Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020

Документ актуальний на 21.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.06.2020  № 1158

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2020 р.

за № 831/35114

Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 «Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами);

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5 «Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами).

3. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для здійснення його державної реєстрації.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5.

Це рішення набирає чинності через 30 календарних днів після дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора - розпорядника Білай О.С.

Директор-розпорядник

С.В. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

18 червня 2020 року № 1158

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2020 р.

за № 831/35114

ПРАВИЛА

подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають перелік форм/файлів звітності, порядок і періодичність їх складання, строки та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

вебпортал Фонду - централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua;

Реєстр файлів звітності Фонду - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до звітності, які банки формують безпосередньо для Фонду;

уповноважена особа - працівник банку, який має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку він представляє, на законних підставах накладає відповідний електронний підпис на файл звітності;

XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.

3. Ці Правила є обов’язковими для виконання учасниками Фонду. Перехідний банк подає звітність з урахуванням особливостей, встановлених додатками до цих Правил.

II. Загальні вимоги до складання і подання звітності

1. Учасники Фонду формують форми/файли звітності для Фонду в порядку, визначеному цими Правилами, з урахуванням вимог, встановлених Положенням про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585.

2. Перелік форм/файлів звітності, що подається учасниками Фонду до Фонду, спосіб, періодичність та строк (термін) її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм/файлів звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

4. Дані форм/файлів звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми/файла звітності окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових та/або балансових даних.

5. Учасник Фонду формує та надсилає до Фонду форми/файли звітності зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банка.

6. Форми/файли звітності у вигляді електронних документів подаються:

через вебпортал Фонду - для файлів звітності у форматі XML;

засобами електронного зв’язку Національного банку України - для файлів звітності «Звітний файл реєстру операцій «RO» (далі - файл_RO) та «Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі - файл_RC) (далі разом - звітні файли Н).

7. Учасники Фонду подають до Фонду форми/файли звітності, які сформовані:

відповідно до вимог, встановлених Фондом - для форм/файлів звітності, які формуються безпосередньо для Фонду;

відповідно до вимог, встановлених Національним банком України - для форм/файлів звітності, які формуються для Національного банку України та подаються до Фонду.

8. Загальний опис форм/файлів звітності, які учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, наведений у додатках 2-8 до цих Правил.

9. Для файлів звітності у форматі XML, наведених у додатках 3-6 до цих Правил, які учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду та подають через вебпортал Фонду, використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та зміни до них, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Інформація про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, розміщується на офіційному вебсайті Фонду в розділі «Для банків/Перелік звітності/Реєстр файлів звітності Фонду» (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду) не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх запровадження. Фонд повідомляє учасників Фонду про зазначені зміни листом.

10. Звітні файли Н, вимоги до формування яких наведені у додатках 7 і 8 до цих Правил, учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду та подають засобами електронного зв’язку Національного банку України.

Описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника «РРР» звітних файлів Н (для файла_RC), та зміни до них, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника «РРР» звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх запровадження.

Фонд повідомляє учасників Фонду про зазначені зміни листом.

11. Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях, а також іншої інформації (на вимогу Фонду) здійснюється рекомендованим листом засобами поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.

12. Якщо звітність або інша інформація (на вимогу Фонду) подається до Фонду на паперових носіях, датою подання звітності до Фонду вважається:

у разі подання кур’єрською службою або нарочним - дата її реєстрації у Фонді;

у разі подання засобами поштового зв’язку - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.

13. Якщо звітність подається до Фонду у вигляді файлів або електронних документів, часом і датою подання звітності вважаються:

у разі подання засобами електронного зв’язку Національного банку України - час і дата її отримання Фондом, які фіксуються в журналі статистики засобу електронного зв’язку Національного банку України;

у разі подання через вебпортал Фонду - час і дата її отримання Фондом, зафіксовані на вебпорталі Фонду.

14. Учасник Фонду має право внести зміни до поданої ним до Фонду звітності та відповідно самостійно замінити подану/поданий форму/файл звітності:

1) для звітності, яка надається щодня та щодекади - не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності;

2) для іншої звітності - не пізніше другого робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності.

15. У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

16. Якщо кінцевий строк подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, строк подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

17. У разі внесення змін у форму/файл звітності, спосіб її/його подання, визначені цими Правилами, або введення нової форми/нового файла звітності виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про встановлення тестового періоду для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної/відповідного форми/файла звітності до Фонду.

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду звітних файлів Н встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних.

Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду форм/файлів звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм/файлів звітності не змінюються.

Допущення помилок у поданих до Фонду упродовж тестового періоду звітних файлах Н та звітності за зміненими/новими формами/файлами або способом подання не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

18. У разі подання до Національного банку України на його вимогу або на підставі його дозволу виправленої звітності із складу звітності, яка формується для Національного банку України та подається до Фонду, учасник Фонду зобов’язаний подати до Фонду таку виправлену звітність у строк не більше двох робочих днів з дня її подання до Національного банку України разом з поясненням причин та підстав виправлення.

Якщо виправлення звітності, зазначене в абзаці першому цього пункту, обумовлене незалежними від учасника Фонду причинами, допущення помилок у первинній звітності, які були виправлені на вимогу або на підставі дозволу Національного банку України, а також подання виправленої звітності за межами строків (термінів), встановлених пунктом 14 цих Правил, не вважається порушенням пункту 1 частини другої статті 33 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

19. Окремо визначені у додатку 1 до цих Правил форми/файли звітності подаються банком через Національний банк України відповідно до Договору про співпрацю між Національним банком України та Фондом, укладеного згідно із статтями 55 і 56 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

III. Підписання форм/файлів звітності, що подаються до Фонду

1. Керівники банку - учасника Фонду є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання форм/файлів звітності.

Порядок делегування повноважень щодо підписання уповноваженими особами форм/файлів звітності визначається банком у його внутрішніх документах.

Визначення осіб, уповноважених підписувати форми/файли звітності, та осіб, які тимчасово виконують обов’язки з підписання форм/файлів звітності на період відсутності уповноважених осіб, здійснюється залежно від розподілу їхніх функціональних обов’язків.

2. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на форму/файл звітності один із таких видів електронного підпису:

1) кваліфікований електронний підпис;

2) електронний підпис Національного банку України.

3. Чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов’язкових реквізитів підписувача, повинен мати ознаки приналежності сертифікату до банку, представником якого є ця уповноважена особа (повне або офіційне скорочене найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України).

IV. Перевірка форм/файлів звітності на відповідність вимогам, установленим Фондом

1. Перевірка форм/файлів звітності на відповідність вимогам, встановленим Фондом, здійснюється шляхом:

1) контролю структури файлів звітності (технологічний), який здійснюється на рівні банку та Фонду. Такий контроль для файлів у форматі XML реалізується в XSD-схемі;

2) контролю, який здійснюється на рівні Фонду під час приймання файла звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю, у тому числі логічного та арифметичного;

3) контролю, що здійснюється Фондом, за своєчасністю подання та повнотою звітності.

2. Фонд може застосовувати експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних форм/файлів звітності на їх цілісність, достовірність, сумісність з даними інших джерел інформації.

3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Фондом:

дистанційно;

під час здійснення Фондом перевірок банків.

4. Фонд має право зобов’язати учасника Фонду подати виправлену звітність у разі виявлення за результатами здійсненого контролю помилок або невідповідностей у даних звітності.

5. Банк, у разі наявності у Фонду зауважень до звітності, за результатами контролю зобов’язаний надати пояснення на запит Фонду.

Директор департаменту

дистанційного та інспекційного

моніторингу діяльності банків

О.Л. Дещеня


Додаток 1

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

форм/файлів звітності, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Форма/файл

Назва

Періодичність подання

Строк (термін) подання

Спосіб подання

I. Звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) безпосередньо

1

Форма № 1Ф / файл GBBX або GDDX

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;

б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;

в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних);

г) станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;

в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних);

г) не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання банком відповідного рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) (далі - вебпортал Фонду) у вигляді файла у форматі XML (файл GBBX або GDDX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила), та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на офіційному вебсайті Фонду в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду).

2

Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Одноразово - для всіх учасників Фонду

Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг

Надається банком у паперовій формі і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку (за наявності) (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)

3

файл GCCX

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GCCX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

4

файл GLLX

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу

(у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GLLX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

(подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

5

файл GVVX

Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду

Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GVVX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

6

файл_RO

Звітний файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO)

Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)

Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2 та 7 до Правил

7

файл_RC

Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC)

Щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного

місяця) - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)

Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RC відповідно до додатків 2 та 8 до Правил, та відповідно до описів та контролів інформаційних рядків (кодів показників та їх значень) у розрізі складової коду показника "PPP", розміщених на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

8

 

Інформація про місце та дату оприлюднення аудиторського звіту разом з річною фінансовою звітністю

Щороку - для всіх учасників Фонду

Не пізніше одного місяця після строків, встановлених Національним банком України для оприлюднення

Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді листа

II. Звітність, що подається банками до Фонду безпосередньо або через Національний банк України

1

01X

Дані про залишки на рахунках

а) щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/неплатоспроможних

(першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних)

б) щомісяця станом на перший робочий день кожного місяця - для всіх учасників

а) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних

неплатоспроможних)

б) у строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

а) надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - Правила № 120), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності

б) надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

2

02X

Дані про обороти та залишки на рахунках

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 02X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

3

08X

Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 08X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

4

20X

Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспонденському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 20X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

5

26X

Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Щомісяця на 01 число - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 26X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

6

48X

Дані про двадцять найбільших учасників банку

Щокварталу - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 48X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

7

79X

Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 79X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

8

95X

Дані про афілійовані особи банку

Щокварталу - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 95X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

9

A7X

Дані про структуру активів та зобов'язань за строками

Щомісяця на 01 число - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл A7X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

10

C5X

Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів

Щомісяця станом на перший робочий день кожного місяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл C5X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

11

D5X

Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл D5X) (одним файлом або частинами) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

12

D9X

Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл D9X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

13

E8X

Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл E8X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

14

F4X

Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл F4X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

15

F8X

Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл F8X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

16

F9X

Дані про операції довірчого управління

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил N 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл F9X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

17

I5X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл I5X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

18

4CX

Дані про пов'язаних із банком осіб

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 4CX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

19

6BX

Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6BX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

20

6DX

Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6DX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

21

6FX

Дані про контрагента/пов'язану з банком особу

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6FX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

22

6HX

Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6HX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

23

6GX

Дані за договором за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6GX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

24

6IX

Дані за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6IX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил

25

9AX

Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці

Щокварталу - для банків, віднесених до категорії проблемних

У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120

Надається через Національний банк України та вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 9AX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил


Додаток 2

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

файлів звітності, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Цей Загальний опис застосовується для файлів звітності:

GBBX, GCCX, GDDX, GLLX, GVVX ;

звітних файлів Н: Звітний файл реєстру операцій «RO» (далі - файл_RO) та Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі - файл_RC);

файлів з показниками статистичної звітності (01Х, 02X, 08X, 20Х, 26X, 48X, 79X, 95X, A7X, C5X, D5X, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, I5X, 4CX, 6BX, 6DX, 6FX, 6HX, 6GX, 6IX, 9AX).

Файли звітності GCCX та GLLX не складаються і не подаються до Фонду перехідним банком, створеним відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

2. Банки подають до Фонду файли звітності, визначені пунктом 1 цього Загального опису [крім звітних файлів Н (файл_RO та файл_RC)], у форматі XML.

3. Технічні вимоги щодо формування файлів звітності у форматі XML, завантаження файлів звітності через вебпортал Фонду розміщуються на вебпорталі Фонду.

Кожен із файлів звітності, що подається до Фонду у форматі XML, має містити кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи.

Інформація про статус обробки файлів звітності у форматі XML відображається в кабінеті учасника Фонду на вебпорталі Фонду.

4. Банки формують та подають через вебпортал Фонду файли звітності у форматі XML:

1) звітні файли GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX, які формуються банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банка.

Вимоги до формування звітних файлів GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX наведені у додатках 3-6 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила). Для формування цих файлів використовуються XSD-схеми, які розміщуються на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

Для файлів звітності GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX:

використовується кодування UTF-8;

назва формується у такому форматі:

XXXX_EDRPOU_DATE.xml,

де XXXX - ідентифікатор;

EDRPOU - ідентифікаційний код банку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код згідно з ЄДРПОУ),

DATE - звітна дата у форматі «ррррммдд»;

файли складаються із заголовку (<HEAD>) та набору даних (<DATA>);

заголовок (<HEAD>) є єдиним для всіх файлів звітності та складається з:

<STATFORM> - ідентифікатор звітності;

<EDRPOU> - код згідно з ЄДРПОУ банку;

<REPORTDATE> - звітна дата у форматі «дд.мм.рррр»;

задані значення мають відповідати значенням довідників, що зазначені у XSD-схемі;

десятковий роздільник у числових значеннях є «.»;

дата у тілі файлу звітності має відповідати формату, зазначеному у XSD-схемі;

2) звітні файли 01Х, 02X, 08X, 20Х, 26X, 48X, 79X, 95X, A7X, C5X, D5X, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, I5X, 4CX, 6BX, 6DX, 6FX, 6HX, 6GX, 6IX, 9AX, які сформовані відповідно до Правил № 120, подаються банками безпосередньо або через Національний банк України до Фонду відповідно до Договору про співпрацю між Національним банком України та Фондом, укладеним згідно із статтею 55 та 56 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

5. Банки формують та подають до Фонду засобами електронного зв’язку Національного банку України звітні файли Н (файл_RO та файл_RС) з урахуванням такого:

1) звітні файли Н (файл_RO та файл_RС) формуються та подаються банком - юридичною особою (зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банка) безпосередньо до Фонду у вигляді архівного файла;

2) найменування (ім’я) звітних файлів Н (файл_RO та файл_RС) має таку структуру:

FtkRxxMd.YYN,

де F - символ, який визначає належність файла до звітності учасників Фонду перед Фондом;

t - тип файла:

«H» - файл звітності від учасника до Фонду (файл_RO та файл_RС);

«K» - файл-квитанція контролю прийому звітних файлів H від Фонду до учасника Фонду;

k - односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;

Rxx - ідентифікатор банківської установи (три останні літери ідентифікатора банку в СЕП зазначених у полі ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць надання файла (таблиця 2);

d - кодований день місяця надання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

YY - код файла (RO, RC) для звітних файлів H;

N - номер посилки за поточний день (таблиця 2).

Таблиця 1

Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла

Тип файла (t)

Односимвольний код файла (k)

H

H

К

Н

Кодування номерів дня, місяця та номера посилки проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9;

номери від 10 до 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A-Z] (таблиця 2).

Таблиця 2

Таблиця кодів номерів дня, місяця та номера посилки

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1-9, A-V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1–9, A-C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1-9, A-Z, 0];

3) для архівування звітних файлів Н (файл_RO та файл_RС) використовується архіватор WinRAR;

4) вимоги до формування звітних файлів Н (файл_RO та файл_RС) наведені у додатках 7 і 8 до Правил;

5) для забезпечення обміну звітними файлами Н (файл_RO та файл_RС) та файлами-квитанціями контролю прийому звітних файлів H між банком і Фондом у файлі, який використовується банком для налаштування засобу електронного зв’язку Національного банку України, необхідно у задачі F до переліку вихідних файлів додати символ Н (лат.) та до переліку вхідних файлів додати символ К (лат.).


Додаток 3

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ЗВІТ

про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (звітні файли «GBBX» та «GDDX»)

I. Основні вимоги до формування звіту

1. Форма Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (далі - форма № 1Ф) наведена у таблиці.

Форма № 1Ф формується із чотирьох частин, опис яких наведений у розділах II та III цього додатка.

Таблиця

Звіт

про вклади фізичних осіб в учасниках

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма № 1Ф с

станом на ____________ _______ року

___________________

(найменування банку)

______________________

(код згідно з ЄДРПОУ*)

______________________

(реєстраційний номер

учасника Фонду)

________________________

(місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п

Назва показника

Всього

У тому числі

кількість вкладників

сума вкладів

до 10 гривень

від 10 до 100000 гривень

від 100000 до 200000 гривень

від 200000 до 500000 гривень

понад 500000 гривень

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина I

1

Вклади всього

31011

11011

31021

11021

31031

11031

31041

11041

31051

11051

31061

11061

1.1

у національній валюті

31111

11111

х

11121

х

11131

х

11141

х

11151

х

11161

1.2

в іноземній валюті [гривневий еквівалент за офіційним курсом Національного банку України (далі - НБУ)]

31211

11211

х

11221

х

11231

х

11241

х

11251

х

11261

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади всього

32011

12011

х

12021

х

12031

х

12041

х

12051

х

12061

2.1

у національній валюті

32111

12111

х

12121

х

12131

х

12141

х

12151

х

12161

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

32211

12211

х

12221

х

12231

х

12241

х

12251

х

12261

3

Ощадні/депозитні сертифікати всього

33011

13011

х

13021

х

13031

х

13041

х

13051

х

13061

3.1

у національній валюті

33111

13111

х

13121

х

13131

х

13141

х

13151

х

13161

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

33211

13211

х

13221

х

13231

х

13241

х

13251

х

13261

4

Нараховані витрати всього

34011

14011

х

14021

х

14031

х

14041

х

14051

х

14061

4.1

у національній валюті

34111

14111

х

14121

х

14131

х

14141

х

14151

х

14161

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

34211

14211

х

14221

х

14231

х

14241

х

14251

х

14261

Частина II

 

Розподіл вкладів:

5

Вклади всього у національній валюті

31112

11112

31122

11122

31132

11132

31142

11142

31152

11152

31162

11162

6

Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

31212

11212

31222

11222

31232

11232

31242

11242

31252

11252

31262

11262

7

Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

31312

11312

31322

11322

31332

11332

31342

11342

31352

11352

31362

11362

Частина III

8

Вклади фізичних осіб - підприємців (ФОП), всього

31413

11413

31423

11423

31433

11433

31443

11443

31453

11453

31463

11463

8.1

у національній валюті

31113

11113

х

11123

х

11133

х

11143

х

11153

х

11163

8.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ)

31213

11213

х

11223

х

11233

х

11243

х

11253

х

11263

З усіх вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП):

8.3

чисті вклади фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього

32013

12013

х

12023

х

12033

х

12043

х

12053

х

12063

8.4

нараховані витрати фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього

34013

14013

х

14023

х

14033

х

14043

х

14053

х

14063

Частина IV

9

Сума можливого відшкодування всього, у тому числі:

35014

15014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

вклади на поточних рахунках

36014

16014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

іменні ощадні/депозитні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:

37014

17014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

на вимогу

37114

17114

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

37214

17214

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

37314

17314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

37414

17414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

від 3 до 4 місяців

37514

17514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.6

від 4 до 5 місяців

37614

17614

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.7

від 5 до 6 місяців

37714

17714

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.8

від 6 до 7 місяців

37814

17814

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.9

від 7 до 8 місяців

37914

17914

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.10

від 8 до 9 місяців

33314

13314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.11

від 9 до 10 місяців

33414

13414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.12

від 10 до 11 місяців

33514

13514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.13

від 11 до 12 місяців

33614

13614

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.14

більше 12 місяців

33714

13714

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Строкові вклади, у тому числі зі строком повернення:

38014

18014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

38114

18114

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

38214

18214

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

38314

18314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

від 3 до 4 місяців

38414

18414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

від 4 до 5 місяців

38614

18614

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.6

від 5 до 6 місяців

38714

18714

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.7

від 6 до 7 місяців

38814

18814

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.8

від 7 до 8 місяців

38914

18914

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.9

від 8 до 9 місяців

39114

19114

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.10

від 9 до 10 місяців

39214

19214

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.11

від 10 до 11 місяців

39314

19314

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.12

від 11 до 12 місяців

39414

19414

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.13

більше 12 місяців

39514

19514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.14

Строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок

38514

18514

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

__________

* Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

2. До форми № 1Ф включаються дані за всіма вкладами фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів) у національній, іноземній валюті, які відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», та окремо в рядку 7 форми № 1Ф - вклади в банківських металах, що склалися на кінець дня, що передує звітній даті.

Вклади в іноземній валюті та банківських металах відображаються в національній валюті України за офіційним курсом НБУ, який склався на кінець дня, що передує звітній даті.

За показниками в форми № 1Ф, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

До форми № 1Ф не включаються:

рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок;

рахунки, на яких обліковуються нараховані витрати, що мають нульові залишки, якщо відповідні рахунки груп для обліку вкладів закрито.

Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою «0» у діапазон «до 9,99 гривні».

3. Форма № 1Ф формується з даних файлів звітності «GBBX» та «GDDX».

Для формування файлів звітності «GBBX» та «GDDX» форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для файлів звітності «GBBX» та «GDDX» розміщуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

4. Для формування файла звітності «GBBX» використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках».

Для формування файла звітності «GDDX» використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X «Дані про залишки на рахунках».

5. Учасники Фонду складають форму № 1Ф щодня, щодекади (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) у вигляді файла «GDDX», щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у вигляді файла «GBBX», а саме:

учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають форму № 1Ф щодня, щодекади та щомісяця;

учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають форми № 1Ф щодекади, щомісяця, станом на дату прийняття рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату;

інші учасники Фонду складають звіти форми № 1Ф щодекади та щомісяця.

Першою звітною датою для щоденних звітів форми № 1Ф є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних.

Якщо звітна дата щодекадного звіту форми № 1Ф (01, 11 або 21 число звітного місяця) припадає на дату щоденного звіту форми №1Ф, банк має право подавати один звіт.

6. Проблемний банк починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності «GDDX» не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемних.

Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності «GDDX» не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним відповідного рішення НБУ.

7. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файлів звітності «GBBX» та «GDDX» формується форма № 1Ф.

Формат коду показника для файлів «GBBX» та «GDDX»:

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним

курсом НБУ);

14 - вклади фізичних осіб - підприємців (ФОП);

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

70 - іменні ощадні/депозитні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні/депозитні сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;

80 - строкові вклади всього;

81 - строкові вклади до 1 місяця;

82 - строкові вклади від 1 до 2 місяців;

83 - строкові вклади від 2 до 3 місяців;

84 - строкові вклади від 3 до 4 місяців;

85 - строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився та які не перераховані на поточний рахунок;

86 - строкові вклади 4 до 5 місяців;

87 - строкові вклади від 5 до 6 місяців;

88 - строкові вклади від 6 до 7 місяців;

89 - строкові вклади від 7 до 8 місяців;

91 - строкові вклади від 8 до 9 місяців;

92 - строкові вклади від 9 до 10 місяців;

93 - строкові вклади від 10 до 11 місяців;

94 - строкові вклади від 11 до 12 місяців;

95 - строкові вклади більше ніж 12 місяців;

V може приймати такі значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

3 - сума вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

4 - сума вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

5 - сума вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

6 - сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП);

4 - константа для суми можливого відшкодування.

8. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:

у колонці 4 - від 0,00 до 9,99;

у колонці 6 - від 10,00 до 100000,00;

у колонці 8 - від 100000,01 до 200000,00;

у колонці 10 - від 200000,01 до 500000,00;

у колонці 12 - від 500000,01 і більше.

Дані частини IV форми № 1Ф заповнюються лише за колонками 1 і 2.

II. Коди показників для файлів звітності «GBBX» та «GDDX» у частині суми вкладів

1. Коди показників частини I форми № 1Ф (файлів «GBBX» та «GDDX») у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів (в національній та іноземній валюті) з урахуванням нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладі в фізичних осіб» терміну «вклад».

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 форми № 1Ф дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума рядків 1.1, 1.2.

Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

2. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11011 - сума вкладів усього;

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1 і 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2 і 4.2.

Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

5. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12011 - сума чистих вкладів усього;

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

6. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

7. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0–999 копійок;

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000–10000000 копійок;

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001–20000000 копійок;

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001–50000000 копійок;

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

12. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Частина II форми № 1Ф визначає розподіл вкладів за видами валют.

Діапазон значень показників частини II форми № 1Ф визначається у розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за вкладами одного вкладника.

Сума вкладів одного вкладника у розрізі видів рахунків визначається окремо:

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в національній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в іноземній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків по банківських металах.

Дані частини II форми № 1Ф формуються за рядками 5-7.

2. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у національній валюті;

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5);

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2);

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2);

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7);

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця (ФОП), яка є вкладником, за загальною сумою всіх її вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

Дані частини III форми № 1Ф формуються за рядками 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

2. Сума вкладів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.1 і 8.2 (колонка 2);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2);

11413 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

11423 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

11433 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11443 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11453 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11463 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) - зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1);

11113 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

11123 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0-999 копійок;

11133 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11143 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11153 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11163 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума вкладів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) за рядком 8.2 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2);

11213 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

11223 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 0-999 копійок;

11233 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11243 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11253 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11263 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

5. Сума вкладів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3);

12013 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

12023 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

12033 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12043 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12053 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12063 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

6. Сума за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума нарахованих витрат фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) - зазначається сума, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4);

14013 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

14023 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

14033 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

14043 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

14053 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

14063 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Частина IV форми № 1Ф визначає суму можливого відшкодування.

Дані частини IV форми № 1Ф формуються за рядками 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14 колонки 2.

Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця (ФОП)) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», у межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.

Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 гривень, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 гривень, такі вклади не включаються до частини IV форми № 1Ф.

Рядок 9 - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1-9.3.

Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 9.1.

При розподілі ощадних/депозитних сертифікатів за строками у рядках 9.2.2-9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1-9.2.14.

При розподілі строкових вкладів за строками у рядках 9.3.1-9.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.14.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1-9.3.14.

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок;

іменні ощадні/депозитні сертифікати на вимогу;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення більше 12 місяців;

інші строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб.

При цьому, розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до цієї черговості, мають відповідати різниці між сумою, що підлягає відшкодуванню Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

3. Сума вкладів за колонкою 2 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній у пункті 2 цього додатка, та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

15014 - сума можливого відшкодування всього;

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

17014 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

17114 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів на вимогу;

17214 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

17314 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

17414 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

17514 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

17614 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

17714 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

17814 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

17914 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

13314 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

13414 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

13514 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

13614 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

13714 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

18014 - сума строкових вкладів усього;

18114 - сума строкових вкладів до 1 місяця;

18214 - сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців;

18314 - сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців;

18414 - сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців;

18514 - сума строкових вкладів, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;

18614 - сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців;

18714 - сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців;

18814 - сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців;

18914 - сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців;

19114 - сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців;

19214 - сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців;

19314 - сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

19414 - сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

19514 - сума строкових вкладів більше ніж 12 місяців.

III. Коди показників файлів «GBBX» та «GDDX» у частині кількості вкладників

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 1 розділу II цього додатка.

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.

При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) форми № 1Ф.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.

2. Кількість вкладників за рядком 1 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31011 - кількість вкладників усього;

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 1.1, 1.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті.

4. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 2, 2.1 і 2.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті.

5. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 3, 3.1 і 3.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті.

6. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 4, 4.1 і 4.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті.

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 2 розділу II цього додатка. Дані частини II форми № 1Ф заповнюються за рядками 5-7.

2. Кількість вкладників за рядком 5 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5);

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 1);

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Кількість вкладників за рядком 6 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6);

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 1);

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Кількість вкладників за рядком 7 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 7 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 7);

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 3 розділу II цього додатка.

Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).

Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна бути не більшою, ніж сума рядків 8.1 та 8.2 (колонка 1).

У рядках 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4 кількість вкладників зазначається в колонці 1 і не зазначається в колонках 3, 5, 7, 9 і 11.

2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1-8.4) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31113 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього для суми вкладів у національній валюті;

31213 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для суми вкладів в іноземній валюті;

32013 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для суми чистих вкладів;

34013 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для нарахованих витрат.

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 4 розділу II цього додатку.

Кількість вкладників заповнюється за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів на вимогу;

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

38014 - кількість вкладників для суми строкових вкладів усього;

38114 - кількість вкладників для суми строкових вкладів до 1 місяця;

38214 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 1 до 2 місяців;

38314 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 2 до 3 місяців;

38414 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 3 до 4 місяців;

38514 - кількість вкладників зі строковими вкладами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки;

38614 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 4 до 5 місяців;

38714 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 5 до 6 місяців;

38814 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 6 до 7 місяців;

38914 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 7 до 8 місяців;

39114 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 8 до 9 місяців;

39214 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 9 до 10 місяців;

39314 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

39414 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

39514 - кількість вкладників для суми строкових вкладів більше ніж 12 місяців.


Додаток 4

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ДАНІ

про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (звітний файл «GCCX»)

1. Звітний файл «GCCX» формується банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

2. Для формування звітного файлу «GCCX» форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітного файла «GCCX» розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

Звітний файл «GCCX» формується з урахуванням вимог Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (далі - Положення №1).

3. Для розрахунку бази нарахування звітного файла «GССX» використовуються:

суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади та нараховані за ними відсотки фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів), які відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X «Дані про залишки на рахунках».

4. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних звітного файла «GCCX» формується вихідна форма «Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Положення № 1.

Формат коду показника для звітного файла «GCCX» -> LYYYYYYYY,

де сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на звітну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку розраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - звітна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для звітного файла «GCCX» застосовуються такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в національній валюті на звітну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на звітну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу.

400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла «GCCX» для розрахунку регулярного збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі (n);

K - кількість календарних днів у поточному році (K);

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період (Бг);

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період (Бв);

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках (C1);

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках (C2);

RZ - сума регулярного збору за звітний квартал (РЗ).


Додаток 5

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

РОЗРАХУНОК

регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (звітний файл «GLLX»)

1. Звітний файл «GLLX» формується банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

2. Для формування звітного файла «GLLX» цього звіту використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітного файлу «GLLX» розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

Звітний файл «GLLX» формується з урахуванням вимог Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (далі - Положення №1), та алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

3. Для розрахунку бази нарахування звітного файла «GLLX» використовуються:

суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади та нараховані за ними відсотки фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів), які відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X «Дані про залишки на рахунках».

4. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних звітного файла «GLLX» формується вихідна форма «Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» відповідно до Положення № 1.

Формат коду показника для файла «GLLX» -> LYYYYYYYY, де:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на календарну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку розраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для звітного файла «GLLX» використовуються такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в національній валюті на календарну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на календарну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла «GLLX» для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

K - кількість календарних днів у поточному році;

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період (Бг);

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період (Бв);

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках (С1);

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках (С2);

SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті (СР);

SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті (СР);

RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал (РЗД);

IK1 - індикатор капіталу К1 у відсотках;

IK2 - індикатор капіталу К2 у відсотках;

IA1 - індикатор якості активів ЯА1 у відсотках;

IA2 - індикатор якості активів ЯА2 у відсотках;

IA3 - індикатор якості активів ЯА3 у відсотках;

IL1v - індикатор рівня ліквідності Л1 (за всіма валютами);

IL1i - індикатор рівня ліквідності Л1 (в іноземній валюті);

IL2 - індикатор рівня ліквідності Л2 у відсотках;

IL3 - індикатор рівня ліквідності Л3 у відсотках;

IE1 - індикатор ефективності діяльності Е1 у відсотках;

IE2 - індикатор ефективності діяльності Е2 у відсотках;

IE3 - індикатор ефективності діяльності Е3 у відсотках;

IP1n - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в національній валюті) у відсотках;

IP1i - індикатор управління пасивами П1 (за вкладами в іноземній валюті) у відсотках;

IP2 - індикатор управління пасивами П2 у відсотках;

IY1 - якісний індикатор Я1, приймає значення 0 або 5;

IY2 - якісний індикатор Я2, приймає значення 0 або 5;

IY3 - якісний індикатор Я3, приймає значення 0 або 5;

IY4 - якісний індикатор Я4, приймає значення 0 або 5;

IY5 - якісний індикатор Я5, приймає значення 0 або 5;

ZB - загальний бал.

У значеннях показників індикаторів IK1-IP2 допускається похибка, якщо вона не призводить до зміни діапазону значень для визначення балів за кількісними індикаторами відповідно до алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

При формуванні звітного файла «GLLX» перелік додаткових кодів показників повинен бути повним, у тому числі у разі коли значення показника дорівнює 0.


Додаток 6

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ДАНІ

про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (звітний файл «GVVX»)

1. Звітний файл «GVVX» формується банком - юридичною особою, крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

2. Для формування звітного файла «GVVX» використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів для звітного файла «GVVX» розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

3. Код одиниці виміру даних - 00 (кількісні показники).

Формат коду показника для звітного файла «GVVX» -> NNNN, де:

NNNN

Назва показника

100

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «П. І. Б.»

1000

ЧАСТКОВЕ СПІВПАДІННЯ ІНФОРМАЦІЇ (П. І. Б. ТА ЧАСТИНИ РНОКПП)

1100

ПРОВЕСТИ ПЕРЕВІРКУ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО П. І. Б.

200

РНОКПП НЕВІДОМИЙ

2000

НАПИСАННЯ П. І. Б. РІЗНИМИ КОДУВАННЯМИ, ПОЗИЦІЯ СИМВОЛІВ

210

ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РНОКПП

220

НЕВІРНИЙ ФОРМАТ РНОКПП

230

НЕ СПІВПАДІННЯ ЧАСТИНИ РНОКПП З ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ

240

НЕ ЗАПОВНЕНО ПОЛЕ З ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ

250

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОМИЛКУ ДАТИ

300

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «СЕРІЯ ТА НОМЕР ПАСПОРТА»

3000

ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДОБРАЖЕННЯ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ

301

ПАСПОРТ СТАРОГО ЗРАЗКА

310

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «ДАТА ВИДАЧІ ПАСПОРТА»

320

НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ ІЗ НАЗВОЮ ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ ДОКУМЕНТ

400

ВІДСУТНЯ ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

410

ВІДСУТНЯ ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

420

ВІДСУТНІЙ НОМЕР РАХУНКУ, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЄТЬСЯ ВКЛАД

430

НЕІСНУЮЧИЙ НОМЕР БАЛАНСОВОГО РАХУНКУ

440

ДОВЖИНА IBAN >S29

450

КОД КРАЇНИ В IBAN - НЕ UA

460

НЕ ВІРНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЧИСЛО

470

НЕ СПІВПАДІННЯ АНАЛІТИЧНОГО РАХУНКУ

500

НЕ СПІВПАДАЄ ЗАГАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА СУМА МІЖ D ТА Z ФАЙЛОМ

501

НЕ СПІВПАДАЄ СУМА ГАРАНТІЇ МІЖ D ТА Z ФАЙЛОМ

502

ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ В ФАЙЛІ Z

503

ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ В ФАЙЛІ D

504

НЕ СПІВПАДАЮТЬ РЕКВІЗИТИ МІЖ D ТА Z ФАЙЛАМИ

600

ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РНОКПП

601

ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАСПОРТНІ ДАНІ

602

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ДУБЛІВ З ОДНАКОВОЮ СЕРІЄЮ ЧИ РНОКПП

610

ДУБЛЮВАННЯ НОМЕРА В Z ФАЙЛІ

700

ВІДСУТНІЙ НОМЕР В D ФАЙЛІ

701

ВІДСУТНІЙ НОМЕР В Z ФАЙЛІ


Додаток 7

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ЗВІТНИЙ ФАЙЛ

реєстру операцій «RO» (далі - файл_RO)

I. Загальні вимоги

1. Одиниці виміру для суми операції (проводки) у валюті та/або гривневому еквіваленті - копійки, соті частки одиниць валют або тройських унцій.

2. Кодова сторінка файла_RO - Windows 1251.

3. Формування імен файла_RO та його архівного файла_RO здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158.

II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RO

1. Опис призначення рядків файла_RO:

1 рядок - службовий;

2 рядок - заголовний;

3 рядок - підзаголовний;

4 - (4 + n) рядки - інформаційні.

Усі рядки файла_RO закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

У службовому, заголовному та підзаголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються.

2. Структура службового рядка файла_RO - 100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла_RO така:

AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA - константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина - 2 знаки;

DDMMYYY1 - звітна дата, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата подання, довжина - 8 знаків;

HHMM - час подання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;

MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;

NN - код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина - 2 знаки;

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;

NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;

EDS - відповідний електронний підпис, довжина - 64 знаки;

знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла_RO - 148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла_RO така:

BB=MFO,

де BB - константа, приймає постійне значення «#1», довжина - 2 знаки;

MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;

знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RO такі:

1) інформаційний рядок файла_RO має такий формат і складається з таких сегментів:

PPPNNN=XXX,

де PPPNNN - код показника;

XXX - значення коду показника;

знак «=» - розділовий символ;

2) формат коду показника PPPNNN:

PPP - сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників.

PPP може приймати такі значення:

001 - номер документа;

002 - дата здійснення (проведення) операції (проводки);

003 - найменування платника;

004 - код платника [(ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код згідно з ЄДРПОУ)] / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (далі - РНОКПП);

005 - код банка платника;

006 - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007 - найменування одержувача;

008 - код одержувача (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП);

009 - код банка одержувача;

010 - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011 - код валюти або банківського металу (значення поля R030 з довідника R030 «Код валюти або банківського металу»);

012 - сума операції (проводки) у валюті;

013 - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014 - призначення платежу;

015 - ознака пов’язаної з банком особи платника (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов’язаної особи»);

016 - ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов’язаної особи»);

017 - ознака коригуючої проводки;

018 - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

019 - номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN;

020 - номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN;

NNN - сегмент, який визначає операцію (проводку), а саме унікальний номер / ідентифікатор операції (далі - ID-проводка) для кожного із значень сегмента PPP.

Сегмент NNN приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних АБС (ОДБ) банку, має бути виключно унікальним у межах кодів банка, що належать банку - юридичній особі, та визначає одну операцію (проводку) за рахунками 1-7 та 9 класів, яка змінює залишки за аналітичними рахунками як у валюті рахунку, так і в її гривневому еквіваленті.

Розмір сегмента NNN - динамічний (приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних з АБС (ОДБ) банка), може складатись як із цифрових, так і з текстових символів (відповідно до налаштувань АБС (ОДБ) банка), але його загальний розмір не може перевищувати 24 символів;

3) опис кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - номер документа;

002NNN - дата здійснення (проведення) операції (проводки);

003NNN - найменування платника;

004NNN - код платника (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП);

005NNN - код банка платника;

006NNN - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);

007NNN - найменування одержувача;

008NNN - код одержувача (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП);

009NNN - код банка одержувача;

010NNN - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);

011NNN - код валюти або банківського металу (значення поля R030 з довідника R030 «Код валюти або банківського металу»);

012NNN - сума операції (проводки) у валюті;

013NNN - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;

014NNN - призначення платежу;

015NNN - ознака пов’язаної з банком особи платника (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов’язаної особи»);

016NNN - ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 з довідника K060 «Код виду пов’язаної особи»);

017NNN - ознака коригуючої проводки;

018NNN - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;

019NNN - номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN;

020NNN - номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN;

4) опис форматів значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - C(12);

002NNN - D(DDMMYYYY);

003NNN - C(60);

004NNN - C(10);

005NNN - C(6);

006NNN - C(24);

007NNN - C(60);

008NNN - C(10);

009NNN - C(6);

010NNN - C(24);

011NNN - C(3);

012NNN - N(15);

013NNN - N(15);

014NNN - C(220);

015NNN - C(2);

016NNN - C(2);

017NNN - C(1);

018NNN - D(DDMMYYYY);

019NNN - C(29);

020NNN - C(29);

5) опис довідників значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:

001NNN - C(12) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

002NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

003NNN - C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

004NNN - C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

005NNN - C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

006NNN - C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

007NNN - C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

008NNN - C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

009NNN - C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

010NNN - C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

011NNN - C(3) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

012NNN - N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

013NNN - N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

014NNN - C(220) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

015NNN - C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

016NNN - C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

017NNN - C(1) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка з урахуванням такого: «M» = коригуюча проводка місячна; «Q» = коригуюча проводка квартальна; «Y» = коригуюча проводка річна);

018NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

019NNN - С(29) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

020NNN - С(29) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);

6) файл_RO включає дані про всі операції (проводки) банку за рахунками 1-7 та 9 класів, у тому числі в частині визнання результатів переоцінки (перерахунку залишків за рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах в еквівалентні суми в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) залишків за аналітичними рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах на дату балансу. До файла_RO включаються дані про операції (проводки, документи), які створили обороти та/або змінили залишки за аналітичними рахунками 1-7 і 9 класів у валюті аналітичного рахунку та/або у її гривневому еквіваленті. До файла_RO не включаються дані про операції (проводки, документи), які мають статус електронного розрахункового повідомлення, інформаційні та/або уточнюючі документи (наприклад, відправлені дебетові та/або кредитові інформаційні запити та/або отримані підтвердження тощо).

III. Контроль даних файла_RO

Контроль даних файла_RO реалізується з урахуванням такого:

контроль заявленої кількості інформаційних рядків із службового рядка файла_RO на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;

контроль повноти та унікальності значень із сегменту NNN (ID-проводки) - пусті значення та дублікати не допускаються;

контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX) - відповідно до таблиці.

Таблиця

Контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX)

Найменування

сегмента PPP

Значення сегмента PPP

Обов’язкова наявність

Допустимість «пустого» значення сегмента XXX для сегмента PPP

Номер документа

001

Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Ні

Дата здійснення (проведення) операції (проводки)

002

Так

Ні

Найменування / прізвище ім’я та по батькові (за наявності) платника

003

Так

Ні

Код платника

004

Так

Ні

Код банка платника

005

Так

Ні

Рахунок платника - Дт (номер аналітичного рахунку платника)

006

Так

Ні

Найменування / прізвище ім’я та по батькові (за наявності) одержувача

007

Так

Ні

Код одержувача

008

Так

Ні

Код банка одержувача

009

Так

Ні

Рахунок одержувача - Кт (номер аналітичного рахунку одержувача)

010

Так

Ні

Код валюти або банківського металу

011

Так

Ні

Сума операції (проводки) у валюті

012

Так

Ні

Сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті

013

Так, крім операцій у національній валюті

Ні

Призначення платежу

014

Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах

Ні

Ознака пов’язаної з банком особи платника

015

Так

Ні

Ознака пов’язаної з банком особи одержувача

016

Так

Ні

Ознака коригуючої проводки

017

Ні

Ні

Ознака звітного періоду, до якого належить коригуюча проводка

018

Ні

Ні

Номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN

019

Так, крім операцій в яких використання номеру банківського рахунку за стандартом IBAN не є обов’язковим

Ні

Номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN

020

Так, крім операцій в яких використання номеру банківського рахунку за стандартом IBAN не є обов’язковим

Ні

контроль оборотів у гривневому еквіваленті у розрізі значень довідника R020 «Код балансового рахунку», визначених (розрахованих) за даними файла_RO, на відповідність залишкам у розрізі значень довідника R020 «Код балансового рахунку» за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х «Дані про залишки на рахунках» у гривневому еквіваленті на звітну дату - відхилення контрольного значення, визначеного для кожного значення довідника R020 «Код балансового рахунку», наявного у кореспонденціях операцій (проводок) за даними файла_RO та/або у залишках за даними файла з показниками статистичної звітності номер 01Х «Дані про залишки на рахунках», від залишків у розрізі значень довідника R020 «Код балансового рахунку» за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х «Дані про залишки на рахунках» на звітну дату не допускаються. Під час виконання такого контролю використовуються (разом із даними файла_RO) дані файла з показниками статистичної звітності 01Х «Дані про залишки на рахунках» станом на дату, яка передує звітній даті файла_RO, та станом на дату, яка відповідає звітній даті файла_RO.


Додаток 8

до Правил подання звітності

учасниками Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 8 розділу II)

ЗВІТНИЙ ФАЙЛ

реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» (далі - файл_RC)

I. Загальні вимоги

1. Одиниці виміру:

для залишків у валюті та/або гривневому еквіваленті, вартостей - копійки, соті частки одиниць валют або тройських унцій;

для відсоткових ставок, питомої ваги або часток - сота частка процента.

2. Кодова сторінка файла_RO - Windows 1251.

3. Формування імен файла_RС та його архівного файла_RС здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RC

1. Опис призначення рядків файла_RC:

1 рядок - службовий;

2 рядок - заголовний;

3 рядок - підзаголовний;

4 - (4+n) рядки - інформаційні.

Усі рядки файла_RC закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

Ведучі нулі та пусті символи у службовому, заголовному та підзаголовному рядках включаються.

2. Структура службового рядка файла_RC–100 пустих символів (SPACE).

3. Структура заголовного рядка файла_RC така:

AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,

де AA - константа, приймає постійне значення «00» (два нулі), довжина - 2 знаки;

DDMMYYY1 - звітна дата, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата подання, довжина - 8 знаків;

HHMM - час подання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;

MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;

NN - код одиниці виміру даних, приймає значення «21», довжина - 2 знаки;

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;

NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;

EDS - відповідний електронний підпис, довжина - 64 знаки;

«=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла_RC–148 знаків.

4. Структура підзаголовного рядка файла_RС така:

BB=MFO,

де BB:

для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» - приймає значення «#1»;

для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» - приймає значення «#2», довжина - 2 знаки;

знак «=» - знак, що розділяє значення окремих полів запису;

MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків.

5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RС такі:

1) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015:

MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 = XXX,

де MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - код показника:

MFO - складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», які належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків);

PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

R030 - складова коду показника (фіксований);

T020 - складова коду показника (фіксований);

AAA - складова коду показника (динамічний);

IDC - складова коду показника (динамічний);

IDCL - складова коду показника (динамічний);

R011 - складова коду показника (фіксований);

R013 - складова коду показника (фіксований);

R - розділовий символ складових коду показника який дорівнює «|» [код 007С або CHR(124)];

знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;

XXX - значення коду показника;

2) формат коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Вимоги до формування коду показника

MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013

Складова коду показника

Тип складової коду показника

Розмір (довжина)

складової коду показника

Вимоги до формування значень

складової коду показника

MFO

Фіксований

1 або 6 символів

Складова коду показника MFO.

Приймає такі значення:

«0» для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» (довжина - 1 знак);

«Код банку» для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків).

Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може

PPP

Фіксований

3 символи

Складова коду показника PPP.

Приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.

Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може

R030

Фіксований

3 символи

Складова коду показника R030.

Приймає значення коду валюти або банківського металу за відповідним рахунком аналітичного обліку у відповідності до поля R030 довідника R030.

Значення складової коду показника R030 «пустим» бути не може

T020

Фіксований

1 символ

Складова коду показника T020.

Приймає такі значення коду елементу даних за рахунком у відповідності до поля T020 довідника T020:

«1» для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «активним» (дебетовий залишок);

«2» для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є «пасивним» (кредитовий залишок).

Значення складової коду показника T020 «пустим» бути не може

AAA

Динамічний

від 5 до 39 символів включно

Складова коду показника AAA.

Приймає значення номеру рахунку аналітичного обліку.

Значення складової коду показника AAA «пустим» бути не може

IDC

Динамічний

від 1 до 15 символів включно

Складова коду показника IDC.

Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі - IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов’язань, або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя. IDC може містити літери.

Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя.

Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) або для обліку об’єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, укладених з контрагентами, «пустим» бути не може

IDCL

Динамічний

від 1 до 36 символів включно

Складова коду показника IDCL.

Приймає значення унікального ідентифікатора зв’язків контрактів (договорів, угод, правочинів), об’єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя (далі - IDCL), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов’язань. IDCL може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDCL має незмінне та унікальне значення відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), зв’язки за якими він відображає.

Значення складової коду показника IDCL для рахунків аналітичного обліку, які використовуються для обліку відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) та не мають зв’язків з іншими контрактами (договорами, угодами, правочинами) та/або об’єктами нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, «пустим» бути може

R011

Фіксований

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

Складова коду показника R011.

Приймає значення складової R011 довідника R110 для рахунків аналітичного обліку відповідно до довідника R110.

Значення складової коду показника R011 «пустим» бути може

R013

Фіксований

C (розмір відповідно до довідника Національного банку України)

Складова коду показника R013.

Приймає значення складової R013 довідника R110 для рахунків аналітичного обліку відповідно до довідника R110.

Значення складової коду показника R013 «пустим» бути може

R

Розділовий символ складових

коду показника

1 символ

Символ «|» [код 007С або CHR(124)]

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - від 17 до 111 символів включно;

3) інформаційний рядок файла_RC, має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211:

MFO PPP IDCA = XXX,

де MFO PPP IDCA - код показника:

MFO - складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», які належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків);

PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

IDCA - складова коду показника (динамічний);

знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;

XXX - значення коду показника;

4) формат коду показника MFO PPP IDCA, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDCA

Складова коду показника

Тип складової коду показника

Розмір (довжина) складової коду показника

Вимоги до формування значень

складової коду показника

MFO

Фіксований

1 або 6 символів

Складова коду показника MFO.

Приймає такі значення:

«0» для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» (довжина - 1 знак);

«Код банку» для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення

«Код банку», банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків).

Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може

PPP

Фіксований

3 символи

Складова коду показника PPP.

Приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.

Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може.

IDCA

Динамічний

від 1 до 18 символів включно

Складова коду показника IDCA.

Приймає значення унікального ідентифікатора контрагента (далі - IDCA). IDCA може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDCA має незмінне та унікальне значення для одного окремого контрагента. Значення складової коду показника IDCA для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами, «пустим» бути не може

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDCA - від 5 до 27 символів включно;

5) інформаційний рядок файла_RC, має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412:

MFO PPP IDC = XXX,

де MFO PPP IDC - код показника:

MFO - складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «0» (довжина - 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», які належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків);

PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;

IDC - складова коду показника (динамічний);

знак «=» - розділовий символ коду показника та його значення;

XXX - значення коду показника;

6) формат коду показника MFO PPP IDC, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 3.

Таблиця 3

Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDC

Складова коду показника

Тип складової коду показника

Розмір (довжина) складової коду показника

Вимоги до формування значень складової коду показника

MFO

Фіксований

1 або 6 символів

Складова коду показника MFO.

Приймає такі значення:

«0» для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку» (довжина - 1 знак);

«Код банку» для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит «Код банку», MFO приймає значення «Код банку», банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків).

Значення складової коду показника MFO «пустим» бути не може

PPP

Фіксований

3 символи

Складова коду показника PPP.

Приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC.

Значення складової коду показника PPP «пустим» бути не може

IDC

Динамічний

від 1 до 15 символів включно

Складова коду показника IDC.

Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі - IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов’язань, або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя. IDC може містити літери.

Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя. Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами або для обліку об’єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, «пустим» бути не може

Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDC - від 5 до 24 символів включно;

7) довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла RC визначено у таблиці 4.

Таблиця 4

Довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла RC

№ з/п

Значення складової коду показника "PPP"

Найменування складової коду показника "PPP"

Зміст складової коду показника "PPP"

Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника "PPP"

Код довідника Національного банку України

Поле довідника Національного банку України

Назва довідника Національного банку України

Коментар

1

001

Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті

Залишок за рахунком аналітичного обліку у валюті

N(18)

2

002

Залишок за рахунком аналітичного обліку у еквіваленті

Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті

N(18)

3

003

Дата відкриття аналітичного рахунку

Дата відкриття аналітичного рахунку

D

(ddmmyyyy)

4

004

Дата останнього руху за аналітичним рахунком

Дата останнього руху за аналітичним рахунком

D

(ddmmyyyy)

5

005

IDCA

IDCA - Унікальний ідентифікатор контрагента

C(18)

Приймає значення унікального ідентифікатора контрагента (далі - IDCA). IDCA може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDCA має незмінне та унікальне значення для одного окремого контрагента.

Значення складової коду показника IDCA для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами, "пустим" бути не може.

6

006

Найменування рахунку аналітичного обліку

Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене)

C(80)

7

007

IDZ

IDZ - Унікальний ідентифікатор договору забезпечення виконання зобов'язань

C(18)

Для цілей складання файла_RC, IDZ має незмінне та унікальне значення для одного окремого договору забезпечення виконання зобов'язань. IDZ може містити літери. Якщо актив/зобов'язання не є предметом забезпечення виконання зобов'язань, то IDZ приймає значення "#".

8

008

Частка вартості договору забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)

Частка вартості договору забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договір, угоду)

N(8)

Значення більше нуля. Якщо актив/зобов'язання не є предметом забезпечення виконання зобов'язань, то формується значення "0".

9

009

Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань

Вартість забезпечення у відповідності з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань

N(18)

Вартість забезпечення виконання зобов'язань, під час первісного визнання (сума першого оприбуткування)

10

010

Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень Суду

Ознака обмеження права користування коштами на підставі рішень Суду

C(160)

Опис документу, вимоги якого виконані банком (найменування, дата, номер тощо). Якщо обмеження права користування коштами на підставі рішень Суду відсутні, то формується значення "#".

11

011

Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства

Ознака обмеження права користування коштами - обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)

C(160)

Опис норм законодавства, вимоги якого виконані банком. Якщо обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства відсутні, то формується значення "#".

12

012

Код адміністративно-територіальної одиниці України

Код адміністративно-територіальної одиниці України

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

KODTER

KO

Код адміністративно-територіальної одиниці України

13

013

Коментар

Коментар (у разі необхідності)

C(240)

Відображаються дані, які можуть додатково розкрити інформацію про активи/зобов'язання та/або їх складові

14

014

Клас боржника/контрагента

Клас боржника/контрагента

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S080

S080

Клас боржника/контрагента

 

15

015

Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

F079

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

 

16

201

Найменування контрагента

Найменування контрагента (скорочене)

C(80)

17

202

Код контрагента

Код контрагента

C(10)

Відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - Правила № 120).

18

203

Код виду пов'язаної особи

Код виду пов'язаної особи

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K060

K060

Код виду пов'язаної особи

19

204

Код відношення афілійованої особи до банку

Код відношення афілійованої особи до банку

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

F051

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

20

205

Код резидентності

Код резидентності

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K030

K030

Код резидентності

21

206

Код країни

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K040

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

22

207

Код офшорної зони

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K042

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

23

208

Інституційний сектор економіки

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K070

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

24

209

Вид економічної діяльності

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K110

K110

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

25

210

Код ознаки територіального розміщення

Код ознаки територіального розміщення

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K031

K031

Код ознаки територіального розміщення

26

211

Код типу публічного діяча

Код типу публічного діяча

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K019

K019

Код типу публічного діяча

27

401

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

C(50)

Якщо номер договору відсутній, то формується значення "бн"

28

402

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

D

(ddmmyyyy)

29

403

Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D

(ddmmyyyy)

30

404

Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D

(ddmmyyyy)

Якщо дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином) відсутня, то формується значення "01012100".

31

405

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

32

406

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

33

407

Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочином)

Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочином)

D

(ddmmyyyy)

Найближча дата майбутнього виконання зобов'язань (платежу) за контрактом (договором, угодою, правочином) у відповідності до графіку платежів. Якщо така дата відсутня, то формується значення "01012100".

34

408

Кількість днів прострочення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)

Кількість днів прострочення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кількість днів)

N(9)

Різниця між звітною датою та найменшою датою виникнення простроченого зобов'язання за контрактом (договором, угодою, правочином), яке обліковується за аналітичним рахунком (кількість днів)

35

409

Код виду забезпечення кредиту

Код виду забезпечення кредиту

C(45)

(розмір значення відповідає значенню добутку кількості видів забезпечення на розмір значення коду виду забезпечення з врахуванням розділового символу ";" кодів виду забезпечення)

S031

S031

Код виду забезпечення кредиту

Перелік кодів видів забезпечення кредиту. Розділовий символ ";".

36

410

Опис об'єкта

Опис об'єкта

C(240)

Опис предмету забезпечення або майна банку.

Найменування, функціональне призначення; технічні характеристики (для обладнання) тощо;

37

411

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S210

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

38

412

Код виду фінансового інструмента

Код виду фінансового інструмента

C

(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S130

S130

Код виду фінансового інструмента

8) файл_RC включає дані про всі рахунки аналітичного обліку, які використовуються банком за рахунками 1-7 та 9 класів, залишки за якими на звітну дату не дорівнюють нулю. Для формування кодів показників та значень кодів показників файла_RC використовуються дані виключно відповідно до даних АБС (ОДБ) та інших програмних комплексів банку, які використовуються ним у діяльності;

9) опис інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та їх значень кодів), у розрізі складової коду показника «РРР», розміщено на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) в розділі «Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду» (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду), відповідно до Правил.

III. Контроль даних файла_RC

1. Контроль даних файла_RC реалізується з урахуванням такого:

1) контроль заявленої кількості інформаційних рядків зі службового рядка файла_RC на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;

2) контроль повноти та унікальності сегменту, який формує код показника інформаційного рядка файла_RC - порушення вимог до формування значень складових коду показника та дублікати коду показника не допускаються;

3) контроль залишків за рахунками аналітичного обліку у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елементу даних за рахунком» за даними файла_RC, на відповідність залишкам у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 «Код балансового рахунку», R030 «Код валюти або банківського металу» та T020 «Код елементу даних за рахунком» за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х «Дані про залишки на рахунках» на звітну дату - відхилення залишків, визначених (розрахованих) за даними файла_RС, від залишків, визначених (розрахованих) за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х «Дані про залишки на рахунках» на звітну дату, не допускаються.

2. Контроль інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника «РРР» розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду, відповідно до Правил.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.09.2020 — 2020 р., № 71, стор. 39, стаття 2279, код акта 100657/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1967 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1966 "Про затвердження Положення про порядок делегування директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 21.09.2020 № 1715 "Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.11.2020 № 1912 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 року № 26 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1568/24100 (із змінами)". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -