Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 08.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

15.09.2021  № 321

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 вересня 2021 р.

за № 1258/36880

Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

Відповідно до вимог статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статей 8, 16 Закону України «Про судову експертизу», з метою вдосконалення судово-експертного забезпечення оперативних і слідчих підрозділів Служби безпеки України, правоохоронних органів, суду, визначення порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів судовим експертам Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 24 грудня 2014 року № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 44/26489, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення та Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

15 вересня 2021 року № 321

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 вересня 2021 р.

за № 1258/36880

ЗМІНИ

до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

1.

Абзац третій розділу I після слова «експерта» доповнити словами «та/або присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта».

2. У розділі II:

1) абзац другий пункту 2.6 викласти у такій редакції:

«До змінного складу ЕКК входять найбільш досвідчені фахівці, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.»;

2) пункт 2.7 викласти у такій редакції:

«2.7. За потреби до змінного складу ЕКК можуть залучатися фахівці інших державних спеціалізованих установ, що здійснюють судово-експертну діяльність, фахівці відповідної галузі знань наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів, державних органів, підприємств, установ і організацій (за їх згодою).»;

3) пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До участі в засіданні ЕКК запрошуються не менше двох фахівців того кваліфікаційного класу (певної експертної спеціальності), з якого комісія проводить атестацію з метою присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта.»;

4) пункт 2.11 викласти у такій редакції:

«2.11. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців з тієї експертної спеціальності (кваліфікаційного класу), з якої (якого) комісія проводить атестацію щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації (кваліфікаційного класу) судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.».

3. Розділ III доповнити новим пунктом такого змісту:

«3.15. Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів судовим експертам СБУ визначено у розділі V цього Положення.».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.10 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«пониження кваліфікаційного класу судового експерта;».

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

2) пункт 4.14 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді пониження кваліфікаційного класу судового експерта питання про підвищення кваліфікаційного класу може бути розглянуто не раніше ніж через шість місяців.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім.

5. Доповнити Положення новим розділом такого змісту:

«V. Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів судовим експертам СБУ

5.1. Кваліфікаційні класи судових експертів присвоюються судовим експертам експертних підрозділів СБУ, також ці класи присвоюються директору ІСТЕ СБУ, його заступникам, головним науковим співробітникам (наукової установи) ІСТЕ СБУ (далі - ГНС) за наявності у них кваліфікації судового експерта.

5.2. Кваліфікаційні класи судових експертів присвоюються судовим експертам експертних підрозділів СБУ, директору ІСТЕ СБУ, його заступникам, ГНС (далі - судові експерти СБУ) залежно від рівня професійних знань, наукового ступеня, стажу, досвіду роботи.

5.3. Судовим експертам СБУ присвоюється кваліфікаційний клас судового експерта від п’ятого до вищого: п’ятий, четвертий, третій, другий, перший та вищий.

5.4. Судовим експертам СБУ, які вперше отримали кваліфікацію судового експерта, присвоюється найнижчий (п’ятий) кваліфікаційний клас судового експерта.

5.5. Для судових експертів СБУ, які мають певний стаж служби (роботи) у державних спеціалізованих установах, що здійснюють судово-експертну діяльність, атестація з метою присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта проводиться з урахуванням кваліфікаційного класу судового експерта, який вони мали під час служби (роботи) у цих установах.

5.6. Судовим експертам СБУ, які переміщуються на вищу або нижчу посаду, зберігається кваліфікаційний клас судового експерта, присвоєний на попередній посаді.

5.7. Черговий кваліфікаційний клас судового експерта може бути присвоєний судовому експерту СБУ, який успішно відпрацював у раніше присвоєному кваліфікаційному класі не менше ніж два роки.

Питання про присвоєння судовому експерту СБУ чергового кваліфікаційного класу судового експерта розглядається за поданням його безпосереднього керівника.

Строки перебування судових експертів СБУ у присвоєних кваліфікаційних класах судових експертів не обмежуються.

5.8. На кожного судового експерта СБУ, який підлягає атестації, складається подання до присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта (додаток 7), підписане його безпосереднім керівником, яке подається до ЕКК до початку проведення її засідання.

Подання на заступників директора ІСТЕ СБУ, ГНС підписуються директором ІСТЕ СБУ.

Подання на директора ІСТЕ СБУ підписується заступником Голови СБУ згідно з розподілом функціональних обов’язків.

5.9. Подання на судового експерта СБУ має містити оцінку рівня професійних знань, компетентності, виконання посадових обов’язків та інформацію про результати діяльності за період після останнього присвоєння кваліфікаційного класу.

Під час атестації ЕКК розглядає подані матеріали та заслуховує судового експерта СБУ.

5.10. На підставі всебічної оцінки професійного рівня судового експерта СБУ, який атестується, ЕКК приймає одне з таких рішень:

присвоїти судовому експерту СБУ відповідний кваліфікаційний клас судового експерта;

залишити судовому експерту СБУ раніше присвоєний кваліфікаційний клас судового експерта без змін.

5.11. Якщо ЕКК прийнято рішення залишити судовому експерту СБУ раніше присвоєний кваліфікаційний клас судового експерта без змін, повторно питання про присвоєння чергового кваліфікаційного класу може бути розглянуто не раніше ніж через шість місяців.

5.12. Результати атестації оформлюються рішенням ЕКК та заносяться до атестаційного листа (додаток 8).

Про результати атестації судовому експерту СБУ повідомляється протягом 10 днів після проведення атестації.

5.13. Атестаційний лист та подання залучаються до матеріалів особової справи.

5.14. Присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта є підставою для установлення судовому експерту СБУ відповідної надбавки.

Порядок установлення надбавки та її розмір визначаються нормативно-правовими актами СБУ.».

6. Додаток 4 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

7. Доповнити Положення новими додатками 7, 8, що додаються.

Перший заступник Голови

Служби безпеки України

С. Андрущенко

Додаток 4

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 3.2 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям експертних підрозділів Служби безпеки України

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ

з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

I. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.4

Семантико-текстуальне дослідження писемного та усного мовлення

1.5

Авторознавче дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.3

Оцінка можливих наслідків застосування вибухових пристроїв

5.5

Оцінка наслідків впливу технічних факторів диверсії (терористичного акту), іншої надзвичайної ситуації

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.4

Дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.5

Дослідження голосу і усного мовлення технічними методами

7.6

Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами

8

Спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації

7.7

Дослідження СТЗ негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем

7.8

Дослідження СТЗ негласного отримання інформації про місцезнаходження та/або переміщення особи, транспортних засобів чи іншого володіння особи, зокрема для негласного установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу зв’язку

7.9

Дослідження СТЗ негласного обстеження кореспонденції, предметів, матеріальних носіїв інформації

7.10

Дослідження СТЗ негласного проникнення на об’єкт (в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання механічних замикаючих пристроїв

7.11

Дослідження СТЗ негласного проникнення на об’єкт (в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи) шляхом відмикання (вимкнення та вмикання) електронних засобів його охорони

7.12

Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж

7.13

Дослідження СТЗ негласного зняття інформації з електронних інформаційних систем

7.14

Дослідження програмних засобів негласного отримання інформації

9

Матеріалів, речовин та виробів

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.10.1

Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

8.14

Дослідження спеціальних хімічних речовин

8.15

Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів

8.16

Дослідження провідників із ознаками короткого замикання

8.17

Дослідження причини руйнування виробів з металів та сплавів

10

Біологічна

9.1

Дослідження об’єктів рослинного походження

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

II. Інженерно-технічна експертиза

11

Інженерно-транспортна

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

12

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

13

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

14

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

15

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

16

Комп’ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

17

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

10.17.1

Визначення геолокації електронного пристрою

20

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

21

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

22

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

23

Експертиза безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

10.26

Дослідження безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які призначені для радіоконтролю і перехоплення систем мобільного зв’язку, фото-, відеоконтролю за об’єктами на місцевості

24

Експертиза радіоелектронного обладнання

10.27

Дослідження радіоелектронного обладнання прийому, обробки та передачі інформації

25

Експертиза робототехнічних систем

10.28

Дослідження робототехнічних систем спеціального призначення

26

Інженерно-технологічна експертиза об’єктів критичної інфраструктури

10.29.1

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури електроенергетики

10.29.2

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури нафтової промисловості

10.29.3

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури газової промисловості

10.29.4

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури ядерної енергетики

10.29.5

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури житлово-комунального господарства

10.29.6

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу та харчової промисловості

10.29.7

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури авіаційного транспорту

10.29.8

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури автомобільного транспорту

10.29.9

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури залізничного транспорту

10.29.10

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури водного транспорту

10.29.11

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури поштового зв’язку

10.29.12

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури хімічної промисловості

10.29.13

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури металургійної промисловості

10.29.14

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури оборонної промисловості

10.29.15

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури космічної промисловості

10.29.16

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури авіаційної промисловості

10.29.17

Дослідження об’єктів критичної інфраструктури суднобудівної промисловості

III. Економічна експертиза

27

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

IV. Товарознавча експертиза

28

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

12.1.1

Дослідження грального обладнання

29

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

30

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

31

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

32

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

33

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем

34

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

VI. Психологічна експертиза

35

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

VII. Гемологічна експертиза

36

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного каміння

Додаток 7

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 5.8 розділу V)

ПОДАННЯ

до присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта

Додаток 8

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 5.12 розділу V)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f510566n70.doc
Сигнальний документ — f510566n71.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2021 — 2021 р., № 78, стор. 310, стаття 4967, код акта 107420/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -