<<
>>

РІШЕННЯ від 18.01.2019 № 43 "Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019

Документ актуальний на 12.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

18.01.2019  № 43

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2019 р.

за № 321/33292

Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг

Відповідно до статей 11, 12 Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», на виконання пункту 8 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 787-р, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Регламент взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що додається.

2. Управлінню інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О.А.

Голова

О.А.

Мангул

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра юстиції України

Т.в.о. Голови  Державної регуляторної

служби України

Голова Державного агентства з питань

електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

О. Сукманова

В. Загородній

О. Риженко

Л.О. Євдоченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

18 січня 2019 року № 43

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2019 р.

за № 321/33292

РЕГЛАМЕНТ

взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг

I. Загальні положення

1. Цей Регламент визначає порядок взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі - Надавач послуг) щодо забезпечення електронної ідентифікації суб’єктів декларування в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), та подання до нього електронних документів.

2. Цей Регламент розроблено відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», з метою забезпечення реалізації прав та обов’язків суб’єктів декларування й підтримки функціональних можливостей Реєстру.

3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

4. Електронна ідентифікація суб’єктів декларування у Реєстрі, доступ до власного персонального електронного кабінету та подання електронних документів здійснюються з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), який надається Надавачем послуг.

5. Розділ II цього Регламенту поширюється на Надавачів послуг, інтероперабельність між інформаційно-телекомунікаційними системами яких та Реєстром забезпечено.

II. Особливості умов цього Регламенту

1. Національне агентство розміщує на своїх офіційних інформаційних ресурсах інформацію щодо засобів КЕП, сумісність яких із програмним забезпеченням Реєстру забезпечена за результатами тестування адміністратором Реєстру.

2. Адміністратор Реєстру надає Національному агентству зазначену в пункті 1 цього розділу інформацію та її оновлює.

3. Офіційні інформаційні ресурси Надавачів послуг мають містити посилання на офіційні інформаційні ресурси Національного агентства, де розміщена інформація щодо засобів КЕП, сумісних із програмним забезпеченням Реєстру.

4. Національне агентство та Надавач послуг:

визначають осіб, відповідальних за взаємодію з питань надання електронних довірчих послуг;

обмінюються контактною інформацією (номери телефонів, адреси електронної пошти) щодо таких осіб шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку або телекомунікаційними мережами загального користування.

5. Надавачі послуг надають Національному агентству засоби КЕП та/або інші засоби й дані, необхідні для тестування під час роботи з Реєстром, засобами поштового зв’язку або телекомунікаційними мережами загального користування, та за потреби оновлюють їх.

6. У разі зміни власних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Надавачі послуг протягом 24 годин інформують Національне агентство та адміністратора Реєстру про їх зміну та розміщення.

7. Інформація про стан функціонування Реєстру (в тому числі щодо проведення планових регламентних або аварійно-відновлювальних робіт) розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua).

8. Інформація щодо проведення планових регламентних робіт в інформаційно-телекомунікаційних системах Надавачів послуг надається Національному агентству шляхом надсилання повідомлення електронною поштою не пізніше ніж за 72 години до початку проведення таких робіт у період подання щорічних декларацій, визначений Законом України «Про запобігання корупції», та не пізніше ніж за 24 години в інший час.

9. Планові регламентні роботи в інформаційно-телекомунікаційних системах Надавачів послуг у робочий час не повинні тривати більше ніж 3 години у період подання щорічних декларацій, визначений Законом України «Про запобігання корупції», та більше ніж 6 годин в інший час.

10. Інформація щодо проведення аварійно-відновлювальних робіт в інформаційно-телекомунікаційних системах Надавачів послуг надається Національному агентству шляхом надсилання повідомлення електронною поштою невідкладно після початку проведення таких робіт.

11. Аварійно-відновлювальні роботи у Надавачів послуг мають бути виконані у стислі строки з подальшим інформуванням Національного агентства шляхом надсилання повідомлення про завершення таких робіт електронною поштою.

III. Забезпечення інтероперабельності між інформаційно-телекомунікаційними системами Надавачів послуг та Реєстром

1. Надавач послуг, який має намір забезпечити інтероперабельність між власною інформаційно-телекомунікаційною системою та Реєстром, надсилає Національному агентству засобами поштового зв’язку лист, у якому обов’язково зазначаються контактні дані особи, визначеної Надавачем послуг відповідальною за взаємодію з питань надання електронних довірчих послуг. До листа додаються засоби КЕП та/або інші засоби й дані Надавача послуг, необхідні для тестування і забезпечення сумісності під час роботи з Реєстром.

Національне агентство розглядає лист у місячний строк. Якщо лист відповідає вимогам, встановленим абзацом першим цього пункту, Національне агентство повідомляє Надавача послуг про здійснення адміністратором Реєстру заходів щодо забезпечення інтероперабельності між інформаційно-телекомунікаційною системою Надавача послуг та Реєстром. Якщо лист Надавача послуг не відповідає вимогам, встановленим абзацом першим цього пункту, Національне агентство повідомляє про це Надавача послуг. Надавач послуг може повторно звернутись до Національного агентства, оформивши лист відповідно до вимог, встановлених абзацом першим цього пункту.

2. Якщо Надавач послуг здійснює надання користувачам кваліфікованих електронних довірчих послуг кількох найменувань засобів КЕП, необхідно забезпечити інтероперабельність як мінімум одного найменування таких засобів із Реєстром.

У разі потреби для забезпечення сумісності засобів КЕП з Реєстром можуть залучатись розробники таких засобів за їх згодою.

3. Перелік Надавачів послуг, які забезпечили інтероперабельність власних інформаційно-телекомунікаційних систем та засобів КЕП із програмним забезпеченням Реєстру, публікується та за потреби оновлюється адміністратором Реєстру на сторінці Реєстру в мережі Інтернет (https://portal.nazk.gov.ua).

4. Національне агентство відслідковує інформацію про припинення Надавачами послуг діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Припинення Надавачем послуг діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг є підставою для припинення інтероперабельності між інформаційно-телекомунікаційною системою Надавача послуг та Реєстром.

В.о. керівника Управління

інформаційно-аналітичних

систем та захисту інформації

Т.М. Брижатюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.04.2019 — 2019 р., № 31, стор. 357, стаття 1126, код акта 94131/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 04.05.2020 № 167/20 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 19.05.2020 № 204/20 "Про затвердження Змін до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 26.05.2020 № 220/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 жовтня 2017 року № 1024". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 28.05.2020 № 225/20 "Про визначення термінів, що вживаються у Законі України "Про політичні партії в Україні"та законодавстві України про вибори". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 27.05.2020 № 223/20 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 29.07.2020 № 325/20 "Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 05.08.2020 № 337/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 грудня 2018 року № 3207". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 605 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -