<<
>>

РІШЕННЯ від 17.05.2019 № 1382 "Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019

Документ актуальний на 30.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

17.05.2019  № 1382

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2019 р.

за № 625/33596

Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8, абзацу другого частини другої статті 37 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Кодекс етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Управлінню персоналом подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О.А.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О.А. Мангул

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Р. Іллічов

Г.В. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства

з питань запобігання корупції

17 травня 2019 року № 1382

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2019 р.

за № 625/33596

КОДЕКС

етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції

I.

Загальні положення

1. Цей Кодекс визначає сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - працівники Національного агентства) під час виконання ними своїх службових повноважень.

2. Цей Кодекс ґрунтується на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та у сфері запобігання корупції, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333.

3. Дотримання вимог цього Кодексу працівниками Національного агентства, які є державними службовцями, враховується під час проведення щорічного оцінювання результатів їх службової діяльності.

4. Працівники Національного агентства під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані керуватися такими принципами:

патріотизм;

пріоритетність інтересів;

субординація;

толерантність;

гідна поведінка;

доброчесність;

політична нейтральність;

прозорість і підзвітність;

професіоналізм.

II. Принципи етичної поведінки працівників Національного агентства

1. Принцип патріотизму:

чесне служіння і вірність народу України;

забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій Національного агентства;

сприяння реалізації прав і законних інтересів громадян, об’єднань громадян та інших юридичних осіб;

повага до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, недопущення свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог;

формування позитивного іміджу держави;

шанування народних звичаїв і національних традицій;

повага до державних символів України;

використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків.

2. Принцип пріоритетності інтересів полягає у:

спрямованості дій на захист публічних інтересів;

пріоритеті інтересів держави, Національного агентства з питань запобігання корупції над особистими, приватними або корпоративними інтересами.

3. Принцип субординації:

підпорядкування своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки, виконання письмових та усних доручень керівника, виданих в межах його повноважень, та дотримання встановлених строків виконання таких доручень;

повідомлення безпосереднього керівника про доручення, отримані від керівника вищого рівня.

У разі виникнення сумніву щодо законності виданого керівником доручення працівник Національного агентства, який є державним службовцем, повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати таке доручення. Одночасно з виконанням такого доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня.

При отриманні для виконання рішень чи доручень, які працівник Національного агентства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, такий працівник зобов’язаний утриматися від виконання незаконних рішень чи доручень керівництва та негайно у письмовій формі повідомити про це Голову Національного агентства.

4. Принцип толерантності:

доброзичливе ставлення до оточуючих, співпереживання;

відмова від агресивності у будь-яких проявах;

неприйняття соціальної несправедливості та зверхності у будь-яких проявах.

5. Принцип гідної поведінки:

повага до гідності інших осіб;

повага до приватного життя інших осіб;

ввічливість та дотримання високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації);

доброзичливість, запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

підтримання сприятливого морально-психологічного клімату у колективі, утримання від будь-яких дій, зокрема поширення інформації, які компрометують, принижують професійну гідність і авторитет колективу чи окремих працівників;

недопущення під час виконання своїх службових повноважень дій і вчинків, які можуть зашкодити роботі чи негативно вплинути на репутацію працівників Національного агентства;

забезпечення належного зовнішнього вигляду, використання офіційно-ділового стилю в одязі відповідно до загальноприйнятих вимог пристойності.

6. Принцип доброчесності:

чесність, моральність та добропорядність;

неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;

раціональне і дбайливе використання державної власності, постійне підвищення ефективності її використання;

неприпустимість використання службового становища в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використання свого статусу та інформації про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

нерозголошення та невикористання працівниками Національного агентства інформації в інший спосіб, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, у тому числі після припинення своєї діяльності (крім випадків, установлених законом);

недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

7. Принцип політичної нейтральності:

недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення;

відмова від публічної демонстрації політичних переконань або поглядів;

дотримання обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом;

недопущення використання свого службового становища в політичних цілях у будь-який спосіб.

8. Принцип прозорості і підзвітності полягає у відкритості та доступності інформації про діяльність працівників Національного агентства, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.

9. Принцип професіоналізму:

добросовісне, чесне та професійне виконання працівниками Національного агентства своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;

постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою та удосконалення організації своєї діяльності;

недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

Заступник

керівника управління -

керівник відділу кадрової

роботи Управління персоналом

О.П. Бойко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2019 — 2019 р., № 52, стор. 186, стаття 1824, код акта 95025/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 605 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.01.2019 № 43 "Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 609 "Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 05.07.2019 № 1901 "Про внесення зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -