<<
>>

НАКАЗ від 03.03.2017 № 77 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2017

Документ актуальний на 03.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017  № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 березня 2017 р.

за № 409/30277

Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, з метою вдосконалення порядку застосування його окремих норм НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 березня 2012 року № 75, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 592/20905 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню кадрів та Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

І. Разінков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

03.03.2017  № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 березня 2017 р.

за № 409/30277

ЗМІНИ

до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

1.

У розділі І:

1) в абзаці першому, в першому та другому реченнях пункту 1.3 слова “присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)” замінити словами “присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні”;

2) у пункті 1.4:

абзац другий викласти у такій редакції:

“Питання залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік розглядається один раз на рік.”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім - восьмим такого змісту:

“Управління кадрів складає та до 01 вересня поточного року надсилає до структурних підрозділів списки військовослужбовців, які наступного року досягають граничного віку перебування на військовій службі (додаток 5 до цієї Інструкції).

Керівники структурних підрозділів доводять відповідну інформацію до військовослужбовців, зазначених у списках, та з’ясовують їх бажання щодо подальшого проходження військової служби.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та виявили бажання бути залишеними на військовій службі понад граничний вік у межах строків, визначених пунктом 7 Положення, до 10 вересня поточного року у порядку підлеглості подають про це рапорти, які після розгляду керівниками структурних підрозділів з відповідними пропозиціями (клопотаннями, одночасно внесеними до списків) разом зі списками повертаються до Управління кадрів до 01 жовтня поточного року.

На підставі отриманих рапортів військовослужбовці в установленому порядку направляються та до 20 листопада поточного року проходять медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

Після отримання довідки військово-лікарської комісії про результати проходження медичного огляду співробітник Управління кадрів повідомляє начальника, у підпорядкуванні якого військовослужбовець проходить військову службу, про що робить відмітку на звороті довідки із зазначенням відповідного начальника, якого повідомлено, дати повідомлення та долучає довідку до рапорту військовослужбовця.

Військовослужбовці, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, включаються до списків військовослужбовців, залишених на військовій службі понад граничний вік (додаток 18 до цієї Інструкції), які складаються Управлінням кадрів у грудні поточного року та доповідаються керівництву СЗРУ.”.

У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-одинадцятим.

2. Пункт 3.1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

“3.1. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які займають відповідні штатні посади, здійснюється на підставі списків військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань (додаток 19 до цієї Інструкції).”.

3. Доповнити розділ ІV новим пунктом 4.6 такого змісту:

“4.6. Призначення на нижчі посади військовослужбовців, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність і які протягом року не виправили своєї поведінки зразковим виконанням військового обов’язку і стягнення не відіграло своєї ролі, стосовно яких не прийняті рішення про звільнення з військової служби, здійснюються на підставі мотивованих рапортів за ініціативою керівників підрозділів, де вони проходять військову службу, або керівників, у розпорядженні яких вони перебувають. Керівники цих підрозділів у місячний строк після закінчення року від дня застосування до військовослужбовців дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службову відповідність подають мотивовані рапорти з пропозиціями щодо переміщення військовослужбовців на нижчі посади начальникам, зазначеним у пункті 42 Положення, якими здійснюються призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення. На підставі рішень зазначених начальників оформлюються подання до призначення на посаду з урахуванням вимог пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції.”.

У зв’язку з цим пункти 4.6-4.8 вважати відповідно пунктами 4.7-4.9.

4. У розділі VІІ:

1) абзац третій пункту 7.1 виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

2) абзац перший пункту 7.2 викласти в такій редакції:

“7.2. Перед підготовкою подання до звільнення військовослужбовців з військової служби документи (рапорти та аркуші співбесід) щодо їх звільнення з військової служби подаються начальникам, яким надано право звільнення відповідних категорій військовослужбовців з військової служби.”;

3) абзац п’ятий пункту 7.3 доповнити словами “, а з особами офіцерського складу, які проходять військову службу у підрозділах 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, - безпосередніми (прямими) начальниками, начальниками цих служб або їх заступниками;”;

4) пункт 7.5 доповнити новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

“мотивованих рапортів з рішенням начальників, зазначених у пункті 7.1 розділу VII цієї Інструкції, щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність - і які протягом року не виправили своєї поведінки зразковим виконанням військового обов’язку і стягнення не відіграло своєї ролі, стосовно яких не прийняті рішення про переміщення на нижчі посади;

повідомлення режимно-секретного органу СЗРУ щодо військовослужбовців, яким скасовано допуск до державної таємниці, якщо виконання покладених на військовослужбовців обов’язків вимагає доступу до державної таємниці.”.

5. У додатках:

1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

2) у додатку 4:

у назві слова “присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)” замінити словами “присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні”;

у пункті 3:

абзац другий після слів “чергового військового звання” доповнити словами “у порядку заохочення, поновлення у військовому званні”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“У поданні до присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення зазначається також, за які конкретні заслуги або показники в роботі військовослужбовець подається до присвоєння звання, чи присвоювалося раніше військове звання в такому порядку і яке.”;

3) додаток 5 викласти у новій редакції, що додається;

4) пункт 2 додатка 6 викласти у такій редакції:

“2. Начальник ФЕУ: ________________________________________________

начальник 1 відділу бухгалтерської служби _____________________________

начальник 2 відділу бухгалтерської служби _____________________________

начальник бухгалтерської служби _____________________________________

начальник 1 служби ________________________________________________

начальник 2 служби ________________________________________________

начальник 3 відділу _________________________________________________

начальник 4 групи _________________________________________________”;

5) пункт 2 додатка 8 викласти у такій редакції:

“2. Начальник фінансового підрозділу Інституту СЗРУ___________________

Начальник 2 відділу бухгалтерської служби ФЕУ (за потреби)____________”;

6) у додатку 9:

після слів “в межах СЗР України” доповнити словами “зокрема до іншого структурного підрозділу, підрозділу регіонального дислокування, 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру”;

доповнити додаток новим пунктом 13 такого змісту:

“13. Начальник 2 відділу бухгалтерської служби ФЕУ __________________”;

7) у додатку 15 в абзаці третьому Пояснень до плану звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі в наступному році, слова “структурного підрозділу СЗРУ” замінити словами “Управління кадрів”;

8) доповнити Інструкцію новими додатками 18, 19, що додаються.

Начальник Управління кадрів

Служби зовнішньої розвідки

України

Г. Гарбар


Додаток 1

до Інструкції про застосування окремих

норм Положення про проходження

військової служби військовослужбовцями

Служби зовнішньої розвідки України

ПОДАННЯ

Додаток 5

до Інструкції про застосування окремих

норм Положення про проходження

військової служби військовослужбовцями

Служби зовнішньої розвідки України

СПИСОК

військовослужбовців, які наступного року досягають граничного віку перебування на військовій службі

Додаток 18

до Інструкції про застосування окремих

норм Положення про проходження

військової служби військовослужбовцями

Служби зовнішньої розвідки України

СПИСОК

військовослужбовців, залишених на військовій службі понад граничний вік

Додаток 19

до Інструкції про застосування окремих

норм Положення про проходження

військової служби військовослужбовцями

Служби зовнішньої розвідки України

СПИСОК

військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань


Документи та файли

Сигнальний документ — f466533n78.doc
Сигнальний документ — f466533n82.doc
Сигнальний документ — f466533n83.doc
Сигнальний документ — f466533n84.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.04.2017 — 2017 р., № 32, стор. 470, стаття 1012, код акта 85627/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 2. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 23.10.2018 № 394 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 31 травня 2018 року № 183". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 12.11.2018 № 419 "Про затвердження Змін до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 30.11.2016 № 358 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 19 серпня 2015 року № 302". Служба зовнішньої розвідки. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -