезерних отворів, заміщених сполучнотканинним рубцем) без органічного ураження центральної нервової системи та порушень функцій головного мозку.

До підпункту "г" належить факт травми головного мозку (понад рік після перенесеної травми, поранення) за відсутності порушень функцій нервової системи.

За наявності пошкоджень та дефектів кісток черепа, окрім цієї статті, слід застосовувати також відповідні пункти статті 88 Розкладу хвороб.

Медичний огляд кандидатів та військовослужбовців, які перенесли гостру закриту черепно-мозкову травму, проводиться за статтею 97 Розкладу хвороб.

Факт лікування з приводу травм головного мозку в анамнезі повинен бути підтверджений медичними документами (виписний епікриз лікувального закладу, довідка про травму). Вплив наслідків травми на працездатність (наявність фізичних, емоційно-вольових або інтелектуально-мнестичних розладів), виконання обов'язків військової служби повинен підтверджуватись службовими та медичними характеристиками з попереднього місця військової служби або навчання, а також у період отримання травми. Під віддаленими наслідками травми маються на увазі залишкові явища або стани, які зберігаються протягом року або більше з моменту отримання травми.

Стаття 90

До підпункту "а" належать:

стани та наслідки поранень (травм) бронхолегеневого апарату із значним порушенням функції зовнішнього дихання;

розповсюджена облітерація перикарда, аневризма серця або аорти;

стани після резекції стравоходу, шлунка, тонкої або товстої кишки, накладання шлунково-кишкового анастомозу при вираженому занепаді харчування або значному порушенні функції травлення (демпінг-синдром, що не піддається лікуванню, стійкі проноси тощо);

стан після накладання біліодигістивних анастомозів;

жовчні або панкреатичні свищі при незадовільних результатах лікування;

стан після резекції частки печінки або частки підшлункової залози;

відсутність нирки при порушенні функції нирки, яка залишилась, незалежно від ступеня її вираженості;

повний розрив промежини (розрив, при якому цілісність м'язів промежини порушена повністю і вони заміщені рубцевими тканинами, які переходять на стінку прямої кишки та має місце недостатність сфінктера заднього проходу із його деформацією);

відсутність статевого члена;

стан після видалення легені, чужорідного тіла, яке розташоване біля кореня легені, серця або біля великих судин, незалежно від ускладнень або порушень функцій органів і систем;

стан після політравми органів двох або більше порожнин з помірними порушеннями їх функцій.

За віддаленими наслідками травм (поранень) серця, перикарда та оперативного вилучення чужорідних тіл з середостіння поблизу великих судин придатність до військової служби оглянутих військовослужбовців визначається також за підпунктами "а", "б", "в" або "г" статті 41 Розкладу хвороб залежно від порушення гемодинаміки, а у разі порушення функції зовнішнього дихання - за підпунктами "а", "б" або "в" статті 50 Розкладу хвороб.

До підпункту "б" належать:

наслідки поранень та травм бронхолегеневого апарату з помірним порушенням функції зовнішнього дихання;

наслідки поранень та травм органів травлення зі стійкими помірними порушеннями функцій;

відсутність однієї нирки при нормальній функції нирки, яка залишилась.

До підпункту "в" належать:

наслідки поранень та травм органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів таза з незначними порушеннями функцій органів та систем;

стани після видалення селезінки, частини легені, резекції частки нирки.

До підпункту "г" належать віддалені наслідки (три і більше років) поранень та травм органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, та органів таза після видужання.

Для оглянутих військовослужбовців відпустка у зв'язку із хворобою надається за статтею 96 Розкладу хвороб, коли повне відновлення працездатності потребує терміну не менше одного місяця.

Стаття 91

До підпункту "а" належать:

наслідки (віддалені наслідки) переломів довгих та інших кісток із значними порушеннями функцій кінцівки;

неправильно зрощені вертикальні переломи кісток таза з порушенням цілісності тазового кільця;

наслідки переломів кісток таза з пошкодженням тазових органів при незадовільних результатах лікування;

наслідки центрального вивиху стегнової кістки (анкілоз або деформуючий артроз кульшового суглоба III-IV ступенів та з деформацією вісі кінцівки).

До підпункту "б" належать:

наслідки (віддалені наслідки) переломів довгих та інших кісток із помірними порушеннями функцій кінцівки;

наслідки односторонніх переломів кісток таза із порушенням цілісності тазового кільця при незадовільних результатах лікування;

наслідки центрального вивиху стегнової кістки із помірними порушеннями функцій кінцівки;

наслідки перелому шийки стегна при незадовільних результатах лікування.

До підпункту "в" належать:

наслідки (віддаленні наслідки) переломів довгих та інших кісток з незначними порушеннями функцій кінцівки;

невилучені металеві конструкції (за наслідками переломів) при відмові від їх вилучення;

наслідки перелому шийки стегна, що лікувався з використанням остеосинтезу, при незначних порушеннях функцій кульшового суглоба.

До підпункту "г" належать:

віддалені наслідки (більше трьох років) травм і поранень верхніх та нижніх кінцівок;

ізольовані переломи кісток (у тому числі таза без деформації тазового кільця), суглобів і їх капсульно-зв'язкового апарату, м'язів, сухожилків та кровоносних судин за відсутності порушень функцій.

За наявності хибних суглобів оглянутим пропонується оперативне лікування і залежно від його результатів визначається ступінь придатності до військової служби.

За наслідками (віддаленими наслідками) травм і поранень суглобів, їх капсульно-зв'язкового апарату, інших кісток, м'язів, сухожилків, кровоносних судин та нервів медичний огляд проводиться залежно від результатів лікування, порушень функцій кінцівки за підпунктами "а", "б", "в" або "г" відповідних статей Розкладу хвороб.

Стаття 92

До підпункту "а" належать:

наслідки травматичних пошкоджень спинного мозку (струс, забій, здавлення тощо) із тяжкими розладами функцій, що призводять до стійкого паралічу або глибоких парезів, порушення функцій тазових органів (дивись пояснення до підпункту "а" статті 26 Розкладу хвороб);

наслідки травм або поранень нервів, нервових корінців та сплетінь за наявності виражених та стійких рухових, чутливих розладів або розладів трофіки (виражені гіпотрофії м'язів при однобічному процесі: плеча - більше 4 см, передпліччя - більше 3 см, стегна - більше 8 см, гомілки - більше 6 см);

хронічні трофічні виразки, пролежні, а також наслідки пошкоджень, які супроводжуються стійким больовим синдромом.

До підпункту "б" належать:

наслідки травм спинного мозку, при яких вогнищеві симптоми та розлади функцій не досягли ступеня вираженості, вказаного у підпункті "а";

паралічі мімічних м'язів внаслідок пошкодження основного стовбура або великих гілок лицьового нерва;

наслідки травм та поранень нервів та сплетінь, при яких через парез групи м'язів або окремих м'язів помірно порушується основна функція кінцівок.

До підпункту "в" належать:

наслідки травматичного пошкодження спинного мозку, за яких у неврологічному статусі виявляються незначні розлади рухових або чутливих функцій у поєднанні з вегетосудинною нестійкістю;

наслідки пошкоджень нервових сплетінь, нервів, при яких функція кінцівки незначно порушується (пошкодження одного променевого або ліктьового нерва, якщо знижена сила розгиначів кисті або обмежена її флексія тощо)

наслідки травм (поранень) ока, орбіти та зорового нерва, його провідних шляхів.

До підпункту "г" належать:

віддалені наслідки травм спинного мозку без порушень рухових, чутливих та інших функцій нервової системи;

віддалені наслідки пошкоджень нервів, коли їх функції повністю відновлені, а незначно виражені чутливі порушення в зоні іннервації пошкодженого нерва практично не обмежують функцію кінцівки.

Стаття 93

До підпункту "а" належать:

наслідки термічних та хімічних опіків у вигляді масивних келоїдних, гіпертрофічних рубців у ділянці голови, шиї, тулуба, кінцівок, спаяних із підшкірними тканинами або легко вразливих, які часто вкриваються виразками, при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;

рубці, що значно обмежують рухи у суглобах та перешкоджають носінню стандартної військової форми або спорядження;

стан (протягом року) після глибоких опіків більше 20% площі шкіри тіла або ускладнених амілоїдозом нирок.

До підпункту "б" належать:

наслідки термічних та хімічних опіків, які помірно обмежують рухи або значно утруднюють носіння військової форми або спорядження;

келоїдні, гіпертрофовані та атрофовані рубці, що не вкриваються виразками, а також рубці, що спотворюють обличчя, при незадовільних результатах лікування або відмові від нього;

стан після глибоких опіків від 10 до 20% площі шкіри тіла.

До підпункту "в" належать:

наслідки термічних та хімічних опіків, які незначно обмежують рухи або незначно обмежують носіння військової форми, спорядження;

еластичні рубці, які вкриваються виразками під час довготривалої ходьби та інших фізичних навантажень;

стан після глибоких опіків з пластикою до 10% площі шкіри тіла.

За підпунктом "в" оглядаються кандидати та військовослужбовці з наслідками розривів, пошкоджень м'язів (утворення осифікатів) та сухожиль, які незначно порушують функцію кінцівок або затруднюють носіння стандартної військової форми або спорядження. За наявності рубців з явищами каузалгії після первинного або повторного безуспішного хірургічного лікування Постанова приймається за статтею 26 Розкладу хвороб.

До підпункту "г" належать наслідки термічних та хімічних опіків у вигляді рубців шкіри, що не супроводжуються ускладненнями, вказаними у підпунктах "б" та "в" цієї статті.

Особи з наслідками опіків та відморожень із пошкодженням очей, пальців кисті або стопи оглядаються, в тому числі, за відповідними статтями Розкладу хвороб залежно від ступеня порушень функцій органів та систем.

При оцінці обсягу рухів у суглобах слід керуватися таблицею 6 "Оцінка обсягу рухів у суглобах", що викладена у статті 65 цього додатка.

Стаття 94

До підпункту "а" належать:

наслідки дії на організм інших зовнішніх чинників (баротравма вуха, баротравма легень, кесонна (гостра та хронічна декомпресійна) хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності) із значним порушенням функцій органів та систем;

незначні стійкі зміни у периферичній крові, наявність неврологічних синдромів як наслідок перенесеної гострої променевої хвороби після повного курсу стаціонарного та реабілітаційного лікування.

До підпункту "б" належать:

наслідки дії інших зовнішніх чинників (баротравма вуха, баротравма легень, кесонна (гостра та хронічна декомпресійна) хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності) із помірним порушенням функцій органів та систем;

незначні стійкі зміни у функціях органів та систем як наслідок перенесених гострих отруєнь бойовими отруйними речовинами (далі - БОР), компонентами ракетного палива (далі - КРП) після повного курсу стаціонарного та реабілітаційного лікування.

До підпункту "в" належать:

наслідки дії інших зовнішніх чинників (баротравма вуха, баротравма легень, кесонна (гостра та хронічна декомпресійна) хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності) із незначним порушенням функцій органів та систем;

стан після перенесеної гострої променевої хвороби після повного курсу стаціонарного та реабілітаційного лікування без порушення показників крові та функцій органів та систем;

стан після перенесених гострих отруєнь БОР, КРП після повного курсу стаціонарного та реабілітаційного лікування без порушень функцій органів і систем протягом року після одужання.

До підпункту "г" належать:

стани після перенесених наслідків дії на організм інших зовнішніх чинників, вказаних у Розкладі хвороб, за наявності об'єктивних даних без порушень функцій органів та систем після одужання (більше року).

При залишкових явищах після перенесених гострих отруєнь, токсичної дії речовин та інших зовнішніх чинників військовослужбовцям виноситься Постанова про потребу у відпустці або у звільненні.

Військовослужбовці, які у зв'язку із службовою необхідністю працюють із радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючого випромінення, компонентами ракетного палива та отримали опромінення, яке перевищує річну граничнодопустиму дозу у п'ять разів, або перенесли гостру інтоксикацію компонентами ракетного палива, обов'язково направляються на стаціонарне обстеження та лікування.

За ступенем патогенності мікроорганізми I-II груп патогенності згідно з Державними санітарними правилами (ДСП 9.9.5.035.99) "Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп патогенності", затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99, поділяються:

1. Перша група:

збудник особливо небезпечної бактеріальної інфекції - чуми;

вірусні збудники геморагічних лихоманок (Марбурга, Ебола, Ласса, Хуанин, Мачупо та Конго-Кримської), натуральної віспи та мавпячого вірусу B.

2. Друга група:

збудники небезпечних бактеріальних інфекцій - холери (усі види), сибірської виразки, сапу, меліоїдозу, туляремії, бруцельозу, лептоспірозу, легіонельозу;

вірусні небезпечні збудники інфекцій сказу, вірусних гепатитів В, С, Д ("дельта"), ВІЛ-інфекції (СНІДу), Т-клітинного лейкозу;

збудники повільних нейроінфекцій (пріонних інфекцій - хвороба Крейцфельд-Якоба) та енцефалітів, енцефаломієлітів і менінгоенцефалітів, пташиного грипу, жовтої лихоманки, москітних гарячок, ящуру, гарячок з менінгіальним синдромом та артритами;

рикетсії КУ-лихоманки, епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля, висипного тифу щурів, гарячки Цуцугамуши, плямистої гарячки Скеляних гір, везикульозного рикетсіозу;

грибкові інфекції бластомікозу, кокцидоїдозу та гістоплазмозу;

хламідії орнітозу (пситакозу);

отрути біологічного походження - ботулінічні токсини всіх видів, правцевий токсин та отрута павука каракурта.

Стаття 95

Передбачає наслідки отруєнь лікарськими засобами, фармацевтичними препаратами (медикаментами) та речовинами переважно немедичного призначення, їх токсичної дії.

Ступінь тяжкості цих наслідків залежить від порушення функцій органів, систем та під час проведення медичного огляду передбачає також застосування відповідних статей Розкладу хвороб.

Серед найбільш розповсюджених гострих отруєнь, які зустрічаються у практиці лікарів, є:

1. Отруєння спиртами та їх ефірами. Найбільш токсичні одноатомні спирти (метанол, етанол тощо) та окремі двоатомні спирти (етиленгліколь тощо). Алкогольна інтоксикація етанолом пригнічує функцію ЦНС, призводить до депресії дихального та судинного центрів, синдрому "позиційного здавлення м'яких тканин", травматизму.

Метанол (метиловий спирт) використовується як компонент моторного та ракетного палива.

Етиленгліколь та його ефіри широко використовуються як пластифікатори проти утворення льоду та входять до складу антифризів, авіаційного палива тощо.

Наслідки отруєнь вказаними спиртами та їх ефірами залежать від своєчасного (термінового) надання долікарської та невідкладної допомоги із проведення всього комплексу реанімаційних та лікувальних заходів та наявності ранніх стійких незворотних ускладнень з боку органів та систем (зору, ЦНС, серцево-судинної, нирок тощо).

2. Отруєння пороховими (вибуховими) газами - отруєння газоподібними продуктами розкладання вибухової речовини (окис вуглецю, окиси азоту, вуглекислий газ, сірчаний газ тощо). Комплекс патологічних явищ, які спостерігаються після вдихання газів та димів, що утворюються при вибухах, називається "пороховою хворобою", де переважають клінічні прояви отруєння окисом вуглецю. При інгаляційному отруєнні виникає спектр порушень, які пов'язані з гемічною та тканинною гіпоксією. Одужання після отруєння середнього ступеня тяжкості відбувається повільно, тривалий час зберігається астенічний синдром. При тяжкому ступені одужання тривале та практично ніколи не буває повним.

3. Отруєння лікарськими засобами та фармацевтичними препаратами (медикаментами) зустрічаються переважно в побутових умовах. У першу чергу це наркотичні анальгетики (опіати та їх похідні сурогати), психотропні препарати, транквілізатори, нейролептики, антидепресанти, холінолітики, кардіотонічні речовини, антибіотики тощо.

4. Наслідки токсичної дії, спричиненої контактом з отруйними тваринами, укусами плазунів, комах також є актуальними в теперішній час, особливо в період виїзду військовослужбовців у довготривалі відрядження.

Стаття 96

Передбачає стани після перенесених гострих травм (поранень), отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх причин. Кандидати, які перенесли черепно-мозкову травму, непридатні до військової служби протягом трьох років, потім придатність визначається індивідуально після проведеного додаткового обстеження в стаціонарних умовах. Придатність кандидатів, які перенесли гострі запалення суглобів, визначається індивідуально через 6 місяців після повного вилікування.

Військовослужбовцям, які перенесли черепно-мозкову травму із вираженим астено-вегетативним синдромом, як правило, приймається Постанова про потребу у відпустці у зв'язку із хворобою. Після відпустки у зв'язку з хворобою медичний огляд проводиться на підставі статті 89 Розкладу хвороб.

За цією самою статтею приймається Постанова про потребу військовослужбовців у звільненні від службових обов'язків або відпустці за станом здоров'я при тимчасових обмеженнях рухів опорно-рухового апарату після операцій на кістках та суглобах, пластики або тендолізу сухожилля (крім пальців кисті та стопи), при незміцнілих кісткових мозолях після переломів трубчастих та інших кісток.

При незадовільних результатах лікування наслідків переломів трубчастих кісток постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про придатність до військової служби за підпунктами "а", "б" або "в" статті 91 Розкладу хвороб.

Після переломів дрібних кісток, кісточок, поперечного або остистого відростка хребця, видалення металевих та інших конструкцій щодо військовослужбовців виноситься постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання обов'язків військової служби.

У разі неускладнених закритих переломів трубчастих або інших кісток, що потребують тільки іммобілізації гіпсовою пов'язкою або з приводу яких виконано металоостеосинтез, військовослужбовці можуть бути виписані із лікувального закладу на амбулаторне лікування із обов'язковим медичним оглядом ВЛК для визначення потреби у відпустці або звільненні від виконання обов'язків військової служби за станом здоров'я.

За цією самою статтею приймається Постанова про потребу військовослужбовців у звільненні від службових обов'язків або відпустці за станом здоров'я при тимчасових обмеженнях рухів опорно-рухового апарату після операцій на кістках та суглобах, пластики або тендолізу сухожилля (крім пальців кисті та стопи), при незміцнілих кісткових мозолях після переломів трубчастих та інших кісток.

Військовослужбовці, у яких запідозрена гостра променева хвороба, терміново направляються на стаціонарне обстеження та лікування до спеціалізованого лікувального закладу. Під час проведення медичного огляду військовослужбовців, які перенесли гостру променеву хворобу, враховуються не тільки зміни у складі периферичної крові, а й інші клінічні прояви хвороби. При незначних залишкових явищах після перенесення військовослужбовцями гострої променевої хвороби II ступеня огляд проводиться за статтею 95 Розкладу хвороб.

За відсутності ознак променевої хвороби та порушень функції органів та систем військовослужбовці на підставі підпункту "в" статті 94 Розкладу хвороб та переліку медичних протипоказань щодо участі в роботах при надзвичайних ситуаціях на об'єктах ядерної енергетики (додаток 11 до Положення) визнаються непридатними до роботи з радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючого випромінення та компонентами ракетного палива.


Додаток 15

до Положення про проходження

медичного огляду в Службі зовнішньої

розвідки України

СВІДОЦТВО

про хворобу

Документи та файли

Сигнальний документ — f350760n2022.doc
Сигнальний документ — f350760n2023.doc
Сигнальний документ — f350760n2027.doc / zip
Сигнальний документ — f350760n2024.doc
Сигнальний документ — f350760n2025.doc
Сигнальний документ — f350760n2026.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 28.02.2011 № 57 "Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 28.02.2011 № 57 "Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -