<<
>>

"ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-12 Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-12

Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення

{Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.}

{Документ втратив чинність для складання фінансової звітності за МСФЗ за звітні періоди , починаючи із 1 січня 2013 року}

Посилання

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки";

МСБО 19 "Виплати працівникам";

МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність";

МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання";

МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій".

Проблема

1. Суб'єкт господарювання може бути створеним для вузького, чітко окресленого призначення (наприклад, оренди, проведення досліджень, розробок або секьюризації фінансових активів). Такий суб'єкт господарювання спеціального призначення (СГСП) може мати форму корпорації, трасту, товариства або некорпоративного суб'єкта господарювання. Часто СГСП створюють за юридичними угодами, які накладають суворі, а іноді постійні обмеження повноважень його керівного органу, опікунської ради або управлінського персоналу щодо прийняття рішень з приводу діяльності СГСП. Часто такі положення конкретизують управлінську політику і поточну діяльність СГСП так, що їх ніхто не може змінити, хіба що засновник чи спонсор (тобто, вони функціонують на так званому "автопілоті").

2. Спонсор (або суб'єкт господарювання, від імені якого створено СГСП) часто переводить активи до СГСП, одержує права використовувати активи, що належать СГСП, або виконує послуги для СГСП, тим часом як інші сторони (ті, що "надають капітал") можуть передавати СГСП грошові кошти.

Суб'єкт господарювання, що здійснює операції з СГСП (часто засновник або спонсор), може, по суті, контролювати СГСП.

3. Вигідна частка у СГСП може набирати форму, наприклад, боргового інструмента, інструмента власного капіталу, права участі, залишкового відсотка чи оренди. Деякі вигідні частки можуть просто давати утримувачеві фіксовану чи задекларовану ставку прибутковості, а інші - давати утримувачу права або доступ до інших майбутніх економічних переваг від діяльності СГСП. В більшості випадків засновник чи спонсор (або ж суб'єкт господарювання, від імені якого створено СГСП) утримує значну вигідну частку в діяльності СГСП, навіть якщо він володіє незначною часткою або зовсім не володіє власним капіталом СГСП.

4. МСБО 27 вимагає консолідації суб'єктів господарювання, контрольованих суб'єктом господарювання, що звітує. Однак Стандарт не містить чітких керівних положень щодо консолідації СГСП.

5. Проблема полягає в тому, за яких обставин суб'єкт господарювання має консолідувати СГСП.

6. Це Тлумачення не застосовується до програм виплат після завершення трудової діяльності або програм інших довгострокових виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19.

7. Передачу активів від суб'єкта господарювання до СГСП можна кваліфікувати як продаж, здійснений цим суб'єктом господарювання. Але навіть якщо передача не кваліфікується як продаж, згідно з положеннями МСБО 27 і цим Тлумаченням, суб'єкт господарювання має консолідувати СГСП. Це Тлумачення не враховує обставин, за яких ставлення продажу застосовується щодо суб'єкта господарювання або усунення наслідків такого продажу після консолідації.

Консенсус

8. СГСП треба консолідувати, якщо сутність взаємовідносин між суб'єктом господарювання і СГСП указує на те, що суб'єкт господарювання контролює це СГСП.

9. У цьому зв'язку контроль за СГСП може виникнути згідно з попереднім визначенням діяльності СГСП (що діє на "автопілоті") або інакше. МСБО 27.13 вказує кілька обставин, які приводять до контролю навіть у випадках, коли суб'єкт господарювання володіє половиною або менше голосів іншого суб'єкта господарювання. Подібно до цього контроль може існувати навіть у випадках, коли суб'єкт господарювання володіє незначною частиною або зовсім не володіє власним капіталом СГСП. Застосування концепції контролю вимагає в кожному випадку судження в контексті усіх відповідних чинників.

10. Крім ситуацій, описаних у МСБО 27.13, нижче наведено приклади обставин, які можуть свідчити про взаємовідносини, за яких суб'єкт господарювання контролює СГСП, а отже, має консолідуватися з СГСП (додаткові керівні положення додаються до цього Тлумачення):

а) по суті, діяльність СГСП проводиться від імені суб'єкта господарювання відповідно до його конкретних господарських потреб у такий спосіб, що суб'єкт господарювання одержує вигоду від функціонування СГСП;

б) по суті, суб'єкт господарювання має можливості приймати рішення щодо одержання більшої вигоди від діяльності СГСП, і, запроваджуючи механізм "автопілот", суб'єкт господарювання делегує можливості ухвалювати ці рішення;

в) по суті, суб'єкт господарювання має права одержувати більшість вигід СГСП, а отже, може наражатися на ризики, пов'язані з діяльністю СГСП, або

г) по суті, суб'єкт господарювання зберігає більшість ризиків щодо залишкової частки або власності, пов'язаних з СГСП або його активами, для одержання вигід від своєї діяльності.

11. [Вилучено]

Дата консенсусу

Червень 1998 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності для річних фінансових періодів, починаючи з 1 червня 1999 р. або пізніше; застосування до цієї дати заохочується. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

Суб'єкту господарювання слід застосовувати зміну в параграфі 6 до річних періодів, які починаються 1 січня 2005 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 2 до більш раннього періоду, він також повинен застосовувати до цього ж періоду зазначену зміну.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB):

 1. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 13 Оцінка справедливої вартості". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 2. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 3. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 Спільна діяльність". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 4. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 10 Консолідована фінансова звітність". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 5. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013 рікк
 6. "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 7. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 8. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 9. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 (МСФЗ 5)Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 10. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 (МСБО 8)Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 11. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7 Введення євро". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 12. "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 13. "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об'єктів нерухомості". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 14. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 40 (МСБО 40)Інвестиційна нерухомість". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 15. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 10 (МСБО 10)Події після звітного періоду". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 16. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 32 (МСБО 32)Фінансові інструменти: подання". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 17. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 (МСБО 7)Звіт про рух грошових коштів". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 18. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2 (МСБО 2)Запаси". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 19. "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 41 (МСБО 41)Сільське господарство". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
 20. "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-10 Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -