Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 16.09.2020 № 356 "Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2020

Документ актуальний на 18.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2020  № 356

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2020 р.

за № 1047/35330

Про затвердження Інструкції про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до статті 30 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», із метою підтримання необхідного для виконання службових обов’язків рівня фізичної підготовленості підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Юридичному управлінню забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З цим наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої розвідки України в частині, що стосується.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Кондратюк

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Міністр молоді та спорту України

Міністр охорони здоров’я України

С. Шкарлет

В. Гутцайт

М. Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

16 вересня 2020 року № 356

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2020 р.

за № 1047/35330

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію фізичної підготовки підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає комплекс заходів із організації та проведення фізичної підготовки військовослужбовців підрозділу спеціального призначення (далі - ПСП) та перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів на військову службу до ПСП (далі - кандидати) Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).

2. Терміни та поняття застосовуються в цій Інструкції в таких значеннях:

витривалість - здатність протистояти стомленню в процесі заняття з фізичної підготовки та в повсякденній службовій діяльності;

рівень фізичної підготовленості військовослужбовців визначається шляхом тестування їхніх основних фізичних якостей і навичок (сили, витривалості, швидкості, спритності);

сила - здатність переборювати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль;

спеціальні якості - властивості організму, які забезпечують його стійкість до впливу певних несприятливих факторів (нервові напруження, перевтомлення, робота у шкідливих умовах тощо) службової діяльності;

спритність - здатність виконувати рухи координовано й точно, а також своєчасно та раціонально справлятися з новими завданнями, що раптово виникають;

фізичні якості - властивості організму, що забезпечують рухову діяльність військовослужбовців. До основних спеціальних якостей належать стійкість до перевантаження, стійкість до кисневого голодування, військово-прикладні рухливі навички тощо;

фізична підготовка - комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей військовослужбовців СЗРУ з урахуванням особливостей їхньої службової діяльності;

швидкість - здатність здійснювати рухливі дії за мінімальний час.

3. Загальна організація функціонування системи фізичної підготовки військовослужбовців ПСП СЗРУ, а також контрольні функції щодо визначення рівня підготовленості військовослужбовців покладаються на керівника ПСП СЗРУ, який в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують організацію перевірки рівня фізичної підготовленості, та цією Інструкцією.

4. Перевірка рівня фізичної підготовленості організовується та проводиться з урахуванням покладених на ПСП СЗРУ завдань та особливостей їхньої службової діяльності, географічних та кліматичних умов, рівня підготовленості військовослужбовців.

5. Основні завдання:

підвищення всебічної фізичної підготовки шляхом розвитку та вдосконалення фізичних якостей;

виховання психологічної стійкості, впевненості в своїх силах, цілеспрямованості, сміливості й рішучості, ініціативи та винахідливості, витримки й самовладання;

сприяння вихованню дисциплінованості, відчуття колективізму та товариської взаємодопомоги;

зміцнення здоров’я, загартування та підвищення стійкості організму до несприятливих факторів, пов’язаних зі службовою діяльністю.

6. Основні принципи:

доступність занять із фізичної підготовки;

раціональність і регулярність проведення комплексних занять із фізичної підготовки;

безперервність процесу фізичної підготовки впродовж усього періоду військової служби;

удосконалення форм і методів фізичної підготовки;

одночасність вирішення загальних і спеціальних завдань фізичної підготовки для всебічного розвитку військовослужбовців із метою підвищення їхньої боєздатності;

поетапність планування та проведення фізичної підготовки з огляду на особливості службової діяльності;

методичність і послідовність використання різних засобів та методів під час фізичної підготовки;

врахування індивідуальних фізичних і психологічних особливостей військовослужбовців, їхнього службового ставлення та відношення до занять із фізичної підготовки та спорту.

7. Реалізація завдань із фізичної підготовки військовослужбовців забезпечується командирами груп у взаємодії з начальниками відділів та керівником ПСП СЗРУ шляхом:

ефективного керівництва, контролю за процесом фізичної підготовки військовослужбовців, раціонального розподілу їхнього фізичного навантаження протягом дня і тижня з урахуванням завдань, покладених на підрозділ;

планування фізичної підготовки військовослужбовців;

дотримання заходів безпеки та попередження травматизму під час проведення всіх форм фізичної підготовки;

своєчасного підтвердження військовослужбовцями рівня фізичної підготовленості.

8. Реалізація завдань фізичної підготовки досягається на заняттях (теоретичних, практичних, комплексних, навчально-тренувальних, навчально-методичних, інструкторських) шляхом відпрацювання вправ із фізичної підготовки, тренувань на полігонах, занять у спортивних секціях, участі у змаганнях із різних видів спорту.

9. Організація фізичної підготовки включає:

планування та розроблення організаційно-методичних документів;

матеріальне, методичне, фінансове, медичне, інформаційне та кадрове забезпечення фізичної підготовки;

здійснення контролю та, за необхідності, коригування.

10. Планування фізичної підготовки здійснюється начальниками відділів ПСП СЗРУ або їхніми заступниками.

11. Планування включає в себе розроблення Тематичного плану перевірки рівня фізичної підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України (далі - Тематичний план), який затверджується керівником ПСП СЗРУ або його заступниками (додаток 1 до цієї Інструкції).

Проєкт Тематичного плану готують та підписують начальники відділів ПСП СЗРУ або особи, які виконують їхні обов’язки, щороку до початку нового календарного року з урахуванням вимог цієї Інструкції, розвитку оперативної обстановки, можливостей раціонального використання наявної навчально-тренувальної бази.

12. Контроль стану рівня фізичної підготовки в ПСП СЗРУ здійснюється керівником ПСП СЗРУ та визначеними ним посадовими особами, які відповідають за цей напрям роботи й повинні мати необхідний рівень знань, умінь і навичок із заходів безпеки під час поводження з навчально-матеріальною базою та практичного виконання вправ і нормативів, передбачених цією Інструкцією, шляхом перевірки:

фізичної підготовки військовослужбовців;

ефективності процесу фізичної підготовки;

якості забезпечення фізичної підготовки.

13. Результати складання заліків із фізичної підготовки військовослужбовців доповідаються керівнику ПСП СЗРУ для врахування в роботі.

Фізична підготовка військовослужбовців відображається в службових характеристиках та атестаціях, а також враховується під час призначення на посади.

14. З огляду на завдання, які покладаються на ПСП СЗРУ, кожен військовослужбовець відповідає за рівень своєї фізичної підготовки та зобов’язаний систематично займатися фізичними вправами й бути постійно фізично готовим до виконання обов’язків військової служби.

15. Для організації та проведення навчальних занять із фізичної підготовки з військовослужбовцями, які належать до групи лікувальної фізичної культури, методичні рекомендації розробляються медичним підрозділом СЗРУ.

16. Задля ефективного вирішення завдань із перевірки рівня фізичної підготовленості вправи застосовуються відповідно до їх спрямованості на розвиток фізичних та спеціальних якостей.

II. Організація фізичної підготовленості

1. Організація фізичної підготовки здійснюється за розподілом на такі вікові групи (чоловіки та жінки):

I група до 25 років;

II група від 26 до 30 років;

III група від 31 до 35 років;

IV група від 36 до 40 років;

V група від 41 до 45 років;

VI група від 46 до 50 років;

VII група старше 51 року

з урахуванням груп здоров’я, передбачених Інструкцією про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, затвердженою наказом Служби зовнішньої розвідки України від 26 серпня 2014 року № 277, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2014 року за № 1122/25899.

2. До виконання тестів для визначення рівня фізичної підготовленості допускаються особи, які пройшли медичний огляд відповідно до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України, затвердженого наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2011 року № 57 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 року за № 501/19239 (далі - Положення).

3. Перед початком тестування з кандидатами, які вступають на військову службу за контрактом до ПСП СЗРУ проводиться інструктаж, наголошується на необхідності дотримання заходів безпеки під час виконання вправ із фізичної підготовки та запобігання травматизму, а також проводиться опитування щодо їхньої готовності до фізичного навантаження, що засвідчується їхнім особистим підписом у журналі обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів, які вступають на військову службу за контрактом до підрозділу спеціального призначення СЗРУ за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

4. Медичний огляд проводиться співробітником медичного підрозділу СЗРУ.

5. Військовослужбовці та кандидати на військову службу до ПСП СЗРУ, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються співробітником медичного підрозділу СЗРУ і без його дозволу не допускаються до виконання вправ і нормативів. У разі погіршення самопочуття під час тестування кандидат повинен негайно повідомити військовослужбовців, які відповідають за цей напрям роботи, повинні мати необхідний рівень знань, умінь і навичок із заходів безпеки під час поводження з навчально-матеріальною базою та практичного виконання вправ і нормативів, передбачених цією Інструкцією, приймають тести для визначення рівня фізичної підготовленості й зобов’язані організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.

6. Заняття з фізичної підготовки проводиться виключно фахівцями з фізичної підготовки та спорту, а в разі їх відсутності - посадовими особами, які відповідають за цей напрям роботи та повинні мати необхідний рівень знань, умінь і навичок із заходів безпеки під час поводження з навчально-матеріальною базою та практичного виконання вправ і нормативів, передбачених цією Інструкцією.

7. Фізична підготовка військовослужбовців ПСП СЗРУ проводиться безперервно протягом календарного року.

8. Керівник ПСП СЗРУ об’єктивно оцінює досягнуті результати військовослужбовців ПСП СЗРУ та заохочує кращих.

9. Перевірка та оцінювання фізичної підготовки військовослужбовців ПСП СЗРУ проводяться згідно з Тестами та нормативами з фізичної підготовки для військовослужбовців ПСП СЗРУ (додаток 3 до цієї Інструкції).

10. Види тестів та нормативів включають:

тести, що дозволяють визначити рівень розвитку фізичних якостей відповідно до статевих і вікових особливостей військовослужбовців;

нормативи, що дозволяють оцінити різнобічність (гармонійність) розвитку основних фізичних якостей відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку військовослужбовців.

11. Фізична підготовка проводиться в такому порядку:

доведення послідовності проведення перевірки, умов виконання контрольних вправ;

проведення розминки тривалістю не менше 15 хвилин, що виконується військовослужбовцями самостійно;

виконання контрольних вправ.

12. Під час перевірки фізичні вправи виконуються в такій послідовності: вправи на спритність та швидкість, силові вправи, подолання перешкод, вправи на витривалість, плавання та навчально-тренувальний поєдинок (далі - поєдинок) за правилами спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (бокс, рукопашний бій тощо). В окремих випадках (за наявності об’єктивних причин) порядок виконання фізичних вправ може бути змінено.

13. Перевірка та оцінювання стану фізичної підготовленості військовослужбовців, відділів та ПСП СЗРУ.

Загальна оцінка стану фізичної підготовки військовослужбовців, відділів та ПСП СЗРУ складається з сукупності оцінок фізичної підготовки перевірених військовослужбовців і визначається:

«відмінно» - якщо отримано 90 % позитивних оцінок, при цьому більше половини перевірених отримали оцінку «відмінно», а до перевірки залучалося не менше 70 % списочного складу військовослужбовців відділу;

«добре» - якщо отримано 80 % позитивних оцінок, при цьому більше половини перевірених отримали оцінку не нижче «добре» і до перевірки залучалося не менше 70 % списочного складу військовослужбовців відділу;

«задовільно» - якщо отримано 70 % позитивних оцінок і до перевірки залучалося не менше 70 % списочного складу військовослужбовців відділу.

Якщо до перевірки залучалося менше 70 % списочного складу військовослужбовців відділу, оцінка знижується на один бал. Якщо до перевірки залучалося менше 60 % списочного складу військовослужбовців відділу, виставляється оцінка «незадовільно».

До списочного складу не зараховуються військовослужбовці, які перебувають на лікарняних, у відрядженні та відпустках.

14. Військовослужбовцю, який не прибув або відмовився проходити перевірку рівня фізичної підготовленості без поважних причин, виставляється оцінка «незадовільно».

ІІІ. Умови виконання тестів і нормативів фізичної підготовки

1. Тести можуть бути проведені у вигляді змагань. Особи, які виконують тести, повинні бути одягнуті у відповідний до виду випробувань спортивний одяг і взуття.

2. Основним способом перевірки рівня фізичної підготовленості військовослужбовців та кандидатів на військову службу є фізичні вправи, які проводяться протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час падіння, зриву тощо) особа, яка здійснює перевірку рівня фізичної підготовленості, має право дозволити виконання вправи повторно. Виконання вправ із метою покращення отриманої оцінки (крім оцінки «незадовільно») не дозволяється.

3. У разі неможливості особи виконати всі контрольні вправи протягом одного дня йому призначається дата повторної перевірки, під час якої він заново проходить тестування з виконанням усіх вправ.

4. Загальний рівень фізичної підготовленості кандидатів, які вступають на військову службу за контрактом до ПСП СЗРУ, оцінюється за результатами та за умови виконання всіх фізичних вправ відповідно до вимог тесту з перевірки рівня фізичної підготовленості для кандидатів, які вступають на військову службу за контрактом до підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України (додаток 4 до цієї Інструкції).

5. Перевірку фізичної підготовки військовослужбовців усіх вікових груп слід проводити за належних санітарно-гігієнічних і погодних умов (під несприятливими умовами слід розуміти сильні опади, температуру повітря нижче - 10 °C або вище +30 °C), а плавання - за температури води не нижче +24 °C у басейні та +21 °C на водоймищах.

6. Комплексна силова вправа № 1. Комплекс складається з п’яти дисциплін. Дисципліни виконуються в такій послідовності:

підтягування на перекладині. Виконується на перекладині діаметром 3-5 сантиметрів, яка має бути розташована на такій висоті, щоб учасник, висячи, не торкався ногами землі. Підтягування на перекладині виконується з вихідного положення (далі - ВП) висхватом зверху (долонями вперед), кисті рук на ширині плечей, руки, тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні разом. За командою «Можна» учасник підтягується, згинаючи руки до такого положення, щоб його підборіддя було над перекладиною, потім, повністю випрямляючи руки, опускається у вис, зафіксувавши ВП на 0,5 с. Спроба не зараховується в разі: підтягування ривком або з махами ніг (тулубу); відсутності фіксації ВП; почергового згинання рук; розгойдування під час підтягування;

стрибки вгору з положення присівши (далі - присідання). Виконується з ВП: руки за головою, пальці в «замок», одна ступня попереду. Присідання виконується до утворення паралелі між стегном ноги, що стоїть попереду, та підлогою. Стрибок невисокий, але з повним розгинанням ніг і тулуба та відриванням обох стоп від підлоги. Після кожного стрибка положення ніг змінюється. Спроба не зараховується в разі: відсутності паралелі між стегном ноги, що стоїть попереду, та підлогою; відсутності відривання обох стоп від підлоги; фіксації в положенні присівши довше двох секунд; упирання руками в стегна;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи (далі - віджимання). Виконується з застосуванням контактної платформи заввишки 5 см або без неї з ВП: упор лежачи на підлозі, руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори ззаду. Виконавець, згинаючи руки, торкається грудьми підлоги або платформи, розгинаючи руки в ліктьових суглобах, повертається у ВП та продовжує виконання дисципліни (всі три дисципліни виконуються без перерви на відпочинок, після чого надається відпочинок 8-10 хвилин та виконується ще дві дисципліни, також без перерви на відпочинок). Спроба не зараховується в разі: торкання підлоги колінами, стегнами, тазом; порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги»; відсутності фіксації ВП; почергового розгинання рук; відсутності торкання грудьми підлоги (контактної платформи); розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів;

піднімання тулуба в сід за 2 хвилини. Виконується з ВП: лежачи на спині на гімнастичному маті, руки за головою, пальці зчеплені в «замок», лопатки торкаються мата, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні притиснуті партнером до підлоги. Виконавець робить підйом в положення сід, торкаючись ліктями колін (лівим ліктем до правого коліна і навпаки), з подальшим поверненням у ВП. Спроба не зараховується у разі: відсутності торкання ліктями стегон (колін); відсутності торкання лопатками мату; розімкнення пальців із «замка»; зміщення тазу; відсутності піднімання корпусу в положення сід;

зміна положення з упору лежачи на упор сидячи за 1 хвилину. Виконується з ВП: упор лежачи на підлозі, руки на ширині плечей, кисті вперед, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори ззаду. Поштовхом ніг прийняти упор сидячи, коліна мають бути на рівні ліктьових згинів, стегна торкаються литкових м’язів; поштовхом, випрямляючи ноги назад, прийняти вихідне положення. Спроба не зараховується в разі: торкання стегнами підлоги у ВП, в упорі сидячи стегна не торкаються литкових м’язів, в упорі сидячи коліна не перебувають на рівні ліктьових згинів.

Показники тестування визначають за допомогою арифметичного підрахунку, оцінюючи кожну вправу в балах окремо згідно з таблицею та додаючи кількість балів за 5 вправ (додаток 5 до цієї Інструкції).

7. Комплексна швидкісно-силова вправа. Виконується в такій послідовності:

віджимання - 10 повторень;

зміна положення з упору лежачи на упор сидячи - 10 повторень;

піднімання тулуба з положення лежачи, руки на поясі - 10 повторень, виконується з ВП: лежачи на спині на гімнастичній маті, руки на поясі, лопатки торкаються мати, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, п’яти притиснуті до підлоги, виконавець робить підйом в положення сід, з подальшим поверненням у ВП. Спроба не зараховується в разі: відсутності торкання лопатками мати; зміщення рук із положення на поясі; зміщення таза; відривання п’ят від підлоги; відсутності піднімання тулуба в положення сід;

присідання - 10 повторень.

Виконання зазначених чотирьох вправ є одним циклом. Комплексна швидкісно-силова вправа складається з п’яти циклів.

8. Біг на 100 метрів. Виконується з високого (низького) старту на біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким покриттям. Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частини секунди.

9. Човниковий біг 10 × 10 метрів. Виконується в закритому приміщенні, з розміченою лінією старту та повороту через 10 метрів. Виконуючи вправу, потрібно пробігти 10 метрів, торкнутися землі (підлоги) за лінією повороту, повернутися кругом, пробігти таким самим чином ще дев’ять відрізків. Результатом тестування є час, витрачений на випробування, з точністю до секунди.

10. Бігу на 1000, 2000, 3000, 5000 та 10000 метрів. Виконуються на рівній місцевості з загального або роздільного старту. Старт і фініш обладнуються в одному місці. Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до секунди.

11. Марш-кидки на 5 та 10 кілометрів. Виконуються на будь-якій місцевості з загального (роздільного) старту в складі підрозділу (індивідуально). Старт і фініш обладнуються на одному місці.

Кожен військовослужбовець повинен мати автомат (карабін) із пристебнутим магазином, сумку для магазинів із двома вкладеними в неї магазинами, протигаз, бронежилет. Забороняється будь-яке додаткове кріплення зброї та спорядження, що перешкоджає їх негайному використанню за призначенням (зокрема додаткові ремені, інші пристосування, які не передбачені відповідною формою одягу). Час визначається за останнім учасником забігу (підрозділ повинен прибути на фініш у повному складі з розтягненням не більше 50 м і без втрати предметів озброєння і спорядження), а для визначення індивідуальної оцінки - за часом подолання дистанції.

12. Плавання вільним стилем на 100 метрів та за 12 хвилин. Виконується в басейні або в спеціально обладнаному водоймищі. Заняття з плавання спрямовані на формування навичок плавання, виховання витримки під час перебування на воді, розвитку загальної витривалості та загартування організму.

До складання заліку допускаються особи, які вміють плавати. В ході виконання вправи забороняється пересуватися ногами по дну, братися за борт або обмежувальний трос. Під час виконання розвороту обов’язкова умова - торкатися стінки басейну або поворотного щита будь-якою частиною тіла.

13. Пірнання в довжину. Виконується зі стартової тумбочки або з борту басейну, після стрибка потрібно пливти під водою будь-яким способом, орієнтуючись на лінію на дні басейну чи натягнутий шнур на глибині 1-1,5 метра. Старт приймається індивідуально після готовності плавця до виконання вправи. Дозволяється здійснити старт відштовхуванням ніг від стінки басейну. У разі появи на поверхні води будь-якої частини тіла, вправа припиняється. Результат визначається після появи будь-якої частини тіла на поверхні води. Забороняється під час виконання вправи пересуватись уперед, чіпляючись за провідний шнур.

14. Комплексна силова вправа № 2. Виконується протягом 1 хвилини на рівній поверхні. Перші 30 секунд учасник виконує максимально можливу кількість нахилів уперед до торкання руками пальців ніг із положення лежачи на спині, руки за головою, пальці зчеплені в «замок», ноги закріплені. За командою «Час» учасник приймає положення упору лежачи та без перерви на відпочинок виконує віджимання наступні 30 секунд. Спроба не зараховується в разі: відсутності торкання руками пальців ніг, відсутності торкання лопатками мати; розімкнення пальців із «замка»; згинання ніг у колінних суглобах.

15. Кросфіт. Вправа складається з дев’яти дисциплін, є одним циклом та виконується в такій послідовності:

віджимання за 1 хвилину;

піднімання тулуба в сід за 1 хвилин;

підтягування на перекладині;

віджимання на брусах. Виконується на двох паралельних перекладинах, завширшки понад 50 сантиметрів, розташованих паралельно поверхні на висоті не менше 150 сантиметрів. ВП - упор на прямих руках на брусах. Початок вправи: згинаючи руки в ліктьових суглобах на 90 градусів і менше, опустити тулуб в низ (тулуб можна нахилити вперед), після чого, розгинаючи руки в ліктьових суглобах, вийти у ВП. Вправа не зараховується, якщо: кут згинання ліктьового суглоба більше 90 градусів, вправа виконується ривком або з махами ніг (тулубу); руки згинаються почергового;

жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, від грудей. Вага штанги розраховується у співвідношенні 80 відсотків від ваги тіла. Виконується на горизонтальній лаві так, щоб гриф штанги опинився над головою. Голова, плечі та сідниці щільно прилягають до лави, ступні розставлені ширше плечей і упираються в підлогу. Гриф штанги береться широким хватом зверху (долонями від себе), відстань між лодонями має бути ширше плечей. ВП - руки прямі, гриф штанги розташований над серединою грудей. Руки згинаються в ліктьових суглобах, гриф штанги торкається нижньої частини грудей. Вправа не зараховується, якщо: під час розгинання рук одна з частин тіла (голова, плечі або сідниці) відривається від лави; при згинання рук гриф штанги не торкається нижньої частини грудей або затримується на ній довше ніж на 0,5 секунди;

піднімання ніг до перекладини у висі. Виконується на перекладині. ВП - вис на витягнутих руках, ноги та тулуб утворюють єдину лінію. Без упору спини ноги піднімаються до перекладини (незначне згинання ніг у колінних суглобах дозволяється), ступні торкаються перекладини, після чого ноги повертаються у ВП. Вправа не зараховується, якщо: під час згинання ніг підйоми ступень не торкаються перекладини; у висі на витягнутих руках ноги торкаються підлоги;

канат. Виконується на канаті, закріпленому вертикально на висоту 5-6 метрів. Виконавець надягає додаткову вагу 11 кілограмів та піднімається по канату одним із двох способів: перший - у ВП необхідно міцно тримати канат руками та ногами, використовуючи носок однієї ноги та п’яту іншої. Відштовхуючись від каната ногами, згинати їх і захоплювати канат за допомогою цієї ж техніки. По черзі переміщати руки дедалі вище, тримати мотузку ногами та повторювати цей вид руху. Другий - у ВП одна рука абсолютна пряма та тримає канат трохи вище голови, друга розташована паралельно підборіддя. Обхопити канат ногами, використовуючи носок однієї ноги та п’яту іншої. Відштовхнутися ногами, підтягнутися за допомогою розташованої вище руки. Перехопивши канат вище іншою рукою, одночасно підтягнути ноги та прийняти ВП. Вправа не зараховується, якщо рука не торкнулася верхнього кріплення каната;

човниковий біг 6 × 15 метрів за 28 секунди;

веслування 2500 метрів за 12 хвилин. Виконується на гребному тренажері, що імітує веслування. ВП - корпус злегка нахилений вперед, ноги зігнуті в колінних суглобах, ступні зафіксовані та розміщені на спеціальній платформі. Рух починається з відштовхування ніг від спеціальної платформи, до розгинання в колінних суглобах, далі ручка тренажера підтягується до тулуба, який відхиляється назад, ноги згинаються в колінних суглобах, після чого виконавець вправи повертається у ВП.

Відпочинок між дисциплінами - 1 хвилина. За виконання кожної дисципліни потрібно набрати не менше 100 балів (якщо набрано менше 100 балів, дисципліна не зараховується), крім каната, виконання якого є обов’язковим, але без нарахування балів. Нарахування балів визначено в додатку 6 до цієї Інструкції.

16. Вправа зі скакалкою. Виконується без зупинки на рівному майданчику за командою «Можна». Стрибки виконуються на двох ногах у довільному темпі до команди «Стій». У разі помилки вправа продовжується. Забороняється робити зупинки для відпочинку. Дозволяється одна помилка без втрати темпу, після другої помилки вправа припиняється.

17. Поєдинок. Військовослужбовець або кандидат, який вступає на військову службу за контрактом до ПСП СЗРУ, бере участь у поєдинку й повинен впевнено володіти прийомами та елементами базової техніки боксу, рукопашного бою тощо (захист від ударів рукою (ногою), звільнення від захватів, вміння проводити задушливі та больові прийоми), щоб чітко використовувати вищезазначені навички з партнером. Поєдинок триває 3 раунди по 3 хвилини для чоловіків та 3 раунди по 1 хвилині для жінок. Для поєдинку військовослужбовець або кандидат повинен мати: захист для голови (боксерський шолом), капу, захист для рук (боксерські перчатки, не менше 10 унцій), захист для паху, захист для ніг (накладки для захисту гомілок) та кімоно.

Під час поєдинку оцінюється вміння осіб, які проходять тестування, вести поєдинок із противником, виконувати удари, кидки, больові прийоми, задушення та захист від них, а також оцінюються психологічно-вольові якості цих осіб.

Т.в.п. начальника

Управління спеціальних

операцій Служби зовнішньої

розвідки України

О. Штефанюк

Додаток 1

до Інструкції про організацію

фізичної підготовки підрозділу

спеціального призначення Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 11 розділу I)

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________

___________________________

___________________________

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

перевірки рівня фізичної підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України

на 20_______ рік

З метою підвищення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України провести в 20_____ році такі заняття:

________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _


Додаток 2

до Інструкції про організацію

фізичної підготовки підрозділу

спеціального призначення Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 3 розділу II)

ЖУРНАЛ

обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів, які вступають на військову службу за контрактом до підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Дата

проведення інструктажу

Посада, прізвище,

ініціали та особистий

підпис особи, яка проводить інструктаж

Посада, прізвище,

ініціали та особистий

підпис особи, яка проводить медичний огляд

Особистий підпис кандидата

1

2

3

4

5

6


Додаток 3

до Інструкції про організацію

фізичної підготовки підрозділу

спеціального призначення Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 9 розділу II)

{Додаток}


Додаток 4

до Інструкції про організацію

фізичної підготовки підрозділу

спеціального призначення Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 4 розділу III)

ТЕСТ

з перевірки рівня фізичної підготовленості для кандидатів, які вступають на військову службу за контрактом до підрозділу спеціального призначення Служби зовнішньої розвідки України

№ з/п

Види випробувань

Одиниця виміру

Стать

Нормативи

1.

Біг на 100 метрів

секунди

чол.

жін.

13.1

15.6

2.

Біг на 3000 метрів

хвилини

чол.

11.30

3.

Біг на 1000 метрів

хвилини

жін.

3.50

4.

Човниковий біг 10 × 10 метрів

секунди

чол.

жін.

25

29

5.

Комплексна силова вправа № 1

бали

чол.

475

6.

Комплексна швидкісно-силова вправа

хвилини

жін.

5.00

7.

Плавання вільним стилем на 100 метрів

хвилини

чол.

жін.

1.40

2.05

8.

Пірнання в довжину

метри

чол.

жін.

30

25

9.

Поєдинок

чол.

жін.

3 раунди по 3 хвилини

3 раунди по 1 хвилині

__________

Примітка:

за температури повітря від -1 оC до -10 оC:

замість контрольної вправи з бігу на 100 метрів виконується човниковий біг 10 × 10 метрів (у спортивному залі або інших приміщеннях, які відповідають умовам для проведення човникового бігу);

діє полегшення нормативу для контрольної вправи з бігу на 1000 метрів (-10 с), з бігу на 3000 метрів (-30 с).

Додаток 5

до Інструкції про організацію

фізичної підготовки підрозділу

спеціального призначення Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 6 розділу III)

ТАБЛИЦЯ

нарахування балів за виконання комплексної силової вправи № 1

Додаток 6

до Інструкції про організацію

фізичної підготовки підрозділу

спеціального призначення Служби

зовнішньої розвідки України

(пункт 15 розділу III)

ТАБЛИЦЯ

нарахування балів за виконання кросфіт вправи


Документи та файли

Сигнальний документ — f500088n174.doc
Сигнальний документ — f500088n175.doc
Сигнальний документ — f500088n177.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.11.2020 — 2020 р., № 88, стор. 126, стаття 2840, код акта 101495/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба зовнішньої розвідки:

 1. НАКАЗ від 15.01.2021 № 11 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 07.05.2021 № 215/893 "Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.12.2020 № 502 "Про внесення зміни до Положення про заохочувальну відзнаку Служби зовнішньої розвідки України «Вогнепальна зброя»". Служба зовнішньої розвідки. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 14.02.2019 № 69 "Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 5. до. Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 29.03.2019 № 154 "Про затвердження змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2019 № 145 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 29.03.2019 № 155 "Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.03.2019 № 156 "Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.07.2019 № 265 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок забезпечення і надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.09.2019 № 364 "Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.12.2019 № 455 "Про результати атестації робочих місць за умовами праці". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2018 № 78 "Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2018 № 142 "Про внесення зміни до Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2018 № 183 "Про затвердження Порядку виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 02.05.2018 № 149/358 "Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 13.08.2018 № 298 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 18.09.2018 № 349 "Про затвердження Інструкції про організацію надання стоматологічної допомоги в Службі зовнішньої розвідки України". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 17.10.2018 № 387 "Про внесення змін до наказу Служби зовнішньої розвідки України від 26 квітня 2014 року № 123". Служба зовнішньої розвідки. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -