<<

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР " П О С Т А Н О В А від 24 червня 1986 р. N 235" Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами. Рада Міністрів УРСР. 1986

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 1986 р. N 235
Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
доходами
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
N 340 ( 340-90-п ) від 11.11.90
Постановою Кабінету Міністрів УРСР
N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91
Постановами КМ
N 387 ( 387-91-п ) від 28.12.91 - набуває чинності з 01.01.92
N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 травня
1986 р. N 575 "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
доходами" Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1.Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів:
а) посилити боротьбу з розкраданням соціалістичної власності,
хабарництвом, спекуляцією та іншими корисливими злочинами, які є
джерелами нетрудових доходів. Приділяти постійну увагу глибокому
вивченню й усуненню умов, що сприяють вчиненню цих злочинів;
б) розробити і здійснити ефективні заходи по забезпеченню
повної схоронності соціалістичної власності, маючи на увазі:
підвищити відповідальність керівників підприємств,
організацій, установ і колгоспів за зміцнення порядку,
організованості й дисципліни, посилити боротьбу з марнотратством і
втратами, забезпечити найсуворішу економію у використанні
матеріальних ресурсів та коштів;
значно поліпшити первинний облік і всі форми контролю за
схоронністю соціалістичної власності й додержанням державної
дисципліни;
забезпечити своєчасну розробку і впровадження технічно й
економічно обгрунтованих норм матеріальних і трудових затрат,
використання машин і устаткування;
в) забезпечити прискорений розвиток виробництва товарів
народного споживання і сфери послуг відповідно до постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р.
N 460 "Про Комплексну програму розвитку виробництва товарів
народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000
роки"; вишукувати резерви і додаткові можливості для збільшення
обсягу виробництва й надання послуг, підвищення їх якості,
оперативного усунення дефіциту, що з'являється на окремі товари і
послуги;
( Підпункт "г" пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів УРСР N 163 ( 163-91-п ) від
22.08.91 )
2.
Міністерству фінансів УРСР, ЦСУ УРСР, міністерствам і
відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
посилити контроль за дотриманням державної дисципліни у
справі обліку і звітності, вжити рішучих заходів для поліпшення
постановки первинного обліку на підприємствах, організаціях,
установах і колгоспах, завершити впровадження типових форм
первинної облікової документації, яка забезпечувала б повний і
вірогідний облік витрачання сировини, матеріалів і палива.
Поліпшити взаємодію з правоохоронними і контролюючими органами в
роботі по запобіганню, виявленню і припиненню порушень та
зловживань у галузі обліку і звітності.
Органам ЦСУ УРСР при виявленні порушень правил прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів виключати їх із
звітності.
3. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів посилити контроль за використанням громадянами
житлових приміщень, виходячи з того, що вони не можуть
використовуватися на шкоду інтересам суспільства. Організувати
облік осіб, які здають житлові приміщення, дачі, садові будиночки
в піднайом (найом). Забезпечити суворе додержання ними вимог
законодавства, що регулює питання піднайму (найму) житла. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )

Установити, що договори найму дач і садових будиночків
підлягають реєстрації у виконкомах місцевих Рад народних депутатів
або створюваних ними органах управління.
Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам і
відомствам УРСР до 1 січня 1987 р. забезпечити реєстрацію
договорів піднайму (найму) житлових, приміщень, дач, садових
будиночків, раніше укладених громадянами.
Державному комітетові УРСР по цінах, Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству побутового
обслуговування населення УРСР, Міністерству фінансів УРСР,
Міністерству юстиції УРСР у 3-місячний строк підготувати і подати
до Ради Міністрів УРСР пропозиції про умови і граничні розміри
оплати надаваних у користування наймачів житлових приміщень у
будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а
також майна і надаваних послуг.
4. Виконкомам обласних, Київського і Севастопольського
міських Рад народних депутатів, Міністерству торгівлі УРСР і
Укоопспілці:
вжити заходів до поліпшення роботи колгоспних ринків,
розширення на них торгівлі, здійснюваної колгоспами, радгоспами
і споживчою кооперацією, посилення контролю за додержанням правил
торгівлі. Ширше використовувати для цього можливості, надані
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня
1986 р. N 22 "Про заходи по дальшому розвитку споживчої
кооперації";
розширити права і підвищити відповідальність адміністрації
ринків у справі контролю за додержанням правил торгівлі,
запобігання і припинення спекуляції та інших форм здобуття
нетрудових доходів.
Міністерству торгівлі УРСР за погодженням з Укоопспілкою і
обл (міськ) виконкомами встановити порядок обліку осіб, зайнятих
реалізацією сільськогосподарської продукції на колгоспних ринках.
5. Держагропрому УРСР, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів розвивати і заохочувати продаж населенням лишків
вироблених в особистих підсобних господарствах м'яса, молока, яєць
та іншої тваринницької продукції державним і кооперативним
заготівельним організаціям у місцях виробництва цієї продукції.
Держагропрому УРСР, Держплану УРСР, Міністерству фінансів
УРСР, Міністерству юстиції УРСР разом з облвиконкомами розглянути
питання про зняття окремих обмежень кількості й видів продуктивних
тварин в особистих підсобних господарствах громадян і при
необхідності в 3-місячний строк внести до Ради Міністрів УРСР
пропозиції про уточнення граничних норм утримання худоби з
урахуванням місцевих умов.
Виконкомам місцевих Рад народних депутатів посилити контроль
за суворим додержанням установлених норм і порядку утримання
худоби в особистих підсобних господарствах громадян.
6. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, виконкомів
місцевих Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою
від 15 травня 1986 р. N 575:
1) Доручила Державному комітетові СРСР по праці і соціальних
питаннях разом з ВЦРПС та з участю міністерств і відомств у
3-місячний строк розглянути й вирішити питання про розширення
переліку категорій робітників і службовців, з якими можуть
укладатися договори про повну матеріальну відповідальність.
2) Визнала за необхідне:
розширити коло товарів і продукції, щодо яких застосовується
порядок компенсації шкоди в краткому розмірі від роздрібних цін у
разі їх розкрадання, навмисного псування, недостачі або втрати;
внести зміни в діючий порядок списання матеріальних цінностей
і втрат, маючи на увазі посилити контроль за обгрунтованістю
списань і компенсацією шкоди винними, а також підвищити
відповідальність службових осіб за порушення зазначеного порядку.
Міністерству фінансів СРСР, Міністерству юстиції СРСР,
Міністерству внутрішніх справ СРСР, Державному комітетові СРСР по
праці і соціальних питаннях, ЦСУ СРСР доручено з участю
Прокуратури СРСР, Верховного Суду СРСР, інших міністерств і
відомств, а також ВЦРПС підготувати і внести до Ради Міністрів
СРСР у 6-місячний строк відповідні пропозиції з цих питань.
3) Доручила Держбанку СРСР і Будбанку СРСР активніше
використовувати безготівкові розрахунки як засіб попереднього
контролю за додержанням соціалістичної законності в господарських
відносинах, особливо за товарністю розрахункових документів.
Запроваджувати, коли це економічно доцільно, порядок оплати
товарів народного споживання після приймання їх за якістю.
Посилити банківський контроль за розрахунками заготівельних
організацій з індивідуальними здавачами сільськогосподарської
продукції, ширше впроваджувати безготівковий порядок оплати за
здану продукцію.
Прийняла пропозицію Держбанку СРСР про скасування
пред'явницьких чеків підприємств, організацій і установ на
одержання коштів в установах Держбанку СРСР.
4) Установила, що розрахунки за угодами на суму понад п'ять
тисяч карбованців, здійснювані між громадянами і підприємствами,
установами, організаціями, провадяться шляхом безготівкового
перерахування коштів через установи Держбанку СРСР або державні
трудові ощадні каси.
( Абзац другий підпункту четвертого пункту 6 втратив чинність
з 01.01.92 на підставі Постанови КМ N 387 ( 387-91-п ) від
28.12.91 )
Громадяни зобов'язані подати у податковий орган декларацію
про джерела одержання коштів також на вимогу виконавчого комітету
місцевої Ради народних депутатів чи прокурора. ( Абзац третій
підпункту четвертого пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Міністрів УРСР N 340 ( 340-90-п ) від 11.11.90 )
Міністерству фінансів СРСР, Держбанку СРСР, Міністерству
торгівлі СРСР і Міністерству юстиції СРСР доручено в 3-місячний
строк установити порядок здійснення зазначених угод і подання
декларацій.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Законодавство Української РСР:

  1. РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР " П О С Т А Н О В А від 27 грудня 1990 р. N 389 Київ"( Постанова втратила чинність у частині, що стосується споживчої кооперації на підставі Постанови КМ N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 ). Рада Міністрів УРСР. 1990 рікк
  2. ПОСТАНОВА "Про службові жилі приміщення" від 4 лютого 1988 р. N 37. РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. 1988 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -