<<
>>

НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 26.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

29.01.2021  № 26/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2021 р.

за № 158/35780

Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частини третьої статті 51-1 Закону України «Про запобігання корупції»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що додається.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Романа СУХОСТАВЦЯ.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О. Новіков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань запобігання

корупції

29 січня 2021 року № 26/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2021 р.

за № 158/35780

ПОРЯДОК

проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

безпосередній керівник - найближчий керівник, якому прямо підпорядкована уповноважена особа;

декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі остання виправлена декларація), що подана відповідно до частини першої або другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон);

достовірність задекларованих відомостей - відсутність розбіжностей між відомостями, зазначеними у декларації, та відомостями, які відповідають дійсності або є правдивими, що підтверджено Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації, зокрема із правовстановлюючих документів, судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, інших джерел інформації;

заступник Голови Національного агентства - заступник Голови Національного агентства, до функціональних обов'язків якого належать питання здійснення заходів фінансового контролю;

недостовірні відомості у декларації - відомості, зазначені у декларації відповідно до статті 46 Закону, які не відповідають дійсності або є неправдивими, що підтверджено Національним агентством підчас проведення повної перевірки декларації, зокрема відомості, що відрізняються від відомостей, які містяться у правовстановлюючих документах, судових рішеннях, які набрали законної сили, індивідуально-правових актах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації;

самостійний структурний підрозділ - самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

структурний підрозділ - структурний підрозділ у межах самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

точність оцінки задекларованих активів - відповідність зазначеної в декларації вартості об'єктів декларування відомостям про ринкову вартість (ціну) таких або аналогічних об'єктів декларування на дату їх набуття, що отримані Національним агентством у встановленому законодавством порядку;

уповноважена особа - уповноважена особа Національного агентства, визначена відповідно до статті 13 Закону, до посадових обов'язків якої належить проведення заходів фінансового контролю.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

3. Національне агентство проводить повну перевірку декларацій через уповноважених осіб відповідно до цього Порядку.

II. Порядок проведення повної перевірки декларації

1. Складовими предмета повної перевірки декларації є:

1) з'ясування достовірності задекларованих відомостей;

2) з'ясування точності оцінки задекларованих активів;

3) перевірка на наявність конфлікту інтересів;

4) перевірка на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

2. Повна перевірка проводиться щодо декларацій, відібраних Національним агентством у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, у тому числі з таких підстав, визначених Законом:

1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або займає посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб'єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);

4) отримано інформацію від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення недостовірних відомостей у декларації. Розгляд отриманої інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства;

5) Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя такого суб'єкта декларування.

3. У разі наявності однієї з підстав для проведення повної перевірки відібрані Національним агентством у порядку черговості на підставі оцінки ризиків декларації для обов'язкової повної перевірки розподіляються автоматизовано уповноваженим особам для проведення такої перевірки.

Якщо повна перевірка стосується декларації суб'єкта декларування, щодо інших декларацій якого у цей час проводиться повна перевірка, то нова перевірка розподіляється уповноваженій особі, яка проводить перевірку інших декларацій такого суб'єкта декларування.

4. Національне агентство під час проведення повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, з урахуванням всіх складових предмета повної перевірки, що визначені в пункті 1 цього розділу.

5. Повна перевірка декларації передбачає такі дії:

1) аналіз відомостей про об'єкти декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, з судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, інших джерел, що можуть містити інформацію про об'єкти декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації;

2) створення, збирання, одержання, використання та інша обробка документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, у тому числі за допомогою автоматизованих засобів, яка є необхідною для повної перевірки декларації, з використанням джерел інформації, визначених у цьому Порядку;

3) звернення у разі необхідності до посадових та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань для отримання письмових пояснень, їх розгляд і врахування з урахуванням іншої отриманої інформації під час проведення повної перевірки декларації відповідно до цього Порядку;

4) звернення у разі необхідності до суб'єкта декларування для отримання пояснень та копій підтвердних документів, їх розгляд і врахування з урахуванням іншої отриманої інформації під час проведення повної перевірки декларації відповідно до цього Порядку.

6. Під час повної перевірки декларації Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, інших джерел, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у декларації;

2) документи та/або інформація, надані суб'єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей, а також законності джерел отриманих доходів;

3) документи та/або інформація, у тому числі з обмеженим доступом, що надходять (отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі:

отримані Національним агентством під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї, іншими особами;

зібрані під час здійснення контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, моніторингу способу життя суб'єкта декларування;

зібрані в результаті розгляду повідомлень викривачів, інших суб'єктів звернення;

отримані під час реалізації повноважень щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень щодо запобігання корупції;

6) інформація та/або документи, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання у документах Національного агентства на які наданий слідчим, детективом або прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

7. У разі неможливості встановлення вартості незадекларованих активів з джерел, визначених у підпунктах 1-3, 5, 6 пункту 6 цього розділу, Національне агентство відповідно до законодавства може залучити спеціалістів та експертів.

8. У разі неможливості одержання у межах строку проведення повної перевірки відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство проводить повну перевірку декларації відповідно до наявних у нього відомостей, про що зазначається у довідці про результати проведення повної перевірки декларації.

У разі одержання нової інформації після завершення повної перевірки декларації Національне агентство вживає заходів за наявності відповідних підстав щодо проведення повторної повної перевірки декларації в частині отриманої нової інформації.

9. З метою здійснення повної перевірки декларації уповноважена особа Національного агентства має право направляти запити про надання документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань. Зазначені суб'єкти зобов'язані надати запитувані Національним агентством документи (копії документів) чи інформацію упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту.

Під час здійснення повної перевірки уповноважена особа Національного агентства має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені суб'єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації, у тому числі для з'ясування дотримання суб'єктом декларування вимог статей 23, 25, 26, 36 Закону, а також перевірки на незаконне збагачення чи необґрунтованість активів.

10. Повна перевірка декларації проводиться в частині об'єктів декларування, які не були охоплені повною перевіркою декларацій цього суб'єкта декларування попередніх періодів, крім випадку, коли Національне агентство отримало нову інформацію щодо об'єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були доступні під час проведення попередньої перевірки.

11. Інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством.

12. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації. Такий запит направляється за підписом Голови Національного агентства чи заступника Голови Національного агентства.

З метою проведення повної перевірки уповноважена особа має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав.

13. Достовірність задекларованих відомостей перевіряється шляхом порівняння зазначених у декларації відомостей з даними, отриманими Національним агентством під час проведення контролю та повної перевірки декларації.

14. При встановленні точності оцінки задекларованих суб'єктом декларування активів Національне агентство аналізує та порівнює відомості щодо вартості задекларованих активів з ринковою вартістю (ціною) таких або аналогічних активів на дату їх набуття.

У разі неможливості самостійного встановлення ринкової вартості (ціни) задекларованих активів на дату їх набуття за наявності обґрунтованих сумнівів щодо точності задекларованих активів, у тому числі з урахуванням отриманої інформації, Національне агентство відповідно до законодавства може залучати спеціалістів та експертів.

Перевірка на точність оцінки здійснюється щодо задекларованих активів, що належать:

суб'єкту декларування на праві власності;

іншим юридичним чи фізичним особам, якщо Національне агентство встановило ознаки того, що набуття цих активів відбулось за дорученням суб'єкта декларування або суб'єкт декларування може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

15. Перевірка на наявність конфлікту інтересів полягає у встановленні на підставі даних, що зазначені або повинні бути зазначені в декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо одержання подарунків, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств чи корпоративних прав, передбачених статтями 23, 25, 26, 36 Закону.

Уразі виявлення під час повної перевірки реального чи потенційного конфлікту інтересів суб'єкта декларування уповноважена особа інформує про це структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції контролю за дотриманням законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

16. Ознаки незаконного збагачення або необґрунтованості активів під час повної перевірки декларації встановлюються шляхом визначення вартості активів, що набуті суб'єктом декларування, та порівняння її з інформацією про отримані таким суб'єктом декларування та членами його сім'ї законні доходи відповідно до декларацій такого суб'єкта декларування та інших відомостей, отриманих під час повної перевірки.

При цьому враховується вартість активів, набутих після набрання чинності Законом України від 31 жовтня 2019 року № 263-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів», а також визначення термінів, що наведені в Кримінальному кодексі України та Цивільному процесуальному кодексі України.

Встановлення ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів здійснюється щодо декларацій, поданих особами, які зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону.

17. У разі виявлення Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації можливих недостовірних відомостей у декларації, неточної оцінки задекларованих активів, порушення вимог статей 23, 25, 26, 36 Закону, ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, уповноважена особа направляє відповідному суб'єкту декларування запит з пропозицією надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів відповідно до Закону. Такий запит направляється суб'єкту декларування за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), чи електронного зв'язку або на поштову адресу у строк не пізніше 15 робочих днів до дня завершення основного або продовженого строку проведення повної перевірки.

Суб'єкт декларування має право надати або надіслати за допомогою програмних засобів Реєстру чи електронного зв'язку пояснення, копії документів не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання відповідного запиту Національного агентства.

Надані суб'єктом декларування письмові пояснення, копії підтвердних документів є обов'язковими до розгляду Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації.

У разі ненадання суб'єктом декларування письмових пояснень, копій підтвердних документів Національне агентство проводить повну перевірку на підставі наявних відомостей.

Надання суб'єктом декларування пояснень, копій підтвердних документів, іншої інформації після завершення строку повної перевірки не є підставою для проведення повторної повної перевірки декларації.

18. Днем початку строку проведення повної перевірки декларації вважається наступний робочий день за днем автоматизованого розподілу обов'язку щодо її проведення на уповноважену особу.

Повна перевірка повинна бути завершена у строк не більше ніж 120 календарних днів з дня початку строку перевірки.

За наявності підстав, визначених в цьому Порядку, керівник структурного підрозділу за погодженням із заступником Голови Національного агентства може продовжити строк проведення повної перевірки на підставі обґрунтованої доповідної записки уповноваженої особи, яка здійснює повну перевірку декларації, на загальний сукупний строк не більше ніж 60 календарних днів.

У разі продовження строку повної перевірки його перебіг розпочинається наступного календарного дня після спливу строку.

19. Повторна повна перевірка проводиться в частині інформації, яка може бути перевірена і раніше не перевірялася та/або перевірка якої не була завершена. Повторна повна перевірка проводиться відповідно до всіх складових предмета повної перевірки.

Днем початку строку проведення повторної повної перевірки вважається наступний робочий день за днем автоматизованого розподілу обов'язку щодо її проведення на уповноважену особу.

Повторна повна перевірка проводиться за процедурою та в строки, визначені для повної перевірки.

У разі виявлення за результатами повторної повної перевірки недостовірних відомостей у декларації, ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів, уповноважена особа зазначає у довідці, складеній за її результатами, висновки з урахуванням сукупності результатів проведених повної і повторної повної перевірки декларації.

20. Строк проведення повної перевірки може бути продовжено у таких випадках:

1) якщо не отримано документів або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, на запит Національного агентства до:

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань;

суб'єкта декларування з пропозицією надати пояснення, підтвердні документи;

2) якщо до завершення строку перевірки суд не ухвалив рішення щодо розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, на підставі звернення Національного агентства до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

3) якщо до завершення строку повної перевірки уповноважена особа, яка здійснює повну перевірку не отримала від банківської установи інформацію про розкриття банківської таємниці;

4) якщо не одержано відповіді на запит про отримання від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації, або у зв'язку з необхідністю перекладу українською мовою отриманих документів, інформації;

5) якщо не отримано висновку щодо вартості активів, у тому числі ринкової;

6) у разі неможливості проведення повної перевірки уповноваженою особою, на яку було розподілено обов'язок проведення такої перевірки, у таких випадках:

тимчасова непрацездатність уповноваженої особи у зв'язку з хворобою, її відрядження або відпустка упродовж більше ніж 24 календарних днів;

звільнення, переведення на іншу посаду уповноваженої особи;

наявність в уповноваженої особи потенційного або реального конфлікту інтересів у зв'язку з проведенням повної перевірки, що з'ясувалось під час її проведення.

У разі продовження строку проведення повної перевірки з підстави, визначеної в підпункті 6 цього пункту, керівник самостійного структурного підрозділу ініціює проведення повторного автоматизованого розподілу обов'язку з проведення повної перевірки. Рішення щодо проведення повторного автоматизованого розподілу приймає Голова Національного агентства або за його дорученням заступник Голови Національного агентства.

III. Результати проведення повної перевірки декларації

1. За результатами проведення повної перевірки декларації, у тому числі повторної, уповноважена особа складає та підписує довідку про результати проведення повної перевірки декларації у двох примірниках, один з яких після погодження відповідно до пункту 3 цього розділу надсилається суб'єкту декларування.

Довідка складається та підписується не пізніше ніж на 10 робочий день з дня закінчення основного або продовженого строку повної перевірки.

Довідка може бути складена і підписана до закінчення основного або продовженого строку повної перевірки.

2. Довідка повинна містити таку інформацію:

підстави для проведення повної перевірки;

дату початку та завершення строку повної перевірки;

відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизованого розподілу, якщо він проводився);

джерела інформації, що були використані під час проведення повної перевірки;

перелік запитів, на які на дату завершення строків проведення повної перевірки не отримано відповіді;

виявлені недостовірні відомості у декларації, неточність оцінки задекларованих активів, встановлені ознаки конфлікту інтересів, незаконного збагачення або необґрунтованості активів, з наведенням відповідного обґрунтування та посиланням на джерела інформації, врахування пояснень суб'єкта декларування (у разі їх надання);

висновок за результатами повної перевірки.

3. Уповноважена особа не пізніше наступного робочого дня після складення та підписання довідки подає її для погодження безпосередньому керівнику.

Безпосередній керівник повинен упродовж 5 робочих днів з дня отримання довідки погодити її або повернути з мотивованим обґрунтуванням відмови в її погодженні.

У разі відмови безпосереднього керівника погодити довідку уповноважена особа упродовж 2 робочих днів повинна врахувати зауваження і подати довідку на повторне погодження або в разі незгоди чи неприйняття безпосереднім керівником рішення щодо погодження довідки у встановлений у цьому пункті строк передати довідку на погодження керівнику, вищому за рівнем.

Такий керівник повинен упродовж 5 робочих днів з дня отримання довідки погодити її або повернути з мотивованим обґрунтуванням відмови в її погодженні.

У разі відмови вищого за рівнем керівника погодити довідку уповноважена особа упродовж 2 робочих днів повинна врахувати зауваження і подати довідку на повторне погодження або в разі незгоди чи у випадку неприйняття керівником, вищим за рівнем, рішення щодо погодження довідки у встановлений в цьому пункті строк передати довідку на погодження Голові Національного агентства або заступнику Голови Національного агентства.

Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства протягом 10 робочих днів ухвалює остаточне рішення та погоджує довідку або надає доручення щодо внесення до неї виправлень, які повинні бути внесені у строк не більше ніж 10 робочих днів.

У разі виявлення у погодженій довідці описки чи арифметичної помилки уповноважена особа складає акт, в якому зазначає, у чому полягає описка чи арифметична помилка, і наводить правильну інформацію. Зміна висновку, викладеного у довідці, не обумовлена опискою чи арифметичною помилкою, не допускається. Акт підписують уповноважена особа і керівник самостійного структурного підрозділу та затверджує Голова або заступник Голови Національного агентства. Про складення і затвердження акта за допомогою програмних засобів Реєстру або електронного зв'язку повідомляється суб'єкт декларування та інші зацікавлені особи (за потреби).

4. У разі встановлення під час проведення повної перевірки обставин, які свідчать про те, що особа, декларація якої перевіряється, не є суб'єктом декларування, або у разі, якщо розпочато перевірку декларації, яка не підлягає повній перевірці, а також, якщо повна перевірка декларації проведена раніше, її результати затверджені та відсутні підстави для проведення повторної повної перевірки, уповноважена особа складає довідку про припинення повної перевірки декларації без затвердження її результатів, яка погоджується в порядку, визначеному в пункті 3 цього розділу.

Довідка про припинення повної перевірки декларації без затвердження результатів повинна містити таку інформацію:

підстави для проведення повної перевірки;

дату початку строку повної перевірки;

відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизованого розподілу, якщо він проводився);

джерела інформації, що були використані під час проведення повної перевірки; підстави для припинення повної перевірки.

Копія довідки про припинення повної перевірки декларації без затвердження її результатів направляється особі, яка подала декларацію.

5. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції Національного агентства та повноважень посадових осіб структурного підрозділу, який проводив перевірку, уповноважена особа, яка здійснювала таку перевірку, упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження довідки, розпочинає збір даних для встановлення наявності підстав для складення протоколу про таке правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі наявності зазначених підстав уповноважена особа складає відповідний протокол і направляє його до суду в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції посадових осіб інших структурних підрозділів апарату Національного агентства, уповноважена особа, яка здійснювала таку перевірку, упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження довідки, передає інформацію та матеріали перевірки до такого структурного підрозділу.

У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції інших органів, уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження довідки, складає та підписує відповідний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, у двох примірниках.

Обґрунтований висновок повинен містити таку інформацію:

підстави для проведення повної перевірки;

дату початку та завершення строку повної перевірки;

відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизованого розподілу, якщо він проводився);

виявлені порушення, обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб'єкта декларування (уразі їх надання);

висновок за результатами повної перевірки.

Обґрунтований висновок одразу після підписання уповноваженою особою передається на погодження керівнику, який погодив довідку.

Обґрунтований висновок погоджується в строк не пізніше 5 робочих днів з наступного робочого дня за днем його підписання уповноваженою особою.

Після погодження обґрунтованого висновку його затверджує Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства. Затверджений обґрунтований висновок разом із відповідними матеріалами надсилається іншим відповідним спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

6. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження довідки, складає та підписує відповідний обґрунтований висновок у двох примірниках.

Обґрунтований висновок повинен містити таку інформацію:

підстави для проведення перевірки;

дату початку та завершення строку перевірки;

відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизованого розподілу, якщо він проводився);

виявлені порушення, обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб'єкта декларування (у разі їх надання);

висновок за результатами перевірки.

Обґрунтований висновок одразу після підписання уповноваженою особою передається на погодження керівнику, який погодив довідку.

Обґрунтований висновок погоджується в строк не пізніше 5 робочих днів з наступного робочого дня за днем його підписання уповноваженою особою.

Після погодження обґрунтованого висновку його затверджує Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства. Затверджений обґрунтований висновок разом із відповідними матеріалами надсилається до органу досудового розслідування з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

7. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак порушення вимог Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, порушення інших вимог Закону, що не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність, уповноважена особа, яка проводила перевірку, упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження довідки, передає таку інформацію та відповідні матеріали перевірки до відповідного структурного підрозділу апарату Національного агентства для розгляду питання щодо наявності підстав для вжиття заходів реагування.

8. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак необґрунтованості активів уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження відповідної довідки після завершення перевірки, надсилає суб'єкту декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або електронного зв'язку запит про надання протягом 10 робочих днів письмового пояснення за таким фактом із відповідними доказами.

У разі ненадання суб'єктом декларування у зазначений строк письмових пояснень і доказів чи надання їх не в повному обсязі (у тому числі якщо надані докази не спростовують висновок про наявність ознак необґрунтованості активів) керівник, який погодив довідку, упродовж 10 робочих днів після завершення строку для надання письмових пояснень суб'єктом декларування направляє відповідні матеріали до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або у визначених законом випадках - Офісу Генерального прокурора. При цьому такий керівник порушує перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Таке повідомлення має містити відомості про:

підстави для проведення перевірки;

дату початку та завершення строку перевірки;

виявлені порушення, обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб'єкта декларування (у разі їх надання);

висновок за результатами перевірки.

9. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб'єкт декларування.

10. На офіційному вебсайті Національного агентства оприлюднюється довідка про результати проведення повної перевірки, у тому числі повторної, упродовж 10 робочих днів з дня її погодження, а також інформація про те, чи було направлено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інші вжиті заходи реагування, крім конфіденційної інформації про фізичну особу та з дотриманням вимог статті 52-1 Закону.

Уразі внесення виправлень у довідку відповідний акт оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства упродовж 10 робочих днів з дня його затвердження.

11. Про необхідність подання декларації з достовірними відомостями відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 45 Закону в разі виявлення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство повідомляє суб'єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або електронного зв'язку.

12. Інформація, отримана під час здійснення перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.

IV. Облік та контроль повних перевірок декларацій

1. Облік проведення повних перевірок та їх результатів, облік повних перевірок, що були припинені, здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - журнал), який ведеться у письмовій або електронній формі.

Журнал повинен містити інформацію про:

уповноважену особу, яка проводила повну перевірку декларації;

особу, стосовно якої проводилась повна перевірка;

тип та рік декларації, що перевірялась;

дату, номер довідки;

результати перевірки декларації;

дату направлення та найменування спеціально уповноваженого органу у сфері протидії корупції, до якого направлено обґрунтований висновок (за наявності);

дату направлення та найменування суду, до якого направлено протокол про адміністративне правопорушення (у разі складення).

Журнал у письмовій формі має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом працівника, відповідального за його ведення. У разі ведення журналу в електронній формі має бути передбачено накладення кваліфікованого електронного підпису такої особи з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

2. Контроль за своєчасністю проведення повних перевірок здійснюють керівник структурного підрозділу, керівник самостійного структурного підрозділу, заступник Голови Національного агентства та Голова Національного агентства. Такий контроль здійснюється шляхом аналізу даних про перебіг проведення перевірки уповноваженою особою відповідно до даних журналу або даних електронних звітів, що формуються за допомогою програмних засобів Реєстру, та вивчення матеріалів перевірки.

У разі виявлення під час такого аналізу бездіяльності уповноваженої особи, зокрема відсутності упродовж 30 календарних днів будь-яких заходів з проведення повної перевірки за наявності підстав, керівник самостійного структурного підрозділу може ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності особи, яка вчинила бездіяльність, та процедуру проведення повторного автоматизованого розподілу повної перевірки на іншу уповноважену особу. Рішення щодо проведення повторного автоматизованого розподілу перевірки декларації приймає Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства за власною ініціативою або на підставі обґрунтованої доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу.

Керівник Юридичного управління

Я. Любченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.02.2021 — 2021 р., № 13, стор. 281, стаття 566, код акта 102980/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 31.03.2022 № 122/22 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 451/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 31.08.2021 № 553/21 "Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2021 № 592/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 грудня 2019 року № 159/19". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 20.08.2021 № 539/21 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 03.11.2021 № 701/21 "Про внесення зміни в додаток до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 225/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 10.12.2021 № 794/21 "Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -