<<
>>

НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 17.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

13.05.2020  № 127

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 червня 2020 р.

за № 486/34769

Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Службу безпеки України» та статті 33 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердити Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя», що додається.

2. Начальнику Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України організувати забезпечення вогнепальною зброєю, виготовлення посвідчень до неї, їх збереження та видачу Управлінню роботи з особовим складом Служби безпеки України або іншому уповноваженому суб’єкту для вручення нагородженим.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Центрального управління Служби безпеки України від 25 січня 2013 року № 31 «Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 259/22791.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І.

Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Об’єднаного комітету профспілки

Служби безпеки України

В. Шатілов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Центрального управління

Служби безпеки України

13 травня 2020 року № 127

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 червня 2020 р.

за № 486/34769

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя»

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» (далі - відзнака «Вогнепальна зброя»).

2. Відзнакою «Вогнепальна зброя» нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, у тому числі звільнені з військової служби в запас або у відставку, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового (службового) обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Відзнакою «Вогнепальна зброя» нагороджуються військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також громадяни України, звільнені з військової служби в запас або у відставку, за сприяння у вирішенні покладених на Службу безпеки України завдань, визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

3. Зброя, що використовується як відзнака «Вогнепальна зброя», має заводське маркування і товарний знак.

4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання та застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

5. Передача відзнаки «Вогнепальна зброя» іншим особам або її відчуження забороняється.

6. Наказом Голови Служби безпеки України або особи, яка виконує його обов’язки, нагородженого може бути позбавлено відзнаки «Вогнепальна зброя» у зв’язку з його засудженням за вчинення злочину за вироком суду, який набрав законної сили.

Крім цього, Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов’язки, може бути позбавлено відзнаки «Вогнепальна зброя» військовослужбовців, які звільняються з військової служби через службову невідповідність.

Підготовка наказу Голови Служби безпеки України про позбавлення нагородженого відзнаки «Вогнепальна зброя» здійснюється на підставі рапорту (клопотання) керівників (начальників), визначених у пункті 2 розділу ІІ цього Положення, та відповідного рішення Голови Служби безпеки України або особи, яка виконує його обов’язки.

Витяг з відповідного наказу Голови Служби безпеки України про позбавлення нагородженого відзнаки «Вогнепальна зброя» надсилається до органу, уповноваженого реєструвати нагородну зброю та видавати дозвіл на її зберігання, носіння (далі - уповноважений орган).

У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають передачі до уповноважених органів у встановленому законодавством порядку.

7. Після смерті нагородженого відзнака «Вогнепальна зброя» здається у визначений законодавством строк до уповноважених органів.

II. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя» здійснюється в Центральному управлінні, органі, закладі, установі Служби безпеки України та штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України, за результатами чого на ім’я Голови Служби безпеки України або особи, яка виконує його обов’язки, готується рапорт про нагородження.

У рапорті про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження, зазначені у пункті 2 розділу І цього Положення.

2. Рапорт про нагородження підписується начальником (керівником) підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи Служби безпеки України, штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особою, яка виконує його обов’язки, та подається на розгляд заступнику Голови Служби безпеки України згідно з розподілом функціональних обов’язків між Головою СБУ та його заступниками.

Нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя» може бути ініційовано заступниками Голови Служби безпеки України.

3. Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України подає рапорт про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя» на розгляд членам колегії Служби безпеки України, після чого доповідає його Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов’язки.

У разі непідтримання членом (членами) колегії Служби безпеки України клопотання про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя» Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України готує доповідну записку за результатом розгляду членами колегії Служби безпеки України рапорту про нагородження, яку доповідає разом з іншими матеріалами Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов’язки.

4. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов’язки, позитивного рішення начальником (керівником) підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи Служби безпеки України, штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особами, які виконують їх обов’язки, складається подання до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом про нагородження передається до Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

5. Рапорти про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України не пізніше ніж за 3 тижні до дати свята або ювілею або у строк, визначений Головою Служби безпеки України або його заступниками.

6. Про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя» видається наказ Голови Служби безпеки України.

III. Порядок вручення

1. Вручення відзнаки «Вогнепальна зброя» здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України (особою, яка виконує його обов’язки) або за його дорученням заступником Голови Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ Служби безпеки України, начальником штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (особами, які виконують їх обов’язки).

2. Разом із відзнакою «Вогнепальна зброя» нагородженому вручається посвідчення встановленого зразка, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення.

3. За результатом вручення відзнаки «Вогнепальна зброя» підрозділом Центрального управління, органом, закладом, установою Служби безпеки України, штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України складається протокол вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила, та нагородженою особою із зобов’язанням останньої зареєструвати зброю в уповноваженому органі в установлений законодавством строк.

Завірену належним чином копію наказу, яка є підставою для реєстрації відзнаки «Вогнепальна зброя» в уповноваженому органі, нагороджена особа отримує в установленому порядку в Управлінні режиму, документального забезпечення і контролю Служби безпеки України.

Протокол вручення відзнаки «Вогнепальна зброя» не пізніше як через 10 днів після її вручення надсилається до Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України, а його завірена належним чином копія - до Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя».

5. Відновлення або заміна відзнаки «Вогнепальна зброя» у разі її втрати (у тому числі в результаті викрадення) або псування чи пошкодження не здійснюється.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

І. Фараджев

Додаток 1

до Положення про відомчу відзнаку

Служби безпеки України

«Вогнепальна зброя»

(пункт 4 розділу II)

ПОДАННЯ

до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України «Вогнепальна зброя»

Додаток 2

до Положення про відомчу відзнаку

Служби безпеки України

«Вогнепальна зброя»

(пункт 2 розділу III)

ОПИС ПОСВІДЧЕННЯ

до відомчої відзнаки «Вогнепальна зброя»

Додаток 3

до Положення про відомчу відзнаку

Служби безпеки України

«Вогнепальна зброя»

(пункт 3 розділу III)

ПРОТОКОЛ

вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України «Вогнепальна зброя»


Документи та файли

Сигнальний документ — f495705n56.doc
Сигнальний документ — f495705n57.doc
Сигнальний документ — f495705n58.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.06.2020 — 2020 р., № 45, стор. 367, стаття 1455, код акта 99362/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -