<<
>>

НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.11.2013 N 743

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 грудня 2013 р.

за N 2122/24654

Про затвердження Змін

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження військової служби

за контрактом військовослужбовцями

Управління державної охорони України

Відповідно до Указу Президента України від 25 червня

2013 року N 346 ( 346/2013 ) "Про внесення змін до Положення про

проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями

Управління державної охорони України" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження військової служби за контрактом

військовослужбовцями Управління державної охорони України,

затвердженої наказом Управління державної охорони України

від 30 серпня 2011 року N 399 ( z1102-11 ), зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за N 1102/19840,

що додаються.

2. Директору Департаменту роботи з особовим складом

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Начальник Управління

генерал-лейтенант С.Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

27.11.2013 N 743

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 грудня 2013 р.

за N 2122/24654

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження військової служби

за контрактом військовослужбовцями

Управління державної охорони України

( z1102-11 )

1. пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції: "1.3. Військовослужбовцям і військовозобов'язаним (особам,

які перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:

------------------------------------------------------------------ |Армійські |Корабельні | |----------------------------------------------------------------| |Рядовий склад | |----------------------------------------------------------------| |Солдат |матрос | |-------------------------------+--------------------------------| |старший солдат |старший матрос | |----------------------------------------------------------------| |Сержантський і старшинський склад | |----------------------------------------------------------------| |молодший сержант |старшина 2 статті | |-------------------------------+--------------------------------| |Сержант |старшина 1 статті | |-------------------------------+--------------------------------| |старший сержант |головний старшина | |-------------------------------+--------------------------------| |старшина |головний корабельний старшина | |-------------------------------+--------------------------------| |прапорщик |мічман | |-------------------------------+--------------------------------| |старший прапорщик |старший мічман | |----------------------------------------------------------------| |Молодший офіцерський склад | |----------------------------------------------------------------| |молодший лейтенант |молодший лейтенант | |-------------------------------+--------------------------------| |лейтенант |лейтенант | |-------------------------------+--------------------------------| |старший лейтенант |старший лейтенант | |-------------------------------+--------------------------------| |Капітан |капітан-лейтенант | |----------------------------------------------------------------| |Старший офіцерський склад | |----------------------------------------------------------------| |Майор |капітан 3 рангу | |-------------------------------+--------------------------------| |підполковник |капітан 2 рангу | |-------------------------------+--------------------------------| |полковник |капітан 1 рангу | |----------------------------------------------------------------| |Вищий офіцерський склад | |----------------------------------------------------------------| |генерал-майор |контр-адмірал | |-------------------------------+--------------------------------| |генерал-лейтенант |віце-адмірал | |-------------------------------+--------------------------------| |генерал-полковник |адмірал | ------------------------------------------------------------------

До військових звань осіб офіцерського складу медичного і

юридичного підрозділів УДО України, які мають відповідну освіту та

займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної

служби" і "юстиції". До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у

відставці, додаються слова "запасу" або "у відставці".

2. Абзац шостий пункту 2.4 замінити сімома новими абзацами

такого змісту: "Із військовослужбовцями Управління державної охорони

України, яким присвоюється первинне військове звання офіцерського

складу, укладається новий контракт. Перший контракт про проходження військової служби з особами,

які досягають граничного віку перебування на військовій службі до

закінчення строку дії контракту, укладається одночасно з

прийняттям рішення про залишення такої особи на військовій службі

понад граничний вік. Строк проходження військової служби може бути продовжено за

новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на

військовій службі: для військовослужбовців, які проходять військову службу на

посадах рядового складу, - на 3 роки; для військовослужбовців, які проходять військову службу на

посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років; для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років. Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за

вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби

за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2

до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку

перебування на військовій службі". У зв'язку з цим абзаци сьомий-п'ятнадцятий вважати відповідно

абзацами тринадцятим - двадцять першим.

3. У розділі III: пункт 3.3 після слова "солдат" доповнити словом "(матрос)"; у пункті 3.4: абзац перший після слів "старшого солдата" доповнити словами

"(старшого матроса)"; підпункт "а" після слів "у званні солдата" доповнити словом

"(матроса)", а після слів "старшого солдата" - словами "(старшого

матроса)"; підпункт "б" після слова "солдатам" доповнити словом

"(матросам)"; абзац перший пункту 3.5 після слів "молодшого сержанта"

доповнити словами і цифрою "(старшини 2 статті)"; пункт 3.7 викласти в такій редакції: "3.7. Строки вислуги у військових званнях для осіб

сержантського і старшинського складу, які перебувають на

військовій службі, встановлюються: молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини

1 статті), старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік; старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки; прапорщика (мічмана) - 3 роки. Військове звання "прапорщик (мічман)" присвоюється

військовослужбовцю Начальником Управління державної охорони

України за позитивними результатами складання іспитів після

закінчення спеціального курсу підготовки у навчальному закладі УДО

України"; у пункті 3.8: абзац перший після слів "старшого прапорщика" доповнити

словами "(старшого мічмана)"; абзаци другий і третій після слів "прапорщиками" доповнити

словом "(мічманами)", а після слів "старшими прапорщиками" -

словами "(старшими мічманами)"; абзац четвертий після слова "прапорщиком" доповнити словом

"(мічманом)"; пункти 3.12 та 3.15 після слова "полковника" доповнити

словами і цифрою "(капітана 1 рангу)"; у пункті 3.18: абзац третій після слова "капітана" доповнити словом

"(капітан-лейтенанта)"; абзац четвертий після слова "майора" доповнити словами і

цифрою "(капітана 3 рангу)"; абзац п'ятий після слова "підполковника" доповнити словами і

цифрою "(капітана 2 рангу)"; абзац сьомий після слова "полковника" доповнити словами і

цифрою "(капітана 1 рангу)"; у пункті 3.19: в абзацах першому і третьому слова "Міністерство надзвичайних

ситуацій України" в усіх відмінках замінити словами "Державна

служба України з надзвичайних ситуацій" у відповідних відмінках; доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту: "Присвоєння військових звань молодшого і старшого

офіцерського складу у порядку переатестування здійснюється лише за

умови наявності в особи вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним

рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю

службової діяльності. Рішення про переатестацію осіб, які мають вищі спеціальні

звання і класні чини, у разі прийняття їх на військову службу за

контрактом в Управління державної охорони України приймається

згідно з чинним законодавством."; пункт 3.21 викласти в такій редакції: "3.21. Військовослужбовцям УДО України, яких усунуто від

виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання

службових повноважень, відсторонено від виконання повноважень на

посаді, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється

кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

Надалі подання до присвоєння військових звань таким

військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів

проведених заходів та прийнятих рішень."; у пункті 3.23: в абзаці першому слова "(крім молодшого сержанта)" замінити

словами та цифрою "(крім молодшого сержанта, старшини 2 статті)",

а слова "(крім солдата)" - словами "(крім солдата, матроса)"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "б) сержанти (старшини 1 статті), старші сержанти (головні

старшини) і старшини (головні корабельні старшини) - не раніше ніж

через 6 місяців з дня пониження, а прапорщики (мічмани), старші

прапорщики (старші мічмани) - не раніше ніж через один рік з дня

пониження"; пункт 3.24 після слів "офіцерського складу" доповнити словами

"(крім осіб вищого офіцерського складу)", а після слова

"полковника" - словами та цифрою "(капітана 1 рангу)".

4. У розділі IV: у пункті 4.3: у другому реченні підпункту "б" слова "Прапорщики, старші

прапорщики" замінити словами "Прапорщики (мічмани), старші

прапорщики (старші мічмани)", а у третьому реченні цього підпункту

слова "прапорщики", "прапорщиків" замінити відповідно словами

"прапорщики (мічмани)", "прапорщиків (мічманів)"; підпункт "в" після слів "має передувати відповідна підготовка

(перепідготовка)" доповнити словами "та медичний огляд"; абзац перший підпункту "ж" викласти в такій редакції: "ж) військовослужбовцям УДО України, які є близькими особами

відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону

України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ),

не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або

правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі

через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову

службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи),

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок,

доручень, контролю за їх виконанням. Особи, які претендують на

зайняття посад військовослужбовців УДО України, зобов'язані

повідомити Начальника Управління державної охорони України про

працюючих в УДО України близьких їм осіб"; абзац другий підпункту "ж" після слів "яку вони займали"

доповнити словами "на строк не більше шести місяців"; пункт 4.6 викласти в такій редакції: "4.6. Просування по службі військовослужбовців здійснюється

з урахуванням їхніх професійних, ділових і моральних якостей,

досягнутих результатів на доручених ділянках, здатності виконувати

завдання у складних умовах служби, стану здоров'я та успішного

складання заліків із професійної підготовки. При цьому обов'язково

враховуються включення військовослужбовця до резерву просування на

вищі посади та успішна підготовка в ньому. Для заміщення вакантних посад, просування по службі

військовослужбовців в УДО України створюється резерв кандидатів

для просування по службі. При формуванні резерву кандидатів на висунення та при

призначенні військовослужбовців на першу керівну посаду з метою

поліпшення якості відбору керівників шляхом глибокого вивчення і

врахування їхніх індивідуально-психологічних властивостей

в обов'язковому порядку здійснюється поглиблене психологічне

обстеження. Переміщення по службі на вищі посади військовослужбовців,

засуджених до службових обмежень для військовослужбовців, під час

відбування цього покарання не проводиться."; доповнити розділ новим пунктом 4.9 такого змісту: "4.9. Усунення військовослужбовців від виконання службових

обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту

Збройних Сил України ( 551-14 ). Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про

адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений

від виконання службових повноважень за рішенням Начальника

Управління державної охорони України до закінчення розгляду справи

судом. Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні

ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню

від виконання повноважень на посаді. Відсторонення військовослужбовців від посади як захід

забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до

Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 )". У зв'язку з цим пункти 4.9, 4.10 вважати відповідно пунктами

4.10, 4.11; підпункт "в" пункту 4.10 викласти в такій редакції: "в) у разі відсторонення військовослужбовців від посади

в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення

від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом

України ( 4651-17 )"; пункт 4.10 доповнити новим підпунктом "з" такого змісту: "з) у разі усунення військовослужбовця від виконання

службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту

Збройних Сил України ( 551-14 ) - на строк усунення від виконання

службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту

Збройних Сил України".

5. У пункті 6.4 розділу VI: абзаци перший, другий, четвертий після слова "здоров'я"

доповнити словами ", у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням

близькій особі"; абзац сьомий після слів "займати певні посади" доповнити

словами "у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням,

відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до

відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення,

пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про

засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

6. У розділі VII: в абзаці третьому підпункту б) пункту 7.1: після слів "направляються для проходження

військово-лікарської комісії" доповнити словами "до Центральної

військово-лікарської комісії Військово-медичного управління Служби

безпеки України"; пункт 7.2 доповнити новими підпунктами "і" та "ї" такого

змісту: "і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням,

відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до

відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення,

пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про

засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ); ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку

з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі"; абзаци перший та другий пункту 7.5 викласти в такій редакції: "7.5. Військовослужбовці УДО України, стосовно яких

здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з

військової служби за підпунктами "є", "и" пункту 66 цього

Положення до закриття кримінального провадження чи постановлення

вироку судом, якщо підставами для звільнення є ті діяння

військовослужбовців, стосовно яких здійснюється кримінальне

провадження. Військовослужбовці, які звільняються з військової служби

у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили,

яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі,

позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні

посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням,

відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до

відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення,

пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про

засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), у зв'язку із

позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через

службову невідповідність, а також у разі неможливості переведення

на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій

особі не направляються на обстеження військово-лікарською комісією

і не підлягають звільненню з військової служби за станом

здоров'я"; в абзаці першому пункту 7.9: слова та цифри "підпунктами "е", "є", "ж", "и" пункту 66"

замінити словами та цифрами "підпунктами "е", "є", "ж", "и", "і"

та "ї" пункту 66".

7. У пункті 8.1 розділу VIII слова "Особи офіцерського

складу, прапорщики УДО України" замінити словами "Особи

офіцерського складу УДО України".

8. У розділі IX: підпункт "а" пункту 9.2 після слів "за станом здоров'я"

доповнити словами ", а також наказів про звільнення у зв'язку

з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким

призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі,

позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні

посади"; у пункті 9.4: в абзаці другому слово "прапорщика" замінити словами

"прапорщика (мічмана)"; в абзаці третьому слова "солдатам, сержантам і старшинам"

замінити словами "особам рядового, сержантського і старшинського

складу (крім прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших

мічманів))"; в абзаці п'ятому слова "старшого прапорщика", "прапорщикам",

"старшими прапорщиками" замінити відповідно словами "старшого

прапорщика (старшого мічмана)", "прапорщикам (мічманам)",

"старшими прапорщиками (старшими мічманами)"; пункт 9.7 після слова "полковника" доповнити словами та

цифрою "(капітана 1 рангу)".

Директор Департаменту

роботи з особовим складом

Управління державної

охорони України

полковник К.Арзянцев


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.01.2014 — 2014 р., № 1, стор. 170, стаття 24, код акта 70916/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 01.12.2017 № 368 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -