<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 18.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

14.01.2021  № 6/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 січня 2021 р.

за № 117/35739

Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», частини двадцять четвертої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

2) Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 вересня 2016 року № 26 «Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року за № 1264/29394 (зі змінами).

3. Установити, що перевірка звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які подані в порядку та в спосіб, визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» в редакції, яка діяла на день опублікування Закону України від 19 грудня 2019 року № 410-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», проводиться відповідно до Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 вересня 2016 року № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року за № 1264/29394, у редакції, що діяла на день набрання чинності цим наказом.

4.

Департаменту запобігання політичній корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, але не раніше дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Національного

агентства з питань

запобігання корупції

І. Пресняков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

14 січня 2021 року № 6/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 січня 2021 р.

за № 117/35739

ПОРЯДОК

проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у тому числі дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, вимог щодо законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності.

Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про політичні партії в Україні» (далі - Закон) та «Про запобігання корупції».

2. У цьому Порядку наведені терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - документ, що складається за результатами перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи);

звіт - звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи);

недостовірна інформація - невідповідність відомостей, зазначених у звіті, відомостям, що містяться у документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації.

II. Організація і проведення перевірки звіту

1. Днем початку строку проведення перевірки звіту вважається наступний робочий день після дня здійснення модулем автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірки звіту між уповноваженими особами Національного агентства. Перевірка звіту повинна бути завершена Національним агентством у строк, що не перевищує 60 днів з дня його надходження.

2. Перевірка звіту передбачає такі дії:

1) аналіз відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які зазначені або повинні бути зазначені у звіті відповідно до статті 17 Закону, та їх порівняння з відомостями, що містяться в документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, а також інформацією, що надходить та/або отримана Національним агентством від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб, громадських об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав, зокрема, щодо отриманих доходів, внесків, нерухомого майна, транспортних засобів та інших активів, витрат, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які повинні зазначатися політичною партією (її місцевими організаціями, що мають статус юридичної особи) у звіті;

2) створення, збирання, одержання, використання та інша обробка інформації, яка є необхідною для перевірки звіту, з використанням джерел інформації, визначених у цьому Порядку;

3) у разі необхідності звернення до політичної партії (її місцевої організації, що має статус юридичної особи) з вимогою (запитом) про надання копій підтвердних документів (у тому числі копій договорів (угод), установчих, фінансових, розпорядчих та інших документів, які стосуються відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені у звіті) та пояснень, необхідних для проведення перевірки звіту, розгляд і врахування наданих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи) підтвердних документів та пояснень, іншої інформації під час проведення перевірки звіту відповідно до цього Порядку;

4) підготовка висновку за результатами перевірки звіту.

3. Під час перевірки звіту Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також відомості з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у звіті;

2) відомості, надані політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи), стосовно якої проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за вимогою (запитом) Національного агентства щодо документального підтвердження та/або пояснення зазначених у звіті відомостей;

3) відомості, що надходять (отримані) від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб, громадських об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретної політичної партії (її місцевої організації, що має статус юридичної особи) та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі:

отримані Національним агентством під час здійснення перевірок звітів за попередні звітні періоди, поданих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи), стосовно якої проводиться перевірка;

інформація про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій, отримана Національним агентством у встановленому законодавством порядку;

інформація про діяльність політичної партії, стосовно якої проводиться перевірка, отримана від фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності.

4. Під час перевірки звіту звіряються дані, що зазначені у відповідних розділах звіту, який перевіряється.

5. З метою проведення перевірки звіту уповноважена особа Національного агентства має право відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про запобігання корупції» направляти запити про надання підтвердних документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Під час проведення перевірки уповноважена особа Національного агентства має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені у відповідних розділах звіту відповідно до Закону та необхідні для проведення перевірки звіту, у тому числі для з’ясування дотримання політичною партією встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, вимог щодо законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності.

6. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення перевірки звіту. Такий запит направляється за підписом Голови Національного агентства чи заступника Голови Національного агентства відповідно до розподілу обов’язків.

З метою проведення перевірки уповноважена особа Національного агентства має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав.

7. Перевірка звіту включає в себе аналіз:

1) своєчасності подання політичною партією звіту до Національного агентства (на предмет дотримання строків його подання, встановлених Законом);

2) повноти інформації, поданої у звіті (на предмет дотримання вимог, встановлених для подання звіту та/або відображення в ньому відомостей не у повному обсязі);

3) достовірності інформації, зазначеної у звіті (на предмет відповідності відомостей, зазначених у звіті, відомостям, що містяться у документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації);

4) дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі (на предмет здійснення перерахування коштів з рахунків, відкритих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи) в установах банків України в національній валюті України, на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств, установ, організацій та фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку для подальшого їх перерахування на рахунки отримувачів коштів - політичних партій (їх місцевих організацій, що мають статус юридичної особи), а також проведення банком таких розрахунків на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді);

5) правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичної партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, передбачених Законом);

6) дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог законодавства (на предмет дотримання встановлених законом строку та обов’язку щодо відмови від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір);

7) дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності (на предмет дотримання обов’язку додати до звіту за IV квартал копії звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (якщо їх проведення є обов’язковим)).

8. Під час проведення перевірки звіту встановлюється наявність або відсутність фактів незаконного та нецільового використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій (у разі отримання такого фінансування), шляхом використання їх на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із статутною діяльністю, а також фактів зарахування на окремий рахунок, відкритий для державного фінансування статутної діяльності політичних партій, інших коштів, ніж кошти державного бюджету, виділені на фінансування статутної діяльності політичної партії.

III. Результати проведення перевірки звіту

1. За результатами перевірки звіту уповноважена особа Національного агентства складає висновок за формою, що затверджується наказом Національного агентства.

2. Висновок про результати перевірки звіту містить:

вступну частину, в якій зазначається загальна інформація про політичну партію, а саме: повне найменування політичної партії, її ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), місцезнаходження, фактичне місцезнаходження, звітний період, тип звіту, дата подання звіту, прізвище, ім’я, по батькові керівника та уповноваженої особи політичної партії, кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи, кількість працюючих, інформація про отримання державного фінансування на статутну діяльність;

резолютивну частину, в якій відображаються результати перевірки (аналізу) дотримання законодавства у сфері державного контролю за діяльністю політичних партій, а також детальний виклад змісту всіх порушень із зазначенням вжитих заходів реагування (у разі виявлення порушень), наводиться інша додаткова інформація про діяльність політичної партії (за необхідності).

3. Виявлені порушення законодавства, державний контроль за дотриманням якого належить до компетенції Національного агентства, фіксуються в резолютивній частині висновку з обов’язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено.

4. У разі надходження від фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб, незалежно від форми власності, інформації про діяльність політичної партії, стосовно якої проводиться перевірка, уповноважена особа Національного агентства в межах своєї компетенції розглядає таку інформацію, перевіряє її та, у разі підтвердження достовірності, враховує у висновку.

5. Висновок підписується уповноваженою особою Національного агентства, яка провела перевірку звіту, та затверджується наказом Національного агентства.

6. У резолютивній частині висновку зазначаються виявлені грубі порушення встановлених вимог щодо оформлення звіту та/або недостовірні відомості про майно, кошти або витрати політичної партії в розмірі більше двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного календарного року.

Грубим порушенням встановлених вимог щодо оформлення звіту є:

подання звіту за підписом особи, яка не уповноважена його підписувати;

подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи;

неподання копій звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії у випадках, передбачених Законом.

7. В резолютивній частині висновку зазначається інформація щодо повідомлення відповідних державних органів про наявність ознак порушення вимог законодавства, якщо вжиття заходів реагування не належить до компетенції Національного агентства.

8. Висновок оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства не пізніше ніж на п’ятий день з дня його затвердження у межах загального строку, що не перевищує 60 днів з дня надходження звіту до Національного агентства, з вилученням з нього інформації з обмеженим доступом та знеособленням персональних даних.

9. На підставі висновку, затвердженого наказом Національного агентства, який містить факти, що є підставою для припинення або зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яка має право на таке державне фінансування статутної діяльності відповідно до Закону або отримує його, Національним агентством видається відповідний наказ.

У разі подання політичною партією, державне фінансування статутної діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках, передбачених Законом, звіту з усунутими недоліками (уточнюючий) за результатами перевірки такого звіту складається висновок не пізніше ніж через п’ять днів з дня подання такого звіту.

Затверджений наказом Національного агентства висновок про результати перевірки звіту з усунутими недоліками, в якому зафіксовано відсутність (усунення політичною партією) причин, які стали підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, є підставою для видання Національним агентством наказу про відновлення державного фінансування статутної діяльності відповідної політичної партії.

10. У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства, що є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, уповноважена особа Національного агентства забезпечує притягнення відповідної особи до адміністративної відповідальності в межах повноважень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

11. У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства, що є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, уповноважена особа Національного агентства в п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це відповідні органи (посадових осіб), уповноважені забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності.

12. У разі якщо вчинені політичною партією дії/бездіяльність не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство вносить припис керівнику відповідної політичної партії про усунення допущених порушень.

Керівник Департаменту

запобігання політичній

корупції

Г. Чорнуцька


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

14 січня 2021 року № 6/21

ВИСНОВОК

про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Керівник Департаменту

запобігання політичній

корупції

Г. Чорнуцька


Документи та файли

Сигнальний документ — f502775n83.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.02.2021 — 2021 р., № 11, стор. 168, стаття 487, код акта 102886/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 451/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 31.08.2021 № 553/21 "Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 17.09.2021 № 592/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 грудня 2019 року № 159/19". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 20.08.2021 № 539/21 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 03.11.2021 № 701/21 "Про внесення зміни в додаток до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 225/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.12.2021 № 794/21 "Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -