<<
>>

НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020

Документ актуальний на 24.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

24.02.2020  № 70/20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2020 р.

за № 228/34511

Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", статті 22 Закону України "Про звернення громадян" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 30 вересня 2016 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2016 року за № 1453/29583, що додаються.

2. Управлінню організаційно-адміністративного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Національного агентства

з питань запобігання корупції

О. Новіков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

24 лютого 2020 року № 70/20

ЗМІНИ

до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

1.

Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Голова та заступники Голови Національного агентства (далі - керівництво) під час особистого прийому громадян керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами.".

2. У пункті 3:

в абзаці першому слово "рішенням" замінити словом "наказом";

в абзаці другому слово "сайті" замінити словом "вебсайті".

3. У пункті 4 слова "заступника Голови, або члена Національного агентства" замінити словами "заступників Голови".

4. Пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

"6. Першочергово проводиться особистий прийом осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", осіб, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

7. Попередній запис на особистий прийом громадян до керівництва здійснює структурний підрозділ апарату Національного агентства, відповідальний за проведення особистого прийому громадян (далі - відповідальний підрозділ), не пізніше ніж за сім днів до дня прийому.".

5. У пункті 8:

в абзаці першому слова "працівником Відділу складається інформаційна картка заявника (додаток 1), в якій зазначається" замінити словами "працівник відповідального підрозділу складає інформаційну картку заявника (додаток 1), в якій зазначаються";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

6. Пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-19 вважати відповідно пунктами 9-18.

7. Абзац другий пункту 9 виключити.

8. У пункті 10:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.";

в абзаці третьому слово "поставлених" замінити словом "порушених".

9. Пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

"11. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника вносяться до інформаційної картки заявника та журналу обліку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (додаток 2).

Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). Інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Примірна форма повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (додаток 3) заповнюється заявником під час особистого прийому громадян.

Особистий прийом громадян проводиться за адресою: м. Київ, б-р Дружби Народів, 28.".

10. У пункті 13 слова "на його бажання" замінити словами "за його бажанням".

11. Пункти 15, 16 викласти в такій редакції:

"15. Відповідь на звернення, подане громадянином під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

16. Письмові та усні звернення, подані на особистому прийомі громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (додаток 4), передаються для реєстрації до структурного підрозділу апарату Національного агентства, до компетенції якого належить здійснення відповідних функцій.".

12. Пункт 17 після слів "поданого на особистому прийомі" доповнити словом "громадян".

13. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Облік прийому громадян здійснює відповідальний підрозділ.

Контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому громадян, здійснює структурний підрозділ апарату Національного агентства, до компетенції якого належить виконання таких функцій.

Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), прийняті під час особистого прийому громадян, систематично, але не менше ніж один раз на квартал, узагальнює та аналізує структурний підрозділ апарату Національного агентства, до компетенції якого належить здійснення відповідних функцій, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, вивчення громадської думки, удосконалення роботи Національного агентства.".

14. Доповнити Порядок після додатка 1 новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком 3.

У тексті Порядку посилання на додаток 2 замінити посиланням на додаток 3.

15. У додатках 1, 3 до Порядку слова "Керівник Департаменту організаційного та кадрового забезпечення Р.М. Ковальов" виключити.

16. Доповнити Порядок новим додатком 4, що додається.

Заступник

керівника управління -

керівник

організаційного відділу

Управління організаційно-

адміністративного забезпечення

В. Хорошилов

Додаток 2

до Порядку особистого прийому

громадян у Національному агентстві

з питань запобігання корупції

(пункт 11)

ЖУРНАЛ

обліку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

№ з/п

Дата прийому

Власне ім’я, прізвище посадової особи, яка здійснює особистий прийом

Власне ім’я, прізвище громадянина

Стислий зміст порушеного питання

Категорія звернення

Структурний підрозділ, головний виконавець (співвиконавець)

Дата передання звернення

Прийняті рішення з порушених у зверненні питань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 4

до Порядку особистого прийому

громадян у Національному агентстві

з питань запобігання корупції

(пункт 16)

УСНЕ ЗВЕРНЕННЯ,

подане на особистому прийомі громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

Дата і час надходження усного звернення

Власне ім’я, прізвище посадової особи, яка прийняла усне звернення

Власне ім’я, прізвище суб’єкта звернення (у разі якщо суб’єкт звернувся від імені та в інтересах юридичної особи, зазначаються найменування юридичної особи та посада суб’єкта звернення)

Місце проживання суб’єкта звернення (місцезнаходження юридичної особи), контактний телефон

Стислий зміст питання, щодо якого звернувся суб’єкт

Структурний підрозділ апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідальний за вирішення порушеного питання

_________________

(посада)

_______________

(підпис)

______________________

(власне імя, прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.03.2020 — 2020 р., № 21, стор. 134, стаття 794, код акта 98310/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 27.05.2020 № 223/20 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -