<<
>>

Стаття 10 Випадок невиконання зобов'язань

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

10.01. Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю Позику або її частину разом з нарахованими відсотками та іншими несплаченими сумами після отримання письмової вимоги Банку, зробленої відповідно до таких положень.

10.01A.

Негайна вимога

Банк може негайно зробити таку вимогу:

a) якщо Позичальник у строк не в змозі погасити будь-якої частини Позики, сплатити відсотків по ній або здійснити будь-якого іншого платежу Банкові, передбаченого в цій Угоді;

b) якщо будь-яка інформація чи документ, наданий Банкові Позичальником або від його імені, Ініціатором або від його імені чи Кінцевим бенефіціаром або від його імені, чи будь-яка заява, яка є зробленою або є такою, що вважається зробленою Позичальником, Ініціатором або Кінцевим Бенефіціаром у цій Угоді, Грантовій угоді або Проектній угоді чи у зв'язку з обговоренням цієї Угоди, Грантової угоди або Проектної угоди, є або виявляється неправильною чи такою, що вводить в оману, у будь-якому суттєвому аспекті;

c) якщо після будь-якого випадку невиконання зобов'язань у зв'язку із цією Угодою від Позичальника або вимагається, або може вимагатися зараз, або після завершення будь-якого застосовного договірного пільгового періоду вимагатиметься, або може вимагатися в майбутньому дострокове погашення, виконання, ліквідація або припинення до настання строку платежу будь-якої іншої позики чи зобов'язання, що виникає внаслідок будь-якої фінансової трансакції, чи будь-якого зобов'язання стосовно будь-якої іншої позики або зобов'язання, що виникає внаслідок будь-якої фінансової трансакції, анулюється або призупиняється;

d) якщо Позичальник не в змозі сплатити своїх боргів у зазначений термін або затримує сплату своїх боргів, або укладає чи намагається укласти без попереднього письмового повідомлення Банку компромісну угоду з кредиторами;

e) якщо вжито будь-який комерційний захід, учинено процесуальні дії або іншу процедуру чи дію або прийнято розпорядження чи набрало чинності рішення стосовно ліквідації Кінцевого бенефіціара, або якщо Кінцевий бенефіціар вживає заходів для значного зменшення свого капіталу, оголошений неплатоспроможним, припиняє ведення всієї чи будь-якої значної частини своєї господарської або іншої діяльності чи приймає рішення про таке припинення;

f) якщо Позичальник не виконує будь-якого зобов'язання стосовно будь-яких інших позики або фінансового інструменту, наданих Банком чи Європейським Співтовариством, або Банкові, чи будь-якого іншого зобов'язання, яке повинно бути виконано у зв'язку з отриманням Позичальником будь-яких коштів від Європейського Союзу;

g) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна порівняно зі становищем Позичальника станом на дату цієї Угоди;

h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, Грантовою угодою чи Проектною угодою або якщо Проектна угода не є чи не вважається Позичальником чинною відповідно до її умов;

i) якщо будь-яке зобов'язання, узяте Позичальником, як це викладено в статті 4 або статті 5 Рамкової угоди, перестає виконуватися стосовно будь-якої позики, наданої будь-якому позичальнику на території Позичальника з ресурсів Банку чи Європейського Союзу, або

j) якщо умови для покриття за Гарантією ЄС не виконуються або якщо Гарантія ЄС утрачає законність, чинність або можливість примусового виконання відповідно до її умов.

10.01B. Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу:

a) якщо Позичальник, Ініціатор або Кінцевий бенефіціар не виконує будь-якого зобов'язання за цією Угодою, Грантовою угодою або Проектною угодою, яке не є зобов'язанням, зазначеним у підпункті 10.01A пункту 10.01 статті 10, або

b) якщо будь-який факт, викладений у декларативній частині, істотно змінюється й не відновлюється в істотному обсязі та якщо така зміна або завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або негативно впливає на виконання чи функціонування Проекту,

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах обґрунтованого періоду часу, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.02.

Інші права за законом

Пункт 10.01 статті 10 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення Позики.

10.03. Компенсація

10.03A. Транш зі Змінною ставкою

У разі вимоги згідно з пунктом 10.01 статті 10 стосовно Траншу зі Змінною ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, розрахованою згідно з підпунктом 4.02B2 пункту 4.02 статті 4 на будь-яку суму, яка підлягає сплаті. Така сума нараховується з належної дати платежу, зазначеної у вимозі Банку, і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином.

10.03B. Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно із цим пунктом 10.03 статті 10, сплачуються станом на дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.04. Збереження права

Нездатність або відстрочення здійснення, або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі свої прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачаться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є кумулятивними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством.

10.05. Використання отриманих сум

Суми, отримані Банком після надіслання вимоги згідно з пунктом 10.01 статті 10, використовуються, по-перше, для покриття витрат, сплати відсотків і компенсації та, по-друге, для зменшення несплачених часткових платежів у зворотному порядку погашення.

<< | >>
Законодавчий акт: "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 10 Випадок невиконання зобов'язань