<<
>>

НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 09.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2022  № 56/83

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 251/37587

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат

Відповідно до статті 8 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, і з метою забезпечення здійснення верифікації та моніторингу державних виплат НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 15 січня 2018 року № 5/33 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 року за № 138/31590.

3.

Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр фінансів України

С. Марченко

Міністр соціальної

політики України

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку  та захисту інформації України

О. Вискуб

Ю. Щиголь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Міністерства соціальної

політики України

09 лютого 2022 року № 56/83

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 251/37587

ПОРЯДОК

обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між Мінфіном та Мінсоцполітики для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

2. Суб’єктами обміну інформацією є Мінфін та Мінсоцполітики.

Формування інформації, необхідної для здійснення верифікації, та оброблення рекомендацій за результатами верифікації здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення). Для забезпечення обміну інформацією Мінсоцполітики залучає державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».

Мінфін для проведення верифікації та моніторингу державних виплат використовує Інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

державні виплати - виплати, що здійснюються за рахунок державного бюджету та підлягають верифікації відповідно до законодавства;

інформаційне повідомлення - дані про державні виплати, рекомендації за результатами верифікації, врахування рекомендацій, що передаються у процесі обміну між суб’єктами обміну інформацією згідно із протоколом та/або договорами про інформаційну взаємодію.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та інших актах законодавства, які діють в цій сфері.

4. Обмін інформацією між суб’єктами обміну інформацією здійснюється на центральному рівні в електронній формі засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

У разі відсутності технічної можливості передання даних з використанням каналів зв’язку системи, визначеної в абзаці першому цього пункту, обмін інформацією між суб’єктами обміну інформацією може здійснюватися з використанням інших інформаційних ресурсів із надійними засобами захисту інформації, що мають експертний висновок Національної системи конфіденційного зв’язку.

Обмін інформацією між суб’єктами обміну інформацією здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Криптографічний захист інформації забезпечується шляхом шифрування відкритим ключем відповідальної особи отримувача, а цілісність даних - накладення кваліфікованого електронного підпису або печатки відправника.

5. Структура, формат та строки передання інформаційних повідомлень, вимоги до захисту та обсягів інформації, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб’єктами обміну інформацією шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку (далі - протокол), та/або договорами про інформаційну взаємодію.

Суб’єкти обміну інформацією є відповідальними за своєчасність та повноту надання достовірної інформації.

II. Інформація, що надсилається суб’єктами обміну інформацією

1. Інформація, яка передається від Мінсоцполітики до Мінфіну, включає:

щомісячну інформацію щодо державних виплат;

щомісячну інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

щомісячну інформацію з Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

інформацію про опрацювання рекомендацій Мінфіну та прийнятих на їх підставі рішень.

2. Інформація, яка передається Мінфіном до Мінсоцполітики, включає:

рекомендації за результатами верифікації державних виплат.

III. Вимоги щодо організації обміну інформацією

1. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення надають інформацію щодо призначених, нарахованих та/або здійснених державних виплат до бази даних Центрального сховища даних Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики формує інформаційні повідомлення щодо державних виплат для проведення їх верифікації за даними Центрального сховища даних Мінсоцполітики.

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення є розпорядниками персональних даних отримувачів державних виплат. Мінсоцполітики є володільцем персональних даних отримувачів державних виплат.

3. Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» щомісяця надсилає отримані від Мінфіну рекомендації за результатами верифікації до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та забезпечує їм доступ для їх отримання.

4. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця:

завантажують з інформаційних ресурсів державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» рекомендації за результатами верифікації;

надають до Центрального сховища даних Мінсоцполітики інформацію щодо прийнятих рішень за результатами опрацювання рекомендацій.

5. У процесі обміну інформацією суб’єкти обміну інформацією здійснюють контроль щодо:

відповідності назви, формату та структури файлів, що встановлені протоколом та/або договорами про інформаційну взаємодію;

повноти інформації за всіма її складовими, визначеними протоколом та/або договорами про інформаційну взаємодію.

6. Обмін інформацією вважається завершеним, якщо отримувач інформації протягом одного робочого дня надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

Суб’єкт обміну інформацією не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання повідомлення про неприйняття інформації розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає скориговану інформацію протягом десяти робочих днів.

7. Суб’єкти обміну інформацією здійснюють ведення електронних журналів обміну інформацією.

IV. Захист та використання інформації

1. Для захисту інформації під час її передавання відповідно до цього Порядку застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері захисту інформації.

2. Мінфін забезпечує захист отриманої інформації в Інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу, а також повідомляє Мінсоцполітики про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в платформі відповідно до законодавства.

3. Інформація, що надається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Мінфіном виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Мінфін відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат» і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законодавством.

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства фінансів

України

Ю. Конюшенко

Директор Департаменту

технологічної модернізації

соціальної сфери

Міністерства соціальної

політики України

О. Калінін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.03.2022 — 2022 р., № 20, стор. 60, стаття 1075, код акта 110303/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 20.01.2022 № 23 "Про затвердження Змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -