Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Оцінка (див. розділ 5.8)Аудит / Перевірка витрат (див. Розділ 5.9)

Інформація актуальна на 23.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

500 000

Н/Д

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності (див. розділ 5.10)

Н/Д

Н/Д

Разом

20 000 000

2.4 Організаційна схема та розподіл обов’язків

Представництво ЄС забезпечуватиме узгодженість між усіма компонентами заходу та залученими зацікавленими сторонами.

Воно здійснюватиме поточний моніторинг заходів, що проводяться підрядниками. Показники результатів та досягнення цілей будуть переглядатися щорічно та, якщо це доцільно, відповідно до потреб та амбіцій бенефіціарів.

З метою забезпечення координації між компонентами заходу та численними зацікавленими сторонами буде створено Керівний комітет, до складу якого входитимуть представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, для спрямовування дій з реалізації заходу. До складу Комітету також входитимуть представники бенефіціарів, партнерів-вико-навців та Представництва ЄС, а також можуть входити інші зацікавлені сторони та донори. Комітет проводитиме засідання щонайменше раз на півроку. про що буде погоджено під час початкової зустрічі партнерів цього заходу. Крім того, проводитимуться регулярні зустрічі на рівні компонентів.

2.5 Моніторинг ефективності та звітність щодо результатів

Щоденний технічний і фінансовий моніторинг виконання заходу є постійним процесом, що входить до кола відповідальності виконавців заходу. З цією метою виконавці мають створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу заходу, а також складати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та заключні звіти. Кожен звіт повинен містити детальний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося стикнутися, внесені зміни, а також ступінь досягнення результатів (практичні результати та наслідки реалізації’), шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи для цього логічну матрицю або стратегію партнерів.

Потрібно браги до уваги індикатори ЦСР і, якщо застосовуються, будь-які спільно узгоджені показники, наприклад ті, що передбачені Спільним програмним документом.

Звіти мають бути викладені таким чином, щоб за їх допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету.

Заключний звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації заходу.

2.6 Оцінка

З огляду на характер заходу, проміжне та підсумкове оцінювання реалізації цього заходу та/або його компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами, найнятими Комісією.

Проміжне оцінювання проводитиметься для врегулювання проблем, з особливою увагою до рівня досягнення очікуваних результатів та коригувальних заходів у разі відхилень або недостатньої ефективності. Підсумкове оцінювання проводитиметься з метою підзвітності та навчання на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), беручи до уваги той факт, що це велика програма, яка охоплює всю країну, і до неї додаються декілька пілотних елементів.

Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Виконавці заходу та Комісія повинні проаналізувати висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання, та у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно прийняти рішення щодо подальших дій або будь-яких необхідних поправок, у тому числі, якщо це зазначено, про переорієнтацію проекту.

Для послуг з оцінювання може бути укладений рамковий контракт.

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов’язань за контрактами, укладеними для реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежного аудиту або перевірки витрат по відношенню до одного або кількох контрактів або договорів.

Передбачається, що для послуг з аудиту може бути укладений рамковий контракт.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов’язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС.

Цей Захід передбачає дії щодо інформаційної взаємодії і забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності.

Зазначений план буде розроблено на початку реалізації заходу.

Що стосується встановлених законом зобов’язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером (наприклад, стосовно реформ, що здійснюються за рахунок бюджетної підтримки), підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов’язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту мають використовуватися Вимоги щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС, а також передбачено відповідні договірні зобов’язання.

Додаток 1: Глосарій

Додаток 2: Проект логічної матриці заходу (для модальності проекту).

ДОДАТОК 1 - Глосарій

АА

Угода про асоціацію між ЄС та Україною

ОТГ

Об’єднані територіальні громади або Громади

БПО

Бізнес-посередницькі організації

BRDO

Офіс ефективного регулювання

СЕР

Програма «Конкурентоспроможна економіка» (фінансується США)

КМУ

Кабінет Міністрів України

COSME

Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу»

ПВЗВТ

Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з ЄС

ГД

Генеральні директорати

ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація

ЄС

Європейський Союз

EUD

Представництво Європейського Союзу

ВВП

Валовий внутрішній продукт

УУ

Уряд України

ІКТ

Інформаційно-комунікаційні технології

МФУ

Міжнародна фінансова установа

ПІВ

Права інтелектуальної власності

Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Мінрегіон

Міністерство розвитку громад та територій

M4EG

Програма «Мери за економічне зростання» (фінансується ЄС)

НУО

Неурядова організація

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку

РДУ

Реформа державного управління

SBA

Акт з питань малого бізнесу для Європи

МСП

Малі та середні підприємства

СУП

Спілка українських підприємців

U-LEAD

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (фінансується ЄС)

ООН

Організація об’єднаних націй

СБ

Світовий банк

WEE

Розширення економічних можливостей жінок

ВЕФ

Всесвітній економічний форум

ДОДАТОК 2 - ПРОЕКТ ЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ ЗАХОДУ (ДЛЯ МОДАЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ)

Логіка реалізації

Показники

Базис (включаючи базисний рік)

Цілі (включаючи базисний рік)

Джерела та засоби перевірки

Припущення

Головна мета: Вплив

Сприяння сталому та рівноправному економічному зростанню в Україні, забезпечуючи тим самим підвищення продуктивності праці, підвищення рівня зайнятості та зменшення бідності.

Річний темп зростання ВВП

3 % у 2019 році

Позитивна тенденція на період 2021-2024 рр.

Національна статистикаЗвіти, підготовлені МФУ (дані СБ та ООН), українським урядом та службами ЄС

Не застосовується

Рівень безробіття

9,3 % у 2019 році

Зменшення рівня безробіття щонайменше на 1 % до 2024 року

Частка бідного населення за національними рівнями бідності (% населення)

2,4 (2017 р.)

Зменшення щонайменше на 1 % до 2024 року

Конкретна ціль: Результат

КЦ1) Зміцнення рамок формування сталої політики-4 та екосистеми підтримки бізнесу на національному та місцевому рівнях, з особливим акцентом на МСП

Місце у рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу»

71 місце (2019 р.)

Поступове підвищення у рейтингу щорічно протягом 2021-2024 років

Національна за регіональна статистикаЗвіти, підготовлені МФУ, українським урядом та службами ЄСЗвіти інших донорівПовідомлення національних та місцевих ЗМІ (особливо про державно-приватний діалог)

Загальна політична ситуація в країні стабільна; Уряд підтримує макроекономічну та фінансову стабільність.Уряд підгримує економічні реформи та продовжує економічну інтеграцію з ЄСПриватний сектор (МСП та бізнес-посередницькі організації) стимулюються до участі у програмі.

Існування узгодженої та консолідованої-5 економічної політики та ступінь її реалізації (національний рівень)

Понад 100 політичних документів, що стосуються розвитку приватного сектору / малого та середнього бізнесу, більшість з яких прийнято у 2015-2016 роках, часткове виконання.

Поступова раціоналізація та консолідація національної економічної політики до 2024 р.

відповідно до УА/ПВЗВТ, належна реалізація

Внесок МСП у місцеву-6 податкову базу (за можливості, з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню

Збільшення внесків принаймні на 10 %

Підтвердження наявності механізмів державно-приватного діалогу-7 у формуванні політики

Слабкий і неефективний державно-приватний діалог

Налагоджено регу-ляр-ний та ефективний державно-приватний діалог

КЦ2) Зміцнення сталого підприємництва, конкурентоспроможності та інтернаціоналізації бізнесу, особливо МСП

Індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ

83 місце (2018 р.)

Поступове підвищення у рейтингу щорічно протягом 2021-2024 років

Відсоток підприємств-клієнтів, які беруть участь у торговій діяльності / торговій діяльності з ЄС (за можливості, з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню

Збільшення щонайменше на 5 % до 2024 року

Відсоток компаній-клієнтів, які звітують про зростання обороту (за можливості, з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню

Збільшення щонайменше на 5 % до 2024 року

Відсоток компаній-клієнтів, які звітують про сталі бізнес-моделі (з екологічними та/або соціальними впливами)

Підлягає підтвердженню

Збільшення щонайменше на 5 % до 2024 року

Результати

1.1 Удосконалення процесу розробки і реалізації економічної політики органами державної влади з акцентом на МСП

Кількість та характер законодавчих та регуляторних пріоритетів/політик, визначених Урядом для покращення бізнес-середовища

3 пріоритети, що виконуються станом на 2019 рік (дерегуляція, інспекції на основі ризиків, підтримка МСП)

Щонайменше 5 пріоритетів, визначених та вирішених до 2024 року

Національна та регіональна статистикаЗвіти, підготовлені МФУ українським урядом та службами ЄС

• Загальна політична ситуація в країні стабільна, Уряд підтримує макроекономічну та фінансову стабільність

Ступінь застосування цифрових рішень та відкритих даних у відносинах G2B

17 основних інструментів-8

(Нові/консолідовані цифрові інструменти та рішення G2B створені та широко використовуються

Звіти інших донорів (CEP, U-LEAD)Звіти та дослідження, підготовлені незалежними аналітичними центрами та/або бізнес-асоціаціями (BRDO-СУП, СБА та інші)Звіти та дослідження за результатами проекту (проектів)

• Уряд підтримує економічні реформи та продовжує економічну інтеграцію з ЄС• Державні та місцеві органи влади надають підтримку МСП• Продовження реформ и децентралізації• Впровадження реформи системи правосуддя• Приватний сектор (МСП та бізнес-посередницькі організації) стимулюються до участі у програмі

Рівень компетентності та доброчесності державних органів. відповідальних за формування і а реалізацію економічної політики (парламент, урядові установи та інші відповідні зацікавлені сторони)

Середній рівень компетентності та доброчесності;

система державної підтримки приватного сектору / МСПнезріла/неефективна

Високий рівень компетентності та доброчесності; система державної підтримки приватного сектору / МСП налагоджена та добре інтегрована в інституційну екосистему Уряду

1.2 Ефективна участь України до загально-європейських програм підтримки бізнесу

Рівень участі урядових установ у комітетах зі створення програм ЄС

Ситуативна участь

Регулярна та активна участь і діалог з устано-вами - колегами ЄС

Ступінь, до якого інституційні партнерства/ консорціуми і впровадження загальноєвропейських програм забезпечують передумови для підтримки: бізнесу та інновацій та географічний баланс (серед них ті, що повідомляють про включення пріоритетів WEE-9)

1 консорціум EEN з 7 партнерів з переважно науково-дослідним досвідом;зосереджені у Києві3 посередницькі організації EYE у 3 регіонах

Нові партнерства-консорціуми з досвідом переважно у сфері підтримки бізнесу та інновацій та географічним балансом по всій країні

1.3 Зміцнена нормативна та операційна база для МСП на місцевому рівні

Муніципальний/регіональний рейтинг Doing Business або подібні дослідження сприйняття малого бізнесу

Дані на 2019 рік для цільових регіонів/міст

Покращення позицій у рейтингу у вибраних регіонах/містах до 2024 року

Ступінь, до якого місцева політика, інституції та рамки відповідають потребам МСП, особливо тих, якими керують жінки

Недостатнє включення потреб МСП до пріоритетів місцевого економічного розвитку

Вжито потужні місцеві заходи та політики підтримки МСП (у тому числі для підприємств, якими керують жінки)

1.4. Інноваційні заходи підтримки бізнесу-10 на місцевому рівні (розроблені за допомогою пріоритетних проектів)

Кількість місцевих проектів, що реалізуються в окремих регіонах/містах

Конкретні проекти для малого та середнього бізнесу відсутні

Щонайменше 40 місцевих проектів (2 роки × 1 конкурс ×мінімум 20 проектів, кожен до 50 К) - з них щонайменше 5 пілотних проектів щодо грошових переказів

Національна та регіональна статистикаЗвіти та дослідження, підготовлені незалежними аналітичними центрами та/або бізнес-асоціаціями (BRDO-СУП, СБА та інші)Звіти та дослідження за результатами проекту (проектів)

Рівень залучення МСК до заходів місцевого економічного розвитку

Підлягає підтвердженню

Збільшення участі принаймні на 10 % до 2024 року

2.1 Інноваційні товари/послуги / бізнес-моделі МСП, включаючи використання цифрових інструментів (розроблених за допомогою пріоритетних проектів)

Кількість реалізованих проектів

0

Щонайменше 40 проектів (2 роки × 2 конкурси  щонайменше 10 проектів, кожен до 10К)

Див. вище

Частка залучених високотехнологічних компаній / компаній

0

Щонайменше 30 %

Див. вище

у нових галузях (з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

2.2 Якісне надання консультаційних бізнес-послуг бізнес-посередницькими організаціями-11

Кількість та тип БПО, що беруть участь у наданні послуг

15 центрів EU4Business у 2019 році

Щонайменше 30 посередників (24 регіональних - 7 для пріоритетних секторів НЕС-12)

Див. вище

Кількість та якість консультаційних послуг

Підлягає підтвердженню на момент оцінки потреб

Принаймні 10 загальних пакетів; принаймні 5 інноваційних/індивідуальних пакетів

Див. вище

2.3 Ефективна бізнес-інтеграція та торговельні зв’язки на європейському та світовому ринках

Кількість партнерських бізнес-асоціацій / готових до експорту кластерів (серед них ті, що повідомляють про включення пріоритетів WEE-13)

1 Асоціація EU4Business - Ready2Trade (ягоди) у 2019 році

Принаймні 10 партнерських бізнес-асоціацій/ готових до експорту кластерів

Див. вище

Тип та кількість бізнес-партнерств, створених на ринку ЄС / світовому ринку

Підлягає підтвердженню

Принаймні 10 нових партнерств

Див. вище

2.4 Поліпшені практики управління кластерами та стратегічні зв’язки

Кількість підприємств, які є членами кластеру (з розподілом за МСП, якими керують чоловіки, та МСП, якими керують жінки)

Підлягає підтвердженню на момент визначення кластерів

Збільшення членства щонайменше на 10 %, включаючи підприємства, якими керують жінки

Див. вище

Кількість проектів, ініційованих кластерами

Підлягає підтвердженню на момент визначення кластерів

Принаймні 15 нових проектів

Див. вище

__________ -4 Рамки формування політики включають стратегічні документи, закони та підзаконні акти. -5 Консолідація означає меншу кількість, значну ієрархію та кращі взаємозв’язки між економічними політиками з стратегіями. -6 Вибір місцевих партнерів буде проведено на незмінному стані за узгодженеми критеріями. -7 Відповідно до визначення OECD-DAC всі форми взаємодії між державою та державним сектором, що стосуються формування державної політики. Ця взаємодія може бути більш-менш інституціоналізованою - інвестиційні ради, офіційні дискусійні форуми та неофіційні соціальні мережі. -8 inspections.gov.ua, prozorro.gov.ua, sbc.regulation.gov.ua, portal.psu.gov.ua, cabinet.sts.gov.ua, map.land.gov.ua, ngo.land.gov.ua, e.land.gov.ua, kap.minjust.gov.ua, online.minjust.gov.ua, dvps.hsc.gov.ua, e-driver.bse.gov.ua, e-services.dsns.gov.ua, e-dabi.gov.ua, my.gov/ua, eia.menr.gov.ua, usr.minjust.gov.ua -9 Розширення економічних можливостей жінок (Women’s Economic Empowerment). -10 Заходи з підтримки бізнесу в першу чергу включають політичні/регуляторні рішення та послуги з підтримки бізнесу, але у обґрунтованих випадках можуть також передбачити певні елементи інфораструктури підтримки бізнесу.-11 До бізнес-посередницьких організацій (БПО) належать членські бізнес асоціації за організації підтримки бізнесу. -12 Пріоритетні сектори Національної експортної стратегії (1) ІКТ, (2) творчі послуги, (3) туризм, (4) ремонт з обслуговування літаків, (5) аерокосмічні та авіаційні деталі, (6) техніка, (7) продукти харчування та напої. -13 Розширення економічних можливостей жінок (Women’s Economic Empowerment).

ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Зміст

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

Стаття 8 - Стягнення коштів

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

Стаття 18 - Призупинення платежів

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

Стаття 22 - Конфіденційність

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

<< | >>
Законодавчий акт: УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Оцінка (див. розділ 5.8)Аудит / Перевірка витрат (див. Розділ 5.9)