<<

ПРОТОКОЛ між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про пілотний контактний пункт "Житомир - Пінськ". Держкордонслужба. 2016

Документ актуальний на 30.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про пілотний контактний пункт "Житомир - Пінськ"

Дата підписання:

14.12.2016

Дата набрання чинності для України:

14.12.2016

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь (далі - Сторони),

беручи до уваги положення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь з прикордонних та митних питань від 17 грудня 1992 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених від 04 травня 2015 року та Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією про обстановку на державних кордонах України і Республіки Білорусь від 18 червня 2013 року,

з метою розвитку співробітництва та бажаючи взаємно сприяти забезпеченню безпеки українсько-білоруського державного кордону,

з метою розвитку співробітництва у сфері інтегрованого управління кордонами,

з метою розвитку і вдосконалення процесу обміну інформацією і протидії проявам транскордонної організованої злочинності, підтримки громадської безпеки та порядку у прикордонній зоні

домовилися про таке:

Стаття 1

Цей Протокол визначає умови організації та функціонування пілотного контактного пункту "Житомир - Пінськ" (далі - контактний пункт).

Стаття 2

Терміни, що використовуються в цьому Протоколі, вживаються в такому значенні:

координатор - представник прикордонного відомства, визначений Стороною, який організовує і координує діяльність експертів своєї держави в контактному пункті;

експерт - представник прикордонного відомства, що здійснює безпосередню діяльність у контактному пункті.

Стаття 3

З метою забезпечення діяльності контактного пункту Сторони визначають та інформують одна одну про координаторів та експертів.

Стаття 4

Сторони домовились про функціонування контактного пункту з української Сторони в Північному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, м.

Житомир, з білоруської Сторони в Пінському прикордонному загоні, м. Пінськ.

Контактний пункт не є юридичною особою.

Контактний пункт не може здійснювати іншу діяльність, крім виконання завдань, передбачених у статті 5 цього Протоколу.

Контактний пункт функціонує цілодобово.

Стаття 5

Завданнями контактного пункту є обмін інформацією між Сторонами, сприяння в оцінці ситуації на українсько-білоруському державному кордоні.

Зокрема Сторони обмінюватимуться інформацією про:

1) законодавство держав Сторін з прикордонних питань;

2) обставини, які можуть призвести до ускладнень під час перетинання українсько-білоруського державного кордону;

3) обставини, які можуть впливати на обстановку на українсько-білоруському державному кордоні;

4) надзвичайні ситуації у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску через українсько-білоруський державний кордон і на під'їзних шляхах до них;

5) обстановку, яка може вплинути на організацію прикордонного контролю, зокрема, плановий перетин державного кордону організованими групами подорожуючих;

6) осіб і транспортні засоби, яким відмовлено у в'їзді на територію держави Сторони;

7) порушення або спроби порушень законодавства держав Сторін з прикордонних питань під час перетинання українсько-білоруського державного кордону;

8) порушення режиму українсько-білоруського державного кордону;

9) незаконних мігрантів, затриманих у прикордонних контрольованих районах і пунктах пропуску через українсько-білоруський державний кордон;

10) пропозиції щодо охорони українсько-білоруського державного кордону, які виникають у результаті спільних дій.

Сторони за взаємною згодою можуть обмінюватись інформацією і в інших областях, які становлять спільний інтерес, відповідно до існуючих спільних домовленостей.

Стаття 6

Обмін інформацією здійснюється на підставі офіційних запитів або за ініціативою Сторін, відповідно до законодавства держав Сторін, при цьому забезпечується конфіденційний режим роботи з інформацією.

Обмін інформацією здійснюється в письмовому виді. За потреби оперативного реагування на зміни обстановки - усно, з подальшим письмовим підтвердженням протягом 12 (дванадцяти) годин.

Відповіді на запити повинні надаватися в найкоротші строки, але не пізніше 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання запиту. У разі термінових запитів відповідь надається протягом 2 (двох) годин, якщо запитувана інформація міститься в базі даних, до якої експерт запитуваної Сторони має доступ.

Обмін інформацією, запити та відповіді оформляються російською мовою.

Обмін інформацією, що містить державну таємницю (секретну інформацію), здійснюватися не буде.

Обмін інформацією, що містить персональні дані, здійснюється відповідно до законодавства держави Сторони, яка надає цю інформацію.

У наданні інформації може бути відмовлено повністю або частково, якщо це може завдати шкоди інтересам запитуваної держави. При цьому відмова має бути вмотивована і спрямована у письмовій формі.

Інформація, отримана відповідно до положень цього Протоколу, може бути передана третій стороні тільки з письмової згоди Сторони, яка її надала.

Стаття 7

Усі документи (запити і відповіді) реєструються і вносяться в архів експертами контактного пункту відповідно до законодавства держави, яку вони представляють.

Стаття 8

Кожна зі Сторін може заперечити стосовно продовження діяльності експертом іншої Сторони. Заперечення повинно бути мотивованим і спрямованим у письмовому виді іншій Стороні.

Стаття 9

Координатори здійснюють такі функції:

1) організовують поточне функціонування контактного пункту;

2) забезпечують діяльність експертів і вживають необхідних заходів для організації та здійснення їх поточної діяльності. Рішення координаторів є обов'язковими для експертів;

3) здійснюють взаємне інформування про склад експертів контактного пункту;

4) представляють контактний пункт.

Стаття 10

Сторони сприяють встановленню та експлуатації систем телекомунікацій, необхідних інформаційних засобів і їх підключенню.

Стаття 11

У разі виникнення суперечок при тлумаченні або застосуванні положень цього Протоколу Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

У разі якщо Сторони не дійшли згоди, спірне питання передається для вирішення дипломатичними каналами.

Стаття 12

Положення цього Протоколу не зачіпають зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів держав Сторін.

Стаття 13

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

Цей Протокол укладається на 1 (один) рік, і його дія буде автоматично продовжуватися на наступний однорічний період, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі про своє бажання припинити його дію не пізніше 6 (шести) місяців до закінчення чергового терміну його дії.

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються у виді окремих протоколів, які набирають чинності в порядку, встановленому абзацом 1 цієї статті.

Кожна зі Сторін може припинити дію цього Протоколу, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. У такому разі Протокол припиняє дію через 30 (тридцять) днів після дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Мінськ, Республіка Білорусь, 14 грудня 2016 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

Голова Державної
прикордонної служби України

Голова Державного
прикордонного комітету
Республіки Білорусь

генерал-полковник

генерал-полковник

В. НАЗАРЕНКО

Л. МАЛЬЦЕВ

(підпис)

(підпис)Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 20.01.2017 — 2017 р., № 6, стор. 28, стаття 196, код акта 84549/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Держкордонслужба України:

  1. ПРОТОКОЛ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО від Дата учинення: "між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міжнародним центром розвитку міграційної політики". Держкордонслужба. 2019 рікк
  2. ПРОТОКОЛ від Дата підписання: "між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про порядок та обсяг співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю". Держкордонслужба. 2018 рікк
  3. ПРОТОКОЛ між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною фіскальною службою України і Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у міжнародному пункті пропуску «Рені - Джюрджюлешть» на території України. Держкордонслужба. 2017 рікк
  4. ПРОТОКОЛ між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною фіскальною службою України і Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою Республіки Молдова щодо організації спільного контролю в міжнародному пункті пропуску «Маяки - Удобне - Паланка» на території Республіки Молдова. Держкордонслужба. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -