Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020

Документ актуальний на 16.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.11.2020  № 2031

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 грудня 2020 р.

за № 1262/35545

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12, частини п’ятої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 лютого 2018 року № 372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 року за № 254/31706, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5.

Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

30 листопада 2020 року № 2031

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 грудня 2020 р.

за № 1262/35545

ЗМІНИ

до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі І:

1) абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

«період реструктуризації - проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати завершення реструктуризації, що зазначена у додатковому (додаткових) договорі (договорах), якими визначаються умови проведення реструктуризації з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем);»;

2) у пункті 7:

слова «не змінюється» замінити словами «може збільшуватися шляхом прийняття в забезпечення додаткового нерухомого майна»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«При проведенні реструктуризації кредитної заборгованості не допускається припинення іпотеки та поруки.»;

3) у пункті 8 слово «ліквідації» замінити словами «виконання заходів щодо управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів».

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Неустойка (штрафи, пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не застосовується у разі виконання фізичною особою - боржником умов реструктуризації (як у строки, визначені умовами реструктуризації, так і достроково).»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Фізична особа - боржник, виконання зобов’язань за кредитною заборгованістю якої забезпечене іпотекою нерухомого майна або іпотекою земельної ділянки, повинна забезпечити не пізніше наступного дня після укладання додаткового (додаткових) договору (договорів) сплату коштів у розмірі не менше ніж 10 відсотків суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації.»;

3) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Фізична особа - боржник, виконання зобов’язань за кредитною заборгованістю якої забезпечене іпотекою об’єктів незавершеного будівництва та/або іпотекою нерухомого майна, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому, або іпотекою майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва, повинна забезпечити не пізніше наступного дня після укладання додаткового (додаткових) договору (договорів) сплату коштів у розмірі не менше ніж 5 відсотків суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації.».

У зв’язку з цим пункти 4-13 вважати відповідно пунктами 5-14;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Період реструктуризації за кредитною заборгованістю визначається та встановлюється відповідно до рішення Фонду у разі проведення реструктуризації за кредитною заборгованістю та може бути продовжений за окремим зверненням фізичної особи - боржника протягом здійснення процедури управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів в межах загального строку, визначеного пунктом 3 розділу І цього Положення.

Загальний період реструктуризації не може перевищувати сім років.»;

5) в абзаці першому пункту 6 цифру «6» замінити цифрою «7»;

6) у пункті 7:

в абзаці другому формулу  замінити формулою 

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«

КЗ

-

розмір кредитної заборгованості, строк сплати якої на дату, яка передує даті реструктуризації, настав;

»;

в абзаці п’ятому слово та цифру «пунктом 3» замінити словом та цифрами «пунктами 3, 4»;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«Якщо будь-який з доданків у формулі, наведеній в абзаці другому цього пункту, приймає від’ємне значення, для подальшого розрахунку приймається значення такого доданку, що дорівнює 0 (нулю).».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

в абзаці дев’ятому слова «Уразі якщо» замінити словом «Якщо»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо розмір щомісячного платежу, розрахованого відповідно до цього пункту, є меншим ніж 2000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 2000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, або за згодою позичальника - у більшому розмірі.»;

7) пункт 9 після слова «винагороди» доповнити словами «(за наявності)»;

8) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Період реструктуризації кредитної заборгованості за окремим зверненням фізичної особи - боржника та за умови прийняття Фондом рішення про продовження строку управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо банку, може бути подовжений без повторної сплати платежів, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу шляхом укладання відповідного (відповідних) додаткового (додаткових) договору (договорів). Продовження періоду реструктуризації здійснюється у межах загального періоду, визначеного пунктом 5 цього розділу.».

3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «одного робочого дня» замінити словами «п’яти робочих днів»;

2) доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, уповноважений підрозділ Фонду здійснює функції, визначені пунктами 2-8 цього розділу, крім забезпечення розгляду питання щодо реструктуризації кредитної заборгованості МКУА банку та звернення до Фонду. За результатами розгляду матеріалів, наданих позичальником, уповноважений підрозділ Фонду забезпечує протягом загального строку, визначеного пунктами 2, 3 та 10 цього розділу, внесення проєкту рішення про проведення / відмову у проведенні реструктуризації на розгляд виконавчої дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.».

У зв’язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 10-13;

3) абзац п’ятий пункту 13 після слів «лота (пула), до» доповнити словом «складу».

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова «додаткового(их) договору(ів)» замінити словами «додаткового (додаткових) договору (договорів)»;

доповнити абзац другий після цифр «606/28736» словами «, у період завершення процедури ліквідації банку»;

2) в абзаці другому пункту 2 слова та цифри «не менше ніж 10 процентів від суми своєї кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації» замінити словами та цифрами «відповідно до пунктів 3, 4 розділу II цього Положення».

Начальник

відділу методології

та стратегічного планування

Т.В. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.01.2021 — 2021 р., № 1, стор. 433, стаття 68, код акта 102242/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1967 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1966 "Про затвердження Положення про порядок делегування директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 21.09.2020 № 1715 "Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.11.2020 № 1912 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 року № 26 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1568/24100 (із змінами)". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -